A A A A A

Hunhu hwakanaka: [Kuzvininipisa]


VaKorose 3:12
Naiɀoɀo, saʋasanaŋgurwa ʋaMŋari, ʋatȿene naʋanoɗikanwa, fukai mŋoyo unetsitsi, nomŋoyo munyoro, nokusaɀikudza, noʋunyoro, nomŋoyo murefu;

VaEfeso 4:2
nokuɀininipisa kwose noʋunyoro, nomŋoyo murefu, muciitirana mŋoyo murefu muruɗo;

James 4:6-10
[6] Asi unopa nyasha dzakapfuʋura. Saka Rugwaro runoti: Mŋari unodziʋisa ʋanoɀikudza, asi unopa nyasha ʋanoɀininipisa.[7] Naiɀoɀo muɀiise pasi paMŋari: dziʋisai Diaborosi, agokutizai.[8] Sweɗerai kunaMŋari, iye agosweɗera kwamuri. Shambai maʋoko enyu, imi ʋatadzi; natsai mŋoyo yenyu, imi munemŋoyo miʋiri.[9] Shuwai, muceme, murire; kuseka kwenyu ŋgakushandurwe kuʋe kucema, nokufara kwenyu dziʋe shuŋgu.[10] Muɀininipise pamberi paShe, agokukudzai.

1 Petro 5:5
Saiɀoɀo imi ʋaɗuku, muɀiise pasi paʋakuru, nemi mose pfekai kuɀininipisa mumŋe kunomumŋe, nokuti Mŋari unodziʋisa ʋanoɀikudza, asi unopa nyasha ʋanoɀininipisa.

2 Makoronike 7:14
kana ʋanhu ʋaŋgu, ʋakatumidzwa nezita raŋgu, ʋakaɀininipisa, ʋakanyeŋgetera nokutȿaka ciso caŋgu, nokurega nzira dzaʋo dzakaipa; ipapo ndicanzwa kuɗeŋga ndicaʋakaŋganwira ɀiʋi ɀaʋo, nokupodza nyika yaʋo.

Ruka 14:11
Nokuti mumŋe nomumŋe unoɀikudza, ucaninipiswa; ʋuye mumŋe nomumŋe unoɀininipisa, ucakudzwa.

Mika 6:8
Iye wakakuziʋisa, iwe munhu, kuti ɀakanaka ndeɀipi; cinotȿakwa naJehova kwauri cinyiko, asi kuti uite ɀakarurama, uɗe ʋunyoro, ʋuye ufambe uciɀininipisa pamberi paMŋari wako?

Zvirevo 3:3-4
[3] Ruɗo neɀokwaɗi ŋgaɀirege kukusiya; Uɀisuŋgire pamutsipa wako; Uɀinyore pahwendefa romŋoyo wako;[4] Nokuɗaro ucawana nyasha nenjere dzakanaka Pamberi paMŋari naʋanhu.

Zvirevo 11:2
Kana kuɀikudza kuciȿika, kunyadziswa kwaȿika ʋo; Asi ʋucenjeri ʋuri kunaʋanoɀininipisa.

Zvirevo 12:15
Nzira yeɓenzi yakanaka pakuʋona kwake; Asi wakacenjera unoterera kana acirairwa.

Zvirevo 15:33
Kutya Jehova kunodzidzisa ʋucenjeri; Ʋuye kuɀininipisa kunotaŋgira kukudzwa.

Zvirevo 18:12
Mŋoyo womunhu unoɀikudza kuparadzwa kusati kwaȿika; Kuɀininipisa kunotaŋgira kukudzwa.

Zvirevo 22:4
Muɓairo wokuɀininipisa no kutya Jehova Ifuma nokukudzwa noʋupenyu.

Zvirevo 27:2
Mumŋe ŋgaakurumbidze, urege kuʋa muromo wako; Ŋgaaʋe mŋeni, irege kuʋa miromo yako.

Mapisarema 25:9
Ucaperekedza ʋanyoro muneɀakarurama; Ucadzidzisa ʋanyoro nzira yake.

Mapisarema 149:4
Nokuti Jehova unofarira ʋanhu ʋake; Ucashoŋgedza ʋanyoro noruponeso;

VaRoma 12:3
Nokuti nenyasha dzandakapiwa, ndinoʋudza mumŋe nomumŋe uri pakati penyu, kuti arege kuɀifuŋga mukuru kupfuʋura paanofanira kufuŋga napo; asi afuŋge nokufuŋga kwakacenjera, mumŋe nomumŋe neciyero cokutenda, seɀaakagoʋerwa naMŋari.

VaRoma 12:16
Iʋai nomŋoyo mumŋe pakati penyu. Musatȿaka ɀinorumbidzwa, asi mufambidzane naʋanoɀininipisa. Musati pamŋoyo yenyu makacenjera.

2 VaKorinte 12:9-10
[9] Iye akati kwandiri: Nyasha dzaŋgu dzinokuriŋgana; nokuti simba raŋgu rinozadziswa paʋutera bgako. Naiɀoɀo ɀirinani kuti ndiɀirumbidze nomufaro mukuru noʋutera bgaŋgu, kuti simba raKristu rigare pamsoro paŋgu.[10] Naiɀoɀo ndinofara noʋutera, nokuɀidzwa, nokushaiwa, nokutambudzika, nenhamo nokuɗa kwaKristu; nokuti kana ndinoʋutera, ipapo ndinesimba.

VaFiripi 2:3-4
[3] musiŋgaiti cinhu nenharo, kana nokuɀikudza, asi mumŋe nomumŋe ŋgaati nomŋoyo unoɀininipisa, ʋamŋe ʋanomupfuʋura iye pakunaka;[4] mumŋe nomumŋe ŋgaarege kutarira ɀake, asi ŋgaatarire ɀaʋamŋe ʋo.

Mateu 23:10-12
[10] Musaidzwa ʋo ʋatenzi, nokuti mumŋe cete ndiTenzi wenyu, iye Kristu.[11] Asi mukuru pakati penyu ŋgaaʋe muranda wenyu.[12] Aninani unoɀikudza ucaninipiswa, naaninani unoɀininipisa, ucakudzwa.

James 4:14-16
[14] imi musiŋgaziʋi ɀamaŋgwana. Ʋupenyu bgenyu cinyiko? Nokuti muri mhute, inoʋonekwa ŋguʋa ɗuku, ndokunyaŋgarika.[15] Muŋgaɗai muciti: Kana Ishe aciɗa, ticararama tiite ɀokuti neɀokuti.[16] Asi ɀino munoɀirumbidza pakuɀikudza kwenyu; kuɀirumbidza kwose kwakaɗai kwakaipa.

VaFiripi 2:5-8
[5] Iʋai nomŋoyo uyo, wakaŋga uri munaKristu Jesu ʋo;[6] iye, kunyaŋge akaŋga akafanana naMŋari, haana‐kuti kuenzana naMŋari ndicinhu cinofanira kuɓatisiswa;[7] asi wakaɀiɗurura iye, akaɀiita muranda, akafanana naʋanhu;[8] akati awanikwa nomufananidzo womunhu, akaɀininipisa, akaterera kuȿikira parufu, irwo rufu rwomucinjikwa.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018