A A A A A

Hunhu hwakanaka: [Kuonga]


VaKorose 4:2
Tsuŋgirirai pakunyeŋgetera, murinde pakuri nokuʋoŋga;

2 VaKorinte 2:14-15
[14] Asi Mŋari ŋgaaʋoŋgwe, unotikundisa ŋguʋa dzose munaKristu, unoratidza nesu kwose‐kwose bgema bgokuziʋa kwake.[15] Nokuti isu tiri bgema bgakanaka bgaKristu kunaMŋari, pakati paiʋo ʋanoponeswa naʋanoparara.

Jona 2:9
Asi ndicakuɓayirai nenzwi rokuʋoŋga; Ndicaripa ɀandapika. Ruponeso runobva kunaJehova.

1 VaTesaronika 5:18
Ʋoŋgai paɀinhu ɀose; nokuti ndiko kuɗa kwaMŋari kwamuri munaKristu Jesu.

VaKorose 3:15-17
[15] norugare rwaKristu ŋgaruteme ɀireʋo mumŋoyo yenyu, ndirwo rwamakaɗanirwa ʋo mumuʋiri mumŋe; iʋai nokuʋoŋga.[16] Shoko raKristu ŋgarigare mukati menyu riwande; nokucenjera kwose mudzidzisane, nokurairana namapisarema, nenziyo, neɀiimbo ɀomŋeya, muimbire Mŋari nenyasha mumŋoyo menyu;[17] ʋuye ɀose ɀamunoita, kana ɀiri ɀeshoko kana ɓasa, itai ɀose nezita raShe Jesu, muciʋoŋga Mŋari Ƃaɓa naye.

1 VaKorinte 15:57
Ɀino Mŋari ŋgaaʋoŋgwe, uyo unotipa kukunda naShe weɗu, Jesu Kristu.

Mapisarema 100:4
Pindai pamasuʋo ake muciʋoŋga, Napaʋazhe dzake mucirumbidza; Cimuʋoŋgai, murumbidze zita rake.

1 Makoronike 16:34
Ʋoŋgai Jehova; nokuti wakanaka; Nokuti nyasha dzake dzinogara nokusiŋgaperi.

VaRoma 1:21
nokuti ʋaiziʋa Mŋari, asi haʋana‐kumukudza saMŋari, kana kumuʋoŋga; asi ʋakafuŋga ɀisinamaturo, nemŋoyo yaʋo isineziʋo, ikaȿiɓiswa.

VaFiripi 4:6
Musafuŋganya pamsoro pecinhu cimŋe; asi paɀinhu ɀose, mikumbiro yenyu ŋgaiziʋiswe Mŋari nokunyeŋgetera nokukumbira, pamŋe cete nokuʋoŋga.

Mapisarema 69:30
Ndicarumbidza zita raMŋari norwiyo, Ndicamukudza nokuʋoŋga.

2 VaKorinte 9:15
Mŋari ŋgaaʋoŋgwe pamsoro pecipo cake, cisiŋgagoni kurondedzerwa.

1 VaTesaronika 5:16-18
[16] Farai ŋguʋa dzose.[17] Rambai mucinyeŋgetera.[18] Ʋoŋgai paɀinhu ɀose; nokuti ndiko kuɗa kwaMŋari kwamuri munaKristu Jesu.

VaFiripi 4:6-7
[6] Musafuŋganya pamsoro pecinhu cimŋe; asi paɀinhu ɀose, mikumbiro yenyu ŋgaiziʋiswe Mŋari nokunyeŋgetera nokukumbira, pamŋe cete nokuʋoŋga.[7] Ɀino rugare rwaMŋari runopfuʋura kunzwisisa kwose, rucarinda mŋoyo yenyu nemifuŋgo yenyu munaKristu Jesu.

VaKorose 1:12
muʋoŋge Ƃaɓa, ʋakatikwanisa kuti tipiwe nhaka yaʋatȿene muciedza;

James 1:17
Ɀipo ɀose ɀakanaka neɀipiwa ɀose ɀakakwana ɀinobva kumsoro, ɀiciɓuruka kunaƂaɓa ʋeɀiedza, uyo usina‐kupinduka kana mumvuri wokushanduka.

VaEfeso 5:4
neɀakaipa, nokutaura ɀoʋupenzi, nokunemera, iɀo ɀisina‐kufanira; asi ɀirinani kuʋoŋga.

Revhitiko 22:29
Kana muciɓayira Jehova ciɓayiro cokuʋoŋga, munofanira kuciɓayira saiɀoɀo kuti mugamucirwe.

Mapisarema 103:2
Rumbidza Jehova, mŋeya waŋgu, Urege kukaŋganwa mikomborero yake;

Dhanyeri 6:10
Ɀino Danieri wakati anzwa kuti runyoro rwaiswa zita ramambo, akapinda mumba make (ɀino mawindi ekamuri yake akaŋga akazarurwa acitarira kurutiʋi rweJerusarema); akafugama namabvi ake katatu nezuʋa, akanyeŋgetera nokuʋoŋga pamberi paMŋari wake, seɀaaisiita.

Mapisarema 107:1
Ʋoŋgai Jehova, nokuti wakanaka; Nokuti ŋgoni dzake dzinogara nokusiŋgaperi.

VaEfeso 5:20
muciʋoŋga Mŋari, Ƃaɓa, ŋguʋa dzose pamsoro peɀinhu ɀose, muzita raShe weɗu, Jesu Kristu;

Mapisarema 9:1
Kumutuŋgamiriri wokuimba; neMutrabeni. Pisarema raDavidi. Ndicaʋoŋga Jehova nomŋoyo waŋgu wose; Ndicaparidza maɓasa enyu ose anoshamisa.

John 3:16
Nokuti Mŋari wakaɗa nyika nokuɗaro, kuti wakapa Mŋanakomana wake wakaɓerekwa mumŋe woga, kuti aninani unotenda kwaari, arege kufa, asi aʋe noʋupenyu bgusiŋgaperi.

VaKorose 3:2
Fuŋgai ɀiri kumsoro, musafuŋga ɀiri pasi.

VaKorose 3:16
Shoko raKristu ŋgarigare mukati menyu riwande; nokucenjera kwose mudzidzisane, nokurairana namapisarema, nenziyo, neɀiimbo ɀomŋeya, muimbire Mŋari nenyasha mumŋoyo menyu;

Mapisarema 107:8
Haiwa, ɗai ʋanhu ʋacirumbidza Jehova nokuɗa kwokunaka kwake, Ʋuye nokuɗa kwamaɓasa ake, anoshamisa, aakaitira ʋanakomana ʋaʋanhu!

Mapisarema 119:62
Ndicamuka pakati poʋusiku kuti ndikuʋoŋgei Pamsoro peɀamakatoŋga ɀakarurama.

Zvakazarurwa 11:17
ʋaciti: Tinokuʋoŋgai imi, Ishe Mŋari wamasimba ose, muri’po, namakaŋga muri’po; nokuti makatora simba renyu guru, mukaɓata ʋushe.

VaKorose 3:15-17
[15] norugare rwaKristu ŋgaruteme ɀireʋo mumŋoyo yenyu, ndirwo rwamakaɗanirwa ʋo mumuʋiri mumŋe; iʋai nokuʋoŋga.[16] Shoko raKristu ŋgarigare mukati menyu riwande; nokucenjera kwose mudzidzisane, nokurairana namapisarema, nenziyo, neɀiimbo ɀomŋeya, muimbire Mŋari nenyasha mumŋoyo menyu;[17] ʋuye ɀose ɀamunoita, kana ɀiri ɀeshoko kana ɓasa, itai ɀose nezita raShe Jesu, muciʋoŋga Mŋari Ƃaɓa naye.

Mapisarema 106:1
Hareruya. Ʋoŋgai Jehova, nokuti wakanaka; Nokuti ŋgoni dzake dzinogara nokusiŋgaperi.

VaHebheru 12:28
Saka, ɀatinopiwa ʋushe bgusiŋgazunuŋguki, ŋgatiʋe nokuʋoŋga, kuti tishumire Mŋari nako, ticimufadza nokukudza nokutya.

Mapisarema 107:1-2
[1] Ʋoŋgai Jehova, nokuti wakanaka; Nokuti ŋgoni dzake dzinogara nokusiŋgaperi.[2] Ʋakadzikinurwa ʋaJehova ŋgaʋaɗaro, Iʋo ʋaakadzikinura muruʋoko rwomudziʋisi;

2 Samueri 22:49
Unondibvisa kuʋaʋeŋgi ʋaŋgu; Ɀirokwaɀo, munondisimudzira kumsoro kwaʋanondimukira; Munondirwira pamunhu unondimanikidza.

1 VaTesaronika 1:2
Tinoʋoŋga Mŋari ŋguʋa dzose nokuɗa kwenyu mose, ticikuraŋgarirai pakunyeŋgetera kweɗu;

1 Timoti 2:1-2
[1] Naiɀoɀo pakutaŋga kweɀose ndinoraira kuti ʋanhu ʋose ʋakumbirirwe, ʋanyeŋgetererwe, ʋareʋererwe, ʋaʋoŋgerwe;[2] madzimambo, naʋose ʋari ʋakuru, kuti tigare norugare nokunyarara pakunamata Mŋari kwose, nomugarire unokudzwa.

John 11:41
Ipapo ʋakabvisa ibge. Ɀino Jesu akatarira kuɗeŋga, akati: Ƃaɓa, ndinokuʋoŋgai, nokuti mandinzwa.

Mapisarema 118:1-18
[1] Ʋoŋgai Jehova; nokuti wakanaka; Nokuti ŋgoni dzake dzinogara nokusiŋgaperi.[2] Israeri ɀino ŋgaʋati: Ŋgoni dzake dzinogara nokusiŋgaperi.[3] Imba yaAroni ɀino ŋgaiti: Ŋgoni dzake dzinogara nokusiŋgaperi.[4] Aʋo ʋanotya Jehova ɀino ŋgaʋati: Ŋgoni dzake dzinogara nokusiŋgaperi.[5] Ndakaɗanidzira kunaJehova pakutambudzika kwaŋgu: Jehova akandipindura, akandiisa pakafarikana.[6] Jehova uri kurutiʋi rwaŋgu; handiŋgatyi; Munhu uŋgandiiteiko?[7] Jehova uri kurutiʋi rwaŋgu pakati paʋanondiɓatsira; Saka ndicaʋona kukundwa kwaʋanondiʋeŋga.[8] Ɀiri nani kutizira kunaJehova Pakuʋimba nomunhu.[9] Ɀiri nani kutizira kunaJehova Pakuʋimba namacinda.[10] Ʋahedeni ʋose ʋakandikomba; Ndicaʋaparadza nezita raJehova.[11] Ʋakandikomba, ɀirokwaɀo, ʋakandikomba, Ndicaʋaparadza nezita raJehova.[12] Ʋakandikomba senyuci; ʋakadzimŋa somŋoto weminzwa; Ndicaʋaparadza nezita raJehova.[13] Kundisundidzira wakandisundidzira iwe kuti ndiwe; Asi Jehova wakandiɓatsira.[14] Jehova ndiye simba raŋgu norwiyo rwaŋgu; Iye wakaʋa muponesi waŋgu.[15] Inzwi rokufara nerokuponeswa riri mumatente aʋakarurama; Ruʋoko rworudyi rwaJehova runokunda.[16] Ruʋoko rworudyi rwaJehova rwakasimudzwa, Ruʋoko rworudyi rwaJehova runokunda.[17] Handiŋgafi, asi ndicararama, Ndicaɗudzira maɓasa aJehova.[18] Kundiraŋga Jehova wakandiraŋga; Asi haana‐kundiisa pakufa.

Mapisarema 20:4
Ŋgaakupe ɀinoɗikanwa nomŋoyo wako, Ŋgaaite seɀawakafuŋga.

Mapisarema 30:12
Kuti mŋeya waŋgu ukuimbirei nziyo dzokurumbidza, urege kunyarara. Jehova Mŋari waŋgu, ndicakuʋoŋgai nokusiŋgaperi.

Mapisarema 95:2
Ŋgatiȿike pamberi pake ticiʋoŋga, Ŋgatimupururudzei namapisarema,

2 VaKorinte 9:11
mucifumiswa paɀose mugoziʋa kupa ɀakawanda, ɀinoti, kana ɀiciitwa nesu, Mŋari unoʋigirwa naɀo kuʋoŋga.

2 VaKorinte 2:14
Asi Mŋari ŋgaaʋoŋgwe, unotikundisa ŋguʋa dzose munaKristu, unoratidza nesu kwose‐kwose bgema bgokuziʋa kwake.

VaFiripi 4:19
Ɀino Mŋari waŋgu ucazadzisa kushaiwa kwenyu kwose pafuma yake, mukubginya, munaKristu Jesu.

VaRoma 11:36
Nokuti ɀose ɀinobva kwaari, ɀiri’po naye, ɀiri’po nokuɗa kwake. Ŋgaaʋe nokubginya nokusiŋgaperi. Ameni.

Mapisarema 105:1
Ʋoŋgai Jehova, muɗane zita rake; Ziʋisai ɀaakaita pakati pendudzi dzaʋanhu.

Mabasa 16:40
Ipapo ʋakaɓuɗa mutoroŋgo, ʋakapinda mumba maRidia; ʋakaʋona hama, ʋakaʋanyaradza, ndokuenda.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018