A A A A A

Hunhu hwakanaka: [Kutenda]


Mateu 21:22
Neɀose ɀamunokumbira mucinyeŋgetera, kana mucitenda, mucaɀipiwa.

VaRoma 10:17
Naiɀoɀo kutenda kunoʋuya nokunzwa, nokunzwa kunoʋuya neshoko raKristu.

VaHebheru 11:1-6
[1] Ɀino kutenda ndirwo rusimbiso rwe ɀinhu ɀa ti notarira, neciratidzo ce ɀinhu ɀa ti siŋgaʋoni.[2] Nokuti naiko ʋanhu ʋakare ʋakapupurirwa ɀakanaka.[3] Nokutenda tinonzwisisa kuti nyika dzakanatso‐roŋgedzwa nenzwi raMŋari, naiɀoɀo ɀinhu, ɀinoʋonekwa, hazina‐kuitwa neɀinhu ɀinoʋonekwa.[4] Nokutenda Aberi wakaɓayira Mŋari ciɓayiro cakanaka kunecaKaini; akapupurirwa naco kuti wakaŋga akarurama, Mŋari acipupurira ɀipo ɀake; naiko kutenda iye, kunyaŋge afa hake, ucaŋgotaura naɀino.[5] Nokutenda Enoki wakatorwa, kuti arege kuʋona rufu; akasaʋonekwa, nokuti Mŋari wakaŋga amutora; nokuti asati atorwa wakapupurirwa kuti wakaŋga acifadza Mŋari.[6] Kana kusina‐kutenda haɀibviri kumufadza; nokuti unoʋuya kunaMŋari, unofanira kutenda kuti iye uri’po, ʋuye kuti unopa ʋanomutȿaka muɓairo waʋo.

Mako 11:22-24
[22] Jesu akapindura, akati kwaʋari: Iʋai nokutenda kunaMŋari.[23] Ɀirokwaɀo ndinoti kwamuri: Mumŋe nomumŋe unoti kugomo iri: Simudzwa, ukandwe muguŋgwa, asiŋganyunyuti mumŋoyo make, asi acitenda kuti ɀaanoreʋa ɀicaitika, ucaʋa naɀo.[24] Saka ndinoti kwamuri: Ɀinhu ɀose ɀose ɀamunonyeŋgeterera nokukumbira, tendai kuti maɀigamucira, mugoʋa naɀo.

James 2:19
Iwe unotenda kuti Mŋari ndiye mumŋe cete; unoita ɀakanaka; mŋeya yakaipa inotenda ʋo iɀoɀo, iciɗeɗera.

VaEfeso 2:8-9
[8] nokuti makaponeswa nenyasha, nokutenda; iɀo ɀisiŋgabvi kwamuri, asi cipo caMŋari;[9] haɀibvi pamaɓasa, kuti kurege kuʋa nomunhu unoɀikudza.

Ruka 1:37
Nokuti hakuneshoko raMŋari ricashaiwa simba.

Zvirevo 3:5-6
[5] Ʋimba naJehova nomŋoyo wako wose, Urege kusendama panjere dzako.[6] Umutende panzira dzako dzose, Agoruramisa makwara ako ose.

2 VaKorinte 5:7
nokuti tinofamba nokutenda, hatifambi nokuʋona;

VaEfeso 2:8
nokuti makaponeswa nenyasha, nokutenda; iɀo ɀisiŋgabvi kwamuri, asi cipo caMŋari;

1 VaKorinte 2:5
kuti kutenda kwenyu kurege kuʋa muʋucenjeri bgaʋanhu, asi musimba raMŋari.

James 1:5-8
[5] Ɀino kana mumŋe wenyu acishaiwa kucenjera ŋgaakumbire kunaMŋari, unoŋgopa ʋose asiŋgazotuki; ucapiwa hake.[6] Asi ŋgaakumbire nokutenda, asiŋganyunyuti napaɗuku; nokuti munhu unonyunyuta wakaita sefuŋgu reguŋgwa rinosundwa nemhepo ricimutswa‐mutswa.[7] Munhu uyu ŋgaarege kufuŋga kuti ucazowana cinhu kunaShe;[8] munhu, unemŋoyo miʋiri, unoshanduka‐shanduka panzira dzake dzose.

VaFiripi 4:13
Ndiŋgaita ɀose naiye unondipa simba.

James 1:5-8
[5] Ɀino kana mumŋe wenyu acishaiwa kucenjera ŋgaakumbire kunaMŋari, unoŋgopa ʋose asiŋgazotuki; ucapiwa hake.[6] Asi ŋgaakumbire nokutenda, asiŋganyunyuti napaɗuku; nokuti munhu unonyunyuta wakaita sefuŋgu reguŋgwa rinosundwa nemhepo ricimutswa‐mutswa.[7] Munhu uyu ŋgaarege kufuŋga kuti ucazowana cinhu kunaShe;[8] munhu, unemŋoyo miʋiri, unoshanduka‐shanduka panzira dzake dzose.

VaFiripi 4:13
Ndiŋgaita ɀose naiye unondipa simba.

James 2:24
Munoʋona kuti munhu unoruramiswa namaɓasa, haaruramiswi nokutenda ɓedzi.

Ruka 17:5
Ɀino ʋaapostora ʋakati kunaShe: Tiwedzerei kutenda kweɗu.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018