A A A A A

Hunhu hwakanaka: [Kuranga]


2 Timoti 1:7
Nokuti Mŋari haana‐kutipa mŋeya wokutya, asi wesimba, noworuɗo, nowokuɀidzora.

VaEfeso 6:4
Nemi madziɓaɓa, regai kutsamŋisa ʋana ʋenyu; asi ʋarerei pakuraŋga nokuraira kwaShe.

Zvirevo 10:17
Unoterera kurairirwa, uri panzira yoʋupenyu; Asi unoramba kurairwa, unotsausa ʋamŋe.

Zvirevo 12:1
Unoɗa kurairirwa, unoɗa ziʋo; Asi unoʋeŋga kurairwa iɓenzi.

Zvirevo 13:1
Mŋanakomana wakacenjera unoterera kuraira kwaɓaɓa ʋake; Asi muɗaɗiri haanzwi kana acitukwa.

Zvirevo 13:24
Unorega shamhu unoʋeŋga mŋanakomana wake; Asi unomuɗa, unomuraŋga ɀakanaka.

Zvirevo 22:6
Roʋedza mŋana nzira yaanofanira kufamba nayo, Ipapo kunyaŋge akwegura haaŋgatsauki pairi.

Zvirevo 22:15
Ʋupenzi ʋunonamatira mumŋoyo womŋana; Asi shamhu yokurairira icaʋudziŋgira kure naye.

Zvirevo 29:15-17
[15] Shamhu nokuraira ɀinoʋuyisa ʋucenjeri; Asi mŋana waŋgoregwa hake unonyadzisa mai ʋake.[16] Kana ʋakaipa ʋowanda, kuɗarika kwowanda ʋo; Asi ʋakarurama ʋacaʋona kuwa kwaʋo.[17] Rairira mŋanakomana wako, agokuzorodza; Ɀirokwaɀo ucafadza mŋeya wako.

Zvakazarurwa 3:19
Ʋose ʋandinoɗa ndinoʋaraŋga nokuʋaroʋa; naiɀoɀo shiŋgaira utendeʋuke.

Tito 1:8
asi unoitira ʋaeni ruɗo, unoɗa ɀakanaka, wakacenjera, wakarurama, mutsene, unoɀidzora;

Zvirevo 23:13-14
[13] Usarega kuraŋga mŋana; Nokuti kunyaŋge ukamuroʋa neshamhu, haaŋgafi.[14] Umuroʋe neshamhu, Ugorwira mŋeya wake paSheori.

VaHebheru 12:10-11
[10] Nokuti iʋo, ɀirokwaɀo, ʋakatiraŋga mazuʋa mashoma, seɀaʋaifuŋga: asi iye unotiraŋga kuti tiɓatsirwe, tigogoʋerwa ʋutȿene bgake.[11] Ɀino kuraŋga kwose, kana kucaitwa, kwakaita sokusiŋgafadzi, kunocemedza; asi pashure kunoɓerekera iʋo, ʋakadzidziswa nako, ɀiɓereko ɀorugare, ndiɀo ɀiɓereko ɀokururama.

Jobho 5:17-18
[17] Tarirai, munhu, unorairwa naMŋari, unomufaro; Saka usaɀidza kuraŋga kwoWamasimba ose.[18] Nokuti iye unokuʋadza, ndokusuŋga ɀe ʋaŋga: Unopxanya, maʋoko ake ndokupodza ɀe.

Zvirevo 3:11-12
[11] Mŋanakomana waŋgu, usaɀidza kuraŋga kwaJehova; Usaneta nokuraira kwake.[12] Nokuti Jehova unoraira muɗikanwa wake; Seɀinoita ɓaɓa mŋanakomana waʋo waʋanofarira.

Dheuteronomio 8:5-6
[5] Fuŋga mumŋoyo mako, kuti Jehova Mŋari wako unokuraŋga somunhu unoraŋga mŋanakomana wake.[6] Unofanira kuceŋgeta mirairo yaJehova Mŋari wako, kuti ufambe nenzira dzake nokumutya.

1 VaKorinte 9:25-27
[25] Mumŋe nomumŋe, unoshiŋgaira pakutamba, unoɀidzora paɀose. Ɀino iʋo ʋanoɀiita kuti ʋawane korona inoʋora, asi isu kuti tiwane isiŋgaʋori.[26] Ɀino ini handimhanyi somunhu usiŋgaziʋi; handirwi somunhu unoroʋa mhepo;[27] asi ndinorwadzisa muʋiri waŋgu, ndiciuita muranda; kuti ɀimŋe ini, ndamboparidzira ʋamŋe, ndirege kuʋa wakarashwa ndimene.

2 VaKorinte 7:9-11
[9] Ɀino, handifari kuti makacemedzwa, asi nokuti makacemedzwa mukatendeʋuka; nokuti makacemedzwa seɀinoɗa Mŋari, kuti murege kurashikirwa necinhu nokuɗa kweɗu.[10] Nokuti kucema seɀinoɗa Mŋari kunoʋuyisa kutendeʋuka, kunoisa kukuponeswa kusiŋgaɀidyi mŋoyo; asi kucema kwenyika kunoʋuyisa rufu.[11] Nokuti tarirai kuti cinhu ico cokuti makacemedzwa seɀinoɗa Mŋari, cakaʋuyisa mukati menyu kushiŋgaira kukuru sei, nokuɀiɗaʋirira, nokutsamŋa, nokutya, necishuʋo, nokurwadza mŋoyo, nokutsiʋa. Paɀinhu ɀose makaɀiratidza kuti makacena pacinhu ici

Mapisarema 94:12-14
[12] Wakaropafadzwa munhu, unoraŋgwa nemi, Jehova, Iye wamunodzidzisa pamurairo wenyu;[13] Kuti mumuzorodzei pamazuʋa okutambudzika, Kuȿikira ʋakaipa ʋacererwa gomba.[14] Nokuti Jehova haaŋgarashi ʋanhu ʋake, Ʋuye haaŋgasiyi nhaka yake.

VaHebheru 12:5-9
[5] Ʋuye makakaŋganwa kwaɀo kuraira kunotaura kwamuri sokuʋanakomana, kuciti: Mŋanakomana waŋgu, usaɀidza kuraŋga kwaShe, Usapera mŋoyo kana ucirairwa naye;[6] Nokuti waanoɗa Ishe unomuraŋga, Unoroʋa ɀikuru mŋanakomana mumŋe nomumŋe waanogamucira.[7] Tsuŋgai henyu mŋoyo kuti muraŋgwe; Mŋari unoɓata nemi saʋanakomana; nokuti mŋanakomana ndoupi usiŋgaraŋgwi naɓaɓa?[8] Asi kana musiŋgaraŋgwi, seɀinoitirwa ʋose, muri ʋana ʋoʋupombge, hamuzi ʋanakomana caiʋo.[9] Ʋuye ɀe isu taiʋa namadziɓaɓa eɗu enyama, ʋaitiraŋga, tikaʋakudza; ko hatiŋgaɀiisi ɀikuru pasi paƂaɓa ʋemŋeya, kuti tirarame here?

VaEfeso 6:1-9
[1] Imi ʋana, tererai ʋaɓereki ʋenyu munaShe; nokuti ndiɀo ɀakarurama.[2] Kudza ɓaɓa ʋako namai — ndiwo murairo wokutaŋga unecipikirwa —[3] kuti uitirwe ɀakanaka, ugare ŋguʋa refu panyika.[4] Nemi madziɓaɓa, regai kutsamŋisa ʋana ʋenyu; asi ʋarerei pakuraŋga nokuraira kwaShe.[5] Imi ʋaranda, tererai aʋo ʋari ʋatenzi ʋenyu panyama, nokutya nokuɗeɗera, nemŋoyo yakarurama, muciɀiita sokunaKristu;[6] musiŋgaɓati kana muciʋonekwa ɓedzi, saʋafadzi ʋaʋanhu, asi saʋaranda ʋaKristu, ʋanoita kuɗa kwaMŋari nomŋoyo wose;[7] muciɓata nomŋoyo wakanaka, muci ɀiita sokunaShe, musiŋgaitiri ʋanhu;[8] muciziʋa kuti cinhu cipi necipi cakanaka, cinoitwa nomunhu mumŋe nomumŋe, ucacipiwa ɀe naShe, kana akasuŋgwa kana akasunuŋguka.[9] Nemi madzishe, muʋaitire saiɀoɀo, murege kuʋatyisa; nokuti munoziʋa kuti Ishe waʋo nowenyu uri kuɗeŋga; haatendi ɀinoʋonekwa ɀomunhu.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018