A A A A A

Hunhu hwakanaka: [Kugamuchirwa]


1 VaKorinte 5:11-13
[11] Asi ɀino ndinokunyorerai, kuti murege kufambidzana nomunhu unoidzwa hama, kana ari mhombge, kana unoruciʋa, kana unonamata ɀifananidzo, kana mutuki, kana unosinwa ɗoro, kana gororo; musadya nowakaɗai.[12] Nokuti ini ndicatoŋgereiko ʋari kunze? Ko imi hamutoŋgi ʋari pakati penyu here?[13] Asi aʋo ʋari kunze. Mŋari unoʋatoŋga. Bvisai pakati penyu munhu uyo wakaipa.

1 Johani 1:9
Kana ticiɀireʋurura ɀiʋi ɀeɗu, iye wakatendeka wakarurama, nokuɗaro kuti unotikaŋganwira ɀiʋi ɀeɗu, nokutinatsa pakusakarurama kwose.

1 Petro 3:8-9
[8] Pakupedzisira, muʋe nomŋoyo mumŋe mose, munzwirane ŋgoni, muɗe hama, muʋe nomŋoyo munyoro, muɀininipise;[9] musiŋgatsiʋi ɀakaipa neɀakaipa, kana kutuka nokutuka; asi muropafadze, nokuti ndiɀo ɀamakaɗanirwa, kuti mugare nhaka yokuropafadzwa.

John 3:16
Nokuti Mŋari wakaɗa nyika nokuɗaro, kuti wakapa Mŋanakomana wake wakaɓerekwa mumŋe woga, kuti aninani unotenda kwaari, arege kufa, asi aʋe noʋupenyu bgusiŋgaperi.

Zvirevo 13:20
Fambidzana naʋakacenjera, ugoʋa wakacenjera ʋo; Asi shamŋari yamapenzi inoshatiswa.

VaRoma 2:11
Nokuti Mŋari haatendi ɀinoʋonekwa ɀomunhu.

VaRoma 5:8
Asi Mŋari unoratidza ruɗo rwake kwatiri pakuti Kristu wakatifira, ticiri ʋatadzi.

VaRoma 8:31
Ɀino ticatiyiko paɀinhu iɀi? Kana Mŋari acitirwira, ndianiko ucatirwisa?

VaRoma 14:1-2
[1] Ɀino gamucirai usinesimba pakutenda kwake musiŋgaiti gakaʋa naye pamsoro pokufuŋga kwake.[2] Mumŋe munhu unokutenda kuti uŋgadya ɀose; asi usinesimba unodya miriʋo.

VaHebheru 10:24-25
[24] ŋgatiraŋgarirane, timutsane mŋoyo kuti tiʋe noruɗo namaɓasa akanaka,[25] tisarega kuʋuŋgana kweɗu, seɀinoita ʋamŋe, asi tirairane; ɀikuru ɀamunoʋona kuti zuʋa rosweɗera.

John 6:35-37
[35] Jesu akati kwaʋari: Ndini ciŋgwa coʋupenyu; unoʋuya kwandiri, haaŋgatoŋgoʋi nenzara, nounotenda kwandiri haaŋgatoŋgoʋi nenyota.[36] Asi ndakakuʋudzai, kuti makandiʋona, asi hamutendi.[37] Ɀose Ƃaɓa ɀaʋanondipa ɀicaʋuya kwandiri; nounoʋuya kwandiri, handiŋgatoŋgomurashiri kunze.

VaKorose 3:12-14
[12] Naiɀoɀo, saʋasanaŋgurwa ʋaMŋari, ʋatȿene naʋanoɗikanwa, fukai mŋoyo unetsitsi, nomŋoyo munyoro, nokusaɀikudza, noʋunyoro, nomŋoyo murefu;[13] muitirane mŋoyo murefu, mucikaŋganwirana, kana munhu anemhoȿa nomumŋe; Ishe seɀaakakukaŋganwirai, muite saiɀoɀo nemi ʋo.[14] Ɀino pamsoro peɀinhu iɀi ɀose fukai ruɗo, ndico cisuŋgo cinokwanisa.

Mateu 5:38-42
[38] Makanzwa kuti ɀakanzi: Ziso rinotsibga neziso, zino nezino.[39] Asi ini ndinoti kwamuri: Musadziʋisa wakaipa, asi unokuroʋa paɗama rorudyi, umurinzire rimŋe ʋo.[40] Kana munhu aciɗa kukukwirira, kuti akutorere ŋguʋo yako yomukati, umutendere neŋguʋo yokunze ʋo.[41] Aninani unokumanikidza kuenda maira imŋe, uende naye mbiri.[42] Unokumbira kwauri umupe, usafuratira unoɗa kukwereta kwauri.

Mateu 25:34-40
[34] Ɀino Ishe ucati kunaʋari kurudyi: Ʋuyai imi, makaropafadzwa naƂaɓa, mugare nhaka yoʋushe bgakagadzirirwemi kubva pakuʋamba kwenyika.[35] Nokuti ndakaŋga ndinenzara, mukandipa cokudya; ndakaŋga ndinenyota, mukandipa cokunwa; ndakaŋga ndiri mŋeni, mukandigamucira;[36] ndakaŋga ndisineŋguʋo, mukandipfekedza; ndakaŋga ndicirwara, mukandifambira; ndakaŋga ndiri mutoroŋgo, mukaʋuya kwandiri.[37] Ɀino ʋakarurama ʋacamupindura, ʋaciti: Ishe, takakuʋonai riniko munenzara, tikakupai cokudya? kana munenyota, tikakupai cokunwa?[38] Takakuʋonai riniko muri mŋeni, tikakugamucirai? kana musineŋguʋo, tikakupfekedzai?[39] Takakuʋonai riniko mucirwara, kana muri mutoroŋgo, tikaʋuya kwamuri?[40] Ishe ucapindura, aciti kwaʋari: Ɀirokwaɀo, ndinoti kwamuri: Pamakaɀiitira mumŋe waʋaɗuku ʋehama dzaŋgu idzi, makaɀiitireni.

VaRoma 15:1-7
[1] Ɀino isu, tinesimba, tinofanira kutakura ʋutera bgaʋasinesimba, tisiŋgaɀifadzi.[2] Mumŋe nomumŋe weɗu ŋgaafadze wokwake paneɀakanaka ɀinosimbisa.[3] Nokuti Kristu ʋo haana‐kuɀifadza; asi seɀaɀakanyorwa, ɀicinzi: Kuɀidza kwaʋakakuɀidza nako kwakawira pamsoro paŋgu.[4] Nokuti ɀose ɀakanyorwa kare, ɀakanyorwa kuti isu tidzidze kuti tiʋe netariro inobva pakutsuŋgirira napakunyaradza kwaMagwaro.[5] Ɀino Mŋari wokutsuŋgirira nowokunyaradza ŋgaakupei mŋoyo mumŋe pakati penyu, seɀinoɗa Kristu Jesu;[6] kuti mukudze Mŋari, Ƃaɓa ʋaShe weɗu Jesu Kristu, nomŋoyo mumŋe ʋuye nomuromo mumŋe.[7] Saka gamuciranai, Kristu seɀaakatigamucira, kuti Mŋari akudzwe.

VaRoma 14:10-19
[10] Ɀino iwe, unopireiko hama yako mhoȿa? Kana newe ʋo, unoɀidzireiko hama yako? Nokuti isu tose ticamira pacigaro cokutoŋga caMŋari.[11] Nokuti kwakanyorwa, kucinzi: Noʋupenyu bgaŋgu — ndiɀo ɀinoreʋa Ishe — ibvi rimŋe nerimŋe ricandifugamira, Rurimi rumŋe norumŋe rucakudza Mŋari.[12] Naiɀoɀo mumŋe nomumŋe weɗu ucaɀiɗaʋirira kunaMŋari.[13] Naiɀoɀo ŋgatirege kuramba ticitoŋgana; asi ɀirinani kuti mutoŋge, kuti munhu arege kuisa cigumbuso kana cinopiŋganidza pamberi pehama yake.[14] Ndinoziʋa, nokuziʋisisa kwaɀo munaShe Jesu, kuti hakunecinhu cinetȿina cimeme; asi uyo unoti, cinetȿina, kwaari cinetȿina.[15] Nokuti kana hama yako iciȿiɓiswa mŋoyo nokuɗa kweɀokudya, iwe haucafambi noruɗo. Usaparadza neɀokudya ɀako uyo wakafirwa naKristu.[16] Naiɀoɀo kunaka kwenyu ŋgakurege kuɀidzwa.[17] Nokuti ʋushe bgaMŋari haɀizi ɀokudya kana ɀokunwa, asi kururama, norugare, nomufaro muMŋeya Mutȿene.[18] Nokuti unoɓatira Kristu paɀinhu iɀi, unofadza Mŋari, ʋuye unotendwa naʋanhu.[19] Naiɀoɀo ŋgatitȿake iɀo ɀinoʋuyisa rugare neɀatiŋgasimbisana naɀo.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018