A A A A A

Mwari: [Rudo rwaMwari]


1 VaKorinte 13:13
Ɀino kutenda, netariro, noruɗo, ɀitatu iɀi, ndiɀo ɀinogara; asi cikuru pakati paɀo ndirwo ruɗo.

1 Johani 3:1
Tarirai kukura kworuɗo rwatakaitirwa naƂaɓa, kuti tinzi ʋana ʋaMŋari; ndiɀo ɀatiri ʋo; saka nyika haitiziʋi, nokuti haina‐kumuziʋa iye.

1 Johani 4:7-8
[7] Ʋaɗikanwa, ŋgatiɗane; nokuti ruɗo runobva kunaMŋari; mumŋe nomumŋe, unoɗa, wakaɓerekwa naMŋari, unoziʋa Mŋari.[8] Usiŋgaɗi, haaziʋi Mŋari, nokuti Mŋari ruɗo.

1 Johani 4:16-19
[16] Nesu takaziʋa, tikatenda ruɗo urwu, Mŋari rwaanarwo kwatiri. Mŋari ruɗo; unogara muruɗo, unogara munaMŋari, naMŋari maari.[17] Ruɗo rwakakwaniswa matiri pacinhu ici, kuti tirege kutya nezuʋa rokutoŋgwa; nokuti seɀaakaita iye, ndiɀo ɀatakaita ʋo panyika ino.[18] Hakunokutya muruɗo; asi ruɗo, rwakakwana, runodziŋga kutya, nokuti kutya kunorobga; munhu, unotya, haana‐kukwaniswa paruɗo.[19] Isu tinoɗa, nokuti iye wakataŋga kutiɗa.

VaGaratiya 2:20
Ndakaroʋerwa pamucinjikwa pamŋe cete naKristu; handiciri ini ndinorarama, asi Kristu unorarama mandiri; kurarama uku, kwandinorarama nako munyama ɀino, ndinorarama nokutenda kuri muMŋanakomana waMŋari, wakandiɗa, akaɀipa nokuɗa kwaŋgu.

Jeremiya 29:11
Nokuti ndinoziʋa ndaŋgariro dzandinoraŋgarira pamsoro penyu — ndiɀo ɀinotaura Jehova — ndaŋgariro dzorugare, dzisati dziri dzeɀakaipa, kuti ndikupei mugumo unetariro.

Jeremiya 31:3
Jehova wakaɀiratidza kwandiri ari kure, akati: Ɀirokwaɀo, ndakakuɗa noruɗo rusiŋgaperi, naiɀoɀo ndakakukweʋa noʋunyoro.

John 3:16
Nokuti Mŋari wakaɗa nyika nokuɗaro, kuti wakapa Mŋanakomana wake wakaɓerekwa mumŋe woga, kuti aninani unotenda kwaari, arege kufa, asi aʋe noʋupenyu bgusiŋgaperi.

John 15:13
Hakunomunhu unoruɗo rukuru kunourwu, kuti munhu arashire hama dzake ʋupenyu bgake.

Mapisarema 86:15
Asi imi, Ishe, muri Mŋari unetsitsi nenyasha, Hamukurumidzi kutsamŋa, muneŋgoni zhinji neɀokwaɗi.

Mapisarema 136:26
Ʋoŋgai Mŋari wokuɗeŋga; Nokuti ŋgoni dzake dzinogara nokusiŋgaperi.

VaRoma 5:8
Asi Mŋari unoratidza ruɗo rwake kwatiri pakuti Kristu wakatifira, ticiri ʋatadzi.

Dheuteronomio 7:9
Naiɀoɀo uziʋe kuti Jehova Mŋari wako, ndiye Mŋari, Mŋari wakatendeka, unosimbisa suŋgano yake nenyasha dzake kunaʋanomuɗa, ʋanoceŋgeta mirairo yake kusikira kumarudzi anecuru camazana;

Zefaniya 3:17
Jehova Mŋari wako uri mukati mako, iye unesimba, ucaponesa; ucakufarira nomufaro; ucanyarara paruɗo rwake; ucakufarira nokupururudza.

VaEfeso 2:4-5
[4] Ɀino Mŋari unenyasha zhinji‐zhinji, nokuɗa kworuɗo rwake rukuru, rwaakatiɗa narwo,[5] kunyaŋge takaŋga takafa mukuɗarika kweɗu, wakatiraramisa pamŋe cete naKristu (makaponeswa nenyasha);

1 Petro 5:6-7
[6] Naiɀoɀo ɀininipisei pasi poruʋoko runesimba rwaMŋari, kuti akukudzei neŋguʋa yakafanira;[7] kandirai pamsoro pake kufuŋganya kwenyu kwose, nokuti iye unokuceŋgetai.

VaRoma 8:37-39
[37] Kwete, paɀinhu iɀi ɀose tiri ʋakundi nokupfuʋurisa naiye wakatiɗa.[38] Nokuti ndinoziʋa kwaɀo kuti kunyaŋge rufu, kana ʋupenyu, kana ʋatumŋa, kana ʋakuru, kana ɀaɀino, kana ɀinoʋuya, kana masimba,[39] kana kwakakwirira, kana kwakadzika, kana cinhu cimŋe cakasikwa, haɀiŋgagoni kutiparadzanisa noruɗo rwaMŋari, ruri munaKristu Jesu, Ishe weɗu.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018