A A A A A

Mwari: [Mazvokuda]


1 VaKorinte 10:13
Hakunomuidzo wakakuɓatai imi, asi waʋanhu ʋose; asi Mŋari, wakatendeka, haaŋgatenderi kuti muidzwe kupfuʋura pamunogona napo; asi pamŋe cete nomuidzo, iye ucakupai ʋo nzira yokuɓuɗa nayo, muʋe nesimba rokutsuŋga.

2 Makoronike 9:7
Ʋarume ʋenyu ʋanomufarwa, naʋaranda ʋenyu aʋa ʋanomufarwa, ʋanomira pamberi penyu ŋguʋa dzose ʋacinzwa kuŋgwara kwenyu.

2 Petro 3:9
Ishe haanonoki kuita seɀaakapikira, seɀinoreʋa ʋamŋe ʋaciti: Hunonoka; asi unomŋoyo murefu kwamuri, nokuti haaɗi kuti ʋamŋe ʋarashike, asi kuti ʋose ʋatendeʋuke.

VaGaratiya 5:13
Nokuti imi, hama dzaŋgu, makaɗanirwa kusunuŋguka; asi kusunuŋguka kwenyu ŋgakurege kuʋa nzira yenyama, asi ɓatiranai noruɗo.

John 7:17
Kana munhu aciɗa kuita kuɗa kwake, ucaziʋa kana kudzidzisa uku kucibva kunaMŋari, kana ndiciɀitaurira ndimene.

Joshua 24:15
Kana muciti ɀakaipa kushumira Jehova, ɀitsaurirei nhasi wamunoɗa kushumira, kana ʋamŋari ʋaishumirwa namadziɓaɓa enyu mhiri kwoRwizi, kana ʋamŋari ʋaʋaAmori ʋamugere munyika yaʋo; asi kana ndirini naʋeimba yaŋgu ticashumira Jehova.

Mako 8:34
Ɀino wakaɗanira kwaari ʋanhu ʋazhinji naʋadzidzi ʋake, akati kwaʋari: Kana munhu aciɗa kuʋuya shure kwaŋgu, ŋgaaɀirambe, asimudze mucinjikwa wake, anditeʋere.

Zvirevo 16:9
Mŋoyo womunhu unoɀifuŋgira nzira yake; Asi Jehova unorairira kufamba kwake.

Zvakazarurwa 3:20
Tarira, ndimire pamukoʋa, ndicigogodza; kana munhu akanzwa inzwi raŋgu, akazarura mukoʋa, ndicapinda kwaari, ndicarayira naye, naiye neni.

VaRoma 6:23
Nokuti muɓairo weɀiʋi ndirwo rufu; asi cipo cokuŋgopiwa caMŋari ndibgo ʋupenyu bgusiŋgaperi munaKristu Jesu, Ishe weɗu.

VaRoma 13:2
Saka unoramba simba, unodziʋisa ɀakaiswa’po naMŋari; ɀino iʋo ʋanodziʋisa, ʋanoɀitorera mhoȿa.

VaRoma 10:9-10
[9] kuti, kana ucipupura nomuromo wako kuti Jesu ndiye Ishe, nokutenda mumŋoyo mako, kuti Mŋari wakamumutsa kuʋakafa, ucaponeswa;[10] nokuti munhu unotenda nomŋoyo, ndokururamiswa; unopupura nomuromo, ndokuponeswa.

VaGaratiya 5:16-17
[16] Ɀino ndinoti: Fambai noMŋeya, ipapo hamuŋgaiti kuciʋa kwenyama.[17] Nokuti nyama inociʋa icirwa noMŋeya; noMŋeya ucirwa nenyama; nokuti iɀi ɀinorwisana; kuti murege kuita ɀamunoɗa.

Genesisi 2:16-17
[16] Jehova Mŋari akaraira munhu, aciti: Uŋgadya hako miti yose yomunda;[17] asi muti wokuziʋa ɀakanaka neɀakaipa usaudya; nokuti nomusi waunoudya, ucafa ɀirokwaɀo.

Isaya 55:6-7
[6] Tȿakai Jehova acawanikwa, ɗanai kwaari aciri pedyo.[7] Wakaipa ŋgaasiye nzira yake, nomunhu usakarurama miraŋgariro yake; ŋgaadzokere kunaJehova, iye ucamunzwira nyasha, nokunaMŋari weɗu, nokuti ucakaŋganwira ɀikuru.

John 1:12-13
[12] Asi ʋose ʋakamugamucira, wakaʋapa simba kuti ʋaʋe ʋana ʋaMŋari, iʋaʋo ʋanotenda kuzita rake;[13] aʋo ʋasina‐kuɓerekwa neropa, kana nokuɗa kwenyama, kana nokuɗa kwomurume, asi naMŋari.

Dheuteronomio 30:19-20
[19] Ndinoɗana kuɗeŋga napasi kukupupurirai nhasi, kuti ndaisa pamberi pako ʋupenyu norufu, kuropafadzwa nokutukwa; naiɀoɀo tsaura ʋupenyu, kuti urarame, iwe naʋana ʋako;[20] kuti uɗe Jehova Mŋari wako, nokuterera inzwi rake, nokumunamatira; nokuti ndibgo ʋupenyu bgako, nokuwanzwa kwamazuʋa ako; kuti ugare munyika yakapikira Jehova madziɓaɓa ako, Abrahama naIsaka naJakobo, kuti ucaʋapa iyo.

Ezekieri 18:30-32
[30] Naiɀoɀo ndicakutoŋgai, imi imba yaIsraeri, mumŋe nomumŋe ɀakafanira nzira dzake — ndiɀo ɀinotaura Ishe Jehova. Dzokai, mutendeʋuke pakuɗarika kwenyu kwose; kuti cirege kuʋa cigumbuso ceɀakaipa kwamuri.[31] Rashai kure nemi kuɗarika kwenyu kwose, kwamakaɗarika nako, muɀiitire mŋoyo mitȿa nemŋeya mitȿa; nokuti mucafireiko, imi imba yaIsraeri?[32] Nokuti handifariri rufu rwounofa — ndiɀo ɀinotaura Ishe Jehova; naiɀoɀo tendeʋukai, murarame.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018