A A A A A

Mwari: [Mwari Ndiani]


VaKorose 1:16
nokuti maari ɀinhu ɀose ɀakasikwa, ɀiri kuɗeŋga napanyika, ɀinoʋonekwa neɀisiŋgaʋonekwi, kana ɀiri ɀigaro ɀoʋushe, kana ʋushe, kana ʋaɓati, kana masimba; ɀinhu ɀose ɀakasikwa naye, ɀiri’po nokuɗa kwake.

Genesisi 1:1
Pakutaŋga Mŋari wakasika ɗeŋga nenyika.

VaHebheru 1:3
iye cadzera cokubginya kwake, nomufananidzo wake caiye, unoceŋgeta ɀinhu ɀose nenzwi resimba rake, wakati apedzisa kunatswa kweɀiʋi, akagara kurudyi rwoƲumambo kuɗeŋga,

VaHebheru 4:12
Nokuti shoko raMŋari iɓenyu, rinesimba, rinopinza kukunda munondo unoceka kumatiʋi maʋiri, rinoɓaya kuȿikira panoparadzana mŋoyo nomŋeya, namafundo nomŋoŋgo; rinotoŋga mifuŋgo nendaŋgariro dzomŋoyo.

Isaya 44:6
Ɀanzi naJehova, Mŋari waʋaIsraeri, noMudzikinuri waʋo, Jehova wehondo: Ndini wokutaŋga nowokupedzisira; kunze kwaŋgu hakunaMŋari.

John 1:1
Pakutaŋga Shoko rakaŋga riri’po, Shoko rakaŋga riri kunaMŋari, Shoko rakaŋga riri Mŋari.

John 1:14
Shoko rakazoʋa nyama, rikagara pakati peɗu, (tikaʋona kubginya kwake, kubginya sokwowakaɓerekwa mumŋe cete waƂaɓa), azere nenyasha neɀokwaɗi.

John 3:16
Nokuti Mŋari wakaɗa nyika nokuɗaro, kuti wakapa Mŋanakomana wake wakaɓerekwa mumŋe woga, kuti aninani unotenda kwaari, arege kufa, asi aʋe noʋupenyu bgusiŋgaperi.

John 4:24
Mŋari ndiMŋeya; ʋanomunamata, ʋanofanira kumunamata mumŋeya neɀokwaɗi.

1 Johani 1:5
Heyi mharidzo yatakanzwa kwaari, yatinokuparidzirai ʋo, kuti Mŋari ciedza, hamunerima maari.

1 Johani 4:8
Usiŋgaɗi, haaziʋi Mŋari, nokuti Mŋari ruɗo.

1 Johani 4:16
Nesu takaziʋa, tikatenda ruɗo urwu, Mŋari rwaanarwo kwatiri. Mŋari ruɗo; unogara muruɗo, unogara munaMŋari, naMŋari maari.

2 Samueri 7:22
Naiɀoɀo muri mukuru, Jehova Mŋari, nokuti hakunomumŋe wakafanana nemi, hakunomumŋe Mŋari kunze kwenyu, seɀatakanzwa ɀose nenzeʋe dzeɗu.

John 17:3
Ʋupenyu bgusiŋgaperi ndibgo, kuti ʋakuziʋei imi, Mŋari uri woga waɀokwaɗi, naJesu Kristu, wamakatuma.

Mapisarema 34:8
Raʋirai henyu, muʋone kuti Jehova wakanaka; Wakakomborerwa munhu unoʋimba naye.

Mapisarema 86:5
Nokuti imi, Ishe, makanaka, munofarira kukaŋganwira, Muneŋgoni zhinji kunaʋose ʋanoɗana kwamuri.

Zvakazarurwa 1:1
Ɀakazarurwa ɀaJesu Kristu, ɀaakapiwa naMŋari, kuti aratidze ʋaranda ʋake ɀinhu iɀo ɀinofanira kukurumidza kuitwa; akaɀituma nomutumŋa wake, ndokuziʋisa muranda wake Johane;

Zvakazarurwa 22:13
Ndini Arfa neOmega, wokutaŋga nowokupedzisira, kutaŋga nokuguma.

VaRoma 5:8
Asi Mŋari unoratidza ruɗo rwake kwatiri pakuti Kristu wakatifira, ticiri ʋatadzi.

Zefaniya 3:17
Jehova Mŋari wako uri mukati mako, iye unesimba, ucaponesa; ucakufarira nomufaro; ucanyarara paruɗo rwake; ucakufarira nokupururudza.

Zvakazarurwa 1:17-18
[17] Ndakati ndicimuʋona, ndikawira pasi patsoka dzake sendineŋge ndafa; akaisa ruʋoko rwake rworudyi pamsoro paŋgu, akati: Usatya, ndini wokutaŋga nowokupedzisira,[18] naiye Mupenyu; ndakaŋga ndafa, tarira, ndiri mupenyu nokusiŋgaperi‐peri; ndinekiyi dzorufu neHadesi.

2 Timoti 3:16-17
[16] Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMŋari, runoɓatsira pakudzidzisa, nokuraira, nokururamisa, nokuraŋga kuri mukururama,[17] kuti munhu waMŋari akwane, agadzirirwa kwaɀo maɓasa ose akanaka.

John 10:30-33
[30] Ini naƂaɓa tiri ʋamŋe.[31] Ɀino ʋaJuda ʋakanoŋga ɀe mabge, kuti ʋamutake.[32] Jesu akaʋapindura, akati: Ndakakuratidzai maɓasa mazhinji akanaka akabva kunaƂaɓa; munonditakira ɓasa ripiko kunaiwayo?[33] ƲaJuda ʋakamupindura, ʋakati: Hatikutakiri ɓasa rakanaka; asi nokuti wamhura Mŋari; ʋuye, nokuti iwe munhu, unoɀiita Mŋari.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018