A A A A A

Mwari: [Mirayiro]


Mako 10:19
Mirairo unoiziʋa, inoti, usaʋuraya, usaita ʋupombge, usaɓa, usapupura nhema, usanyeŋgera, kudza ɓaɓa ʋako namai ʋako.

Ruka 18:20
Mirairo unoiziʋa, inoti: Usaita ʋupombge, usaʋuraya, usaɓa, usapupura nhema, kudza ɓaɓa ʋako namai ʋako.

Mateu 22:34-40
[34] ƲaFarise ʋakati ʋacinzwa kuti wapxisa ʋaSaduse, ʋakaʋuŋgana pamŋe cete.[35] Mumŋe waʋo, muɗudziri womurairo, akamubvunza, acimuidza, akati:[36] Mudzidzisi, murairo mukuru pamirairo ndoupiko?[37] Akati kwaari: Iɗa Ishe, Mŋari wako, nomŋoyo wako wose, nomŋeya wako wose, nokufuŋga kwako kwose.[38] Ndiwo murairo mukuru nowokutaŋga.[39] Wecipiri unofanana nawo, ndiwoyu: Iɗa wokwako, seɀaunoɀiɗa iwe.[40] Murairo wose naʋaprofita ɀakaɓatanidzwa pamirairo iyi miʋiri.

VaRoma 13:9
Nokuti iɀo ɀokuti: Usaita ʋupombge, usaʋuraya, usaɓa, usaciʋa; kana murairo upi noupi, ɀakaʋuŋganidzwa pashoko rokuti: Uɗe wokwako seɀaunoɀiɗa iwe.

Mateu 19:16-19
[16] Tarira, mumŋe munhu wakaʋuya kwaari, akati: Mudzidzisi wakanaka, ndiŋgaita cinhu cakanaka cipi, kuti ndiʋe noʋupenyu bgusiŋgaperi?[17] Akati kwaari: Unondibvunzireiko pamsoro peɀakanaka? Uri’po mumŋe wakanaka. Asi kana uciɗa kupinda paʋupenyu, ceŋgeta mirairo.[18] Akati kwaari: Ipiko? Jesu akati: Usaʋuraya, usaita ʋupombge, usaɓa, usapupura nhema;[19] kudza ɓaɓa ʋako namai ʋako, uɗe wokwako seɀaunoɀida iwe.

Mateu 22:36-40
[36] Mudzidzisi, murairo mukuru pamirairo ndoupiko?[37] Akati kwaari: Iɗa Ishe, Mŋari wako, nomŋoyo wako wose, nomŋeya wako wose, nokufuŋga kwako kwose.[38] Ndiwo murairo mukuru nowokutaŋga.[39] Wecipiri unofanana nawo, ndiwoyu: Iɗa wokwako, seɀaunoɀiɗa iwe.[40] Murairo wose naʋaprofita ɀakaɓatanidzwa pamirairo iyi miʋiri.

Mateu 10:17-22
[17] Asi cenjerai ʋanhu, nokuti ʋacakuisai kuʋuŋgano dzamakurukota, nokukuroʋai ɀikuru mumasinagoge aʋo.[18] Mucaiswa ʋo pamberi paʋaɓati namadzimambo nokuɗa kwaŋgu, muʋe ɀapupu kwaʋari nokuʋahedeni.[19] Asi kana ʋacikuisai, musafuŋganya muciti mucataura sei, kana inyiko, nokuti mucapiwa neŋguʋa iyo ɀamunofanira kutaura.[20] Nokuti hamuzimi munotaura, asi Mŋeya waƂaɓa ʋenyu unotaura mukati menyu.[21] Mukoma ucaisa munuŋuna parufu, naɓaɓa mŋana waʋo; ʋana ʋacamukira ʋaɓereki ʋaʋo nokuʋaʋuraya.[22] Mucaʋeŋgwa naʋose nokuɗa kwezita raŋgu; asi unotsuŋgirira kuȿikira pakuguma, ucaponeswa.

VaRoma 13:8-14
[8] Musaʋa necikwerete nomunhu, asi cokuɗana; nokuti unoɗa mumŋe, wazadzisa murairo.[9] Nokuti iɀo ɀokuti: Usaita ʋupombge, usaʋuraya, usaɓa, usaciʋa; kana murairo upi noupi, ɀakaʋuŋganidzwa pashoko rokuti: Uɗe wokwako seɀaunoɀiɗa iwe.[10] Ruɗo haruitiri wokwako ɀakaipa; naiɀoɀo ruɗo runozadzisa murairo.[11] Ɀikuru ndinoreʋa iɀoɀi, ɀatinoziʋa ŋguʋa, kuti ɀino yatoʋa ŋguʋa yokumuka kwenyu pahope; nokuti ɀino kuponeswa kweɗu kwaʋa pedyo kupfuʋura zuʋa rataka taŋga kutenda naro.[12] Ʋusiku bgapfuʋura, kwoedza; naiɀoɀo ŋgatirashe maɓasa erima, ŋgatishoŋge nhumbi dzokurwa dzeciedza.[13] Ŋgatifambe nenzira yakafanira sapamasikati; tisiŋgafambi nokutamba kwakaipa, nokuɓatwa, kana noʋupombge, noʋutere, kana negakaʋa, negoɗo.[14] Asi pfekai Ishe Jesu Kristu, musatȿaka kufadza nyama pakuciʋa kwayo.

Mako 12:28-34
[28] Ɀino mumŋe waʋanyori wakaŋga anzwa kutaurirana kwaʋo, aciziʋa kuti wakaŋga aʋapindura ɀakanaka, wakaʋuya, akamubvunza, aciti: Murairo wokutaŋga payose ndoupiko?[29] Jesu akapindura, akati: Wokutaŋga ndiwoyu: Inzwai ʋaIsraeri, Ishe Mŋari weɗu, ndiye Ishe mumŋe cete![30] Iɗa Ishe Mŋari wako, nomŋoyo wako wose, nomŋeya wako wose, nokufuŋga kwako kwose, nesimba rako rose.[31] Wecipiri ndiwoyu: Iɗa wokwako seɀaunoɀiɗa iwe. Hakunomurairo mukuru kunaiyeyo.[32] Ɀino munyori akati kwaari: Ɀakanaka Mudzidzisi, mareʋa ɀirokwaɀo, kuti ndiye mumŋe cete, hakunomumŋe kunze kwake;[33] nokumuɗa iye nomŋoyo wose, nokufuŋga kwose, nesimba rose, nokuɗa wokwake seɀaanoɀiɗa iye, ɀinopfuʋura ɀikuru ɀipiriso ɀose ɀinopiswa cose, neɀiɓayiro.[34] Ɀino Jesu wakati aciʋona kuti wapindura nokufuŋga, akati kwaari: Hauzi kure noʋushe bgaMŋari. Kukasaʋa nomunhu wakazotsuŋga kumubvunza cinhu.

Ekisodho 34:28
Akaʋa’ko kunaJehova mazuʋa anamakumi manna noʋusiku ʋunamakumi manna; wakaŋga asiŋgadyi ɀokudya, kana kunwa mvura. Akanyora pamahwendefa mashoko esuŋgano, iyo mirairo inegumi.

Dheuteronomio 4:13
Ipapo wakaɗudzira suŋgano yake kwamuri, yaakakurairai, kuti muiite, iyo mirairo inegumi; akainyora pamahwendefa maʋiri amabge.

Dheuteronomio 10:4
Akanyora pamahwendefa ɀakafanana norunyoro rwokutaŋga, aya mashoko anegumi, amakaʋudzwa naJehova pagomo, ari pakati pomŋoto, nezuʋa reʋuŋgano; Jehova akandipa iwo.

Dheuteronomio 5:7-22
[7] Usaʋa naʋamŋe ʋamŋari kunze kwaŋgu.[8] Usaɀiitira mufananidzo wakaʋezwa, kana uri mufananidzo wecinhu ciri kuɗeŋga kumsoro, kana weciri panyika pasi, kana weciri mumvura pasi penyika.[9] Usafugamira iɀoɀo, kana kuɀishumira; nokuti ini Jehova Mŋari wako, ndiri Mŋari unegoɗo; ndinoroʋa ʋana nokuɗa kweɀiʋi ɀamadziɓaɓa aʋo, kuȿikira kurudzi rwecitatu norwecinna rwaʋanondiʋeŋga;[10] ndiciitira nyasha ʋaneɀuru ɀamazana ʋanondiɗa, ʋanoceŋgeta mirairo yaŋgu.[11] Usareʋa zita raJehova Mŋari wako pasina; nokuti Jehova haaŋgaregi kumupa mhoȿa unoreʋa zita rake pasina.[12] Ceŋgeta zuʋa resaɓata, riʋe dɀene, seɀawakarairwa naJehova Mŋari wako.[13] Uɓate mazuʋa matanhatu, uite maɓasa ako ose.[14] Asi zuʋa recinomŋe isaɓata raJehova Mŋari wako; usatoŋgoɓata maɓasa naro, iwe, kana mŋanakomana wako, kana mŋanasikana wako, kana muranda wako, kana murandakadzi wako, kana ŋombe yako, kana mboŋgoro yako, kana cimŋe ceɀipfuwo ɀako, kana mŋeni wako uri mukati mamasuʋo ako; kuti muranda wako nomurandakadzi wako ʋazorore sewe.[15] Unofanira kuraŋgarira kuti newe ʋo waiʋa muranda panyika yeEgipita, Jehova Mŋari wako akakuɓuɗisa necanza cinesimba noruʋoko rwakatambanudzwa; naiɀoɀo Jehova Mŋari wako wakakuraira kuti uceŋgete zuʋa resaɓata.[16] Kudza ɓaɓa ʋako namai ʋako, seɀawakarairwa naJehova Mŋari wako; kuti mazuʋa ako aʋe mazhinji, ufare panyika yaunopiwa naJehova Mŋari wako.[17] Usaʋuraya.[18] Ʋuye usaita ʋupombge.[19] Ʋuye usaɓa.[20] Ʋuye usapupurira wokwako nhema.[21] Ʋuye usaciʋa mukadzi wowokwako; ʋuye usacocora imba yowokwako, kana munda wake, kana muranda wake, kana murandakadzi wake, kana ŋombe yake, kana mboŋgoro yake, kana cimŋe cinhu cowokwako.[22] Jehova wakataura mashoko awa ose pagomo kuʋuŋgano yenyu yose, ari mukati momŋoto negore, nokuȿiɓa kukuru, nenzwi guru; haana‐kuwedzera mamŋe. Akaanyora pamahwendefa maʋiri amabge, akandipa iwo.

Dheuteronomio 6:21
Unofanira kuti kumŋanakomana wako: Isu takaŋga tiri ʋaranda ʋaFarao, Jehova akatiɓuɗisa paEgipita necanza cinesimba;

Dheuteronomio 10:1-5
[1] Neŋguʋa iyo Jehova akati kwandiri: Uɀiʋezere mahwendefa maʋiri amabge, akafanana nookutaŋga, ukwire kwandiri kugomo, ugoɀiitira areka yamatanda.[2] Ini ndicanyora pamahwendefa mashoko aya akaŋga ari pamahwendefa okutaŋga, awakaputsa, ugoaisa muareka.[3] Naiɀoɀo ndikaita areka yamatanda omuakasia, ndikaʋeza mahwendefa maʋiri amabge, akaŋga akaita sookutaŋga, ndikakwira mugomo ndakaɓata mahwendefa maʋiri muruʋoko rwaŋgu.[4] Akanyora pamahwendefa ɀakafanana norunyoro rwokutaŋga, aya mashoko anegumi, amakaʋudzwa naJehova pagomo, ari pakati pomŋoto, nezuʋa reʋuŋgano; Jehova akandipa iwo.[5] Ɀino ndikadzoka, ndikaɓuruka pagomo, ndikaisa mahwendefa muareka yandakaŋga ndaita; ndipo paaciri ɀino, seɀandakarairwa naJehova.

Ekisodho 20:1-17
[1] Ɀino Mŋari wakataura mashoko awa ose, akati:[2] Ndini Jehova, Mŋari wako, wakakubvisa munyika yeEgipita, muimba yoʋuranda.[3] Usaʋa naʋamŋe ʋamŋari kunze kwaŋgu.[4] Usaɀiitira mufananidzo wakaʋezwa, kana uri mufananidzo wecinhu ciri kuɗeŋga kumsoro, kana weciri panyika pasi, kana weciri mumvura pasi penyika.[5] Usafugamira iɀoɀo, kana kuɀishumira; nokuti ini Jehova, Mŋari wako, ndiri Mŋari unegoɗo; ndinoroʋa ʋana nokuɗa kweɀiʋi ɀamadziɓaɓa aʋo, kuȿikira kurudzi rwecitatu norwecinna rwaʋanondiʋeŋga;[6] ndiciitira nyasha ʋaneɀuru ɀamazana ʋanondiɗa, ʋanoceŋgeta mirairo yaŋgu.[7] Usareʋa zita raJehova Mŋari wako pasina; nokuti Jehova haaŋgaregi kupa mhoȿa unoreʋa zita rake pasina.[8] Raŋgarira zuʋa resaɓata, kuti uriceŋgete riʋe dɀene.[9] Uɓate mazuʋa matanhatu, uite maɓasa ako ose;[10] asi zuʋa recinomŋe isaɓata raJehova Mŋari wako; usatoŋgoɓata maɓasa naro, iwe, kana mŋanakomana wako, kana mŋanasikana wako, kana muranda wako, kana murandakadzi wako, kana ɀipfuwo ɀako, kana mŋeni wako uri mukati mamasuʋo ako;[11] nokuti namazuʋa matanhatu Jehova wakaita ɗeŋga napasi, neguŋgwa, neɀose ɀiri mukati maɀo, akazorora nezuʋa recinomŋe; naiɀoɀo Jehova wakaropafadza zuʋa resaɓata akariita dɀene.[12] Kudza ɓaɓa ʋako namai ʋako, kuti mazuʋa ako aʋe mazhinji panyika yaunopiwa naJehova Mŋari wako.[13] Usaʋuraya.[14] Usaita ʋupombge.[15] Usaɓa.[16] Usapupurira wokwako nhema.[17] Usaciʋa imba yowokwako, usaciʋa mukadzi wowokwako, kana muranda wake, kana murandakadzi wake, kana nzombe yake, kana mboŋgoro yake, kana cimŋe cowokwako.

Ekisodho 24:12
Ɀino Jehova akati kunaMosesi: Kwira kwandiri muno mugomo, ugare’po; ndicakupa mahwendefa amabge anomurairo nomurau wandanyora, kuti uʋadzidzise.

Ekisodho 34:10-29
[10] Jehoʋa akati: Tarira, ndinoita suŋgano newe; ndicaita pamberi paʋanhu ʋako ɀinoshamisa, ɀisina‐kumboitwa panyika yose, kana kundudzi dzose; kuti ʋanhu ʋose ʋauri pakati paʋo ʋaʋone ɓasa raJehova, nokuti ndinoita cinhu cinotyisa newe.[11] Raŋgarira ɀandinokuraira nhasi: Tarira, ndodziŋga pamberi pako ʋaAmori, naʋaKanani, naʋaHeti, naʋaPerezi, naʋaHivi, naʋaJebusi.[12] Cenjera kuti urege kuita suŋgano naʋanhu ʋagere munyika iyo kwaunoenda, kuti ɀirege kuʋa musuŋgo kwauri;[13] asi munofanira kuputsa artari dzaʋo, nokuputsanya mabge emifananidzo yaʋo, nokutema matanda aʋo aʋanonamata nawo;[14] nokuti usafugamira ʋamŋe ʋamŋari, nokuti Jehova, unezita rinonzi Unegoɗo, ndiMŋari unegoɗo;[15] kuti urege kuita suŋgano naʋanhu ʋagere munyika iyo, ɀino kana iʋo ʋopata ʋaciteʋera ʋamŋari ʋaʋo, ʋaciɓayira ʋamŋari ʋaʋo, mumŋe akuɗane kuti udye nyama yeɀiɓayiro ɀake;[16] iwe ukatorera ʋanakomana ʋako ʋakunda ʋaʋo, ɀino kana ʋakunda ʋaʋo ʋopata ʋaciteʋera ʋamŋari ʋaʋo, ʋapatise ʋanakomana ʋako ʋo ʋateʋere ʋamŋari ʋaʋo.[17] Usaɀiitira ʋamŋari ʋakaʋumbga.[18] Uite mutambo weɀiŋgwa ɀisina‐kuʋiriswa. Unofanira kudya ɀiŋgwa ɀisina‐kuʋiriswa mazuʋa manomŋe, seɀandakakuraira neŋguʋa yakatarwa pamŋedzi weAbibi, nokuti wakaɓuɗa paEgipita pamŋedzi weAbibi.[19] Ɀose ɀinotaŋga kuzarura ciɀaro ndeɀaŋgu, napaɀipfuwo ɀako ɀikono ɀose ɀinotaŋga kuzarura ciɀaro, kana paŋombe kana pamakwai;[20] mŋana wokutaŋga wemboŋgoro unofanira kuudzikinura negwaiana; kana usiŋgaɗi kuudzikinura, unofanira kuvuna mutsipa wawo. Mataŋgwe ose paʋanakomana ʋako unofanira kuʋadzikinura. Kurege kuʋa nomunhu unoʋuya pamberi paŋgu asinecinhu.[21] Unofanira kuɓata mazuʋa matanhatu, asi nezuʋa recinomŋe uzorore, neŋguʋa yokurima neyokukohwa uzorore.[22] Unofanira kuraŋgarira mutambo wamaviki, weɀitȿa ɀekoroni inokohwiwa, nomutambo wokuʋuŋganidza pakupera kwegore.[23] Ʋarume ʋako ʋose ŋgaʋaʋuye pamberi paShe Mŋari, iye Mŋari waIsraeri, katatu negore.[24] Nokuti ndicadziŋga ndudzi pamberi pako, ndikurise miganhu yako; hakuŋgaʋi nomunhu ucaciʋa nyika yako, kana ucikwira katatu pagore kuti uɀiratidze pamberi paJehova, Mŋari wako.[25] Usaʋuya neropa reciɓayiro caŋgu pamŋe cete neciŋgwa cakaʋiriswa; ʋuye ciɓayiro comutambo wepaseka ŋgacirege kuʋata ʋusiku kuȿikira maŋgwana.[26] Ɀokutaŋga ɀeɀitȿa ɀomunda wako unofanira kuʋuya naɀo kumba kwaJehova Mŋari wako. Usaɓika mbudzana mumukaka wamai ʋayo.[27] Ɀino Jehova akati kunaMosesi: Nyora mashoko iwaya, nokuti ndaita suŋgano newe naʋaIsraeri seɀinoreʋa mashoko iwaya.[28] Akaʋa’ko kunaJehova mazuʋa anamakumi manna noʋusiku ʋunamakumi manna; wakaŋga asiŋgadyi ɀokudya, kana kunwa mvura. Akanyora pamahwendefa mashoko esuŋgano, iyo mirairo inegumi.[29] Ɀino Mosesi wakati aciɓuruka pagomo reSinai, Mosesi akaɓata mahwendefa maʋiri ecipupuriro mumaʋoko ake, Mosesi wakaŋga asiŋgaziʋi, aciɓuruka pagomo, kuti ganda reciso cake rakaŋga ricibginya ɀaakaŋga ataura naye.

Dheuteronomio 6:4-9
[4] Cinzwa Israeri, Jehova Mŋari weɗu ndiJehova mumŋe cete.[5] Uɗe Jehova Mŋari wako nomŋoyo wako wose, nomŋeya wako wose, nesimba rako rose.[6] Ɀino mashoko awa andinokuraira nhasi, anofanira kuʋa mumŋoyo mako;[7] unofanira kushiŋgaira kuadzidzisa ʋana ʋako, nokuataura kana ugere mumba mako, kana ucifamba munzira, kana uciʋata pasi, kana ucimuka.[8] Unofanira kuasuŋgira paruʋoko rwako, ciʋe ciratidzo; ʋuye anofanira kuʋa rundanyara pakati pameso ako.[9] Unofanira kuanyora pamagwatidziro emikoʋa yeimba yako, napamasuʋo ako.

Ekisodho 20:2-17
[2] Ndini Jehova, Mŋari wako, wakakubvisa munyika yeEgipita, muimba yoʋuranda.[3] Usaʋa naʋamŋe ʋamŋari kunze kwaŋgu.[4] Usaɀiitira mufananidzo wakaʋezwa, kana uri mufananidzo wecinhu ciri kuɗeŋga kumsoro, kana weciri panyika pasi, kana weciri mumvura pasi penyika.[5] Usafugamira iɀoɀo, kana kuɀishumira; nokuti ini Jehova, Mŋari wako, ndiri Mŋari unegoɗo; ndinoroʋa ʋana nokuɗa kweɀiʋi ɀamadziɓaɓa aʋo, kuȿikira kurudzi rwecitatu norwecinna rwaʋanondiʋeŋga;[6] ndiciitira nyasha ʋaneɀuru ɀamazana ʋanondiɗa, ʋanoceŋgeta mirairo yaŋgu.[7] Usareʋa zita raJehova Mŋari wako pasina; nokuti Jehova haaŋgaregi kupa mhoȿa unoreʋa zita rake pasina.[8] Raŋgarira zuʋa resaɓata, kuti uriceŋgete riʋe dɀene.[9] Uɓate mazuʋa matanhatu, uite maɓasa ako ose;[10] asi zuʋa recinomŋe isaɓata raJehova Mŋari wako; usatoŋgoɓata maɓasa naro, iwe, kana mŋanakomana wako, kana mŋanasikana wako, kana muranda wako, kana murandakadzi wako, kana ɀipfuwo ɀako, kana mŋeni wako uri mukati mamasuʋo ako;[11] nokuti namazuʋa matanhatu Jehova wakaita ɗeŋga napasi, neguŋgwa, neɀose ɀiri mukati maɀo, akazorora nezuʋa recinomŋe; naiɀoɀo Jehova wakaropafadza zuʋa resaɓata akariita dɀene.[12] Kudza ɓaɓa ʋako namai ʋako, kuti mazuʋa ako aʋe mazhinji panyika yaunopiwa naJehova Mŋari wako.[13] Usaʋuraya.[14] Usaita ʋupombge.[15] Usaɓa.[16] Usapupurira wokwako nhema.[17] Usaciʋa imba yowokwako, usaciʋa mukadzi wowokwako, kana muranda wake, kana murandakadzi wake, kana nzombe yake, kana mboŋgoro yake, kana cimŋe cowokwako.

Ekisodho 31:18
Ɀino wakati apedza kutaura naMosesi pagomo reSinai, akamupa mahwendefa maʋiri ecipupuriro, mahwendefa amabge akaŋga akanyorwa nomunwe waMŋari.

John 14:15
Kana mucindiɗa, mucaceŋgeta mirairo yaŋgu.

Mateu 19:18
Akati kwaari: Ipiko? Jesu akati: Usaʋuraya, usaita ʋupombge, usaɓa, usapupura nhema;

John 15:10
Kana muciceŋgeta mirairo yaŋgu, mucagara muruɗo rwaŋgu, seni ndaiceŋgeta mirairo yaƂaɓa ʋaŋgu, ndicigara muruɗo rwaʋo.

Mateu 5:17
Musafuŋga kuti ndakaʋuya kuparadza murairo kana ʋaprofita: Handina‐kuʋuya kuparadza, asi kuzadzisa.

Ekisodho 32:15
Ɀino Mosesi akatendeʋuka, akaɓuruka pagomo, anamahwendefa maʋiri ecipupuriro muruʋoko rwake; mahwendefa akaŋga akanyorwa nhiʋi dzawo dzose, akaŋga akanyorwa seri neseri.

John 15:12-17
[12] Uyu ndiwo murairo waŋgu, kuti muɗane, seni ndakakuɗai imi.[13] Hakunomunhu unoruɗo rukuru kunourwu, kuti munhu arashire hama dzake ʋupenyu bgake.[14] Im muri hama dzaŋgu, kana muciita ɀandinokurairai ini.[15] Handicakuidziyi ʋaranda; nokuti muranda haaziʋi ɀinoitwa nashe wake; asi ndinokuidzai hama; nokuti ɀose ɀandakanzwa kunaƂaɓa ʋaŋgu, ndakakuziʋisai iɀo.[16] Imi hamuna‐kundisanaŋgura, asi ini ndakakusanaŋgurai imi, ndikakuisai kuti muende muɓereke ɀiɓereko, ʋuye kuti ɀiɓereko ɀenyu ɀigare; kuti cinhu cipi necipi camuneŋge mucikumbira kunaƂaɓa muzita raŋgu, ʋakupei ico.[17] Ndiɀoɀi ɀandinokurairai, kuti muɗane.

Ekisodho 32:16
Mahwendefa iwayo rakaŋga riri ɓasa raMŋari, norunyoro rwakaŋga ruri runyoro rwaMŋari, rwakaŋga rwakatemŋa pamahwendefa.

Ekisodho 34:27
Ɀino Jehova akati kunaMosesi: Nyora mashoko iwaya, nokuti ndaita suŋgano newe naʋaIsraeri seɀinoreʋa mashoko iwaya.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018