A A A A A

Mwari: [Utatu]


1 VaKorinte 8:6
asi isu tinoŋgoʋa naMŋari mumŋe ɓedzi, ndiʋo Ƃaɓa; ɀinhu ɀose ɀinobva kwaari, nesu tiri’po nokuɗa kwake; ʋuye Ishe mumŋe, Jesu Kristu; ɀinhu ɀose ɀiri’po naye, nesu tiri’po naye.

2 VaKorinte 3:17
Ishe ndiMŋeya; ɀino panoMŋeya waShe, panesunuŋguko.

2 VaKorinte 13:14
Nyasha dzaShe Jesu Kristu, noruɗo rwaMŋari, nokuyanana kwoMŋeya Mutȿene, ŋgaɀiʋe nemi mose.

VaKorose 2:9
Nokuti kuzara kwoʋuMŋari kunogara maari pamuʋiri.

Isaya 9:6
Nokuti takaɀarirwa Mŋana, takapiwa Mŋanakomana; ʋumambo ʋucaʋa pafudzi rake; zita rake ricanzi: Unoshamisa, Gota, Mŋari unesimba, Ƃaɓa ʋokusiŋgaperi, Mucinda worugare.

Isaya 44:6
Ɀanzi naJehova, Mŋari waʋaIsraeri, noMudzikinuri waʋo, Jehova wehondo: Ndini wokutaŋga nowokupedzisira; kunze kwaŋgu hakunaMŋari.

John 1:14
Shoko rakazoʋa nyama, rikagara pakati peɗu, (tikaʋona kubginya kwake, kubginya sokwowakaɓerekwa mumŋe cete waƂaɓa), azere nenyasha neɀokwaɗi.

John 10:30
Ini naƂaɓa tiri ʋamŋe.

Ruka 1:35
Mutumŋa akapindura, akati kwaari: Mŋeya Mutȿene ucaʋuya pamsoro pako, nesimba roWokumsoro‐soro ricakufukidza; saka ico citȿene cicaɓerekwa cicanzi: Mŋanakomana waMŋari.

Mateu 1:23
Tarira, mhandara icaʋa nemimba, icaɀara mŋanakomana, Ʋacamutumidza zita rinonzi Emanueri; ndokuti kana ɀicishandurwa: Mŋari unesu.

Mateu 28:19
Endai naiɀoɀo, mudzidzise marudzi ose, muʋabapatidze muzita raƂaɓa, neroMŋanakomana, neroMŋeya Mutȿene;

Mateu 3:16-17
[16] Jesu, wakati abapatidzwa, pakarepo akaɓuɗa mumvura; ɀino, tarira, ɗeŋga rakamuzarurirwa, akaʋona Mŋeya waMŋari aciɓuruka senjiʋa, akaʋuya pamsoro pake.[17] Ɀino tarira, inzwi rakabva kuɗeŋga, riciti: Uyu ndiye Mŋanakomana waŋgu unoɗikanwa, wandinofarira!

VaRoma 14:17-18
[17] Nokuti ʋushe bgaMŋari haɀizi ɀokudya kana ɀokunwa, asi kururama, norugare, nomufaro muMŋeya Mutȿene.[18] Nokuti unoɓatira Kristu paɀinhu iɀi, unofadza Mŋari, ʋuye unotendwa naʋanhu.

Ruka 3:21-22
[21] Ʋanhu ʋose ʋakati ʋabapatidzwa, naiye Jesu abapatidzwa ʋo, acinyeŋgetera, ɗeŋga rikazarurwa,[22] Mŋeya Mutȿene akaɓurukira pamsoro pake nomufananidzo wakaita sowenjiʋa, inzwi rikabva kuɗeŋga, riciti: Ndiwe Mŋanakomana waŋgu, unoɗikanwa; ndinokufarira.

Genesisi 1:1-2
[1] Pakutaŋga Mŋari wakasika ɗeŋga nenyika.[2] Nyika yakaŋga isina-kugadzirwa, isinecinhu; rima rakaŋga riri’po pamsoro pemvura yakadzika; Mŋeya waMŋari wakaŋga acigarira pamsoro pemvura.

John 5:7-8
[7] Murwere akamupindura, akati: Ishe, ndinoshaiwa munhu unondiwisira mudziʋa, kana mvura icibvoŋgodzwa; asi ndinoti kana ndoenda, mumŋe wonditaŋgira kupinda.[8] Jesu akati kwaari: Simuka, tora nhoʋo dzako, ufambe.

1 Petro 1:1-2
[1] Petro, muapostora waJesu Kristu, kunaʋakasanaŋgurwa ʋari ʋaeni, ʋakapararira paPonto, neGaratia, neKapadokia, neAsia, neBitinia,[2] ʋakasanaŋgurwa nokuziʋa ɀiri mberi kwaMŋari Ƃaɓa, muʋutȿene bgoMŋeya, kuti ʋaterere, ʋasaswe neropa raJesu Kristu: Nyasha norugare ŋgaɀiwanzwe kwamuri.

2 VaKorinte 1:21-22
[21] Ɀino, uyo unotisimbisa munaKristu pamŋe cete nemi, nokutizodza, ndiMŋari;[22] uyo wakatiisira ʋo cisimbiso, akatipa ruɓatso rwoMŋeya mumŋoyo meɗu.

1 VaKorinte 12:4-6
[4] Ɀino marudzi mazhinji eɀipo ari’po, asi Mŋeya ndomumŋe.[5] Marudzi mazhinji okushumira ari’po, ʋuye Ishe mumŋe.[6] Marudzi mazhinji amaɓasa ari’po, asi Mŋari mumŋe, iye unoɓata ɀose munaʋose.

VaEfeso 4:4-6
[4] Kunomuʋiri mumŋe, noMŋeya mumŋe, seɀamakaɗanwa ʋo mutariro imŋe yokuɗanwa kwenyu;[5] Ishe mumŋe, nokutenda kumŋe, norubapatidzo rumŋe,[6] naMŋari mumŋe, naƂaɓa ʋaʋose, uri pamsoro paʋose, unoɓata naʋose, uri mukati maʋose.

VaKorose 1:15-17
[15] Ndiye mufananidzo waMŋari usiŋgaʋonekwi, ɗaŋgwe reɀisikwa ɀose;[16] nokuti maari ɀinhu ɀose ɀakasikwa, ɀiri kuɗeŋga napanyika, ɀinoʋonekwa neɀisiŋgaʋonekwi, kana ɀiri ɀigaro ɀoʋushe, kana ʋushe, kana ʋaɓati, kana masimba; ɀinhu ɀose ɀakasikwa naye, ɀiri’po nokuɗa kwake.[17] Ndiye unotaŋgira ɀose, ɀose ɀakaɓatana maari.

John 14:9-11
[9] Jesu akati kwaari: Ndakaʋa nemi ŋguʋa refu yakaɗai, ko hauzati wandiziʋa here, Firipo? Wandiʋona ini, waʋona Ƃaɓa; ɀino unoreʋa seiko, uciti: Tiratidzei Ƃaɓa?[10] Hautendi here kuti ndiri munaƂaɓa naƂaɓa ʋari mandiri? Mashoko andinoreʋa kwamuri, handiareʋi pacaŋgu; asi Ƃaɓa, ʋanogara mandiri, ndiʋo ʋanoita maɓasa aʋo.[11] Nditendei kuti ndiri munaƂaɓa, naƂaɓa ʋari mandiri; kana kusi kuɗaro, nditendei nokuɗa kwamaɓasa amene.

VaFiripi 2:5-8
[5] Iʋai nomŋoyo uyo, wakaŋga uri munaKristu Jesu ʋo;[6] iye, kunyaŋge akaŋga akafanana naMŋari, haana‐kuti kuenzana naMŋari ndicinhu cinofanira kuɓatisiswa;[7] asi wakaɀiɗurura iye, akaɀiita muranda, akafanana naʋanhu;[8] akati awanikwa nomufananidzo womunhu, akaɀininipisa, akaterera kuȿikira parufu, irwo rufu rwomucinjikwa.

John 10:30-36
[30] Ini naƂaɓa tiri ʋamŋe.[31] Ɀino ʋaJuda ʋakanoŋga ɀe mabge, kuti ʋamutake.[32] Jesu akaʋapindura, akati: Ndakakuratidzai maɓasa mazhinji akanaka akabva kunaƂaɓa; munonditakira ɓasa ripiko kunaiwayo?[33] ƲaJuda ʋakamupindura, ʋakati: Hatikutakiri ɓasa rakanaka; asi nokuti wamhura Mŋari; ʋuye, nokuti iwe munhu, unoɀiita Mŋari.[34] Jesu akaʋapindura, akati: Haɀina‐kunyorwa here mumurairo wenyu, ɀicinzi: Ndakati: Muri ʋamŋari?[35] Ɀino kana akaʋaidza ʋamŋari, iʋo shoko raMŋari rakaȿika kwaʋari, (Rugwaro haruŋgaputswi);[36] imi moti seiko kunaiye wakaitwa mutȿene naƂaɓa, nokutumŋa panyika: Unomhura Mŋari, ɀandakati: Ndiri Mŋanakomana waMŋari?

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018