A A A A A

Mwari: [Zvirongwa]


Zvirevo 19:21
Mumŋoyo womunhu munendaŋgariro zhinji; Asi kurairira kwaJehova ndiko kucamira.

Jeremiya 29:11
Nokuti ndinoziʋa ndaŋgariro dzandinoraŋgarira pamsoro penyu — ndiɀo ɀinotaura Jehova — ndaŋgariro dzorugare, dzisati dziri dzeɀakaipa, kuti ndikupei mugumo unetariro.

Zvirevo 15:22
Pasiŋgaraŋganwi mano anokona; Asi kunaʋarairi ʋazhinji ndokwaanosimbiswa.

Mapisarema 33:11
Zano raJehova rakasimba nokusiŋgaperi, Nendaŋgariro dzomŋoyo wake kuȿikira kundudzi dzose.

Zvirevo ௧௬:௩
Isa maɓasa ako ose kunaJehova, Ɀawakaraŋgarira ɀigoitika.

Zvirevo 21:5
Ndaŋgariro dzaʋashiŋgairi dzinoʋuyisa ɀizhinji; Asi aninani unokurumidzisa unoŋgoʋaŋgira kushaiwa.

Mapisarema 20:4
Ŋgaakupe ɀinoɗikanwa nomŋoyo wako, Ŋgaaite seɀawakafuŋga.

Mapisarema 33:10
Jehova unoparadza zano raʋahedeni; Mifuŋgo yendudzi dzaʋanhu unoishaisa simba.

Ruka 14:28
Nokuti ndiani kwamuri, kana aciɗa kuʋaka ȿiŋgo, usiŋgataŋgi kugara pasi, akaʋereŋga kukosha kwayo, kuʋona kana ane mari yokuipedzisa nayo?

Zvirevo 16:9
Mŋoyo womunhu unoɀifuŋgira nzira yake; Asi Jehova unorairira kufamba kwake.

VaRoma ௮:௨௮
Tinoziʋa kuti ɀinhu ɀose ɀinoɓatirana kuti ɀiitire ɀakanaka aʋo ʋanoɗa Mŋari, aʋo ʋakaɗanwa seɀaakafuŋga.

VaFiripi 1:6
ndiciziʋa cinhu ici, kuti iye wakataŋga ɓasa rakanaka mukati menyu, ucaripedzisa kuȿikira pazuʋa raKristu Jesu;

Isaya 14:26-27
[26] Ndico cireʋo cakatemerwa nyika yose; ndirwo ruʋoko rwakatambanudzwa pamsoro pamarudzi ose.[27] Nokuti Jehova wehondo wakatema cireʋo, ndiani uŋgapindura ɀe? Ruʋoko rwake rwakatambanudzwa, ndiani uŋgarudzosa.

John ௬:௪௪
Hakunomunhu uŋgaʋuya kwandiri, kana Ƃaɓa, ʋakandituma, ʋasiŋgamukweʋi; neni ndicamumutsa nezuʋa rokupedzisira.

Mapisarema 143:8
Ndinzwisei ʋunyoro bgenyu maŋgwanani; Nokuti ndinoʋimba nemi; Ndiziʋisei nzira yandinofanira kufamba nayo; Nokuti ndinosimudzira mŋeya waŋgu kwamuri.

Zvirevo 23:4
Usaɀinetsa kuwana fuma; Rega ʋucenjeri bgako.

Mapisarema 90:12
Tidzidzisei kunatso‐ʋereŋga mazuʋa eɗu, Kuti tiɀiwanire mŋoyo wakacenjera.

Mapisarema 3:31-32
[31] Mŋeya waŋgu unotambudzika ʋo ɀikuru; Asi imi Jehova, mucanonoka kuȿikira riniko?[32] Dzokai Jehova, murwire mŋeya waŋgu; Ndiponesei nokuɗa kwoʋunyoro bgenyu.

Isaya ௪௬:௩-௧௧
[௩] Nditererei, imi imba yaJakobo, naʋakasara ʋeimba yaIsraeri, ʋakatakurwa neni kubva pakuɓerekwa kwaʋo, ʋakasimudzwa kubva paciɀaro;[௪] kuȿikira ma kwegura, ndini iye, ndicakutakurai kuȿikira vudzi renyu racena; ini ndaka ku itai, ndica ku takurai, ɀirokwaɀo ndica ku simudzai, nokukurwirai.[௫] Mucandifananidza naniko, nokundienzanisa nani, nokunditi ndakaita sani, wandiŋgafanana naye?[௬] Iʋo ʋanoɗurura ndarama pahomboɗo, nokuyera sirveri neciyero, ʋanoripira mupfuri wendarama, iye ndokuita mŋari nayo; ɀino ʋofugama, nokunamata.[௭] Ʋanocikwidza pafudzi, ʋanocitakura, ndokucigadzika panɀimbo yaco, ico ndokumira; hacibvi panɀimbo yaco, ɀirokwaɀo, kunyaŋge munhu akaɗana kwaciri, hacigoni kupindura, kana kumuponesa pakutambudzika kwake.[௮] Raŋgarirai cinhu ici, muʋe ʋarume, fuŋgai ɀe cinhu ici, imi ʋaɗariki.[௯] Raŋgarirai ɀinhu ɀapfuʋura ɀakare; nokuti ndini Mŋari, hakunomumŋe, ndini Mŋari, hakuna‐wakafanana neni;[௧௦] iye unoparidza kubva pakutaŋga iɀo ɀicaitika pakupedzisira, nokubva paŋguʋa yekare‐kare ɀinhu ɀicigere kuitwa, ndiciti: Ɀandakaraira ɀicamira, ndicaita ɀose ɀandinoɗa;[௧௧] ndinoɗana gondo ribve kumabvazuʋa, munhu wandakarairira abve kunyika iri kure; ɀirokwaɀo, ndakataura, ndicaɀiʋuyisa ʋo, ndakaɀitema, ndicaɀiita ʋo.

John 1:12-13
[12] Asi ʋose ʋakamugamucira, wakaʋapa simba kuti ʋaʋe ʋana ʋaMŋari, iʋaʋo ʋanotenda kuzita rake;[13] aʋo ʋasina‐kuɓerekwa neropa, kana nokuɗa kwenyama, kana nokuɗa kwomurume, asi naMŋari.

Zvakazarurwa 17:8
Cikara cawaʋona, caiʋa’ po, haci ci’po; coɗo‐kukwira cicibva mugomba rakadzika‐dzika kundoparadzwa; ʋanogara panyika ʋasina‐kunyorwa mazita aʋo mubuku yoʋupenyu kubva pakusikwa kwenyika, ʋacashamiswa kana ʋaciʋona cikara, kuti caiʋa’ po, haci ci’po, ʋuye cicazoʋa’ po.

Amosi 3:7
Ɀirokwaɀo, Ishe Jehova haaŋgaiti cinhu, asina‐kumboziʋisa ʋaranda ʋake ʋaprofita ɀakaʋanzika ɀake.

James ௪:௧-௧௭
[௧] Kurwa nokukakaʋara pakati penyu ɀinobvepiko? Haɀibvi pakuciʋa kwenyu, kunorwa pamitezo yenyu here?[௨] Munociʋa, asi hamune cinhu; munoʋuraya, munogoɗorana, musiŋgagoni kuwana cinhu; munokakaʋara, mucirwa; hamunecinhu, nokuti hamukumbiri.[௩] Munokumbira, musiŋgapiwi; nokuti munokumbira ɀakaipa, kuti muɀiparadze pakuciʋa kwenyu.[௪] Imi ʋoʋutere, hamuziʋi here kuti ʋushamŋari bgenyika bgunoʋeŋgana naMŋari? Naiɀoɀo mumŋe nomumŋe, unoɗa kuʋa shamŋari yenyika, unoɀiita muʋeŋgi waMŋari.[௫] Munofuŋga kuti Rugwaro runotaura pasina here, ruciti: Mŋeya, waakagarisa mukati meɗu uno ti shuʋa negoɗo?[௬] Asi unopa nyasha dzakapfuʋura. Saka Rugwaro runoti: Mŋari unodziʋisa ʋanoɀikudza, asi unopa nyasha ʋanoɀininipisa.[௭] Naiɀoɀo muɀiise pasi paMŋari: dziʋisai Diaborosi, agokutizai.[௮] Sweɗerai kunaMŋari, iye agosweɗera kwamuri. Shambai maʋoko enyu, imi ʋatadzi; natsai mŋoyo yenyu, imi munemŋoyo miʋiri.[௯] Shuwai, muceme, murire; kuseka kwenyu ŋgakushandurwe kuʋe kucema, nokufara kwenyu dziʋe shuŋgu.[௧௦] Muɀininipise pamberi paShe, agokukudzai.[௧௧] Hama dzaŋgu, musareʋerana ɀakaipa. Unoreʋera hama yake ɀakaipa, kana kutoŋga hama yake, unoreʋera murairo ɀakaipa nokutoŋga murairo; ɀino kana ucitoŋga murairo, hauzi muiti womurairo, asi mutoŋgi.[௧௨] Mumŋe cete ndiye mutemi womurairo nomutoŋgi, iye unogona kuponesa nokuparadza; asi iwe ndiwe aniko unotoŋga wokwako?[௧௩] Nhai imi, munoti: Nhasi, kana maŋgwana ticaenda kuguta rokuti, tigogara’ko gore, ticishambadzira, tifume —[௧௪] imi musiŋgaziʋi ɀamaŋgwana. Ʋupenyu bgenyu cinyiko? Nokuti muri mhute, inoʋonekwa ŋguʋa ɗuku, ndokunyaŋgarika.[௧௫] Muŋgaɗai muciti: Kana Ishe aciɗa, ticararama tiite ɀokuti neɀokuti.[௧௬] Asi ɀino munoɀirumbidza pakuɀikudza kwenyu; kuɀirumbidza kwose kwakaɗai kwakaipa.[௧௭] Naiɀoɀo uyo, unoziʋa kuita ɀakanaka, akasaɀiita, iye uneɀiʋi.

Zvirevo 3:5-6
[5] Ʋimba naJehova nomŋoyo wako wose, Urege kusendama panjere dzako.[6] Umutende panzira dzako dzose, Agoruramisa makwara ako ose.

2 Petro 3:9
Ishe haanonoki kuita seɀaakapikira, seɀinoreʋa ʋamŋe ʋaciti: Hunonoka; asi unomŋoyo murefu kwamuri, nokuti haaɗi kuti ʋamŋe ʋarashike, asi kuti ʋose ʋatendeʋuke.

1 Timoti ௨:௪
uyo unoɗa kuti ʋanhu ʋose ʋaponeswe, ʋaȿike pakuziʋa ɀokwaɗi.

Genesisi 1:26
Mŋari akati: Ŋgatiite munhu nomufananidzo weɗu, akafanana nesu; ŋgaaʋe nesimba pamsoro pehoʋe dzeguŋgwa, napamsoro peshiri dzeɗeŋga, napamsoro peɀipfuwo, napamsoro penyika yose, napamsoro peɀipenyu ɀose ɀinokambaira panyika.

Mateu 28:18-20
[18] Ipapo Jesu wakaȿika, akataura kwaʋari, akati: Ndakapiwa simba rose kuɗeŋga napanyika.[19] Endai naiɀoɀo, mudzidzise marudzi ose, muʋabapatidze muzita raƂaɓa, neroMŋanakomana, neroMŋeya Mutȿene;[20] muʋadzidzise kuceŋgeta ɀose ɀandakakurairai imi; tarirai, ndinemi mazuʋa ose, kuȿikira pakuguma kwenyika.

Zvirevo 6:6-8
[6] Enda kumujuru, iwe simbe; Cerekedza nzira dzawo, ugoʋa wakacenjera![7] Kunyaŋge iwo usinomutoŋgi, Kana mutariri kana muɓati,[8] Unogadzira ɀokudya ɀawo muzhezha, Nokuʋuŋganidza ɀokudya ɀawo mukukohwa.

Jeremiya 1:5
Ndakakuziʋa ndisati ndakuʋumba muɗumbu ramai, ndakakuita mutȿene usati waɓuɗa muciɀaro camai; ndakakugadza kuti uʋe muprofita wamarudzi aʋanhu.

VaEfeso ௧:௪
seɀaakatisanaŋgura maari nyika isati yaʋambga, kuti tiʋe ʋatȿene ʋasinemhoȿa pamberi pake muruɗo;

VaHebheru 4:3
Nokuti isu ʋakatenda, tinopinda pazororo irero, seɀaakareʋa, aciti: Naiɀoɀo ndakapika pakutsamŋa kwaŋgu, ndikati: Haʋaŋgapindi muzororo raŋgu; kunyaŋge maɓasa ake akaŋga akwaniswa kubva pakuʋambga kwenyika.

VaRoma 3:10-18
[10] seɀaɀakanyorwa, ɀicinzi: Hakuna‐wakarurama, kunyaŋge nomumŋe;[11] Hakuna‐unonzwisisa, Hakuna‐unotȿaka Mŋari;[12] Ʋakatsauka ʋose, ʋakaʋa ʋanhu ʋasinamaturo, Hakuna‐unoita ɀakanaka, kunyaŋge nomumŋe cete;[13] Huro dzaʋo bgiro bgakashama; Ʋakanyeŋgera nendimi dzaʋo; Ʋuturu bgenyoka bguri mumiromo yaʋo;[14] Muromo waʋo uzere nokutuka nokuʋaʋa;[15] Tsoka dzaʋo dzinokurumidza kuteʋura ropa;[16] Kuparadza nenhamo ɀiri munzira dzaʋo;[17] Nenzira yorugare haʋana‐kuiziʋa.[18] Kutya Mŋari haku’po pamberi paʋo.

Isaya ௫௫:௧௦-௧௧
[௧௦] Nokuti mvura necando seɀaɀinoɓuruka ɀicibva kuɗeŋga, ɀisiŋgazodzokeri’ko, asi ɀinoɗiridza nyika, ɀiciiɓerekesa nokuituŋgisa maruʋa, icipa mudɀari mbeu, nomudyi ɀokudya;[௧௧] ndiɀo ɀicaita shoko raŋgu rinoɓuɗa mumuromo maŋgu; hariŋgadzokeri kwandiri risina, asi ricaita ɀandinoɗa, riciendika paneɀandakaritumira.

Isaya 9:6-7
[6] Nokuti takaɀarirwa Mŋana, takapiwa Mŋanakomana; ʋumambo ʋucaʋa pafudzi rake; zita rake ricanzi: Unoshamisa, Gota, Mŋari unesimba, Ƃaɓa ʋokusiŋgaperi, Mucinda worugare.[7] Kukura kwoʋumambo bgake nokworugare haɀinamugumo, agare pacigaro coʋushe caDavidi napaʋushe bgake, aʋusimbise aʋutsigire nokururamisira nokururama kubva ɀino kuȿikira paŋguʋa isiŋgaperi. Kushiŋgaira kwaJehova wehondo kucaɀiita.

Dheuteronomio 29:29
Ɀinhu ɀakaʋanzwa ndeɀaJehova Mŋari weɗu; asi ɀinhu ɀakaratidzwa pacena ndeɀeɗu, isu naʋana ʋeɗu nokusiŋgaperi, kuti tiite mashoko ose omurairo uyu.

VaRoma 9:22-24
[22] Ɀino ticatiyiko kana Mŋari, kana akaŋga aciɗa kuratidza kutsamŋa kwake, nokuziʋisa simba rake, akaita nomŋoyo murefu ɀikuru pamsoro pemidziyo yokutsamŋirwa, yakagadzirirwa kuparadzwa,[23] kuti aziʋise kufuma kwokubginya kwake pamsoro pemidziyo yeŋgoni, yaakaŋga agadzirira kubginya,[24] iyesu ʋakaɗanwa ʋo naye, tisiŋgabvi kuʋaJuda ɓedzi, asi kuʋahedeni ʋo?

1 Petro ௨:௯-௧௦
[௯] Asi imi muri rudzi rwakasanaŋgurwa, ʋuprista bgamambo, rudzi rutȿene, ʋanhu ʋaakaɀiwanira, kuti muparidze kunaka kwaiye wakakuɗanai, kuti mubve parima muʋuye kuciedza cake cinoshamisa.[௧௦] Imi kare makaŋga musi ʋanhu; asi ɀino muri ʋanhu ʋaMŋari; makaŋga musiŋganzwirwi ŋgoni, asi ɀino manzwirwa ŋgoni.

VaRoma 8:18-25
[18] Nokuti ndinoti maɗambudziko eŋguʋa ino haana‐kufanira kuenzaniswa nokubginya kucazoratidzwa kwatiri.[19] Nokuti ɀisikwa ɀinotarisisa ɀikuru ɀicimirira kuratidzwa kwaʋanakomana ʋaMŋari.[20] Nokuti ɀisikwa ɀakaiswa pasi peɀisiŋgagari, ɀisiŋgaɗi haɀo, asi nokuɗa kwaiye wakaɀiisa pasi paɀo,[21] ɀicitarira kuti ɀisikwa ɀimene ɀisunuŋgurwe ʋo paʋuranda bgokuʋora, ɀiiswe pakusunuŋgurwa kwokubginya kwaʋana ʋaMŋari.[22] Nokuti tinoziʋa kuti ɀisikwa ɀose ɀinogomera nokurwadziwa pamŋe cete kuȿikira ɀino.[23] Ɀisati ɀiri iɀo ɓedzi, asi nesu ʋo, kunyaŋge tineɀiɓereko ɀokutaŋga ɀoMŋeya, nesu timene tinogomera mukati meɗu, ticimirira kuitwa kweɗu ʋana, ndiko kudzikinurwa kwomuʋiri weɗu.[24] Nokuti takaponeswa netariro; asi tariro inoʋonekwa, haizi tariro; nokuti ndiani unotarira caanoʋona?[25] Asi kana ticitarira catisiŋgaʋoni, tinocimirira nokutsuŋgirira.

Ekisodho 20:1-17
[1] Ɀino Mŋari wakataura mashoko awa ose, akati:[2] Ndini Jehova, Mŋari wako, wakakubvisa munyika yeEgipita, muimba yoʋuranda.[3] Usaʋa naʋamŋe ʋamŋari kunze kwaŋgu.[4] Usaɀiitira mufananidzo wakaʋezwa, kana uri mufananidzo wecinhu ciri kuɗeŋga kumsoro, kana weciri panyika pasi, kana weciri mumvura pasi penyika.[5] Usafugamira iɀoɀo, kana kuɀishumira; nokuti ini Jehova, Mŋari wako, ndiri Mŋari unegoɗo; ndinoroʋa ʋana nokuɗa kweɀiʋi ɀamadziɓaɓa aʋo, kuȿikira kurudzi rwecitatu norwecinna rwaʋanondiʋeŋga;[6] ndiciitira nyasha ʋaneɀuru ɀamazana ʋanondiɗa, ʋanoceŋgeta mirairo yaŋgu.[7] Usareʋa zita raJehova Mŋari wako pasina; nokuti Jehova haaŋgaregi kupa mhoȿa unoreʋa zita rake pasina.[8] Raŋgarira zuʋa resaɓata, kuti uriceŋgete riʋe dɀene.[9] Uɓate mazuʋa matanhatu, uite maɓasa ako ose;[10] asi zuʋa recinomŋe isaɓata raJehova Mŋari wako; usatoŋgoɓata maɓasa naro, iwe, kana mŋanakomana wako, kana mŋanasikana wako, kana muranda wako, kana murandakadzi wako, kana ɀipfuwo ɀako, kana mŋeni wako uri mukati mamasuʋo ako;[11] nokuti namazuʋa matanhatu Jehova wakaita ɗeŋga napasi, neguŋgwa, neɀose ɀiri mukati maɀo, akazorora nezuʋa recinomŋe; naiɀoɀo Jehova wakaropafadza zuʋa resaɓata akariita dɀene.[12] Kudza ɓaɓa ʋako namai ʋako, kuti mazuʋa ako aʋe mazhinji panyika yaunopiwa naJehova Mŋari wako.[13] Usaʋuraya.[14] Usaita ʋupombge.[15] Usaɓa.[16] Usapupurira wokwako nhema.[17] Usaciʋa imba yowokwako, usaciʋa mukadzi wowokwako, kana muranda wake, kana murandakadzi wake, kana nzombe yake, kana mboŋgoro yake, kana cimŋe cowokwako.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018