A A A A A

Mwari: [Mazita aMwari]


Ekisodho 3:14-15
[14] Mŋari akati kunaMosesi: NDICAƲA IYE WANDICAƲA. Akati: Undoti kuʋana ʋaIsraeri: NDICAƲA ndiye wakandituma kwamuri.[15] Mŋari akati ʋo kunaMosesi: Undoti kuʋana ʋaIsraeri: Jehova, Mŋari wamadziɓaɓa enyu, Mŋari waAbrahama, naMŋari waIsaka, naMŋari waJakobo, wakandituma kwamuri; ndiro zita raŋgu nokusiŋgaperi, ndiro zita raʋacandiraŋgarira naro kuȿikira kumarudzi ose.

Ekisodho 20:7
Usareʋa zita raJehova Mŋari wako pasina; nokuti Jehova haaŋgaregi kupa mhoȿa unoreʋa zita rake pasina.

Ekisodho 34:14
nokuti usafugamira ʋamŋe ʋamŋari, nokuti Jehova, unezita rinonzi Unegoɗo, ndiMŋari unegoɗo;

Genesisi 1:1
Pakutaŋga Mŋari wakasika ɗeŋga nenyika.

Genesisi 17:1
Abrama wakati aȿika makore anamakumi mapfumbamŋe namapfumbamŋe, Jehova akaɀiratidza kunaAbrama, akati kwaari: Ndini Mŋari wamasimba ose; famba pamberi paŋgu, uʋe wakarurama.

Isaya 7:14
Naiɀoɀo Ishe amene ucakupai ciratidzo: Tarirai, mhandara icaʋa nemimba, icaɓereka mŋanakomana, ndokumutumidza Imanueri.

Isaya 42:8
Ndini Jehova, ndiro zita raŋgu; kukudzwa kwaŋgu handiŋgakupi mumŋe, kana kurumbidzwa kwaŋgu kumifananidzo yakaʋezwa.

Isaya 45:5
Ndini Jehova, hakunomumŋe; kunze kwaŋgu hakunomumŋe Mŋari. Ndicakusuŋga ciʋuno kunyaŋge usina‐kundiziʋa;

Isaya 55:6
Tȿakai Jehova acawanikwa, ɗanai kwaari aciri pedyo.

Jeremiya 16:21
Naiɀoɀo, tarirai, ndicaʋaziʋisa, ndicaʋaziʋisa paŋguʋa ino cete ruʋoko rwaŋgu nesimba raŋgu; ʋacaziʋa kuti zita raŋgu ndiJehova.

John 1:1
Pakutaŋga Shoko rakaŋga riri’po, Shoko rakaŋga riri kunaMŋari, Shoko rakaŋga riri Mŋari.

John 14:6
Jesu akati kwaari: Ndini nzira, neɀokwaɗi, noʋupenyu; hapanomunhu unoʋuya kunaƂaɓa, asi nokwandiri.

Vatongi 13:18
Mutumŋa waJehova akati kwaari: Unondibvunzireiko zita raŋgu, ɀarinoshamisa?

Revhitiko 19:12
Musapika nhema nezita raŋgu, kuti usamhura zita raMŋari wako; ndini Jehova.

Mateu 6:9
Ɀino imi nyeŋgeterai kuɗai: Ƃaɓa ʋeɗu ʋari kuɗeŋga, zita renyu ŋgarikudzwe noʋutȿene.

Mateu 28:19
Endai naiɀoɀo, mudzidzise marudzi ose, muʋabapatidze muzita raƂaɓa, neroMŋanakomana, neroMŋeya Mutȿene;

Mabasa 4:12
Nokuti hakunakuponeswa kunomumŋe; nokuti hakunerimŋe zita pasi peɗeŋga, rakapiwa pakati paʋanhu, ratiŋgasunuŋgurwa naro.

Zvirevo 18:10
Zita raJehova inhare yakasimba; Wakarurama unoʋaŋgira’mo ndokuceŋgetwa.

Zvirevo 30:4
Ndiani wakakwira kuɗeŋga, akaɓuruka ɀe? Ndiani wakaʋuŋganidza mhepo mucanza cake? Ndiani wakasuŋgira mvura muŋguʋo yake? Ndiani wakasimbisa migumo yose yenyika? Zita rake ndiani, nezita romŋanakomana wake, kana uciriziʋa?

Mapisarema 61:8
Naiɀoɀo ndicaimbira zita renyu nziyo dzokurumbidza nokusiŋgaperi, Kuti ndiite mhiko dzaŋgu zuʋa rimŋe nerimŋe.

Zvakazarurwa 1:8
Ndini Arfa neOmega, ndiɀo ɀinoreʋa Ishe Mŋari, uri’po, wakaŋga ari’po, noucazoʋa’po, wamasimba ose.

VaRoma 8:15
Nokuti hamuna‐kupiwa mŋeya woʋuranda kuti mutye ɀe, asi makapiwa mŋeya wokuitwa ʋana, watinoɗana nawo, ticiti: Aba, Ƃaɓa.

Mapisarema 20:7-8
[7] Ʋamŋe ʋanoʋimba neŋgoro, ʋamŋe namabiza; Asi isu ticareʋa zita raJehova Mŋari weɗu.[8] Iʋo ʋakotamiswa, ʋawira pasi; Asi isu tasimuka, timire ɀakanaka.

VaFiripi 2:10-11
[10] kuti muzita raJesu mabvi ose afugame, aʋari kuɗeŋga naʋari panyika, naʋari pasi penyika,[11] kuti ndimi dzose dzibvumire dziti, Jesu Kristu ndiyeShe, kuti Mŋari, Ƃaɓa, arumbidzwe.

Ekisodho 3:13-15
[13] Ipapo Mosesi akati kunaMŋari: Tarirai, kana ndikaȿika kuʋana ʋaIsraeri, ndikati kwaʋari: Mŋari wamadziɓaɓa enyu wakandituma kwamuri, iʋo ʋakati kwandiri: Ko zita rake ndiani? ndicatiyi kwaʋari?[14] Mŋari akati kunaMosesi: NDICAƲA IYE WANDICAƲA. Akati: Undoti kuʋana ʋaIsraeri: NDICAƲA ndiye wakandituma kwamuri.[15] Mŋari akati ʋo kunaMosesi: Undoti kuʋana ʋaIsraeri: Jehova, Mŋari wamadziɓaɓa enyu, Mŋari waAbrahama, naMŋari waIsaka, naMŋari waJakobo, wakandituma kwamuri; ndiro zita raŋgu nokusiŋgaperi, ndiro zita raʋacandiraŋgarira naro kuȿikira kumarudzi ose.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018