A A A A A

Mwari: [Zvishamiso]


Mabasa 3:16
Nokutenda kuzita rake, zita rake rakasimbisa munhu uyu wamunoʋona, nowamunoziʋa; ʋuye, kutenda kunobva kwaari, ndiko kwakamuporesa ɀakanaka kuɗai pamberi penyu mose.

Dheuteronomio 10:21
Ndiye waunofanira kurumbidza, ndiye Mŋari wako, wakakuitira ɀinhu iɀi ɀikuru ɀinotyisa, ɀawakaʋona nameso ako.

Ekisodho 15:26
akati: Kana uciterera nomŋoyo wose inzwi raJehova Mŋari wako, ukaita ɀakarurama pamberi pake, ukarerekera nzeʋe dzako kumirairo yake, ukaceŋgeta ɀaakatema ɀose, handiŋgaisi pamsoro pako marwadzi andakaisa pamsoro paʋaEgipita, nokuti ndini Jehova murapi wako.

Jeremiya 32:27
Tarira, ndini Jehova, Mŋari wenyama yose, kunecinhu ciŋgandikona here?

John 2:11
Ici ciratidzo cake cokutaŋga Jesu wakaita paKana yeGarirea, akaratidza kubginya kwake; ʋadzidzi ʋake ʋakatenda kwaari.

Ruka 18:27
Iye akati: Iɀo ɀisiŋgabviri kuʋanhu, ɀinobvira kunaMŋari.

Mako 9:23
Jesu akati kwaari: Kana iwe ucigona kutenda, ɀose ɀiŋgaitika kunounotenda.

Mateu 17:20
Akati kwaʋari: Nemhaka yokutenda kwenyu kuɗuku, nokuti ɀirokwaɀo ndinoti kwamuri: Kana munokutenda kwakaita setsaŋga yemastarda, muŋgati kugomo iri: Ibva pano, enda koko! riŋgaenda; hakunecinhu ciŋgakukundai.

Mateu 19:26
Jesu ndokuʋatarira, akati kwaʋari: Kuʋanhu iɀi haɀibviri, asi kunaMŋari ɀose ɀinobvira.

Mateu 21:21
Jesu akapindura, akati kwaʋari: Ɀirokwaɀo ndinoti kwamuri: Ƌai maiʋa nokutenda, musiŋganyunyuti, hamuŋgaiti iɀi ɀomuʋonde ɓedzi, asi kana mukati kugomo iri: Simudzwa, ukandirwe muguŋgwa, ɀicaitwa.

VaRoma 15:18-19
[18] Nokuti ndiŋgatya kutaura ɀimŋe ɀinhu, asi iɀo Kristu ɀaakaita neni, kuti ʋahedeni ʋaterereswe neshoko namaɓasa,[19] nesimba reɀiratidzo neɀinoshamisa, nesimba roMŋeya Mutȿene; nokuɗaro kubva Jerusarema nenyika yakapoteredza, kuȿikira Iririko, ndakaparidza kwaɀo Evaŋgeri yaKristu;

Mabasa 19:11-12
[11] NaMŋari wakaita masimba anoshamisa namaʋoko aPauro,[12] nokuɗaro miceka neŋguʋo, ɀaibva pamuʋiri wake, ɀaiiswa kuʋarwere, hosha dzikabva kwaʋari, nemŋeya yakaipa ikaɓuɗa.

Jobho 5:8-9
[8] Asi kana ndirini, ndaitȿaka Mŋari, Ndaiisa mhoȿa yaŋgu kunaMŋari;[9] Iye unoita ɀinhu ɀikuru ɀisiŋganɀerwi; Ɀinhu ɀinoshamisa ɀisiŋgaʋereŋgwi;

VaEfeso 3:20-21
[20] Ɀino, iye unesimba rokuita ɀikuru kwaɀo ɀinopfuʋura ɀose ɀatinokumbira kana ɀatinofuŋga, nesimba rinoɓata mukati meɗu,[21] ŋgaaʋe nokubginya mukereke munaKristu Jesu, kuȿikira kumarudzi ose nokusiŋgaperi‐peri, Ameni.

Mabasa 4:29-31
[29] Ɀino, Ishe, tarirai kunyeʋera kwaʋo, muɓatsire ʋaranda ʋenyu kuti ʋataure shoko renyu ʋasiŋgatoŋgotyi,[30] mutambanudze ruʋoko rwenyu kuzoporesa; neɀiratidzo neɀishamiso ɀiitwe nezita raJesu, Muranda wenyu mutȿene.[31] Ɀino ʋakati ʋanyeŋgetera, nɀimbo yaʋakaŋga ʋakaʋuŋgana pairi ikazunuŋguswa; ʋakazadzwa ʋose noMŋeya Mutȿene, ʋakataura shoko raMŋari ʋasiŋgatyi.

Mako 16:17-20
[17] Ɀiratidzo iɀi ɀicaʋa naʋanotenda: Ʋacaɓuɗisa mŋeya yakaipa nezita raŋgu, ʋacataura nendimi itȿa;[18] ʋacaɓata nyoka; kunyaŋge ʋakanwa cinhu cinoʋuraya, haciŋgaʋarwadzi; ʋacaisa maʋoko pamsoro paʋarwere, ʋakapora.[19] Ɀino Ishe Jesu wakati ataura naʋo, akagamucirwa kuɗeŋga, akagara kuruʋoko rworudyi rwaMŋari.[20] Iʋo ʋakaenda, ʋakaparidza kwose‐kwose, Ishe aciɓata naʋo, acisimbisa shoko neɀiratidzo ɀaiʋa naʋo.

Ruka 9:13-17
[13] Asi iye akati kwaʋari: Muʋapei imi, ʋadye. Ʋakati: Isu hatineɀiŋgwa ɀiŋgapfuʋura ɀishanu, nehoʋe mbiri, asi kana tikaenda kundoteŋgera ʋanhu aʋa ʋose ɀokudya.[14] Nokuti ʋaiʋa ʋarume ʋaneŋge ɀuru ɀishanu. Akati kuʋadzidzi ʋake: Ʋagarisei pasi ʋaite mapoka, anaʋanhu ʋaneŋge makumi mashanu.[15] Ʋakaita kuɗaro, ʋakaʋagarisa ʋose.[16] Ipapo akatora ɀiŋgwaɀishanu nehoʋe mbiri, akatarira kuɗeŋga, akaʋoŋga, akaɀimeɗura, ndokupa ʋadzidzi kuti ʋaise pamberi paʋanhu ʋazhinji.[17] Ʋakadya, ʋakaguta ʋose; ʋakaʋuŋganidza ɀimeɗu ɀaʋakaŋga ʋasarirwa naɀo, mateŋgu anegumi namaʋiri.

Ruka 8:43-48
[43] Ipapo mumŋe mukadzi, waiʋa nokurwara kwokuɓuɗa ropa makore anegumi namaʋiri, wakaŋga apedzera paŋaŋga ɀose ɀaairarama naɀo, asiŋgaporeswi neimŋe,[44] akaʋuya mashure make, akaɓata mupendero weŋguʋo yake, pakarepo kuɓuɗa kwake kweropa kukaguma.[45] Jesu akati: Ndianiko wandiɓata? Ɀino ʋose ʋakati ʋaciramba, Petro akati: Tenzi, ʋanhu ʋazhinji ʋanokumanikidzai nokukutsikirirai.[46] Asi Jesu wakati: Mumŋe wandiɓata, nokuti ndanzwa kuti simba raɓuɗa kwandiri.[47] Ɀino mukadzi wakati aciʋona kuti haana‐kuʋanzika, akaʋuya, aciɗeɗera, akaɀiwisira pasi pamberi pake, akamuʋudza pamberi paʋose kuti wakaŋga amuɓata nemhaka yei, ʋuye kuti wakaporeswa pakarepo.[48] Akati kwaari: Mukunda, kutenda kwako kwakuporesa, enda hako norugare.

John 4:46-54
[46] Ɀino Jesu wakaȿika ɀe paKana yeGarirea, paakaŋga ashandura mvura ikaita waini. Ipapo pakaŋga panomumŋe mutariri washe, mŋanakomana wake wakaŋga acirwara paKapernaume.[47] Iye wakati acinzwa kuti Jesu wabva Judea, waȿika Garirea, akaenda kwaari, akamunyeŋgetera kuti aɓuruke kundoporesa mŋanakomana wake; nokuti wakaŋga wotandadza.[48] Ɀino Jesu akati kwaari: Kana musiŋgaʋoni ɀiratidzo neɀishamiso, hamuŋgatoŋgotendi.[49] Mutariri washe akati kwaari: Ishe, ɓurukai henyu, mŋana waŋgu asati afa.[50] Jesu akati kwaari: Enda hako, mŋanakomana wako mupenyu. Munhu uyu akatenda shoko rakarebga naJesu kwaari, akaenda.[51] Wakati acaɓuruka, ʋaranda ʋake ʋakasoŋgana naye, ʋakati: Mŋana wenyu mupenyu.[52] Ɀino akaʋabvunza ŋguʋa yaakataŋga kunaya nayo. Ʋakati kwaari: Zuro neŋguʋa yecinomŋe fiviri yakabva kwaari.[53] Ɀino ɓaɓa ʋakaziʋa kuti ndiyo ŋguʋa Jesu yaakati kwaari: Mŋanakomana wako mupenyu. Iye akatenda nemhuri yake yose.[54] Ici ndico ciratidzo cecipiri cakaitwa naJesu, abva Judea, aȿika Garirea.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018