A A A A A

Mwari: [Handife Ndakakusiya]


1 Makoronike 28:20
Ɀino Davidi akati kunaSoromoni mŋanakomana wake: Simba, utsuŋge mŋoyo, uɀiite; usatya kana kuvunduswa, nokuti Jehova Mŋari, iye Mŋari waŋgu, unewe; haaŋgakuregi, kana kukusiya, kuȿikira maɓasa ose okushumira nawo paimba yaJehova apedzwa.

1 VaKorinte 10:13
Hakunomuidzo wakakuɓatai imi, asi waʋanhu ʋose; asi Mŋari, wakatendeka, haaŋgatenderi kuti muidzwe kupfuʋura pamunogona napo; asi pamŋe cete nomuidzo, iye ucakupai ʋo nzira yokuɓuɗa nayo, muʋe nesimba rokutsuŋga.

1 Madzimambo 8:57
Jehova Mŋari weɗu ŋgaaʋe nesu, seɀaaiʋa namadziɓaɓa eɗu; ŋgaarege kutisiya, kana kutirasha;

1 Petro 5:7
kandirai pamsoro pake kufuŋganya kwenyu kwose, nokuti iye unokuceŋgetai.

2 Timoti 1:7
Nokuti Mŋari haana‐kutipa mŋeya wokutya, asi wesimba, noworuɗo, nowokuɀidzora.

Dheuteronomio 4:31
Nokuti Jehova Mŋari wako ndiMŋari unenyasha; haaŋgakusiyi, kana kukuparadza, kana kukaŋganwa suŋgano yamadziɓaɓa ako, yaakaʋapikira.

Dheuteronomio 31:6-8
[6] Simbai, mutsuŋge mŋoyo, musatya kana kuvunduswa naʋo; nokuti Jehova Mŋari wako ndiye unoenda newe, haaŋgakuregi, haaŋgakusiyi.[7] Ɀino Mosesi akaɗana Joshua, akati kwaari pamberi paʋaIsraeri ʋose: Simba, utsuŋge mŋoyo, nokuti iwe ucaenda naʋanhu aʋa panyika yakapikirwa madziɓaɓa aʋo naJehova, kuti ucaʋapa iyo; iwe ucaʋagarisa nhaka iyo.[8] Jehova ndiye unokutuŋgamirira, iye ucaʋa newe, haaŋgakuregi, haaŋgakusiyi; usatya kana kuvunduswa.

Genesisi 28:15
Tarira, ndinewe, ndicakuceŋgeta kwose kwaunoenda, nokukudzosera kunyika ino; nokuti handiŋgakusiyi kuȿikira ndaita iɀoɀo ɀandakakuʋudza.

VaHebheru 4:16
Naiɀoɀo, ŋgatisweɗerei tisiŋgatyi kucigaro coʋushe cenyasha, kuti tinzwirwe ŋgoni, tiwane nyasha, tiɓatsirwe neŋguʋa yakafanira.

VaHebheru 13:4-6
[4] Kuwanana nga kukudzwe naʋose, nenhoʋo ŋgairege kuʋa nemhoȿa; nokuti Mŋari ucatoŋgesa mhombge naʋanofeʋa.[5] Musakarira mari pamugarire wenyu; tendai neɀamunaɀo; nokuti iye amene wakati: Handiŋgatoŋgokuregeri, handiŋgatoŋgokusiyi.[6] Naiɀoɀo tinotsuŋga mŋoyo, ticiti: Ishe ndiye muɓatsiri waŋgu; handiŋgatyi; Munhu uŋgandiiteiko?

Joshua 1:5-9
[5] Hakunomunhu ucagona kumira pamberi pako mazuʋa ose oʋupenyu bgako; ndicaʋa newe seɀandaisiʋa naMosesi; handiŋgakuregi kana kukusiya.[6] Simba, utsuŋge mŋoyo, nokuti ucagarisa ʋanhu aʋa nhaka yandakapikira madziɓaɓa aʋo, kuti ndicaʋapa iyo, iʋe yaʋo.[7] Asi usimbe nokutsuŋga mŋoyo kwaɀo, kuti ucenjere kuita murairo wose wandakaraira Mosesi muranda waŋgu; usatsauka kwauri, kana kurudyi kana kuruɓoshwe, kuti uʋe nomufaro pose paunoenda.[8] Buku iyi yomurairo haifaniri kubva pamuromo wako, asi unofanira kuiraŋgarira masikati noʋusiku, kuti ucenjere kuita ɀose ɀakanyorwa’mo; nokuti nokuɗaro ucaɀiwanira mufaro panzira yako nokuɓata nokucenjera.[9] Ko handina‐kukuraira here? Simba, utsuŋge mŋoyo; usatya kana kuvunduswa, nokuti Jehova Mŋari wako unewe kwose kwaunoenda.

Mika 7:8
Usafara pamsoro paŋgu iwe muʋeŋgi waŋgu; kana ndikawira pasi, ndicasimuka ɀe; kana ndigere murima, Jehova ucaʋa ciedza caŋgu.

Mateu 28:20
muʋadzidzise kuceŋgeta ɀose ɀandakakurairai imi; tarirai, ndinemi mazuʋa ose, kuȿikira pakuguma kwenyika.

Mapisarema 55:22
Kandira mutoro wako pamsoro paJehova, iye ucakusimbisa; Haaŋgatoŋgotenderi wakarurama kuti azunuŋguswe.

Mapisarema 94:14
Nokuti Jehova haaŋgarashi ʋanhu ʋake, Ʋuye haaŋgasiyi nhaka yake.

Zvakazarurwa 3:10
Ɀawakaceŋgeta shoko rokutsuŋgirira kwaŋgu, ndicakuceŋgeta ʋo paŋguʋa yokuidzwa yoɗo‐kuʋuya panyika yose, kuidza ʋanogara panyika.

VaRoma 8:28
Tinoziʋa kuti ɀinhu ɀose ɀinoɓatirana kuti ɀiitire ɀakanaka aʋo ʋanoɗa Mŋari, aʋo ʋakaɗanwa seɀaakafuŋga.

VaFiripi 4:6-7
[6] Musafuŋganya pamsoro pecinhu cimŋe; asi paɀinhu ɀose, mikumbiro yenyu ŋgaiziʋiswe Mŋari nokunyeŋgetera nokukumbira, pamŋe cete nokuʋoŋga.[7] Ɀino rugare rwaMŋari runopfuʋura kunzwisisa kwose, rucarinda mŋoyo yenyu nemifuŋgo yenyu munaKristu Jesu.

Mapisarema 73:23-26
[23] Kunyaŋge ɀakaɗaro ndinoramba ndinemi; Makaɓata ruʋoko rwaŋgu rworudyi.[24] Mucandiperekedza nezano renyu, Ndokuzondigamucira pakubginya.[25] Ndianiko kuɗeŋga, kana musi’mi? Napasi hapana‐wandinoɗa kunze kwenyu.[26] Nyama yaŋgu nomŋoyo waŋgu ɀinopera; Asi Mŋari ndiye ɗombo romŋoyo waŋgu nomugoʋe waŋgu nokusiŋgaperi.

Isaya 41:10-13
[10] usatya, nokuti ndinewe; usavunduka, nokuti ndiri Mŋari wako; ndicakusimbisa, ɀirokwaɀo, ndicakuɓatsira; ɀirokwaɀo, ndicakutsigira noruʋoko rwaŋgu rworudyi rwokururama.[11] Tarira, ʋose ʋanokutsamŋira, ʋacanyadziswa ʋaʋe nenyadzi; ʋanokakaʋara newe ʋacaʋa secinhu cisi’po, ʋacaparara.[12] Ucaʋatȿaka, asi hauŋgaʋawani, iʋo ʋanokakaʋara newe; ʋanorwa newe ʋacaʋa secinhu cisi’po, secinhu cisinamaturo.[13] Nokuti ini Jehova, Mŋari wako, ndicaɓata ruʋoko rwako rworudyi, ndiciti kwauri: Usatya, ini ndicakuɓatsira.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018