A A A A A

Chechi: [Vafundisi]


2 Timoti 4:2
paridza shoko; ramba uciɗaro neŋguʋa yakafanira, kunyaŋge isakafanira; raira, tuka, raŋga nomŋoyo murefu ɀikuru nokudzidzisa.

Mabasa 20:28
Ɀicenjerei imi, neɓoka rose ramakaitirwa ʋatariri ʋaro noMŋeya Mutȿene, kuti mufudze kereke yaMŋari, yaakateŋga neropa rake.

VaHebheru 13:17
Tererai ʋatuŋgamiriri ʋenyu, muɀiise pasi paʋo; nokuti ʋanorinda mŋeya yenyu, saʋanhu ʋanozobvunzwa pamsoro penyu, kuti ʋaite iɀoɀo nomufaro, ʋasiŋgaiti neshuŋgu; nokuti iɀoɀo haɀikuɓatsiriyi cinhu.

James 3:1
Hama dzaŋgu, musaʋa ʋadzidzisi ʋazhinji, ɀamunoziʋa kuti ticatoŋgwa nokupfuʋurisa.

Jeremiya 3:15
Ndicakupai ʋafudzi ʋanofadza mŋoyo waŋgu, ʋacakufudzai neziʋo nenjere.

Zvirevo 23:27
Nokuti cifeʋe igoroŋga rakadzika; Nomukadzi wokumŋe gomba rakamanikana.

VaEfeso 4:11-12
[11] Ɀino wakapa ʋamŋe kuti ʋaʋe ʋaapostora, ʋamŋe ʋaprofita, ʋamŋe ʋaevaŋgeri, ʋamŋe ʋafudzi naʋadzidzisi;[12] kuti ʋatȿene ʋakwanisirwe ɓasa raʋo rokushumira, nerokuʋaka muʋiri waKristu;

1 Petro 5:1-4
[1] Naiɀoɀo ndinoraira ʋakuru pakati penyu, ini mukuru pamŋe cete naʋo necapupu camaɗambudziko aKristu, nomugoʋani naʋo wokubginya kucazoratidzwa, ndiciti:[2] Fudzai ɓoka raMŋari riri pakati penyu, musiŋgaɀiiti nokuroʋererwa, asi nomŋoyo unoɗa nokuɗa kwaMŋari, musiŋgaɀiiti nokuɗa kwokukarira fuma yakaipa;[3] musiŋgaiti nesimba neɀamakagoʋerwa, asi muʋe ʋatuŋgamiriri ʋeɓoka.[4] Kana Mufudzi mukuru acizoʋonekwa, mucawana korona yokubginya isiŋgaȿaʋi.

Tito 1:5-9
[5] Ndakakusiya paKrete nemhaka iyi, kuti upedzise kugadzira iɀo ɀakaŋga ɀasara, nokugadza ʋakuru mumaguta ose, seɀandakakuraira;[6] kana kuno munhu usina‐caaŋgapomerwa, murume womukadzi mumŋe cete, unaʋana ʋanotenda, ʋasiŋgapiwi mhoȿa yokuti haʋaɀidzori, kana kuti haʋatereri.[7] Nokuti mutariri unofanira kuʋa munhu usina‐caaŋgapomerwa, somuceŋgeti weimba yaMŋari; asiŋgaiti kuɗa kwake, asiŋgakurumidzi kutsamŋa, asiŋgaɗi waini, asiŋgarwi, asiŋgakariri fuma yakaipa;[8] asi unoitira ʋaeni ruɗo, unoɗa ɀakanaka, wakacenjera, wakarurama, mutsene, unoɀidzora;[9] unoɓatisisa shoko raɀokwaɗi, seɀarinodzidziswa, kuti agone kuraira nedzidziso yakarurama, nokukunda ʋanokakaʋara.

Ezekieri 34:1-10
[1] Ɀino shoko raJehova rakaȿika kwandiri riciti:[2] Mŋanakomana womunhu, profita pamsoro paʋafudzi ʋaIsraeri, profita, uti kwaʋari, kunaiʋo ʋafudzi: Ɀanzi naShe Jehova: ʋanenhamo iʋo ʋafudzi ʋaIsraeri ʋanoɀifudza! Ko ʋafudzi haʋafaniri kufudza makwai here?[3] Munodya mafuta, munofuka makushe awo, munoɓaya akakora, asi hamufudzi makwai.[4] Hamuna‐kusimbisa anoshaiwa simba, kana kurapa anorwara, kana kupombera akavunika, kana kudzosa akadziŋgwa, kana kundotȿaka akarashika, asi makaaɓata nesimba nehasha.[5] Akapararira, nokuti akaŋga asinomufudzi, akaʋa ɀokudya ɀeɀikara ɀose ɀokusaŋgo, akapararira.[6] Makwai aŋgu akadzuŋgaira pamakomo ose, napacikomo cimŋe necimŋe cakakwirira, ɀirokwaɀo makwai aŋgu akapararira pasi pose, hakunawakaaronda nokuatȿaka.[7] Naiɀoɀo imi ʋafudzi, inzwai shoko raJehova:[8] Noʋupenyu bgaŋgu — ndiɀo ɀinotaura Ishe Jehova — ɀirokwaɀo, makwai aŋgu ɀaakapambga, ɀaakaʋa ɀokudya ɀeɀikara ɀose ɀokusaŋgo, nokuti kwakaŋga kusinomufudzi, naʋafudzi ʋaŋgu ɀaʋasina‐kuronda makwai aŋgu, asi ʋafudzi ʋaŋgu ʋakaɀifudza iʋo, ʋakasafudza makwai aŋgu;[9] naiɀoɀo, imi ʋafudzi, inzwai shoko raJehova:[10] Ɀanzi naShe Jehova: Tarirai, ndinemhaka naʋafudzi, ndicabvunza makwai aŋgu pamaʋoko aʋo, nokuʋadziʋisa kuzofudza makwai, ʋuye ʋafudzi haʋaŋgazoɀifudzi iʋo; ndicarwira makwai aŋgu pamiromo yaʋo, kuti arege kuzoʋa ɀokudya ɀaʋo.

1 Timoti 3:1-13
[1] Ishoko raɀokwaɗi, rokuti, kana munhu acitȿaka ɓasa romutariri, unoɗa ɓasa rakanaka.[2] Naiɀoɀo mutariri unofanira kuʋa munhu usina‐caaŋgapomerwa, murume womukadzi mumŋe cete, wakaŋgwara, wakacenjera, unomugarire wakafanira, unoitira ʋaeni ruɗo, unoziʋa kudzidzisa,[3] usiŋgaɗi waini, usiŋgarwi; asi munyoro, usinegakaʋa, usiŋgakariri mari;[4] unoɓata imba yake ɀakanaka, unaʋana ʋanoɀiisa pasi nomugarire wose unokudzwa;[5] (kana munhu asiŋgaziʋi kuɓata imba yake, uŋgaceŋgeta seiko kereke yaMŋari?)[6] Asaʋa mutendi mutȿa, kuti arege kuzoɀikudza, atoŋgwe saDiaborosi.[7] Ʋuye ɀe, unofanira kupupurirwa ɀakanaka naʋari kunze, kuti arege kuɀidzwa, nokuɓatwa mumusuŋgo waDiaborosi.[8] Saiɀoɀo ʋo ʋashumiri ŋgaʋaʋe ʋanokudzwa, ʋasinamanzwi maʋiri, ʋasiŋgaɗi waini zhinji, ʋasiŋgakariri fuma yakaipa;[9] ʋanoceŋgeta ɀakaʋanzika ɀokutenda muhana yakanaka.[10] Naiʋo ŋgaʋataŋge kuidzwa ʋo, ipapo ʋashumire, kana ʋasina‐caʋaŋgapomerwa.[11] Saiɀoɀo naʋakadzi ŋgaʋaʋe ʋanokudzwa, ʋasiŋgaceri ʋamŋe, ʋakaȿinuka, ʋakatendeka paɀose.[12] Ʋashumiri ŋgaʋaʋe ʋarume ʋanomukadzi mumŋe cete, ʋanoɓata ʋana ʋaʋo nedzimba dzaʋo ɀakanaka;[13] nokuti aʋo ʋakashumira ɀakanaka, ʋanoɀiwanira zita rinokudzwa, nokutsuŋga kukuru pakutenda kwaʋo munaKristu Jesu.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018