A A A A A

Chechi: [Vadzidzisi venhema]


Ezekieri 13:9
Ruʋoko rwaŋgu rucarwa naʋaprofita ʋanoʋona ɀinonyeŋgera naʋanoʋuka nhema; haʋaŋgaraŋgani naʋanhu ʋaŋgu, haʋaŋganyorwi mazita aʋo parugwaro rweimba yaIsraeri, haʋaŋgapindi munyika yaIsraeri; ɀino mucaziʋa kuti ndini Ishe Jehova.

Jeremiya 23:16
Ɀanzi naJehova wehondo: Regai kuterera mashoko aʋaprofita ʋanokuprofiterai; ʋanokudzidzisai ɀisinamaturo, ʋanotaura ɀaʋakaʋona pamŋoyo yaʋo, ɀisati ɀiri iɀo ɀinoɓuɗa mumuromo waJehova

Ruka 6:26
Munenhamo kana ʋanhu ʋose ʋacitaura ɀakanaka pamsoro penyu, nokuti madziɓaɓa aʋo akaitira ʋaprofita ʋenhema ɀakaɗaro.

Mateu 24:24
Nokuti ʋacamuka ʋanaKristu ʋenhema, naʋaprofita ʋenhema, ʋacaratidza ɀiratidzo ɀikuru neɀinoshamisa, kuti kana ɀicibvira, ʋatsause naʋakasanaŋgurwa ʋo.

Mateu 16:11-12
[11] Hamunzwisisi neiko, kuti handina‐kutaura kwamuri pamsoro peɀiŋgwa? Asi mucenjere mbiriso yaʋaFarise naʋaSaduse.[12] Ɀino ʋakanzwisisa kuti haana‐kutaura kuti ʋacenjere mbiriso yeɀiŋgwa, asi dzidziso yaʋaFarise naʋaSaduse.

2 Timoti 4:3-4
[3] Nokuti ŋguʋa icaȿika yaʋacaramba kutendera dzidziso yakarurama, asi, ʋaciɗa kufadzwa panzeʋe dzaʋo, ʋacaɀiʋuŋganidzira ʋadzidzisi pakuciʋa kwaʋo,[4] ʋacifuratidza nzeʋe dzaʋo paɀokwaɗi, ʋacitsaukira kuŋgano.

2 Timoti 4:3-4
[3] Nokuti ŋguʋa icaȿika yaʋacaramba kutendera dzidziso yakarurama, asi, ʋaciɗa kufadzwa panzeʋe dzaʋo, ʋacaɀiʋuŋganidzira ʋadzidzisi pakuciʋa kwaʋo,[4] ʋacifuratidza nzeʋe dzaʋo paɀokwaɗi, ʋacitsaukira kuŋgano.

Mabasa 20:28-30
[28] Ɀicenjerei imi, neɓoka rose ramakaitirwa ʋatariri ʋaro noMŋeya Mutȿene, kuti mufudze kereke yaMŋari, yaakateŋga neropa rake.[29] Ini ndinoziʋa kuti kana ndaenda, mapere anoparadza acapinda pakati penyu, asiŋgaregi ɓoka.[30] Ʋuye, napakati penyu pamene pacamuka ʋarume, ʋacataura ɀinopesanisa, kuti ʋatsause ʋadzidzi ʋaʋateʋere.

2 Petro 3:14-18
[14] Saka ʋaɗikanwa, ɀamunotarira ɀinhu iɀi, shiŋgairai kuti muwanikwe naye munorugare, musinoruʋara, musinemhoȿa;[15] muciti, mŋoyo murefu waShe weɗu ruponeso; saPauro, hama yeɗu inoɗikanwa, akakunyorerai ʋo nokucenjera kwaakapiwa;[16] seɀaanotaura muŋwadi dzake dzose pamsoro peɀinhu iɀi; madziri muneɀimŋe ɀikukutu kunzwisiswa; ɀinominamiswa, samamŋe magwaro ʋo, naʋasiŋgaziʋi naʋasinesimba, kuȿikira ʋaparadzwa.[17] Naiɀoɀo imi ʋaɗikanwa, ɀamunoziʋa ɀinhu iɀi ɀisati ɀaitwa, cenjerai kuti murege kurashwa nokutsauka kwaʋakashata, muwe pakusimba kwenyu.[18] Asi kurai panyasha napakuziʋa Ishe weɗu, Muponesi Jesu Kristu. Ŋgaaʋe nokubginya ɀino, nokusiŋgaperi. Ameni.

1 Johani 4:1-6
[1] Ʋaɗikanwa, musatenda mŋeya yose, asi muidze mŋeya, kuti muʋone kana yakabva kunaMŋari; nokuti ʋaprofita ʋazhinji ʋenhema ʋakaɓuɗira munyika.[2] Ndiɀo ɀamunoziʋa naɀo Mŋeya waMŋari: Mŋeya mumŋe nomumŋe unopupura kuti Jesu Kristu wakaʋuya munyama, ndowaMŋari.[3] Mŋeya mumŋe nomumŋe usiŋgapupuri Jesu, hauzi waMŋari; iwo ndowaantikristu, wamakanzwa kuti unoʋuya; naɀino watoʋa panyika.[4] Ʋana ʋaɗuku, imi, muri ʋaMŋari, makaʋakunda, nokuti uyo, uri mamuri, mukuru kunaiye, uri munyika.[5] Iʋo ndoʋenyika, naiɀoɀo ʋanotaura saʋenyika, nenyika inoʋanzwa.[6] Isu tiri ʋaMŋari; unoziʋa Mŋari, unotinzwa; usi waMŋari, haatinzwi. Ndiɀo ɀatinoziʋa naɀo Mŋeya waɀokwaɗi, nomŋeya wokutsauka.

Mateu 7:15-20
[15] Cenjerai ʋaprofita ʋenhema, ʋanoʋuya kwamuri ʋaneŋguʋo dzamakwai, asi mukati ari mapere anoparadza.[16] Mucaʋaziʋa neɀiɓereko ɀaʋo. Mazambiriŋga anombotanhwa paminzwa here, kana maʋonde parukato?[17] Saiɀoɀo muti mumŋe nomumŋe wakanaka unoɓereka ɀiɓereko ɀakanaka, asi muti wakaipa unoɓereka ɀiɓereko ɀakaipa.[18] Muti wakanaka hauŋgaɓereki ɀiɓereko ɀakaipa, nomuti wakaipa hauŋgaɓereki ɀiɓereko ɀakanaka.[19] Muti mumŋe nomumŋe usiŋgaɓereki ɀiɓereko ɀakanaka, unotemŋa, ukakandirwa mumŋoto.[20] Saka mucaʋaziʋa neɀiɓereko ɀaʋo.

2 Petro 1:12-21
[12] Saka handiŋgaregi kukuyeʋudzai ɀinhu iɀi ŋguʋa dzose, kunyaŋge muciɀiziʋa henyu, ʋuye makasimba paɀokwaɗi yamunayo.[13] Ndinoti ɀakanaka, kuti ndiciri mutabernakeri ino ndikumutsei nokukuyeʋudzai;[14] ndiciziʋa kuti kubviswa kwetabernakeri yaŋgu kwaʋa pedyo, seɀandakaratidzwa naShe weɗu Jesu Kristu.[15] Ɀino ndicashiŋgaira, kuti mugogona kuraŋgarira ɀinhu iɀi ŋguʋa dzose kana ndaenda.[16] Nokuti hatina‐kuteʋera ŋgano dzokufuŋgwa nenjere, ŋguʋa yatakakuziʋisai simba nokuʋuya kwaShe weɗu Jesu Kristu, asi takaŋga tiri ʋanhu ʋakaʋona ʋumambo bgake.[17] Nokuti iye wakapiwa kukudzwa nokubginya naMŋari, Ƃaɓa, paŋguʋa iya, yakaʋuya inzwi rakaɗai kwaari, ricibva kukubginya kukuru‐kuru, riciti: Uyu ndiye Mŋanakomana waŋgu unoɗikanwa, wandinofarira.[18] Inzwi iri takarinzwa isu, ricibva kuɗeŋga, ŋguʋa yatakaŋga tinaye mugomo dɀene.[19] Ʋuye tineshoko roʋuprofita rakasimba kwaɀo, ramunoita ɀakanaka kana muciriterera, rakaita somŋenje unovenekera munerima, kuȿikira ʋutoŋga bgucitȿuka, nenyamasase iciɓuɗira mŋoyo yenyu;[20] muciziʋa pakutaŋga, kuti hakunoʋuprofita bgorugwaro bgunoŋgoɗudzirwa nomunhu;[21] nokuti hakunoʋuprofita bgakatoŋgoʋuya nokuɗa kwomunhu, asi ʋanhu ʋaMŋari ʋakataura, ʋacimutswa noMŋeya Mutȿene.

Tito 1:6-16
[6] kana kuno munhu usina‐caaŋgapomerwa, murume womukadzi mumŋe cete, unaʋana ʋanotenda, ʋasiŋgapiwi mhoȿa yokuti haʋaɀidzori, kana kuti haʋatereri.[7] Nokuti mutariri unofanira kuʋa munhu usina‐caaŋgapomerwa, somuceŋgeti weimba yaMŋari; asiŋgaiti kuɗa kwake, asiŋgakurumidzi kutsamŋa, asiŋgaɗi waini, asiŋgarwi, asiŋgakariri fuma yakaipa;[8] asi unoitira ʋaeni ruɗo, unoɗa ɀakanaka, wakacenjera, wakarurama, mutsene, unoɀidzora;[9] unoɓatisisa shoko raɀokwaɗi, seɀarinodzidziswa, kuti agone kuraira nedzidziso yakarurama, nokukunda ʋanokakaʋara.[10] Nokuti ʋazhinji ʋari’po ʋasiŋgatereri, ʋanotaura ɀisinamaturo, ʋanonyeŋgera, ɀikuru aʋo ʋokudziŋgiswa,[11] ʋanofanira kudziʋirirwa miromo yaʋo; ʋanoparadza mhuri kwaɀo, ɀaʋanodzidzisa ɀisakafanira nokuɗa kwefuma yakaipa.[12] Mumŋe waʋo, muprofita wokwaʋo, wakati: ƲaKrete ʋanogara ʋacireʋa nhema, ɀikara ɀakaipa, naʋanokara ʋanoʋusimbe.[13] Kupupura uku ndokwaɀokwaɗi. Nemhaka iyi uʋaraŋge ɀikuru, kuti ʋarurame pakutenda,[14] ʋarege kuterera ŋgano dzaʋaJuda, nemirairo yaʋanhu ʋanofuratira ɀokwaɗi.[15] Kunaʋakacena ɀose ɀakacena; asi kunaʋakaȿiɓiswa, ʋasiŋgatendi, hakunecinhu cakacena, asi kufuŋga kwaʋo nehana yaʋo ɀakaȿiɓiswa.[16] Ʋanoti, tinoziʋa Mŋari, asi ʋanomuramba namaɓasa aʋo, ɀaʋari ʋanhu ʋanonyaŋgadza, ʋasiŋgatereri, ʋasakafanira pamaɓasa ose akanaka.

2 Petro 2:1-22
[1] Asi kwakaŋga kunaʋaprofita ʋenhema pakati paʋanhu, seɀaʋacaʋa’po pakati penyu ʋo ʋadzidzisi ʋenhema, ʋacapinza pakaʋanda dzidziso dzakatsauka dzinoparadza, ʋaciramba naiye Tenzi wakaʋateŋga, ʋaciɀiwisira kuparadzwa kunokurumidza.[2] Ʋazhinji ʋacateʋera ʋutere bgaʋo; nokuɗa kwaʋo nzira yeɀokwaɗi icaɀidzwa.[3] Pakukarira kwaʋo mari ʋacakunyeŋgerai namashoko amano-mano; kutoŋgwa kwaʋo, kwakatarwa kare, hakunonoki, nokuparadzwa kwaʋo hakukotsiri.[4] Nokuti kana Mŋari asina‐kurega ʋatumŋa ʋakatadza, asi wakaʋakandira muTartaro nokuʋaisa kumakomba erima, kuti ʋaceŋgeterwe kutoŋgwa;[5] akasarega ʋo nyika yekare, asi wakaponesa Noa muparidzi wokururama pamŋe cete naʋamŋe ʋanomŋe, ŋguʋa yaakaʋuyisa mvura zhinji panyika yaʋanhu ʋakaŋga ʋasiŋgaɗi Mŋari;[6] akashandura maguta eSodoma neGomora akaaita maɗota, akaatoŋgera kuti aparadzwe, akaaita ciʋe ciratidzo kunaiʋo ʋacagara ʋasiŋgaɗi Mŋari;[7] akasunuŋgura Roti, wakaŋga akarurama, wakaŋga afa neshuŋgu nokuɗa kwomufambire woʋutere waʋakashata,[8] (nokuti munhu uyu wakarurama, agere pakati paʋo aciʋona nokunzwa, wakarwadzisa mŋeya wake wakarurama zuʋa rimŋe nerimŋe namaɓasa aʋo akaŋga asino‐kururama).[9] Ishe unoziʋa kusunuŋgura pamiidzo ʋanonamata Mŋari, nokuceŋgeta ʋasakarurama ʋaʋe pakurobga kuȿikira pazuʋa rokutoŋgwa;[10] ɀikuru iʋo ʋanofamba nomutoʋo wenyama pakuciʋa kunoȿiɓisa nokuɀidza ʋukuru; ʋanotsuŋga, ʋaciita nokuɗa kwaʋo, ʋasiŋgatyi kutuka aʋo ʋanokubginya;[11] ʋatumŋa, kunyaŋge ʋanoʋapfuʋura nesimba noʋukuru, haʋaʋuyi pamberi paShe nemhoȿa yokuʋapomera nayo.[12] Asi aʋa ɀaʋanotuka ɀaʋasiŋgaziʋi, ʋakaita semhuka dzisinomuraŋgariro, dzakaɓerekwa kuti dziɓatwe, dziparadzwe, naiʋo ʋacaparadzwa pakuʋora kwaʋo,[13] ʋaciitirwa ɀisakarurama, uri muɓairo wokusarurama kwaʋo; ʋanhu ʋanoti, kutamba masikati ndiɀo ɀinofadza, iʋo makwapa namaʋara, ʋanofara nokunyeŋgera kwaʋo kana ʋacidya nemi;[14] ʋanameso azere noʋupombge, asiŋgaregi kutadza; ʋanonyeŋgera ʋanhu ʋasinesimba; ʋanomŋoyo wakadzidziswa kuciʋa; iʋo ʋana ʋokutukwa;[15] ʋakasiya nzira yakarurama, ʋakatsauka, ʋakateʋera nzira yaBarami, mŋanakomana waBeori, wakaɗa muɓairo wokusarurama;[16] asi wakarairwa pamsoro pokuɗarika kwake, nokuti mboŋgoro, isiŋgagoni kutaura, yakataura nenzwi romunhu, ikadziʋisa kupeŋga kwomuprofita.[17] Iʋaʋa matsime asinemvura, mhute rinodziŋgwa nemhepo; iʋo ʋakaceŋgetererwa kuȿiɓa kwerima.[18] Nokuti nokutaura kwaʋo mashoko mazhinji okuɀikudza asinamaturo, ʋanonyeŋgera pakuciʋa kwenyama noʋutere, aʋo ʋacaŋgotiza ʋacibva kunaʋanogara pakutsauka;[19] ʋaciʋapikira kusunuŋgurwa, nyamba iʋo ʋamene ʋaranda ʋokuʋora; nokuti waakundwa naye, munhu unoitwa muranda wake.[20] Nokuti iʋo, kana nenzira yokuziʋa Ishe, Muponesi Jesu Kristu, ʋambotiza haʋo ɀinoȿiɓisa ɀenyika, kana ʋakaɓatwa nokukundwa ɀe naɀo, kuguma kwaʋo kwaipa kupfuʋura kutaŋga kwaʋo.[21] Nokuti ɀaiʋa nani kwaʋari kana ʋasaiziʋa nzira yokururama, pakuti ʋadzoke pamurairo mutȿene waʋakapiwa, waʋakaŋga ʋambouziʋa haʋo.[22] Ɀinorebga neshumo yaɀokwaɗi ndiɀo ɀakaitwa kwaʋari, ɀinoti: Imbga yakadzokera kumarutsi ayo, neŋguruʋe yakaŋga yashambidzwa, kukuʋumburuka mumatope.

Mateu 23:1-29
[1] Ɀino Jesu wakataura kuʋanhu ʋazhinji naʋadzidzi ʋake,[2] akati: Ʋanyori naʋaFarise ʋagere pacigaro caMosesi;[3] saka ɀose ɀaʋanokuʋudzai, muɀiite nokuɀiceŋgeta, asi musateʋera maɓasa aʋo; nokuti ʋanotaura, asi haʋaiti.[4] Ʋanosuŋga mitoro inorema, inotambudza kutakura, ʋaciiisa pamafudzi aʋanhu, asi iʋo ʋamene haʋaɗi kuiɓata nomunwe waʋo.[5] Asi maɓasa aʋo ose ʋanoaita kuti ʋaʋonekwe naʋanhu; nokuti ʋanofarisa mafirakitera aʋo, ʋanokurisa mipeto yeŋguʋo dzaʋo,[6] ʋanofarira ɀigaro ɀapamberi pamitambo, neɀigaro ɀapamberi mumasingagoge,[7] nokukwaziswa paɗare, nokuidzwa Rabi naʋanhu.[8] Asi imi musaidzwa Rabi; nokuti mudzidzisi wenyu ndomumŋe, imi mose muri hama.[9] Musaidza munhu uri panyika ɓaɓa ʋenyu, nokuti mumŋe cete ndiƂaɓa ʋenyu, iʋo ʋari kuɗeŋga.[10] Musaidzwa ʋo ʋatenzi, nokuti mumŋe cete ndiTenzi wenyu, iye Kristu.[11] Asi mukuru pakati penyu ŋgaaʋe muranda wenyu.[12] Aninani unoɀikudza ucaninipiswa, naaninani unoɀininipisa, ucakudzwa.[13] Munenhamo, imi ʋanyori naʋaFarise, ʋanyeŋgeri! Nokuti munopfigira ʋanhu ʋushe bgokuɗeŋga; nokuti imi hamupindi mumene, naiʋo, ʋopinda, hamuʋatenderi kupinda.[14] [Munenhamo, imi ʋanyori naʋaFarise, ʋanyeŋgeri! Nokuti munoparadza dzimba dzecirikadzi muciita mano‐mano eminyeŋgetero mirefu; naiɀoɀo mucatoŋgerwa ɀakaipa nokupfuʋurisa.][15] Munenhamo, imi ʋanyori naʋaFarise, ʋanyeŋgeri! Nokuti munofamba paguŋgwa napanyika kuzotapa mudzidzi mumŋe; kana awanikwa, munomuita mŋanakomana weGehena kukunda imi kaʋiri.[16] Munenhamo, imi ʋatuŋgamiriri ʋakapofumara, munoti: Aninani unopika netembere, haɀina haɀo; asi aninani unopika nendarama yetembere, ndiye unemhoȿa.[17] Imi mapenzi namapofu! Cikuru ndecipiko, ndarama kana tembere, inoita ndarama iʋe tȿene?[18] Munoti ɀe: Aninani unopika neartari, haɀina haɀo; asi aninani unopika necipo ciri pamsoro payo, ndiye unemhoȿa.[19] Imi mapenzi namapofu! Cikuru ndecipiko, cipo kana artari, inoita cipo ciʋe citȿene?[20] Naiɀoɀo, unopika neartari, unopika nayo, neɀose ɀiri pamsoro payo.[21] Nounopika netembere, unopika nayo, nounogara mairi.[22] Nounopika nokuɗeŋga, unopika necigaro coʋushe caMŋari, nounogara pamsoro paco.[23] Munenhamo, imi ʋanyori naʋaFarise, ʋanyeŋgeri! Nokuti munopa cegumi ceminte, neanise, nekumini, mucirega ɀinhu ɀikuru ɀomurairo, ɀinoti: Kururamisira mhaka, neŋgoni, nokutendeka; maifanira kuɀiita iɀi, nokusarega kuita iɀoɀo.[24] Imi ʋatuŋgamiri ʋakapofumara, munomimina runyunyu, mucimedza kamera.[25] Munenhamo, imi ʋanyori naʋaFarise, ʋanyeŋgeri! Nokuti munonatsa kunze kwomukombe nendiro, asi mukati muzere nokukara nokusaɀidzora.[26] Iwe muFarise wakapofumara, taŋga kunatsa mukati momukombe, nendiro, kuti kunze kwaɀo kugocena ʋo.[27] Munenhamo, imi ʋanyori naʋaFarise, ʋanyeŋgeri! Nokuti makafanana namarinda akaceneswa, anoʋonekwa saakanaka kunze kwawo, asi mukati muzere namafupa aʋakafa netȿina yose.[28] Saiɀoɀo nemi ʋo munoʋonekwa naʋanhu kunze kwenyu makaita samakarurama, asi mukati muzere nokunyeŋgera nokuipa.[29] Munenhamo, imi ʋanyori naʋaFarise ʋanyeŋgeri! Nokuti munoʋaka marinda aʋaprofita, nokushoŋgedza marinda aʋakarurama,

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018