A A A A A

Chechi: [Womens Roles]


VaGaratiya 3:28
Hakucina‐muJuda kana muGiriki, hakucina‐wakasuŋgwa kana wakasunuŋguka, hakucina‐munhurume kana munhukadzi; nokuti imi mose muri ʋamŋe munaKristu Jesu.

1 Timoti 2:9-15
[9] Saiɀoɀo ʋo, kuti ʋakadzi ʋashoŋge ŋguʋo dzakafanira, ʋanokunyara nokuɀidzora; ʋasaʋa nevudzi rakarukwa, nendarama, kana maparera, kana ŋguʋo dzinodya mari zhinji;[10] asi ŋgaʋashoŋge maɓasa akanaka, seɀinofanira ʋakadzi ʋanoti tinonamata Mŋari.[11] Mukadzi ŋgaadzidze nokunyarara nokuɀiisa pasi kwose.[12] Asi handitenderi mukadzi kuti adzidzise, kana kuti aʋe nesimba pamsoro pomurume, asi ŋgaanyarare.[13] Nokuti Adama wakataŋga kuʋumbga, teʋere Eva;[14] naAdama haanakunveŋgerwa, asi mukadzi wakanyeŋgerwa akapinda pakuɗarika;[15] asi ucaponeswa nokuɓereka ʋana, kana ʋacirambira mukutenda noruɗo, noʋutȿene pamŋe cete nokuɀidzora.

1 Timoti 2:12
Asi handitenderi mukadzi kuti adzidzise, kana kuti aʋe nesimba pamsoro pomurume, asi ŋgaanyarare.

Genesisi 3:16
Kumukadzi akati: Ndicawanza ɀikuru kurwadziwa kwako nokutora mimba kwako; ucaɓereka ʋana ucirwadziwa; kuɗa kwako kucaʋa kumurume wako, iye ucaʋa ishe wako.

1 VaKorinte 11:3
Asi ndinoɗa kuti muziʋe kuti musoro womumŋe nomumŋe ndiye Kristu; ʋuye musoro womukadzi ndiye murume; ʋuye musoro waKristu ndiye Mŋari.

Ruka 8:1-3
[1] Ɀino shure kwaiɀoɀo, wakapota nokumaguta nemisha, aciparidza nokureʋa ɀeEvaŋgeri yoʋushe bgaMŋari, ʋanegumi naʋaʋiri ʋanaye.[2] Naʋamŋe ʋakadzi ʋakaŋga ʋaporeswa pamŋeya yakaipa napamarwere, ʋaiti, Maria unonzi Magdarene, iye wakaŋga aɓuɗa mŋeya yakaipa minomŋe kwaari,[3] naJohana, mukadzi waKuza, mutariri waHerode, naSusana, naʋamŋe ʋazhinji, ʋaimushumira neɀaʋo.

Genesisi 2:18
Jehova Mŋari akati ɀe. Haɀina‐kunaka kuti munhu agare ari woga; ndicamuitira muɓatsiri wakamukwanira.

VaEfeso 5:22-33
[22] Imi ʋakadzi, muɀiise pasi paʋarume ʋenyu caiʋo, seɀa munoita kunaShe.[23] Nokuti murume musoro womukadzi, saKristu ʋo musoro wekereke; iye amene ndiye muponesi womuʋiri.[24] Asi kereke seɀairi pasi paKristu, ʋakadzi ŋgaʋaɗaro paɀinhu ɀose kuʋarume ʋaʋo.[25] Imi ʋarume, iɗai ʋakadzi ʋenyu, Kristu seɀaakaɗa ʋo kereke, akaɀipa nokuɗa kwayo;[26] kuti aiite tȿene aciinatsa nokushambidza kwemvura pashoko,[27] kuti aɀiisire pamberi pake kereke, inobginya, isinegwapa, kana kuwonyana, kana cinhu cakaɗai; asi iʋe tȿene, isinemhosa.[28] Saiɀoɀo ʋo ʋarume ʋanofanira kuɗa ʋakadzi ʋaʋo semiʋiri yaʋo. Unoɗa mukadzi wake, unoɀiɗa;[29] nokuti hakunomunhu wakatoŋgoʋeŋga nyama yake; asi unoipa ɀokudya nokuiceŋgeta, Kristu seɀa anoitira kereke;[30] nokuti isu tiri mitezo yomuʋiri wake.[31] Naiɀoɀo munhu ucasiya ɓaɓa ʋake namai ʋake, anamatire mukadzi wake; iʋaʋo ʋaʋiri ʋacaʋa nyama imŋe.[32] Cakaʋanzika ici, cikuru; asi ndinotaura ɀaKristu neɀekereke.[33] Asi imi ʋo, mumŋe nomumŋe ŋgaaɗe mukadzi wake seɀa anoɀiɗa iye; nomukadzi ŋgaatye murume wake.

1 Timoti 2:11-15
[11] Mukadzi ŋgaadzidze nokunyarara nokuɀiisa pasi kwose.[12] Asi handitenderi mukadzi kuti adzidzise, kana kuti aʋe nesimba pamsoro pomurume, asi ŋgaanyarare.[13] Nokuti Adama wakataŋga kuʋumbga, teʋere Eva;[14] naAdama haanakunveŋgerwa, asi mukadzi wakanyeŋgerwa akapinda pakuɗarika;[15] asi ucaponeswa nokuɓereka ʋana, kana ʋacirambira mukutenda noruɗo, noʋutȿene pamŋe cete nokuɀidzora.

Ruka 10:38-42
[38] Ɀino ʋakati ʋacifamba, akapinda munomumŋe musha; mumŋe mukadzi wainzi Marta, akamugamucira mumba make.[39] Iye wakaŋga anomunuŋuna wainzi Maria, wakagara ʋo pamakumbo aJesu, akanzwa shoko rake.[40] Asi Marta wakaŋga acitambudzika nokushanda ɀikuru, akaʋuya, akati: Ishe, hamunehanya muciʋona munuŋuna waŋgu acindirega ndicishanda ndoga here? Muʋudzei andiɓatsire.[41] Ishe akapindura, akati kwaari: Marta! Marta! unofuŋganya, nokuɀitambudza neɀinhu ɀizhinji,[42] asi cinhu cimŋe cinoɗikanwa; nokuti Maria wakasanaŋgura mugoʋe wakanaka, waasiŋgazotorerwi.

Tito 2:3-5
[3] saiɀoɀo ʋo ʋakadzi ʋakuru ŋgaʋaʋe nomufambire wakafanira ʋatȿene, ʋasiŋgaceri, kana kuɗa waini zhinji, asi ʋaʋe ʋadzidzisi ʋeɀakanaka;[4] kuti ʋadzidzise ʋakadzi ʋaɗuku, kuti ʋaɗe ʋarume ʋaʋo, nokuɗa ʋana ʋaʋo,[5] ʋaʋe ʋakaŋgwara, ʋakacena, ʋanoceŋgeta imba, ʋanyoro, ʋanoɀiisa pasi paʋarume ʋaʋo, kuti shoko raMŋari rirege kumhurwa.

1 VaKorinte 11:2-16
[2] Ɀino, ndinokurumbidzai, nokuti munondiraŋgarira paɀinhu ɀose, muciceŋgeta tsika, seɀandakakupai idzo.[3] Asi ndinoɗa kuti muziʋe kuti musoro womumŋe nomumŋe ndiye Kristu; ʋuye musoro womukadzi ndiye murume; ʋuye musoro waKristu ndiye Mŋari.[4] Murume mumŋe nomumŋe, unonyeŋgetera kana kuprofita musoro wake wakafukidzwa, unoninipisa musoro wake.[5] Asi mukadzi mumŋe nomumŋe, unonyeŋgetera kana kuprofita musoro wake usina‐kufukidzwa, unoninipisa musoro wake; nokuti ndiɀo ɀimŋe nokuʋeʋurwa.[6] Nokuti kana mukadzi asiŋgafukidzwi, ŋgaacekerwe vudzi rake ʋo; asi kana ɀisiŋgafaniri kuti mukadzi acekerwe vudzi, kana aʋeʋurwe, ŋgaafukidzwe.[7] Nokuti murume haafaniri kufukidza musoro, ɀaari mufananidzo nokubginya kwaMŋari; asi mukadzi ndiye kubginya kwomurume.[8] Nokuti murume haabvi kumukadzi; asi mukadzi unobva kumurume;[9] ʋuye murume haana‐kusikirwa mukadzi, asi mukadzi wakasikirwa murume;[10] nokuɗa kwaiɀoɀo mukadzi unofanira kuʋa neciratidzo ce simba pamusoro wake, nokuɗa kwaʋatumŋa.[11] Kunyaŋge ɀakaɗaro munaShe mukadzi haazi kunze kwomurume, nomurume kunze kwomukadzi.[12] Nokuti mukadzi seɀaanobva kumurume, nokuɗaro ʋo murume unoɓerekwa nomukadzi; asi ɀose ɀinobva kunaMŋari.[13] Toŋgai imi mumene: Ɀakafanira kuti mukadzi anyeŋgetere kunaMŋari asina‐kufukidzwa here?[14] Ko hamudzidziswi naiwo musikirwe waʋanhu kuti kana murume anevudzi refu, unonyadziswa naɀo here?[15] Asi kana mukadzi anevudzi refu, ndiko kubginya kwake; nokuti wakapiwa vudzi rake, ciʋe cifukidzo.[16] Ɀino kana mumŋe aneŋge aciɗa kuita gakaʋa, hatinetsika yakaɗaro isu, kunyaŋge kereke dzaMŋari.

Mabasa 18:26
Iye akataŋga kutaura musinagoge asiŋgatyi. Ɀino Prisira naAkwira ʋakati ʋamunzwa, ʋakamutora, ʋakanatsomuɗudzira nzira yaMŋari.

1 VaKorinte 14:33-35
[33] nokuti Mŋari haazi Mŋari wenyoŋganiso, asi worugare, sapakereke dzose dzaʋatȿene.[34] Ʋakadzi ŋgaʋanyarare pakereke; nokuti haʋatenderwi kutaura; asi ŋgaʋaɀiise pasi, seɀinoreʋa ʋo murairo.[35] Kana ʋaciɗa kudzidza cinhu, ŋgaʋabvunze ʋarume ʋaʋo kumusha; nokuti haɀifaniri kuti mukadzi ataure mukereke.

1 Timoti 2:11
Mukadzi ŋgaadzidze nokunyarara nokuɀiisa pasi kwose.

VaEfeso 5:22-24
[22] Imi ʋakadzi, muɀiise pasi paʋarume ʋenyu caiʋo, seɀa munoita kunaShe.[23] Nokuti murume musoro womukadzi, saKristu ʋo musoro wekereke; iye amene ndiye muponesi womuʋiri.[24] Asi kereke seɀairi pasi paKristu, ʋakadzi ŋgaʋaɗaro paɀinhu ɀose kuʋarume ʋaʋo.

VaRoma 16:1
Ndinoreʋerera kwamuri Fibi, hanɀadzi yeɗu, mushandiri wekereke iri paKenkrea.

Tito 2:4-5
[4] kuti ʋadzidzise ʋakadzi ʋaɗuku, kuti ʋaɗe ʋarume ʋaʋo, nokuɗa ʋana ʋaʋo,[5] ʋaʋe ʋakaŋgwara, ʋakacena, ʋanoceŋgeta imba, ʋanyoro, ʋanoɀiisa pasi paʋarume ʋaʋo, kuti shoko raMŋari rirege kumhurwa.

VaEfeso 5:22
Imi ʋakadzi, muɀiise pasi paʋarume ʋenyu caiʋo, seɀa munoita kunaShe.

1 Timoti 5:14
Naiɀoɀo ndinoɗa kuti cirikadzi ɗuku dziwanikwe, dziɓereke ʋana, dziceŋgete dzimba dzadzo, kuti dzirege kutoŋgopa muʋeŋgi nzira yokupomera nayo.

Mateu 27:55-56
[55] Ʋakadzi ʋazhinji ʋakaŋga ʋari’po, ʋakatarira ʋari kure, ʋakaŋga ʋateʋera Jesu, ʋacibva Garirea ʋacimushandira.[56] Pakati paʋo kwakaŋga kunaMaria Magdarene, naMaria mai ʋaJakobo naJose, namai ʋaʋanakomana ʋaZebedi.

1 VaKorinte 14:34-35
[34] Ʋakadzi ŋgaʋanyarare pakereke; nokuti haʋatenderwi kutaura; asi ŋgaʋaɀiise pasi, seɀinoreʋa ʋo murairo.[35] Kana ʋaciɗa kudzidza cinhu, ŋgaʋabvunze ʋarume ʋaʋo kumusha; nokuti haɀifaniri kuti mukadzi ataure mukereke.

Vatongi 4:4
Neŋguʋa iyo Debora, muprofitakadzi, mukadzi waRapidoti, wakaŋga acitoŋga ʋaIsraeri.

VaRoma 16:7
Ndi kwazisirei Androniko naJunia, worudzi rwaŋgu, ʋakasuŋgwa pamŋe cete neni, ʋakakurumbira pakati paʋaapostora, ʋakanditaŋgira ʋo kuʋa munaKristu.

VaEfeso 5:21
muciɀiisa mumŋe pasi pomumŋe, mucitya Kristu.

Tito 2:1
Ɀino iwe, taura ɀakafanira dzidziso yakarurama.

1 VaKorinte 11:7
Nokuti murume haafaniri kufukidza musoro, ɀaari mufananidzo nokubginya kwaMŋari; asi mukadzi ndiye kubginya kwomurume.

Zvirevo 31:10-31
[10] Ndianiko uŋgawana mukadzi unoita ɀakanaka? Nokuti muteŋgo wake unokunda kwaɀo muteŋgo wamaparera.[11] Mŋoyo womurume wake unomutenda, Naiye haaŋgashaiwi fuma.[12] Unoitira murume wake ɀakanaka, haamuitiri ɀakaipa Mazuʋa ose oʋupenyu bgake.[13] Unotȿaka mvere norucinda, Aciɓata namaʋoko ake nomufaro.[14] Wakafanana neɀikepe ɀaʋateŋgesi; Unondotora ɀokudya ɀake kure.[15] Unomuka ʋuciri ʋusiku, Nokupa mhuri yake ɀokudya, Naʋashandiri ʋake ɓasa raʋo.[16] Unoraŋgarira munda, ndokuuteŋga; Unosima munda wemizambiriŋga neɀaakawana namaʋoko ake.[17] Unoɀisuŋga ciʋuno nesimba, Nokusimbisa maʋoko ake.[18] Unoʋona kuti kushambadzira kwake kwaɓatsira; Mŋenje wake haudzimi ʋusiku.[19] Unotambanudzira ruʋoko rwake kunecokurukisa; Maʋoko ake anoɓata cinorukwa.[20] Unotambanudzira murombo ruʋoko rwake; Unotandaʋadzira unoshaiwa maʋoko ake.[21] Haatyi cando pamsoro peimba yake, Nokuti mhuri yake yose yakafuka ŋguʋo tȿuku.[22] Unoɀiitira mitsamiro inoʋukomba; Ŋguʋo yake muceka wakaiȿo‐naka nomutȿuku.[23] Murume wake unozikanwa pamasuʋo eguta, Kana agere pakati paʋakuru ʋenyika.[24] Unoita ɀokufuka ɀomuceka aciɀiteŋgesa, Unoʋigira ʋateŋgesi ɀisuŋgo ɀeɀiʋuno.[25] Simba nokukudzwa ndiɀo ɀokufuka ɀake; Unoseka kana acifuŋga ŋguʋa inoʋuya.[26] Unoshamisa muromo wake noʋucenjeri; Rurimi rwake runodzidzisa noʋunyoro.[27] Unotarira ɀakanaka kufamba kwemhuri yake, Asiŋgadyi ɀokudya ɀoʋusimbe.[28] Ʋana ʋake ʋanomuka, ʋacimuti: Ʋakaropafadzwa; Nomurume wake ʋo unomurumbidza, aciti:[29] Ʋakunda ʋazhinji ʋakaita ɀakanaka, Asi iwe unoʋakunda ʋose.[30] Ɀinofadza ɀinonyeŋgedzera, ʋunaki haʋunamaturo; Asi mukadzi unotya Jehova, ndiye unofanira kurumbidzwa.[31] Cimupai ɀakafanira ɀaakaɓata namaʋoko ake; Maɓasa ake ŋgaamurumbidze pamasuʋo eguta.

1 Timoti 2:13-14
[13] Nokuti Adama wakataŋga kuʋumbga, teʋere Eva;[14] naAdama haanakunveŋgerwa, asi mukadzi wakanyeŋgerwa akapinda pakuɗarika;

1 Timoti 3:2
Naiɀoɀo mutariri unofanira kuʋa munhu usina‐caaŋgapomerwa, murume womukadzi mumŋe cete, wakaŋgwara, wakacenjera, unomugarire wakafanira, unoitira ʋaeni ruɗo, unoziʋa kudzidzisa,

1 Timoti 3:11
Saiɀoɀo naʋakadzi ŋgaʋaʋe ʋanokudzwa, ʋasiŋgaceri ʋamŋe, ʋakaȿinuka, ʋakatendeka paɀose.

Genesisi 1:27
Mŋari akasika munhu nomufananidzo wake, akamusika nomufananidzo waMŋari; akaʋasika murume nomukadzi.

VaEfeso 5:23
Nokuti murume musoro womukadzi, saKristu ʋo musoro wekereke; iye amene ndiye muponesi womuʋiri.

Tito 2:3
saiɀoɀo ʋo ʋakadzi ʋakuru ŋgaʋaʋe nomufambire wakafanira ʋatȿene, ʋasiŋgaceri, kana kuɗa waini zhinji, asi ʋaʋe ʋadzidzisi ʋeɀakanaka;

1 Petro 3:7
Saiɀoɀo imi ʋarume, garai naʋakadzi ʋenyu nokuziʋa, mucikudza mukadzi muciti ndiye mudziyo unesimba ɗuku kwamuri, ɀaʋari ʋadyi ʋenhaka dzenyasha dzoʋupenyu pamŋe cete nemi; kuti minyeŋgetero yenyu irege kudziʋiswa.

VaKorose 3:18-19
[18] Ʋakadzi, muɀiise pasi paʋarume ʋenyu, seɀaɀakafanira munaShe.[19] Ʋarume, iɗai ʋakadzi ʋenyu, regai kuʋa nehasha naʋo.

Genesisi 1:26-28
[26] Mŋari akati: Ŋgatiite munhu nomufananidzo weɗu, akafanana nesu; ŋgaaʋe nesimba pamsoro pehoʋe dzeguŋgwa, napamsoro peshiri dzeɗeŋga, napamsoro peɀipfuwo, napamsoro penyika yose, napamsoro peɀipenyu ɀose ɀinokambaira panyika.[27] Mŋari akasika munhu nomufananidzo wake, akamusika nomufananidzo waMŋari; akaʋasika murume nomukadzi.[28] Mŋari akaʋaropafadza, Mŋari akati kwaʋari: Ƃerekai, muwande, muzadze nyika, muɓate ʋushe pairi; muʋe nesimba pamsoro pehoʋe dzeguŋgwa, napamsoro peshiri dzeɗeŋga, napamsoro peɀipenyu ɀose ɀinokambaira panyika.

1 Petro 3:1-7
[1] Saiɀoɀo, imi ʋakadzi, iʋai pasi paʋarume ʋenyu; kuti kunyaŋge kana ʋamŋe ʋasiŋgatereri shoko, ʋadzorwe nomufambire waʋakadzi ʋaʋo pasineshoko rinorebga,[2] kana ʋaciʋona mufambire wenyu, wakacena pamŋe cete nokutya Mŋari.[3] kushoŋga kwenyu ŋgakurege kuʋa kwokunze, kwokuruka vudzi, nokushoŋga ndarama, kana kupfeka ŋguʋo;[4] asi ŋgakuʋe munhu wakaʋanzika womŋoyo, wakashoŋga ɀisiŋgaʋori ɀomŋeya munyoro wakanyarara, unokosha, ɀikuru pamberi paMŋari.[5] Nokuti saiɀoɀo ʋo kare ʋakadzi ʋatȿene, ʋaitarira kunaMŋari, ʋakaɀishoŋgedza, ʋaciɀiisa pasi paʋarume ʋaʋo,[6] saSara waiterera Abrahama, acimuidza ishe; maʋa ʋana ʋake ɀino, kana muciita ɀakanaka, musiŋgatyiswi necinhu cipi necipi cinovundusa.[7] Saiɀoɀo imi ʋarume, garai naʋakadzi ʋenyu nokuziʋa, mucikudza mukadzi muciti ndiye mudziyo unesimba ɗuku kwamuri, ɀaʋari ʋadyi ʋenhaka dzenyasha dzoʋupenyu pamŋe cete nemi; kuti minyeŋgetero yenyu irege kudziʋiswa.

Zvirevo 12:4
Mukadzi unoita ɀakanaka, ikorona yomurume wake; Asi unonyadzisa, wakaita seɀakaʋora pamafupa ake.

1 VaKorinte 14:34
Ʋakadzi ŋgaʋanyarare pakereke; nokuti haʋatenderwi kutaura; asi ŋgaʋaɀiise pasi, seɀinoreʋa ʋo murairo.

VaKorose 4:15
Ndi kwazisirei hama dziri Raodikia, naNimfa, nekereke iri mumba maʋo.

VaFiripi 4:2-3
[2] Ndinokumbira ɀikuru Yuodia, ndinokumbira ɀikuru Sintike, kuti ʋaʋe nomŋoyo mumŋe munaShe.[3] Hoŋo, newe ʋo, shamŋari yaŋgu yaɀokwaɗi paɓasa, ndinokumbira kwauri kuti uɓatsire ʋanhukadzi aʋa, nokuti ʋakaɓatirana neni paEvaŋgeri, pamŋe cete naKremensi, naʋamŋe ʋakaɓata pamŋe cete neni, mazita aʋo ari mubuku yoʋupenyu.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018