A A A A A

Chechi: [Kunamata]


2 Makoronike 16:23-31
[23] Ʋakandodzidzisa pakati paJuda, ʋanebuku yomurairo waJehova; ʋakafamba ʋacipota namaguta ose aJuda, ʋacidzidzisa pakati paʋanhu.[24] Ʋushe bgose bgenyika dzose dzakaŋga dzakapoteredza Juda, ʋakavunduswa naJehova, ʋakasarwa naJehoshafati.[25] Ʋamŋe ʋaFiristia ʋakaʋigira Jehoshafati ɀipo, nesirveri yomutero; ʋaArabia ʋo ʋakamuʋigira makwai, makondobge aneɀuru ɀinomŋe namazana manomŋe, nenhoŋgo dzembudzi dzineɀuru ɀinomŋe namazana manomŋe.[26] Jehoshafati akazoʋa mukuru kwaɀo, akaʋaka pakati paJuda nhare namaguta amatura.[27] Waiʋa namaɓasa mazhinji mumaguta aJuda, naʋarwi, ʋarume ʋanesimba noʋumhare paJerusarema.[28] Ɀino ndiwo mazita aʋo nedzimba dzamadziɓaɓa aʋo: Pakati paJuda, ʋakuru ʋeɀuru: Adna mukuru, ʋuye pamŋe cete naye ʋarume ʋanesimba noʋumhare ʋaneɀuru ɀinamazana matatu;[29] teʋere Jehohanani mukuru, ʋuye pamŋe cete naye ʋarume ʋaneɀuru ɀinamazana maʋiri namakumi masere;[30] teʋere Amasia mŋanakomana waZikri, wakaɀipa kunaJehova nomŋoyo wake wose; ʋuye pamŋe cete naye ʋarume ʋanesimba noʋumhare ʋaneɀuru ɀinamazana maʋiri;[31] pakati paʋaBenjamini: Eriada munhu unesimba noʋumhare, ʋuye pamŋe cete naye ʋarume ʋaneɀuru ɀinamazana maʋiri ʋakaŋga ʋakaɓata ʋuta nenhoʋo;

Dhanyeri 2:20
Danieri akapindura, akati: Zita raMŋari ŋgariʋoŋgwe nokusiŋgaperi‐peri, nokuti ʋucenjeri nesimba ndeɀake.

Dheuteronomio 10:21
Ndiye waunofanira kurumbidza, ndiye Mŋari wako, wakakuitira ɀinhu iɀi ɀikuru ɀinotyisa, ɀawakaʋona nameso ako.

Jeremiya 20:13
Imbirai Jehova, rumbidzai Jehova; nokuti wakarwira mŋeya wounoshaiwa pamaʋoko aʋaiti ʋeɀakaipa.

Mapisarema 75:1
Kumutuŋgamiriri wokuimba; nomuimbirwe weAritasheti. Pisarema raAsafi. Rwiyo. Tinokuʋoŋgai, Mŋari; Tinoʋoŋga, nokuti zita renyu riri pedyo; Ʋanhu ʋanoparidza maɓasa enyu anoshamisa.

Ekisodho 20:2-6
[2] Ndini Jehova, Mŋari wako, wakakubvisa munyika yeEgipita, muimba yoʋuranda.[3] Usaʋa naʋamŋe ʋamŋari kunze kwaŋgu.[4] Usaɀiitira mufananidzo wakaʋezwa, kana uri mufananidzo wecinhu ciri kuɗeŋga kumsoro, kana weciri panyika pasi, kana weciri mumvura pasi penyika.[5] Usafugamira iɀoɀo, kana kuɀishumira; nokuti ini Jehova, Mŋari wako, ndiri Mŋari unegoɗo; ndinoroʋa ʋana nokuɗa kweɀiʋi ɀamadziɓaɓa aʋo, kuȿikira kurudzi rwecitatu norwecinna rwaʋanondiʋeŋga;[6] ndiciitira nyasha ʋaneɀuru ɀamazana ʋanondiɗa, ʋanoceŋgeta mirairo yaŋgu.

John 4:21-24
[21] Jesu akati kwaari: Mai, nditende kuti ŋguʋa inoʋuya, yamusiŋgazonamati Ƃaɓa pagomo iri, kana paJerusarema.[22] Imi munonamata camusiŋgaziʋi; isu tinonamata catinoziʋa, nokuti ruponeso runobva kuʋaJuda.[23] Asi ŋguʋa inoʋuya, naɀino yatoʋa’po, yokuti ʋanonamata neɀokwaɗi ʋacanamata Ƃaɓa mumŋeya neɀokwaɗi; nokuti Ƃaɓa ʋanotȿaka ʋakaɗaro kuzomunamata.[24] Mŋari ndiMŋeya; ʋanomunamata, ʋanofanira kumunamata mumŋeya neɀokwaɗi.

Mapisarema 99:1-9
[1] Jehova unoɓata ʋushe; ʋanhu ŋgaʋabvunde; Iye ugere pakati pamakerubi; nyika ŋgaizunuŋguswe.[2] Jehova mukuru paZioni; Uri kumsoro‐soro kwaʋanhu ʋose.[3] Ŋgaʋarumbidze zita renyu guru rinotyisa; Ndiye Mutȿene.[4] Simba ramambo rinoɗa ʋo kururamisa; Imi munosimbisa kururama, Munotoŋga muciruramisa pakati paJakobo.[5] Kudzai Jehova Mŋari weɗu, Munamate pacitsiko cetsoka dzake; Ndiye Mutȿene.[6] Mosesi naAroni pakati paʋaprista ʋake, NaSamueri pakati paʋanoɗana zita rake; Ʋakaɗana kunaJehova, iye akaʋapindura.[7] Wakataura naʋo ari mushoŋgwe yegore; Ʋakaceŋgeta ɀipupuriro ɀake nomutemo waakaʋapa.[8] Makaʋapindura, Jehova Mŋari weɗu; Maiʋa Mŋari waiʋakaŋganwira, Kunyaŋge makatsiʋa ɀaʋaiita.[9] Kudzai Jehova Mŋari weɗu, Namatai pagomo rake dɀene; Nokuti Jehova Mŋari weɗu ndiye Mutȿene.

Dheuteronomio 29:18
kuti pakati penyu parege kuʋa nomurume, kana mukadzi, kana mhuri, kana rudzi, ʋanomŋoyo unotsauka kunaJehova Mŋari weɗu nhasi, kuti ʋandoshumira ʋamŋari ʋendudzi idzo; kuti pakati penyu parege kuʋa nomudzi unoɓereka ɀinoʋuraya negaʋakaʋa;

VaRoma 12:1-2
[1] Naiɀoɀo ndinokumbira ɀikuru kwamuri, hama dzaŋgu, netsitsi dzaMŋari, kuti muise miʋiri yenyu, ciʋe ciɓayiro cipenyu, citȿene, cinofadza Mŋari, ndiko kunamata kwenyu kwomŋoyo.[2] Musaenzaniswa nenyika ino; asi mushandurwe muraŋgariro wenyu uciʋandudzwa, kuti muidze muziʋe kuɗa kwaMŋari kwakanaka, kunofadza, kwakakwana.

1 Samueri 15:22
Samueri akati: Ko Jehova uŋgafarira ɀipiriso ɀinopiswa neɀiɓayiro, seɀaanofarira kuterera inzwi raJehova here? Tarira, kuterera kunokunda ɀiɓayiro, nokunzwa kunokunda mafuta amakondobge.

Zvakazarurwa 4:8-11
[8] Neɀisikwa ɀipenyu iɀi ɀinna ɀakaŋga ɀinamapapiro matanhatu, cimŋe necimŋe; ɀakaŋga ɀizere nameso kunhiʋi dzose nomukati; haɀizorori masikati noʋusiku, ɀiciti: Mutȿene, mutȿene, mutȿene, iye Ishe Mŋari, wamasimba ose, iye wakaŋga ari’po, uri’po, noucazoʋuya.[9] Ɀino kana ɀisikwa ɀipenyu iɀi ɀoʋigira iye unogara pacigaro coʋushe, iye uri mupenyu nokusiŋgaperi‐peri, kubginya, nokukudzwa, nokuʋoŋga,[10] Ʋakuru ʋanamakumi maʋiri naʋanna ʋowira pasi pamberi paiye ugere pacigaro coʋushe, ʋacimunamata iye, uri mupenyu nokusiŋgaperi‐peri, ʋacikandira korona dzaʋo pamberi pecigaro coʋushe, ʋaciti:[11] Imi Ishe, Mŋari weɗu, makafanira kuti muʋigirwe kubginya, nokukudzwa, nesimba, nokuti ndimi makasika ɀinhu ɀose, ɀakaʋa’po, ɀikasikwa nokuɗa kwenyu.

Isaya 29:13
Ishe akati: Aʋa ʋanhu ɀaʋanosweɗera kwandiri, ʋacindikudza nomuromo waʋo ʋuye nemiromo yaʋo, asi mŋoyo yaʋo ʋakaiisa kure neni, nokunditya kwaʋo ɀawaʋa murairo waʋanhu waʋakadzidziswa;

Mapisarema 29:1-11
[1] Ipai Jehova, imi ʋanakomana ʋaMŋari, Ipai Jehova kudzo nesimba.[2] Ipai Jehova kudzo yakafanirwa nezita rake; Namatai kunaJehova neŋguʋo tȿene.[3] Inzwi raJehova riri pamsoro pemvura zhinji; Mŋari wokubginya unotinhira, Iye Jehova uri pamsoro pemvura zhinji‐zhinji:[4] Inzwi raJehova rinesimba; Inzwi raJehova rizere noʋumambo.[5] Inzwi raJehova rinovuna misidari; Ɀirokwaɀo, Jehova unovunanya misidari yeRebanoni.[6] Unoipemberesa semhuru; Iro Rebanoni neSirioni semhuru yenyati.[7] Inzwi raJehova rinopamura miraɀo yomŋoto.[8] Inzwi raJehova rinoɗeɗeresa renje; Jehova unoɗeɗeresa renje reKadeshi.[9] Inzwi raJehova rinoɓerekesa nondo, Rinoȿuʋura miti yamatondo; Nomutembere yake ɀose ɀinoti: Kubginya.[10] Jehova wakagara pacigaro coʋushe paɓoporodzi remvura; Ɀirokwaɀo, Jehova unogara ari mambo nokusiŋgaperi.[11] Jehova ucapa ʋanhu ʋake simba; Jehova ucaropafadza ʋanhu ʋake norugare.

VaHebheru 12:28-29
[28] Saka, ɀatinopiwa ʋushe bgusiŋgazunuŋguki, ŋgatiʋe nokuʋoŋga, kuti tishumire Mŋari nako, ticimufadza nokukudza nokutya.[29] Nokuti Mŋari weɗu mŋoto unoparadza.

Nehemia 9:5-6
[5] Ipapo ʋaRevi, Jeshua, naKadmieri, naBani, naHashabineya, naSherebia, naHodia, naShebania, naPetahiya ʋakati: Simukai, muʋoŋge Jehova Mŋari wenyu nokusiŋgaperi‐peri; zita renyu rinobginya ŋgarikudzwe, iro rinokunda kuʋoŋga nokurumbidza kwose.[6] Ndimi Jehova, imi moga; imi makaita ɗeŋga, nokuɗeŋgaɗeŋga, nehondo dzaro dzose, nenyika neɀose ɀiri mukati mayo, namakuŋgwa neɀose ɀiri mukati mawo; imi munoceŋgeta ɀose; hondo dzokuɗeŋga dzinonamata kwamuri.

Mapisarema 86:9-10
[9] Ndudzi dzose dzamakaita dzicaʋuya kuzonamata pamberi penyu, Ishe, Dzicarumbidza zita renyu.[10] Nokuti imi muri mukuru, munoita ɀinhu ɀinoshamisa; Ndimi Mŋari woga.

2 Madzimambo 17:38-39
[38] ʋuye hamufaniri kukaŋganwa suŋgano yandakaita nemi; ʋuye hamufaniri kutya ʋamŋe ʋamŋari;[39] asi munofanira kutya Jehova Mŋari wenyu; iye ucakusunuŋgurai pamaʋoko aʋaʋeŋgi ʋenyu ʋose.

Mapisarema 100:1-5
[1] Pisarema rokuʋoŋga. Pururudzai Jehova, imi nyika dzose.[2] Shumirai Jehova nomufaro; Ʋuyai pamberi pake muciimba.[3] Ziʋai kuti Jehova ndiye Mŋari; Ndiye wakatiita, tiri ʋanhu ʋake; Tiri ʋanhu ʋake, namakwai anofudzwa naye.[4] Pindai pamasuʋo ake muciʋoŋga, Napaʋazhe dzake mucirumbidza; Cimuʋoŋgai, murumbidze zita rake.[5] Nokuti Jehova wakanaka; ŋgoni dzake dziri’po nokusiŋgaperi; Nokutendeka kwake kumarudzi namarudzi.

Dhanyeri 3:16-18
[16] Shadraki naMeshaki naAbedi‐nego ʋakapindura, ʋakati kunamambo: Imi Nebukadnezari, hatiŋgafaniri heɗu kukupindurai pamsoro peshoko iri.[17] Kana ɀikaitika haɀo, Mŋari weɗu watinoshumira uŋgagona kutirwira pacoto comŋoto unopfuta kwaɀo; iye ucatirwira paruʋoko rwenyu, imi mambo.[18] Asi kana ɀikasaitika, ziʋai imi mambo, kuti hatiŋgashumiri ʋamŋari ʋenyu kana kunamata cifananidzo cendarama camakamisa imi.

Zvakazarurwa 14:7
Akati nenzwi guru: Ityai Mŋari, mumurumbidzei; nokuti ŋguʋa yake yokutoŋga yaȿika; namatai iye, wakasika ɗeŋga, nenyika, neguŋgwa, namatsime emvura.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018