A A A A A

Chechi: [Kutaura Mitauro]


1 VaKorinte 1:5
kuti makafumiswa paɀose maari, pakutaura kwose, napakuziʋa kwose;

Mabasa 2:4
Ʋose ʋakazadzwa noMŋeya Mutȿene, ʋakataŋga kutaura nedzimŋe ndimi, paʋakapiwa napo noMŋeya kureʋa.

Mabasa 19:6
Ɀino Pauro wakati aisa maʋoko ake pamsoro paʋo, Mŋeya Mutȿene akaʋuya pamsoro paʋo, ʋakataura nendimi, ʋakaprofita.

VaGaratiya 5:22
Ɀino ciɓereko coMŋeya ndirwo ruɗo, nomufaro, norugare, nomŋoyo murefu, nomŋoyo munyoro, nokunaka, nokutendeka,

Mako 16:17
Ɀiratidzo iɀi ɀicaʋa naʋanotenda: Ʋacaɓuɗisa mŋeya yakaipa nezita raŋgu, ʋacataura nendimi itȿa;

1 VaKorinte 14:2
Nokuti unotaura no rumŋe rurimi haatauri kuʋanhu, asi kunaMŋari; nokuti hakuna‐uno mu nzwa; asi noMŋeya unotaura ɀakaʋanzika.

1 VaKorinte 14:23
Naiɀoɀo, kana kereke yose yaʋuŋgana, ʋose ʋakataura nendimi, ʋasina‐kudzidza kana ʋasina‐kutenda ʋakapinda, haʋati munopeŋga here?

1 VaKorinte 14:27-28
[27] Kana mumŋe acitaura norurimi, ŋgaɀiitwe naʋaʋiri, kana ʋarege kupfuʋura ʋatatu, ʋaciraʋana; nomumŋe ŋgaaɗudzire.[28] Asi kana pasina‐unoɗudzira, ŋgaanyarare mukereke; ŋgaaɀitaurire iye, nokunaMŋari.

1 VaKorinte 12:8-11
[8] Nokuti mumŋe unopiwa noMŋeya shoko roʋucenjeri, mumŋe shoko rokuziʋa noMŋeya iwoyu;[9] mumŋe, kutenda muMŋeya iwoyu; mumŋe, ɀipo ɀokuporesa muMŋeya iwoyu;[10] mumŋe, kuita maɓasa esimba; mumŋe, kuprofita; mumŋe, kuziʋisisa mŋeya; mumŋe, marudzi endimi; mumŋe kuɗudzira ndimi;[11] asi iɀi ɀose ɀinoitwa noMŋeya iwoyu mumŋe cete, unogoʋera mumŋe nomumŋe seɀaanoɗa.

1 VaKorinte 13:1-13
[1] Kunyaŋge ndikataura nendimi dzaʋanhu nedzaʋatumŋa, ndisinoruɗo, ndaʋa sendarira dzinorira, neɗare rinoŋgoti: Ŋgwereŋgwere![2] Kunyaŋge ndine cipo cokuprofita, ndicinzwisisa ɀakaʋanzika ɀose, nokuziʋa kwose; kunyaŋge ndinokutenda kwose, kuti ndibvise makomo, ndisinoruɗo, handizi cinhu.[3] Kunyaŋge ndagoʋera ʋarombo ɀose ɀandinaɀo, kunyaŋge ndikaisa muʋiri waŋgu kuti ndipiswe, ndisinoruɗo, handiɓatsirwi cinhu.[4] Ruɗo runomŋoyo murefu, runomŋoyo munyoro; ruɗo harunegoɗo; ruɗo harunamanyawi, haruɀikudzi;[5] haruiti ɀisiŋgafaniri, haruɀitȿakiri ɀarwo; harutsamŋi, haruneɀishura;[6] harufariri ɀisakarurama, asi runofarira ɀokwaɗi;[7] runofukidza ɀose, runotenda ɀose, runetariro paɀose, runotsuŋgirira paɀose.[8] Ruɗo harutoŋgoperi; ɀino kana kuri kuprofita, kucabviswa; kana dziri ndimi, dzicaguma; kana kuri kuziʋa, kucabviswa.[9] Nokuti tinoziʋa ɀisakakwana, tinoprofita ɀisakakwana;[10] asi kana ɀakakwana ɀaȿika, iɀo ɀisakakwana ɀicabviswa.[11] Ini ndiciri mŋana, ndaitaura somŋana, ndaifuŋga somŋana, ndairaŋgarira somŋana; ɀino ɀandaʋa murume, ndabvisa ɀinhu ɀomŋana.[12] Nokuti ɀino tinoʋona paciʋoni‐ʋoni, tisiŋgaʋoni kwaɀo; asi neŋguʋa iyo ticaʋona neɀiso ɀakatarisana; ɀino ndinoziʋa ɀisakakwana, asi neŋguʋa iyo ndicaziʋa seɀandakazikanwa neni ʋo.[13] Ɀino kutenda, netariro, noruɗo, ɀitatu iɀi, ndiɀo ɀinogara; asi cikuru pakati paɀo ndirwo ruɗo.

1 VaKorinte 14:1-40
[1] Teʋerai ruɗo; shiŋgairirai ɀipo ɀoMŋeya, asi ɀikuru kuti muprofite.[2] Nokuti unotaura no rumŋe rurimi haatauri kuʋanhu, asi kunaMŋari; nokuti hakuna‐uno mu nzwa; asi noMŋeya unotaura ɀakaʋanzika.[3] Asi unoprofita, unotaura kuʋanhu, kuti ʋasimbiswe nokurairwa, nokunyaradzwa.[4] Unotaura norurimi, unoɀisimbisa iye; asi unoprofita, unosimbisa kereke.[5] Ɀino ndinoɗa kuti imi mose mutaure nendimi, asi ɀikuru kuti muprofite; unoprofita mukuru kunounotaura nendimi, asi kana aciɗudzira, kuti kereke isimbiswe.[6] Asi ɀino, hama dzaŋgu, kana ndiciʋuya kwamuri, ndicitaura nendimi, ndiŋgakuɓatsirai neiko, kana ndisiŋgatauri nokuzarurirwa, kana nokuziʋa, kana nokuprofita, kana nokudzidzisa?[7] Kunyaŋge ɀinhu ɀisinoʋupenyu, ɀinorira — kana iri nyere, kana ruɗimbga — kana ɀisiŋgasiyani pakurira kwaɀo, ɀiŋgazikanwa seiko cinoridzwa nenyere kana noruɗimbga?[8] Nokuti kana hwamanda isiŋgariri kwaɀo, ndianiko uŋgaɀigadzira kundorwa?[9] Ɀakaɗaro ʋo nemi, kana musiŋgatauri norurimi mashoko anonatso‐zikanwa, ɀinotaurwa ɀicazikanwa seiko? Nokuti mucaŋgotaura henyu mumhepo.[10] Manzwi anamarudzi mazhinji sei panyika, hakunecinhu cisinenzwi raco.[11] Ɀino kana ndisiŋgaziʋi kuti inzwi rinoreʋei, ini ndicaʋa somunhu worumŋe rurimi kunounotaura, nounotaura ucaʋa kwandiri somunhu worumŋe rurimi.[12] Saiɀoɀo ʋo imi, ɀamunoshiŋgairira ɀinhu ɀoMŋeya, tȿakai ɀikuru kuti musimbise kereke.[13] Saka unotaura no rumŋe rurimi, ŋgaanyeŋgetere kuti aɗudzire ʋo.[14] Nokuti kana ndicinyeŋgetera no rumŋe rurimi, mŋeya waŋgu unonyeŋgetera, asi kufuŋga kwaŋgu kunoshaiwa ɀiɓereko.[15] Ɀino cinyiko? Ndicanyeŋgetera nomŋeya waŋgu, ʋuye ndicanyeŋgetera nokufuŋga kwaŋgu ʋo; ndicaimba nomŋeya waŋgu, ʋuye ndicaimba nokufuŋga kwaŋgu ʋo.[16] Kana ɀisakaɗaro, kana iwe uciʋoŋga nomŋeya, ko uyo ugere pacigaro caʋasina‐kudzidza, ucati Ameni seiko pakuʋoŋga kwako, ɀaasiŋgaziʋi caunotaura iwe?[17] Nokuti iwe unoʋoŋga hako ɀakanaka, asi mumŋe haasimbiswi.[18] Ndinoʋoŋga Mŋari, kuti ini ndinotaura nendimi zhinji kukunda imi mose;[19] asi pakereke ndinoɗa ɀikuru kutaura mashoko mashanu nokufuŋga kwaŋgu, kuti ndidzidzise ʋamŋe ʋo, pa kutaura no rumŋe rurimi mashoko aneɀuru ɀinegumi.[20] Hama dzaŋgu, musaʋa ʋana pakuziʋa, asi muʋe ʋacece paɀakaipa, asi pakuziʋa muʋe ʋakuru.[21] pamurairo pakanyorwa, paciti: Ndicataura kuʋanhu aʋa, ndicireʋa naʋanhu ʋedzimŋe ndimi nemimŋe miromo; kunyaŋge ɀakaɗaro, haʋaŋganditereri — ndiɀo ɀinoreʋa Ishe.[22] Saka ndimi hadzizi ciratidzo kunaʋanotenda, asi kunaʋasiŋgatendi; nokuprofita hakuzi kunaʋasiŋgatendi, asi kunaʋanotenda.[23] Naiɀoɀo, kana kereke yose yaʋuŋgana, ʋose ʋakataura nendimi, ʋasina‐kudzidza kana ʋasina‐kutenda ʋakapinda, haʋati munopeŋga here?[24] Asi kana ʋose ʋakaprofita, mumŋe usiŋgatendi kana usina‐kudzidza akapinda, ucatendiswa naʋose, ucatoŋgwa naʋose;[25] ɀakaʋanzika ɀomŋoyo wake ɀinoratidzwa; naiɀoɀo ucawira pasi neciso cake, acinamata Ishe, nokupupura kuti Mŋari uri pakati penyu ɀirokwaɀo.[26] Ɀino ticatiyiko, hama dzaŋgu? Kana muciʋuŋgana, mumŋe nomumŋe unepisarema, unecokudzidzisa, unecakamuzarurirwa, unorumŋe rurimi, unecokuɗudzira. Ŋgaɀiitwe ɀose, kuti musimbiswe.[27] Kana mumŋe acitaura norurimi, ŋgaɀiitwe naʋaʋiri, kana ʋarege kupfuʋura ʋatatu, ʋaciraʋana; nomumŋe ŋgaaɗudzire.[28] Asi kana pasina‐unoɗudzira, ŋgaanyarare mukereke; ŋgaaɀitaurire iye, nokunaMŋari.[29] Ʋaprofita ŋgaʋataure ʋaʋiri, kana ʋatatu, naʋamŋe ŋgaʋaidze.[30] Ɀino kana cimŋe cinhu cikazarurirwa mumŋe ugere’po, wokutaŋga ŋgaanyarare.[31] Nokuti muŋgaprofita mose, muciita mumŋe‐mumŋe, kuti ʋose ʋadzidze, ʋose ʋanyaradzwe.[32] Mŋeya yaʋaprofita inoɀiisa pasi paʋaprofita;[33] nokuti Mŋari haazi Mŋari wenyoŋganiso, asi worugare, sapakereke dzose dzaʋatȿene.[34] Ʋakadzi ŋgaʋanyarare pakereke; nokuti haʋatenderwi kutaura; asi ŋgaʋaɀiise pasi, seɀinoreʋa ʋo murairo.[35] Kana ʋaciɗa kudzidza cinhu, ŋgaʋabvunze ʋarume ʋaʋo kumusha; nokuti haɀifaniri kuti mukadzi ataure mukereke.[36] Ko shoko raMŋari rakabva kwamuri here? Kana rakaȿika kwamuri moga here?[37] Kana munhu aciti, ndiri muprofita, kana ndiri womŋeya, ŋgaatende kuti iɀo ɀandinokunyorerai, murairo waShe.[38] Asi kana munhu asiŋgaziʋi, ngaaʋe usiŋgaziʋi hake.[39] Saka, hama dzaŋgu, shiŋgairirai kuprofita, musiŋgadziʋisi mumŋe kutaura nendimi.[40] Asi ɀinhu ɀose ŋgaɀiitwe nomutoʋo wakafanira ɀinemirairo yaɀo.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018