A A A A A

Hunhu Hakaipa: [Godo]


1 VaKorinte 3:3
Nokuti muciri ʋenyama; nokuti ɀapacinegoɗo pakati penyu, negakaʋa, ko hamuzi ʋenyama, mucifamba nomutoʋo waʋanhu here?

1 VaKorinte 10:13
Hakunomuidzo wakakuɓatai imi, asi waʋanhu ʋose; asi Mŋari, wakatendeka, haaŋgatenderi kuti muidzwe kupfuʋura pamunogona napo; asi pamŋe cete nomuidzo, iye ucakupai ʋo nzira yokuɓuɗa nayo, muʋe nesimba rokutsuŋga.

1 VaKorinte 13:4
Ruɗo runomŋoyo murefu, runomŋoyo munyoro; ruɗo harunegoɗo; ruɗo harunamanyawi, haruɀikudzi;

Muparidzi 4:4
Ɀino ndakaʋona kuɓata kwose noʋumhizha bgose pakuɓata, kuti munhu unoʋeŋgwa nowokwake pamsoro paɀo. Naiɀoɀo haɀinamaturo, ndiko kudziŋgana nemhepo ɓedzi.

James 4:11
Hama dzaŋgu, musareʋerana ɀakaipa. Unoreʋera hama yake ɀakaipa, kana kutoŋga hama yake, unoreʋera murairo ɀakaipa nokutoŋga murairo; ɀino kana ucitoŋga murairo, hauzi muiti womurairo, asi mutoŋgi.

Zvirevo 14:30
Mŋoyo wakagadzikana ndibgo ʋupenyu bgomuʋiri; Asi goɗo rinoʋodza mafupa.

Zvirevo 27:4
Hasha dzinokuʋadza, ʋuye kutsamŋa kunokukura; Asi ndiani uŋgamira pamberi pegoɗo.

Mapisarema 143:8-9
[8] Ndinzwisei ʋunyoro bgenyu maŋgwanani; Nokuti ndinoʋimba nemi; Ndiziʋisei nzira yandinofanira kufamba nayo; Nokuti ndinosimudzira mŋeya waŋgu kwamuri.[9] Ndirwirei Jehova, panaʋaʋeŋgi ʋaŋgu; Ndinoʋanda nemi.

VaRoma 12:21
Usakundwa neɀakaipa, asi ukunde ɀakaipa neɀakanaka.

James 4:2-3
[2] Munociʋa, asi hamune cinhu; munoʋuraya, munogoɗorana, musiŋgagoni kuwana cinhu; munokakaʋara, mucirwa; hamunecinhu, nokuti hamukumbiri.[3] Munokumbira, musiŋgapiwi; nokuti munokumbira ɀakaipa, kuti muɀiparadze pakuciʋa kwenyu.

VaGaratiya 5:22-23
[22] Ɀino ciɓereko coMŋeya ndirwo ruɗo, nomufaro, norugare, nomŋoyo murefu, nomŋoyo munyoro, nokunaka, nokutendeka,[23] noʋunyoro, nokuɀidzora: hakunomurairo unodziʋisa ɀinhu ɀakaɗai.

1 Petro 2:9
Asi imi muri rudzi rwakasanaŋgurwa, ʋuprista bgamambo, rudzi rutȿene, ʋanhu ʋaakaɀiwanira, kuti muparidze kunaka kwaiye wakakuɗanai, kuti mubve parima muʋuye kuciedza cake cinoshamisa.

1 VaKorinte 1:27-29
[27] asi Mŋari wakatsaura ɀinhu ɀoʋupenzi ɀenyika, kuti anyadzise ʋakacenjera; Mŋari wakatsaura ɀinhu ɀisinesimba ɀenyika, kuti anyadzise iɀo ɀinesimba;[28] Mŋari wakatsaura ɀinhu ɀinoɀidzwa ɀenyika, neɀinoshoʋorwa, neɀinhu ɀisi’po, kuti ashaise ɀiri’po simba raɀo,[29] kuti kurege kuʋa nenyama iŋgaɀikudza pamberi paMŋari.

VaFiripi 2:3
musiŋgaiti cinhu nenharo, kana nokuɀikudza, asi mumŋe nomumŋe ŋgaati nomŋoyo unoɀininipisa, ʋamŋe ʋanomupfuʋura iye pakunaka;

Mapisarema 37:1-3
[1] Pisarema raDavidi. Usaʋa neshuŋgu nokuɗa kwaʋanoita ɀakaipa, Usagoɗora ʋanoita ɀisina‐kururama.[2] Nokuti ʋacakurumidza kudzurwa soʋuswa, Ʋacawoma somuriʋo mutema.[3] Ʋimba naJehova, uite ɀakanaka; Gara panyika, ushiŋgairire kutendeka.

James 3:14-16
[14] Asi kana munegoɗo rinoʋaʋa norukaʋe mumŋoyo menyu, musaɀirumbidza nokureʋera ɀokwaɗi nhema.[15] Kucenjera uku hakuɓuruki kucibva kumsoro, asi ndokwenyika, kwatakamuka nako, kwomŋeya wakaipa.[16] Nokuti panegoɗo norukaʋe, ndi’po panenyoŋganiso namaɓasa ose akaipa.

Rwiyo rwaSoromoni 8:6-7
[6] Ndishoŋge secisimbiso pamŋoyo pako, Secisimbiso paruʋoko rwako; Nokuti ruɗo runesimba sorufu; Goɗo rinokuʋadza seSheori; Kupisa kwaro ndiko kupisa kwomŋoto, Muraɀo caiwo waJehova.[7] Mvura zhinji haigoni kudzima ruɗo; Nzizi hadziŋgaruɓitirisi; Kunyaŋge munhu akapa fuma yose yeimba yake kuti awane ruɗo, Uŋgaɀidzwa cose.

James 4:7-8
[7] Naiɀoɀo muɀiise pasi paMŋari: dziʋisai Diaborosi, agokutizai.[8] Sweɗerai kunaMŋari, iye agosweɗera kwamuri. Shambai maʋoko enyu, imi ʋatadzi; natsai mŋoyo yenyu, imi munemŋoyo miʋiri.

VaGaratiya 5:14-15
[14] Nokuti murairo wose unozadziswa neshoko rimŋe cete, rokuti: Uɗe wokwako seɀaunoɀiɗa iwe;[15] asi kana mucirumana nokudyana, cenjerai kuti murege kupedzana.

Zvirevo 6:34
Nokuti goɗo rinomutsa hasha dzomurume; Haaŋganzwiri tsitsi pazuʋa rokutsiʋa.

VaKorose 1:11
mucisimbiswa nesimba rose, nesimba rokubginya kwake, muʋe nomŋoyo murefu, nomufaro;

Ezekieri 16:42
Saiɀoɀo ndicazorodza hasha dzaŋgu kwauri, goɗo raŋgu ricabva kwauri; ndicanyarara, ndikasazoʋa nokutsamŋa.

1 Timoti 3:10
Naiʋo ŋgaʋataŋge kuidzwa ʋo, ipapo ʋashumire, kana ʋasina‐caʋaŋgapomerwa.

VaHebheru 10:36
Nokuti munofanira kuʋa nokutsuŋgirira, kuti, kana maita kuɗa kwaMŋari, mugopiwa cipikirwa.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018