A A A A A

Hunhu Hakaipa: [Mapenzi]


Mateu 5:22
asi ini ndinoti kwamuri: Unotsamŋira hama yake, ucapara mhoȿa iŋgatoŋgwa; unoti kuhama yake: Raka, ucapara mhoȿa pamakurukota; unoti: Ƃenzi, ucapara mhoȿa kuti atoŋgerwe Gehena romŋoto.

Zvirevo 1:7
Kutya Jehova ndiko kuʋamba kweziʋo; Mapenzi anoshoʋora ʋucenjeri nokurairirwa.

Zvirevo 3:35
Ʋakacenjera ʋacagara nhaka yokukudzwa; Asi mapenzi anoɀiwanira kunyadziswa.

Zvirevo 10:8
Unomŋoyo wakacenjera, ucagamucira mirairo; Asi unemiromo yoʋupenzi ucawisirwa pasi.

Zvirevo 10:23
Ƃenzi rinoti kuita ɀakaipa hutamba; Ndiɀo ɀinoita ʋo ʋucenjeri kunounenjere.

Zvirevo 12:16
Kutsamŋa kweɓenzi kunozikanwa pakarepo; Asi munhu wakacenjera unoʋanza kunyadziswa kwake.

Zvirevo 13:20
Fambidzana naʋakacenjera, ugoʋa wakacenjera ʋo; Asi shamŋari yamapenzi inoshatiswa.

Zvirevo 17:28
Kunyaŋge neɓenzi, kana rinyerere, riŋganzi rakacenjera; Unoɓumira muromo wake, ucanzi wakaŋgwara.

Zvirevo 18:2-7
[2] Ƃenzi harifariri kunzwisisa, Asi kuti mŋoyo waro ufukurwe.[3] Kana wakaipa aciȿika, kuɀidza kwaȿika ʋo; Pamŋe cete neɀinonyadzisa, kushoʋora kunoʋuya ʋo.[4] Mashoko omuromo womunhu akaita se mvura yakadzika; So rukoʋa runoyerera, se tsime roʋucenjeri.[5] Kutsaura wakaipa haɀina‐kunaka; Kana kuramba wakarurama pakutoŋga.[6] Miromo yeɓenzi inoʋuyisa kukakaʋara; Muromo waro unoɗana kurobga.[7] Muromo weɓenzi ndiko kuparadzwa kwaro; Miromo yaro musuŋgo womŋeya waro.

Zvirevo 20:3
Munhu unokudzwa kana acigara kure nokukakaʋara; Asi ɓenzi rimŋe nerimŋe rinokakaʋara.

Zvirevo 23:9
Usataura paunonzwika neɓenzi; Nokuti ricaɀidza ʋucenjeri bgamashoko ako.

Zvirevo 26:19
Ndiɀo ɀinoita munhu unonyeŋgedzera wokwake, Aciti: Ndinoŋgoita ɀaŋgu jeye!

Zvirevo 28:26
Unotenda mŋoyo wake, iɓenzi; Asi unofamba noʋucenjeri, ucarwirwa.

Zvirevo 29:9
Kana munhu wakarurama anemhaka neɓenzi, Iye ucatsamŋa nokuseka, asi hakuŋgaʋi nezororo.

Zvirevo 29:11
Ƃenzi rinoɓuɗisa hasha dzaro dzose; Asi munhu wakacenjera unodzidzora nokudzinyaradza.

Mapisarema 14:1
Kumutuŋgamiriri wokuimba. Pisarema raDavidi. Ƃenzi rakati mumŋoyo maro: Mŋari haako. Ʋakaʋora, ʋakaɓata maɓasa anonyaŋgadza; Hapana‐unoita ɀakanaka.

Zvirevo 14:16
Wakacenjera unotya ɀakashata, aciɀinɀeŋga; Asi ɓenzi rinamanyawi, riciɀitenda.

Zvirevo 15:18
Munhu, unehasha, unomutsa kukakaʋara; Asi unomŋoyo murefu unonyaradza gakaʋa.

Zvirevo 15:20-21
[20] Mŋanakomana wakacenjera unofadza ɓaɓa; Asi ɓenzi rinoshoʋora mai ʋaro.[21] Ʋupenzi ʋunofadza munhu unoshaiwa ʋucenjeri; Asi munhu wenjere unofamba acirurama.

Zvirevo 14:7-9
[7] Ibva pamberi peɓenzi, Nokuti hauŋgawani miromo yeziʋo kwaari.[8] Ʋucenjeri bgomunhu wakaŋgwara ndiko kunzwisisa nzira yake; Asi ʋupenzi bgamapenzi ʋunonyeŋgedzera.[9] Ciɓayiro ceɀiʋi camapenzi cinoɗaɗira; Asi pakati paʋakarurama panokufarirana.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018