A A A A A

Hunhu Hakaipa: [Kutya]


Isaya 35:4
Itiyi kunaʋanemŋoyo inotya: Simbai, musatya! Tarirai, Mŋari wenyu ucaʋuya nokutsiʋa, nokuripira kwaMŋari; ucaʋuya acikuponesai.

John 14:27
Ndinokusiyirai rugare; ndinokupai rugare rwaŋgu; handikupiyi sokupa kwenyika. Mŋoyo yenyu irege kumanikidzwa, irege kutya.

Joshua 1:9
Ko handina‐kukuraira here? Simba, utsuŋge mŋoyo; usatya kana kuvunduswa, nokuti Jehova Mŋari wako unewe kwose kwaunoenda.

Mateu 6:34
Naiɀoɀo musafuŋganya pamsoro peɀamaŋgwana; nokuti maŋgwana acaɀifuŋganyira ɀawo; zuʋa rimŋe nerimŋe rinokwanirwa nenhamo yaro.

Isaya 43:1
Asi ɀino ɀanzi naJehova, wakakusika, iwe Jakobo, wakakuʋumba, iwe Israeri: Usatya hako, nokuti ndakakudzikinura; ndakakuɗana nezita rako, uri waŋgu.

Mapisarema 23:4
Ɀirokwaɀo, kunyaŋge ndikafamba mumupata womumvuri worufu, Handiŋgatoŋgotyi ɀakaipa; nokuti imi mune’ni; Tȿimbo yenyu nomuɗonɀo wenyu ɀinondinyaradza.

Mapisarema 34:4
Ndakatȿaka Jehova, akandipindura, Akandisunuŋgura pakutya kwaŋgu kwose.

Mapisarema 94:19
Mundaŋgariro dzaŋgu zhinji mukati maŋgu Kunyaradza kwenyu kunofadza mŋeya waŋgu.

VaRoma 8:38-39
[38] Nokuti ndinoziʋa kwaɀo kuti kunyaŋge rufu, kana ʋupenyu, kana ʋatumŋa, kana ʋakuru, kana ɀaɀino, kana ɀinoʋuya, kana masimba,[39] kana kwakakwirira, kana kwakadzika, kana cinhu cimŋe cakasikwa, haɀiŋgagoni kutiparadzanisa noruɗo rwaMŋari, ruri munaKristu Jesu, Ishe weɗu.

Mapisarema 27:1
Pisarema raDavidi. Jehova ndiye ciedza caŋgu noMuponesi waŋgu; ndiŋgagotya aniko? Jehova ndiye simba roʋupenyu bgaŋgu; ndiŋgagovunduswa naniko?

1 Petro 5:6-7
[6] Naiɀoɀo ɀininipisei pasi poruʋoko runesimba rwaMŋari, kuti akukudzei neŋguʋa yakafanira;[7] kandirai pamsoro pake kufuŋganya kwenyu kwose, nokuti iye unokuceŋgetai.

Mapisarema 118:6
Jehova uri kurutiʋi rwaŋgu; handiŋgatyi; Munhu uŋgandiiteiko?

2 Timoti 1:7
Nokuti Mŋari haana‐kutipa mŋeya wokutya, asi wesimba, noworuɗo, nowokuɀidzora.

Mapisarema 115:11
Imi munotya Jehova, ʋimbai naJehova; Ndiye muɓatsiri waʋo nenhoʋo yaʋo.

Mapisarema 103:17
Asi ŋgoni dzaJehova dziri’po nokusiŋgaperi‐peri kunaʋanomutya, Nokururama kwake kuʋana ʋaʋana ʋaʋo;

Mapisarema 112:1
Hareruya! Wakaropafadzwa munhu unotya Jehova, Unofarira ɀikuru mirairo yake.

Dheuteronomio 31:6
Simbai, mutsuŋge mŋoyo, musatya kana kuvunduswa naʋo; nokuti Jehova Mŋari wako ndiye unoenda newe, haaŋgakuregi, haaŋgakusiyi.

1 Makoronike 28:20
Ɀino Davidi akati kunaSoromoni mŋanakomana wake: Simba, utsuŋge mŋoyo, uɀiite; usatya kana kuvunduswa, nokuti Jehova Mŋari, iye Mŋari waŋgu, unewe; haaŋgakuregi, kana kukusiya, kuȿikira maɓasa ose okushumira nawo paimba yaJehova apedzwa.

Mapisarema 56:3-4
[3] Paŋguʋa yandinotya, Ndicaʋimba nemi.[4] MunaMŋari ndicarumbidza shoko rake; Ndakaʋimba naMŋari, handiŋgatyi; Nyama iŋgandiiteiko?

Isaya 41:10-13
[10] usatya, nokuti ndinewe; usavunduka, nokuti ndiri Mŋari wako; ndicakusimbisa, ɀirokwaɀo, ndicakuɓatsira; ɀirokwaɀo, ndicakutsigira noruʋoko rwaŋgu rworudyi rwokururama.[11] Tarira, ʋose ʋanokutsamŋira, ʋacanyadziswa ʋaʋe nenyadzi; ʋanokakaʋara newe ʋacaʋa secinhu cisi’po, ʋacaparara.[12] Ucaʋatȿaka, asi hauŋgaʋawani, iʋo ʋanokakaʋara newe; ʋanorwa newe ʋacaʋa secinhu cisi’po, secinhu cisinamaturo.[13] Nokuti ini Jehova, Mŋari wako, ndicaɓata ruʋoko rwako rworudyi, ndiciti kwauri: Usatya, ini ndicakuɓatsira.

Isaya 54:4
Usatya hako, nokuti hauŋganyadziswi; usakaŋganiswa, nokuti hauŋgaʋi nenyadzi; nokuti ucakaŋganwa kunyara kwoʋumhandara bgako, hauŋgazoraŋgariri kuɀidzwa kwoʋucirikadzi bgako.

Mateu 10:28
Musatya ʋanoʋuraya muʋiri, asi ʋasiŋgagoni kuʋuraya mŋeya; ɀikuru mutye uyo unogona kuʋuraya mŋeya nomuʋiri ɀose muGehena.

VaRoma 8:15
Nokuti hamuna‐kupiwa mŋeya woʋuranda kuti mutye ɀe, asi makapiwa mŋeya wokuitwa ʋana, watinoɗana nawo, ticiti: Aba, Ƃaɓa.

1 VaKorinte 16:13
Rindai, mirai nesimba pakutenda, itai saʋarume, musimbiswe.

VaHebheru 13:5-6
[5] Musakarira mari pamugarire wenyu; tendai neɀamunaɀo; nokuti iye amene wakati: Handiŋgatoŋgokuregeri, handiŋgatoŋgokusiyi.[6] Naiɀoɀo tinotsuŋga mŋoyo, ticiti: Ishe ndiye muɓatsiri waŋgu; handiŋgatyi; Munhu uŋgandiiteiko?

1 Johani 4:18
Hakunokutya muruɗo; asi ruɗo, rwakakwana, runodziŋga kutya, nokuti kutya kunorobga; munhu, unotya, haana‐kukwaniswa paruɗo.

1 Petro 3:13-14
[13] Ndianiko ucakuitirai ɀakaipa, kana mucishiŋgairira ɀakanaka?[14] Asi kana mucitambudzika nokuɗa kwokururama, makaropafadzwa; musatya kutyisa kwaʋo, ʋuye musakaŋganiswa.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018