A A A A A

Hunhu Hakaipa: [Kushungurudzika]


Mabasa 8:23
Nokuti ndinoʋona kuti wapinda munduru inoʋaʋa, napakusuŋgwa kusakarurama.

VaKorose 3:8-13
[8] Asi ɀino, imi ʋo, bvisai iɀi ɀose, ɀinoti: Hasha, nokutsamŋa, nokuʋeŋga, nokutuka, nokutaura ɀinonyadzisa nomuromo wenyu.[9] Regai kureʋerana nhema, ɀamakabvisa munhu wekare namaɓasa ake,[10] mukafuka munhu mutȿa, unoʋandudzwa pakuziʋa, afanane nowakamusika;[11] apo hapana‐muGiriki nomuJuda, kudziŋgiswa nokusadziŋgiswa, mutorwa nomuSitia, musuŋgwa nowakasunuŋguka; asi Kristu ndiye ɀose, ʋuye uri munaʋose.[12] Naiɀoɀo, saʋasanaŋgurwa ʋaMŋari, ʋatȿene naʋanoɗikanwa, fukai mŋoyo unetsitsi, nomŋoyo munyoro, nokusaɀikudza, noʋunyoro, nomŋoyo murefu;[13] muitirane mŋoyo murefu, mucikaŋganwirana, kana munhu anemhoȿa nomumŋe; Ishe seɀaakakukaŋganwirai, muite saiɀoɀo nemi ʋo.

Muparidzi 7:9
Usakurumidza pamŋeya wako kutsamŋa, nokuti kutsamŋa kunogara pacifuʋa camapenzi.

VaEfeso 4:26
Tsamŋai, musiŋgatadzi; zuʋa ŋgarirege kuʋira mucakatsamŋa;

Ezekieri 3:14
Ipapo Mŋeya wakandisimudza, ndokundibvisa’po; ndikaenda ndineshuŋgu, mŋeya waŋgu wakatsamŋa; ruʋoko rwaJehova rwakaŋga ruri pamsoro paŋgu nesimba.

Isaya 38:17
Tarirai, kutambudzika kwaŋgu kukuru kwakazondiʋigira rugare; Asi makarwira mŋeya waŋgu noruɗo pagomba rokuparadzwa; Nokuti makarashira ɀiʋi ɀaŋgu ɀose shure kwenyu.

Jobho 7:11
Saka handiŋganyarari nomuromo waŋgu; Ndicataura pakutambudzika kwomŋeya waŋgu; Ndicanyunyuta neshuŋgu dzaŋgu dzomŋoyo.

Jobho 10:1
Mŋoyo waŋgu waneta noʋupenyu bgaŋgu; Handiŋgaɀidzori pakunyunyuta kwaŋgu; Ndicataura neshuŋgu dzomŋoyo waŋgu.

Jobho 21:25
Mumŋe unofa aneshuŋgu dzomŋoyo, Asina‐kutoŋgoraʋira ɀakanaka.

Mako 11:25
Kana mukamira mucinyeŋgetera, kaŋganwirai kana munemhaka nomumŋe, kuti naƂaɓa ʋenyu ʋari kuɗeŋga, ʋakukaŋganwirei kuɗarika kwenyu; [

Zvirevo 10:12
Mbeŋgo dzinomutsa kukakaʋara; Asi ruɗo runofukidza kuɗarika kwose.

Zvirevo 14:10
Mŋoyo mumŋe nomumŋe unoziʋa kutambudzika kwawo; Mŋeni haaŋgagoʋerani nomufaro wawo.

Zvirevo 15:1
Mhinduro nyoro inodzora kutsamŋa; Asi shoko rinorwadza mŋoyo rinomutsa hasha.

Zvirevo 17:25
Mŋanakomana ɓenzi unocemedza ɓaɓa ʋake, Unoitira mai ʋakamuɓereka ɀinoʋaʋa.

VaRoma 3:14
Muromo waʋo uzere nokutuka nokuʋaʋa;

Mateu 6:14-15
[14] Nokuti kana mucikaŋganwira ʋanhu kuɗarika kwaʋo, Ƃaɓa ʋenyu ʋari kuɗeŋga ʋacakukaŋganwirai ʋo.[15] Asi kana musiŋgakanwiri ʋanhu kuɗarika kwaʋo, Ƃaɓa ʋenyu haʋaŋgakukaŋganwiriyi ʋo kuɗarika kwenyu.

James 1:19-20
[19] Munoɀiziʋa henyu iɀoɀi, hama dzaŋgu dzinoɗikanwa. Asi munhu mumŋe nomumŋe ŋgaakurumidze kunzwa, anonoke kutaura, anonoke kutsamŋa;[20] nokuti kutsamŋa kwomunhu hakuiti kururama kwaMŋari.

VaHebheru 12:14-15
[14] Tȿakai rugare naʋanhu ʋose, noʋutȿene, nokuti kunze kwabgo hakunomunhu ucaʋona Ishe;[15] mucenjere kuti kurege kuʋa nomunhu unodzokera shure panyasha dzaMŋari; kuti mudzi wokuʋaʋa urege kumuka, ukutambudzei, ʋazhinji ʋagoȿiɓiswa nawo;

VaEfeso 4:31-32
[31] Shuŋgu dzose, nokutsamŋa, nehasha, nokupopota, nokutuka, neɀakaipa ɀose, ŋgaɀibviswe kwamuri;[32] muitirane mŋoyo munyoro, munzwirane tsitsi, mukaŋganwirane, seɀamakakaŋganwirwa naMŋari munaKristu.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018