A A A A A

Hunhu Hakaipa: [Mhirizhonga]


1 Petro 3:9
musiŋgatsiʋi ɀakaipa neɀakaipa, kana kutuka nokutuka; asi muropafadze, nokuti ndiɀo ɀamakaɗanirwa, kuti mugare nhaka yokuropafadzwa.

1 Timoti 3:3
usiŋgaɗi waini, usiŋgarwi; asi munyoro, usinegakaʋa, usiŋgakariri mari;

Genesisi 4:7
Kana ukaita ɀakanaka, hauŋgafari here paciso cako? Kana usiŋgaiti ɀakanaka, ɀiʋi ɀinokuʋandira pamukoʋa; ɀicakutȿaka, asi iwe unofanira kuɀikunda.

VaHebheru 10:10
Nokuɗa ikoku takaitwa ʋatȿene neciɓayiro comuʋiri waJesu Kristu, cakaɓayirwa kamŋe cete.

Hosiya 4:2
Hakuneɀimŋe asi kupika, nokunyeŋgera, nokuʋuraya, nokuɓa, nokuita ʋupombge; ʋanopaza dzimba, kuteʋura ropa kunoramba kuciteʋera kuteʋura ropa.

Isaya 60:18
Ɀinoitwa nesimba haɀicazonzwiki panyika yako, kana kurashwa nokuparadzwa pamiganho yako; asi ucatumidza maȿiŋgo ako zita rokuti, Ruponeso, namasuʋo ako Rumbidzo.

Zvirevo 3:29
Usafuŋga kuitira wokwako ɀakaipa, Ɀaanogara hake newe acikutenda.

Zvirevo 3:31
Usagoɗora munhu unomanikidza; Usateʋera kunyaŋge nomumŋe wemitoʋo yake.

Mapisarema 11:5
Jehova unoidza ʋakarurama; Asi mŋeya wake unoʋeŋga wakaipa nounomanikidza.

Mapisarema 55:15
Rufu ŋgaruʋawire kamŋe‐kamŋe, Ŋgaʋaɓurukire kuSheori ʋari ʋapenyu; Nokuti kushata kuri paʋugaro bgaʋo, imo mukati maʋo.

Mapisarema 72:14
Ucadzikinura mŋeya yaʋo pakutambudzika napakumanikidzwa; Ropa raʋo ricaʋa cinhu cinokosha pamberi pake;

Mapisarema 144:1
Pisarema raDavidi. Ŋgaarumbidzwe Jehova, ɗombo raŋgu, Unodzidzisa maʋoko aŋgu kurwa, Neminwe yaŋgu kufura;

VaRoma 13:4
nokuti ndiye mushumiri waMŋari kwauri, kuti akuitire ɀakanaka. Asi kana uciita ɀakaipa, citya; nokuti iye haaɓati munondo pasina; nokuti ndiye mushumiri waMŋari, mutsiʋi wokutsamŋa kunounoita ɀakaipa.

VaRoma 14:1
Ɀino gamucirai usinesimba pakutenda kwake musiŋgaiti gakaʋa naye pamsoro pokufuŋga kwake.

Tito 3:2
ʋarege kureʋera mumŋe ɀakaipa, ʋarege kuʋa negakaʋa, ʋaʋe ʋanyoro, ʋaitire ʋanhu ʋose ʋunyoro bgose.

Mako 7:21-22
[21] Nokuti mukati, mumŋoyo yaʋanhu munoɓuɗa mifuŋgo yakaipa, noʋupombge, nokuɓa, nokuʋuraya,[22] noʋufeʋe, noruciʋa, nokuipa, nokunyeŋgera, noʋutere, neziso rinegoɗo, nokutuka, namanyawi, noʋupenzi;

Mateu 5:38-39
[38] Makanzwa kuti ɀakanzi: Ziso rinotsibga neziso, zino nezino.[39] Asi ini ndinoti kwamuri: Musadziʋisa wakaipa, asi unokuroʋa paɗama rorudyi, umurinzire rimŋe ʋo.

Mateu 7:1-2
[1] Musatoŋga, kuti murege kutoŋgwa;[2] nokuti nokutoŋga kwamunotoŋga nako, mucatoŋgwa nako, neciyero camunoyera naco, mucayerwa naco.

Genesisi 9:5-6
[5] Ɀirokwaɀo ropa renyu, roʋupenyu bgenyu, ndicaritȿaka; ndicaritȿaka paɀipenyu ɀose, ndicatȿaka ʋupenyu bgomunhu paruʋoko rwomunhu naparuʋoko rwehama yomunhu.[6] Aninani unoteʋura ropa romunhu, ropa rake ricateʋurwa ʋo nomunhu; nokuti Mŋari wakaita munhu nomufananidzo wake.

VaGaratiya 5:19-21
[19] Ɀino maɓasa enyama anoʋonekwa, anoti: Ʋupombge, netȿina, noʋutere,[20] nokunamata ɀifananidzo, noʋuroyi, nokuʋeŋgana, negakaʋa, negoɗo, nokutsamŋa, nokupesana, nokuparadzana, nedzidziso dzakatsauka,[21] nokugoɗorana, nokuɓatwa, nokutamba kwakaipa, neɀinhu ɀakaɗai; iɀo ɀandinokuʋudzai ɀino, seɀandakambokuʋudzai kare, kuti ʋanoita ɀakaɗai haʋaŋgadyi nhaka yoʋushe bgaMŋari.

Mateu 26:52-54
[52] Ɀino Jesu akati kwaari: Dzosera munondo wako mumuhara wawo, nokuti ʋose ʋanoɓata munondo, ʋacafa nomunondo.[53] Unofuŋga here kuti handigoni kukumbira kunaƂaɓa ʋaŋgu, ʋakandipa ikoɀino ʋatumŋa ʋanopfuʋura mapoka makuru‐kuru anegumi namaʋiri?[54] Magwaro aŋgagoitika seiko, anoti ɀinofanira kuitwa kuɗaro?

VaRoma 14:10-13
[10] Ɀino iwe, unopireiko hama yako mhoȿa? Kana newe ʋo, unoɀidzireiko hama yako? Nokuti isu tose ticamira pacigaro cokutoŋga caMŋari.[11] Nokuti kwakanyorwa, kucinzi: Noʋupenyu bgaŋgu — ndiɀo ɀinoreʋa Ishe — ibvi rimŋe nerimŋe ricandifugamira, Rurimi rumŋe norumŋe rucakudza Mŋari.[12] Naiɀoɀo mumŋe nomumŋe weɗu ucaɀiɗaʋirira kunaMŋari.[13] Naiɀoɀo ŋgatirege kuramba ticitoŋgana; asi ɀirinani kuti mutoŋge, kuti munhu arege kuisa cigumbuso kana cinopiŋganidza pamberi pehama yake.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018