A A A A A

Hunhu Hakaipa: [Kukanganisa]


Muparidzi 2:1-21
[1] Ndakati mumŋoyo maŋgu: Ʋuya hako, ndicakuidza nomufaro; cifarira ɀinhu ɀakanaka! Asi tarira, naiɀoɀo ʋo ɀakaŋga ɀisinamaturo.[2] Kana kuri kuseka, ndakati: Ʋupeŋgo! Kana uri mufaro, ndakati: Unoɓatsireiko?[3] Ndakanɀera mŋoyo waŋgu, ndiʋone kuti ndiŋgafadza nyama yaŋgu sei newaini, mŋoyo waŋgu ucindifambisa hawo noʋucenjeri, ʋuye kuti ndiŋgaramba ndakaɓata ʋupenzi, kuȿikira ndaʋona kuti ɀakanaka ndeɀipi ɀiŋgaitwa naʋanakomana ʋaʋanhu pasi peɗeŋga mazuʋa ose oʋupenyu bgaʋo.[4] Ndakaɀiitira maɓasa makuru; ndakaɀiʋakira dzimba; ndakaɀirimira minda yemizambiriŋga;[5] ndakaɀiitira minda neminda yemiti, ndikasima’mo miti inoɓereka ɀiɓereko ɀamarudzi ose;[6] ndakaɀiitira madziʋa emvura, kuti ndiɗiridze matondo pakaŋga pasimŋa miti;[7] ndakateŋga ʋaranda naʋarandakadzi, ndikaʋa naʋaranda ʋakaɓerekerwa mumba maŋgu; ndakaŋga ndinefuma zhinji yeŋombe namakwai, kupfuʋura ʋose ʋakanditaŋgira paJerusarema;[8] ndakaɀiʋuŋganidzira ʋo sirveri nendarama, nefuma yamadzimambo neyenyika dzose; ndakaɀitȿakira ʋaimbi ʋarume naʋakadzi, neɀinofadza ɀaʋanakomana ʋaʋanhu, naʋaroŋgo ʋazhinji.[9] Saiɀoɀo ndakaŋga ndiri munhu mukuru, ndikaramba ndicikura kupfuʋura ʋose ʋakanditaŋgira paJerusarema; ʋuye ʋucenjeri bgaŋgu bgakagara neni.[10] Ɀose ɀakaɗikanwa nameso aŋgu handinakuanyima iɀoɀo; handina‐kutoŋgodzora mŋoyo waŋgu pamufaro upi noupi; nokuti mŋoyo waŋgu wakaŋga ucifara nokuɓata kwaŋgu kwose; ndiwo wakaŋga uri mugoʋe waŋgu wakabva pakuɓata kwaŋgu kwose.[11] Ɀino ndakacerekedza maɓasa ose akaŋga aitwa namaʋoko aŋgu, nokuɓata kwose kwandakatamburakuɓata‐tarira ɀose ɀakaŋga ɀisinamaturo, kwaiʋa kudziŋgana nemhepo ɓedzi, kwakaŋga kusinecinhu cinoɓatsira pasi pezuʋa.[12] Ɀino ndakatendeʋuka kuti ndicerekedze ʋucenjeri, noʋupeŋgo, noʋupenzi, nokuti cinyi ciŋgaitwa nomunhu unoteʋera mambo? Iɀoɀo ɀakaŋguʋa ɀaitwa.[13] Ipapo ndakaʋona kuti ʋucenjeri bgakanaka kupfuʋura ʋupenzi, ɀiciita seciedza cakanaka kupfuʋura rima.[14] Meso omunhu wakacenjera ari mumusoro wake, asi ɓenzi rinofamba murima; kunyaŋge ɀakaɗaro ndakaʋona kuti ʋose ʋanowirwa necinhu cimŋe cete.[15] Ipapo ndakati mumŋoyo maŋgu: Seɀinoitirwa ɓenzi, ndiɀo ɀandicaitirwa neni ʋo; ko ini ndaiʋa wakacenjera nei! Ndikati mumŋoyo maŋgu, iɀi ɀose haɀinamaturo ʋo.[16] Nokuti munhu wakacenjera wakafanana neɓenzi pakusaraŋgarirwa nokusiŋgaperi; nokuti ɀinozokaŋganikwa ɀose pamazuʋa anoʋuya. Wakacenjera haazinofa seɓenzi here?[17] Saka ndakaʋeŋga ʋupenyu, nokuti ɓasa rinoitwa pasi pezuʋa rakandinzwisa shuŋgu; nokuti ɀose haɀinamaturo, ndiko kudziŋgana nemhepo ɓedzi.[18] Ɀino ndakaʋeŋga kuɓata kwaŋgu kwose kwandakatambura kuɓata pasi pezuʋa, ɀandinofanira kuɀisiyira munhu unonditeʋera.[19] Ɀino ndiani uŋgaziʋa kana iye acaʋa wakacenjera kana ɓenzi? Kunyaŋge ɀakaɗaro ucaʋa nesimba pamsoro pokuɓata kwaŋgu kwose kwandakatambura kuɓata, neɀandakaita noʋucenjeri pasi peɗeŋga. Naiɀoɀo ʋo hazinamaturo.[20] Saka ndakatendeʋuka, kuti ndiʋodze haŋgu mŋoyo waŋgu pamsoro pokuɓata kwaŋgu kwose kwandakatambura kuɓata pasi pezuʋa.[21] Nokuti munhu uri’ko wakaɓata noʋucenjeri neziʋo noʋumhizha; kunyaŋge ɀakaɗaro unofanira kuɀisiyira mumŋe, uʋe mugoʋe wake, usinakutoŋgoɀitamburira. Naiɀoɀo ʋo haɀinamaturo, cinhu cakaipa kwaɀo.

Muparidzi 4:4
Ɀino ndakaʋona kuɓata kwose noʋumhizha bgose pakuɓata, kuti munhu unoʋeŋgwa nowokwake pamsoro paɀo. Naiɀoɀo haɀinamaturo, ndiko kudziŋgana nemhepo ɓedzi.

Muparidzi 5:10
Unoɗa sirveri, haaŋgagutswi nesirveri, naiye unoɗa ɀakawanda, haaŋgagutswi neɀakawanda; naiɀoɀo haɀinamaturo.

Muparidzi 6:2
Munhu unopiwa naMŋari fuma neɀakawanda nokukudzwa, saiɀoɀo kuti mŋeya wake hautoŋgoshaiwi cinhu caanoɗa; asi Mŋari haamupi simba rokudya iɀoɀo; asi mutorwa unoɀidya; ici hacinamaturo, ihosha yakaipa.

Jeremiya 2:5
Ɀanzi naJehova: Madziɓaɓa enyu akawana ɀisakarurama ɀipiko kwandiri, ɀaʋakaenda kure neni, ɀaʋakateʋera ɀisinamaturo, iʋo ʋamene ʋakaʋa ʋasinamaturo?

Jeremiya 4:30
Ɀino iwe, kana waparadzwa, ucaiteiko? Kunyaŋge ukafuka muceka mutȿuku, kunyaŋge ukashoŋga ɀishoŋgo ɀendarama, kunyaŋge ukazodza meso ako nomuti mutema, uŋgaɀinatsa pasina; ʋaɗikanwa ʋako ʋanokuɀidza, ʋanotȿaka kukuʋuraya.

Zvirevo 31:30
Ɀinofadza ɀinonyeŋgedzera, ʋunaki haʋunamaturo; Asi mukadzi unotya Jehova, ndiye unofanira kurumbidzwa.

Mapisarema 39:5-6
[5] Tarirai, makaita mazuʋa aŋgu soʋupamhi bgecanza; Ʋuye ŋguʋa yokurarama kwaŋgu secinhu cisi’po pamberi penyu; Ɀirokwaɀo, munhu mumŋe nomumŋe kunyaŋge akasimba kwaɀo, mŋeya ɓedzi.[6] Ɀirokwaɀo, munhu mumŋe nomumŋe unofamba‐famba somumvuri; Ɀirokwaɀo, ʋanoita ɓope pasina; Unoʋuŋganidza fuma, asi haaziʋi kuti ndiani ucaidya.

Mapisarema 119:37
Dzorai meso aŋgu ndirege kuʋona ɀisinamaturo, Mundiponese panzira dzenyu.

VaRoma 12:2
Musaenzaniswa nenyika ino; asi mushandurwe muraŋgariro wenyu uciʋandudzwa, kuti muidze muziʋe kuɗa kwaMŋari kwakanaka, kunofadza, kwakakwana.

1 Samueri 16:7
Asi Jehova wakati kunaSamueri: Usatarira ciso cake, kana mumhu wake, nokuti ndamuramba; nokuti Jehova haaʋoni somunhu, nokuti munhu unotarira ɀiri kunze, asi Jehova unotarira ɀiri pamŋoyo.

1 Timoti 4:8
Nokuti kuroʋedza muʋiri kunoɓatsira ɀishoma haɀo, asi kunamata Mŋari kunoɓatsira paɀinhu ɀose, ɀakunecipikirwa coʋupenyu bgaɀino nobgunoʋuya.

Muparidzi 1:1-2
[1] Mashoko oMuparidzi, mŋanakomana waDavidi, mambo paJerusarema:[2] Ɀanzi noMuparidzi: Haɀinamaturo cose, haɀinamaturo cose, ɀose haɀinamaturo cose!

VaGaratiya 5:16-26
[16] Ɀino ndinoti: Fambai noMŋeya, ipapo hamuŋgaiti kuciʋa kwenyama.[17] Nokuti nyama inociʋa icirwa noMŋeya; noMŋeya ucirwa nenyama; nokuti iɀi ɀinorwisana; kuti murege kuita ɀamunoɗa.[18] Asi kana mucituŋgamirirwa noMŋeya, hamuzi pasi pomurairo.[19] Ɀino maɓasa enyama anoʋonekwa, anoti: Ʋupombge, netȿina, noʋutere,[20] nokunamata ɀifananidzo, noʋuroyi, nokuʋeŋgana, negakaʋa, negoɗo, nokutsamŋa, nokupesana, nokuparadzana, nedzidziso dzakatsauka,[21] nokugoɗorana, nokuɓatwa, nokutamba kwakaipa, neɀinhu ɀakaɗai; iɀo ɀandinokuʋudzai ɀino, seɀandakambokuʋudzai kare, kuti ʋanoita ɀakaɗai haʋaŋgadyi nhaka yoʋushe bgaMŋari.[22] Ɀino ciɓereko coMŋeya ndirwo ruɗo, nomufaro, norugare, nomŋoyo murefu, nomŋoyo munyoro, nokunaka, nokutendeka,[23] noʋunyoro, nokuɀidzora: hakunomurairo unodziʋisa ɀinhu ɀakaɗai.[24] Asi aʋo ʋari ʋaKristu Jesu ʋakaroʋera pamucinjikwa nyama, pamŋe cete nokuɗa kwayo, nokuciʋa kwayo.[25] Kana ticirarama noMŋeya, ŋgatifambe ʋo noMŋeya,[26] tirege kuɀikudza, ticimutsana mŋoyo, ticigoɗorana.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018