A A A A A

Hunhu Hakaipa: [Kutsiva]


1 Petro ൩:൯
musiŋgatsiʋi ɀakaipa neɀakaipa, kana kutuka nokutuka; asi muropafadze, nokuti ndiɀo ɀamakaɗanirwa, kuti mugare nhaka yokuropafadzwa.

1 VaTesaronika 5:15
Cenjerai kuti mumŋe arege kutsiʋa mumŋe ɀakaipa neɀakaipa; asi ŋguʋa dzose muteʋere ɀinhu ɀakanaka, mumŋe kunomumŋe, nokunaʋose.

2 VaKorinte ൧൩:൧൧
Pakupedzisira, hama dzaŋgu, farai, mukwaniswe, munyaradzwe, iʋai nomŋoyo mumŋe, garai norugare; Mŋari woruɗo norugare ucaʋa nemi.

2 VaTesaronika 1:8
mumŋoto unopfuta, acitsiʋa aʋo ʋasiŋgaziʋi Mŋari, naʋasiŋgatereri Evaŋgeri yaShe weɗu, Jesu;

Dheuteronomio 32:35
Kutsiʋa ndokwaŋgu, nokutsiʋidza, Paŋguʋa yokutedzemuka kwetsoka dzaʋo; Nokuti zuʋa renjodzi yaʋo riri pedyo, Neɀinhu ɀicaʋawira ɀicakurumidza kuʋuya.

VaHebheru 10:30
Nokuti tinomuziʋa iye wakati: Kutsiʋa ndokwaŋgu, ini ndicaripira. Ʋuye ɀe: Ishe ucatoŋga mhoȿa dzaʋanhu ʋake.

Revhitiko 19:18
Usatsiʋa, kana kugara wakatsamŋira ʋana ʋaʋanhu ʋokwako, asi unofanira kuɗa wokwako seɀaunoɀiɗa iwe; ndini Jehova.

Mako 11:25
Kana mukamira mucinyeŋgetera, kaŋganwirai kana munemhaka nomumŋe, kuti naƂaɓa ʋenyu ʋari kuɗeŋga, ʋakukaŋganwirei kuɗarika kwenyu; [

Zvirevo 10:12
Mbeŋgo dzinomutsa kukakaʋara; Asi ruɗo runofukidza kuɗarika kwose.

Zvirevo 20:22
Usati: Ndicatsiʋa ɀakaipa; Mirira Jehova, iye ucakuponesa.

Zvirevo 24:29
Usati: Seɀaakandiitira, ndiɀo ɀandicamuitira ʋo; Ndicaripira munhu seɀaakaita iye.

VaRoma 12:18-19
[18] Kana ɀicibvira, pamunogona napo, iʋai norugare naʋanhu ʋose.[19] Musatsiʋa, ʋaɗikanwa, asi mudziʋurire kutsamŋa; nokuti kwakanyorwa, kucinzi: Kutsiʋa ndokwaŋgu, ini ndicaripira — ndiɀo ɀinoreʋa Ishe.

VaRoma 13:4
nokuti ndiye mushumiri waMŋari kwauri, kuti akuitire ɀakanaka. Asi kana uciita ɀakaipa, citya; nokuti iye haaɓati munondo pasina; nokuti ndiye mushumiri waMŋari, mutsiʋi wokutsamŋa kunounoita ɀakaipa.

Mateu 18:21-22
[21] Ɀino Petro wakaʋuya akati kwaari: Ishe, hama yaŋgu icanditadzira kaŋganiko, ndikaikaŋganwira? Kuȿikira kanomŋe here?[22] Jesu akati kwaari: Handiti kwauri, kuȿikira kanomŋe; asi kuȿikira makumi manomŋe anoʋereŋgwa kanomŋe.

Mapisarema 94:1-2
[1] Jehova, imi Mŋari mutsiʋi, Imi Mŋari mutsiʋi, penyai.[2] Ɀisimudzei, imi Mutoŋgi wenyika; Ipai ʋanoɀikudza seɀaʋakafanira.

Mateu 5:38-39
[38] Makanzwa kuti ɀakanzi: Ziso rinotsibga neziso, zino nezino.[39] Asi ini ndinoti kwamuri: Musadziʋisa wakaipa, asi unokuroʋa paɗama rorudyi, umurinzire rimŋe ʋo.

Ruka 6:27-28
[27] Asi ndinoti kwamuri imi munonzwa: Iɗai ʋaʋeŋgi ʋenyu; muitire ɀakanaka ʋanokuʋeŋgai.[28] Ropafadzai ʋanokutukai, munyeŋgeterere ʋanokumhurai.

VaEfeso 4:31-32
[31] Shuŋgu dzose, nokutsamŋa, nehasha, nokupopota, nokutuka, neɀakaipa ɀose, ŋgaɀibviswe kwamuri;[32] muitirane mŋoyo munyoro, munzwirane tsitsi, mukaŋganwirane, seɀamakakaŋganwirwa naMŋari munaKristu.

1 Petro 2:21-23
[21] Nokuti makaɗanirwa iɀoɀo, Kristu ɀaakakutambudzikirai ʋo, akakusiyirai mufananidzo, kuti muteʋere makwara ake;[22] iye usina‐kuita ɀiʋi, nokunyeŋgera hakunakuʋonekwa mumuromo make;[23] iye wakati acitukwa, haana‐kutuka ɀe; wakati acitambudzika, haana‐kutyisidzira; asi wakaisa mhaka yake kunaiye unotoŋga ɀakarurama;

Zvirevo 25:20-22
[20] Somunhu unobvisa ŋguʋo kana kucitonhora, ʋuye sevinega kana iciiswa pasoda, Ndiɀo ɀakaita munhu unoimbira mŋoyo unorwadza nziyo.[21] Kana muʋeŋgi wako anenzara, umupe ɀokudya adye; Kana anenyota, umupe mvura anwe.[22] Nokuti ucatutira mazimbe omŋoto pamusoro wake, Ʋuye Jehova ucakuripira.

VaRoma 12:17-21
[17] Musatsiʋa munhu cakaipa kana akuitirai cakaipa. Tȿakai ɀakarurama pamberi paʋanhu ʋose.[18] Kana ɀicibvira, pamunogona napo, iʋai norugare naʋanhu ʋose.[19] Musatsiʋa, ʋaɗikanwa, asi mudziʋurire kutsamŋa; nokuti kwakanyorwa, kucinzi: Kutsiʋa ndokwaŋgu, ini ndicaripira — ndiɀo ɀinoreʋa Ishe.[20] Asi kana muʋeŋgi wako aziya, umupe kudya; kana afa nenyota, umupe kunwa; nokuti kana uciita iɀoɀo, ucatutira mazimbe omŋoto pamusoro wake.[21] Usakundwa neɀakaipa, asi ukunde ɀakaipa neɀakanaka.

Mateu 5:40-45
[40] Kana munhu aciɗa kukukwirira, kuti akutorere ŋguʋo yako yomukati, umutendere neŋguʋo yokunze ʋo.[41] Aninani unokumanikidza kuenda maira imŋe, uende naye mbiri.[42] Unokumbira kwauri umupe, usafuratira unoɗa kukwereta kwauri.[43] Makanzwa kuti ɀakanzi: Uɗe wokwako, uʋeŋge muʋeŋgi wako.[44] Asi ini ndinoti kwamuri: Iɗai ʋaʋeŋgi ʋenyu, munyeŋgeterere ʋanokutambudzai;[45] kuti muʋe ʋanakomana ʋaƋaɓa ʋenyu ʋari kuɗeŋga; nokuti ʋanoɓuɗisira ʋakaipa naʋakanaka zuʋa raʋo, nemvura ʋanoinisira ʋakarurama naʋasakarurama.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018