A A A A A

Hunhu Hakaipa: [Kupusa]


VaKorose 3:17-23
[17] ʋuye ɀose ɀamunoita, kana ɀiri ɀeshoko kana ɓasa, itai ɀose nezita raShe Jesu, muciʋoŋga Mŋari Ƃaɓa naye.[18] Ʋakadzi, muɀiise pasi paʋarume ʋenyu, seɀaɀakafanira munaShe.[19] Ʋarume, iɗai ʋakadzi ʋenyu, regai kuʋa nehasha naʋo.[20] Ʋana, tererai ʋaɓereki ʋenyu paɀinhu ɀose, nokuti ndiɀo ɀakanaka munaShe.[21] Madziɓaɓa, regai kunetsa ʋana ʋenyu, kuti ʋarege kuʋora mŋoyo.[22] Ʋaranda, tererai paɀinhu ɀose ʋatenzi ʋenyu panyama; regai kuɓata pamberi pameso aʋo, saʋafadzi ʋaʋanhu, asi nomŋoyo wakarurama mucitya Ishe.[23] Ɀose ɀamunoita, muɀiitei nomŋoyo wose, sokunaShe, musiŋgaitiri ʋanhu;

Muparidzi 9:10
Ɀose ɀinowana ruʋoko rwako, kuti ruɀiite, uɀiite nesimba rako rose; nokuti hakuneɓasa, kana zano, kana ziʋo, kana ʋucenjeri paSheori kwaunoenda.

1 Timoti 5:8
Asi kana munhu asiŋgaceŋgeti ʋokwake, ɀikuru ʋeimba yake, warasha kutenda, wakaipa kukunda usiŋgatendi.

Genesisi 2:15
Jehova Mŋari akatora munhu, akamuisa mumunda weEdeni, kuti aurime nokuuceŋgeta.

Ruka 16:10
Wakatendeka paɀinhu ɀiɗuku‐ɗuku, wakatendeka ʋo paɀikuru; asi usakarurama paɀinhu ɀiɗuku‐ɗuku, haaŋgarurami ʋo paɀikuru.

Zvirevo 10:4
Unoɓata noruʋoko rusinehanya, ucaʋa murombo; Asi ruʋoko rwousinoʋusimbe runofumisa.

Zvirevo 10:5
Unoʋuŋganidza muzhezha, ndiye mŋanakomana wakacenjera; Asi unoʋata hope mukukohwa, mŋakomana unonyadzisa.

Zvirevo 12:11
Unorima munda wake, ucaʋa neɀokudya ɀizhinji; Asi unoteʋera ɀisinamaturo, unoshaiwa njere.

Zvirevo 12:24
Ruʋoko rwaʋasinoʋusimbe rucaɓata ʋushe; Asi ʋanoʋusimbe ʋacaɓatiswa cibaro.

Zvirevo 13:4
Mŋeya wesimbe unopaŋga, asi unoshaiwa; Asi mŋeya yaʋasinoʋusimbe icakodzwa.

Zvirevo 14:23
Kuɓata kwose kuneɓatsiro; Asi kuŋgotaura nemiromo kunoɓereka kushaiwa.

Zvirevo 19:15
Ʋusimbe ʋunowisira munhu pahope huru; Munhu usiŋgaɓati ucafa nenzara.

Zvirevo 20:4
Simbe hairimi kana kunecando; Saka kana acitȿaka ɀiɓereko pakuceka, haɀi’po.

Zvirevo 6:6
Enda kumujuru, iwe simbe; Cerekedza nzira dzawo, ugoʋa wakacenjera!

Zvirevo 26:15
Simbe inopinza ruʋoko rwayo mundiro, Inoʋusimbe kurudzosera ɀe kumuromo wayo.

VaEfeso 5:15-17
[15] Naiɀoɀo cenjerai kwaɀo pakufamba kwenyu, kuti murege kufamba saʋasinakucenjera asi saʋakacenjera;[16] muŋgwarire ŋguʋa yenyu, nokuti mazuʋa akaipa.[17] Saka musaʋa mapenzi, asi muziʋe kuɗa kwaShe.

Zvirevo 6:9-12
[9] Iwe simbe, ucaʋata pasi kuȿikira riniko? Ucamuka riniko pahope dzako?[10] Kumboʋata ɀishomanene, kumbotsimŋaira ɀishomanene, Kumbofuŋgatira maʋoko ɀishomanene, ndizorore;[11] Saiɀoɀo ʋurombo bgako ʋucaȿika segororo, Nokushaiwa kwako somunhu wakashoŋga nhumbi dzokurwa.[12] Munhu usinamaturo, munhu unoita ɀakaipa, Ndiye unofamba nomuromo unenhema;

2 VaTesaronika 3:6-10
[6] Ɀino, hama dzaŋgu, tinokurairai nezita raShe weɗu Jesu Kristu, kuti mubve pahama imŋe neimŋe isiŋgafambi netsika dzakafanira, isiŋgatereri mirairo yamakapiwa nesu;[7] nokuti imi munoziʋa mumene, kuti munofanira kutiteʋera isu, nokuti hatina‐kufamba netsika dzisakafanira pakati penyu;[8] hatina‐kutoŋgodya ɀokudya ɀomunhu tisiŋgaripi, asi takaɓate‐ɓasa ʋusiku namasikati, ticitambudzika nokushiŋgaira, kuti tirege kuremedza mumŋe wenyu;[9] hakuzi kuti hatinesimba, asi kuti tikutuŋgamirirei, mutiteʋere.[10] Nokuti, neŋguʋa yataiʋa kwamuri, takakurairai iɀoɀo, kuti kana munhu aciramba kuɓate‐ɓasa, ŋgaarege kudya ʋo.

Zvirevo 24:30-34
[30] Ndakapfuʋura napamunda wesimbe, Napamunda wemizambiriŋga womunhu unoshaiwa njere;[31] Tarirai, wakaŋga waŋgomera minzwa cete; Munda wose wakaŋga wakafukidzwa norukato, Noruȿiŋgo rwawo rwamabge rwakaŋga rwakoromoka.[32] Ipapo ndakacerekedza, ndikanatsofuŋga; Ndakaʋona, ndikadzidziswa.[33] Kumboʋata ɀishomanene, kumbotsimŋaira ɀishomanene, Kumbofuŋgatira maʋoko ɀishomanene, ndizorore;[34] Saiɀoɀo ʋurombo bgako ʋucaȿika segororo, Nokushaiwa kwako somunhu wakashoŋga nhumbi dzokurwa.

Mateu 25:24-29
[24] Wakaŋga apiwa tarenta rimŋe, naiye akaʋuya ʋo, akati: Ishe, ndakaŋga ndicikuziʋai imi, kuti muri munhu unehasha, munoceka pamusati makadɀara, munoʋuŋganidza pamusati makakusha;[25] ɀino ndakatya, ndikandoʋiga tarenta renyu pasi; heco, cinhu cenyu![26] Ishe wake akapindura, akati kwaari: Iwe, muranda wakaipa, unoʋusimbe, wakaŋga uciziʋa kuti ndinoceka pandisina‐kudɀara, ndiciʋuŋganidza pandisina‐kukusha;[27] saka waifanira kuisa mari yaŋgu kunaʋebaŋga, kuti pakuȿika kwaŋgu ndiŋgaɗai ndapiwa ɀaŋgu ɀawanda.[28] Naiɀoɀo mutorerei tarenta rake, mupe unamatarenta anegumi.[29] Nokuti mumŋe nomumŋe unaɀo, ucapiwa, aʋe neɀizhinji; asi usina, ucatorerwa neɀaanaɀo.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018