A A A A A

Hunhu Hakaipa: [Hasha]


VaEfeso 4:26-31
[26] Tsamŋai, musiŋgatadzi; zuʋa ŋgarirege kuʋira mucakatsamŋa;[27] musapa Diaborosi nɀimbo.[28] Wakaɓa, ŋgaarege kuɓa ɀe; asi ɀirinani kuti atambudzike, aɓate namaʋoko ake ɓasa rakanaka, kuti aʋe necaaŋgapa unoshaiwa.[29] Mumuromo menyu murege kuɓuɗa shoko rakaʋora, asi rakanaka, riŋgasimbisa pakafanira, riʋigire nyasha aʋo ʋanonzwa.[30] Regai kucemedza Mŋeya Mutȿene waMŋari, wamakaisirwa cisimbiso maari kuȿikira pazuʋa rokudzikinurwa.[31] Shuŋgu dzose, nokutsamŋa, nehasha, nokupopota, nokutuka, neɀakaipa ɀose, ŋgaɀibviswe kwamuri;

James 1:19-20
[19] Munoɀiziʋa henyu iɀoɀi, hama dzaŋgu dzinoɗikanwa. Asi munhu mumŋe nomumŋe ŋgaakurumidze kunzwa, anonoke kutaura, anonoke kutsamŋa;[20] nokuti kutsamŋa kwomunhu hakuiti kururama kwaMŋari.

Zvirevo 29:11
Ƃenzi rinoɓuɗisa hasha dzaro dzose; Asi munhu wakacenjera unodzidzora nokudzinyaradza.

Muparidzi 7:9
Usakurumidza pamŋeya wako kutsamŋa, nokuti kutsamŋa kunogara pacifuʋa camapenzi.

Zvirevo 15:1
Mhinduro nyoro inodzora kutsamŋa; Asi shoko rinorwadza mŋoyo rinomutsa hasha.

Zvirevo 15:18
Munhu, unehasha, unomutsa kukakaʋara; Asi unomŋoyo murefu unonyaradza gakaʋa.

VaKorose 3:8
Asi ɀino, imi ʋo, bvisai iɀi ɀose, ɀinoti: Hasha, nokutsamŋa, nokuʋeŋga, nokutuka, nokutaura ɀinonyadzisa nomuromo wenyu.

James 4:1-2
[1] Kurwa nokukakaʋara pakati penyu ɀinobvepiko? Haɀibvi pakuciʋa kwenyu, kunorwa pamitezo yenyu here?[2] Munociʋa, asi hamune cinhu; munoʋuraya, munogoɗorana, musiŋgagoni kuwana cinhu; munokakaʋara, mucirwa; hamunecinhu, nokuti hamukumbiri.

Zvirevo 16:32
Unomŋoyo murefu unopfuʋura unesimba; Unodzora mŋeya wake, unopfuʋura unotapa musha.

Zvirevo 22:24
Usashamŋaridzana nomumhu unotsamŋa; Usafambidzana nomunhu unehasha;

Mateu 5:22
asi ini ndinoti kwamuri: Unotsamŋira hama yake, ucapara mhoȿa iŋgatoŋgwa; unoti kuhama yake: Raka, ucapara mhoȿa pamakurukota; unoti: Ƃenzi, ucapara mhoȿa kuti atoŋgerwe Gehena romŋoto.

Mapisarema 37:8-9
[8] Rega kutsamŋa, urashe hasha; Usaʋa neshuŋgu, ɀinoŋgotadzisa munhu.[9] Nokuti ʋanoita ɀakaipa ʋacagurwa; Asi ʋanorindira Jehova ʋacagara nhaka yenyika.

Mapisarema 7:11
Mŋari mutoŋgi wakarurama, Ɀirokwaɀo, ndiMŋari unoȿotwa zuʋa rimŋe nerimŋe.

2 Madzimambo 11:9-10
[9] Ʋakuru ʋamazana ʋakaita ɀose ɀaʋakarairwa nomuprista Jehoyada; mumŋe nomumŋe akatora ʋanhu ʋake, iʋo ʋaifanira kupinda nesaɓata, naiʋo ʋaifanira kuɓuɗa nesaɓata, ʋakaȿika kumuprista Jehoyada.[10] Muprista akapa ʋakuru ʋamazana mapfumo nenhoʋo ɀaiʋa ɀamambo Davidi, ɀakaŋga ɀiri mumba maJehova.

2 Madzimambo 17:18
Naiɀoɀo Jehova wakatsamŋira ʋaIsraeri kwaɀo, akaʋabvisa paciso cake; hakuna‐ʋakasiyiwa, asi rudzi rwaJuda ɓedzi.

Zvirevo 14:29
Unomŋoyo murefu unenjere kwaɀo; Asi unokurumidza kutsamŋa unowedzera ʋupenzi.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018