A A A A A

Ngirozi nemadhimoni: [Ngirozi]


Genesisi 2:1
Ƌeŋga nenyika ɀikapera saiɀoɀo, noʋuzhinji bgaɀo.

VaKorose 1:16
nokuti maari ɀinhu ɀose ɀakasikwa, ɀiri kuɗeŋga napanyika, ɀinoʋonekwa neɀisiŋgaʋonekwi, kana ɀiri ɀigaro ɀoʋushe, kana ʋushe, kana ʋaɓati, kana masimba; ɀinhu ɀose ɀakasikwa naye, ɀiri’po nokuɗa kwake.

Jobho 38:1-7
[1] Ipapo Jehova wakapindura Jobo, ari pacampupuri, akati:[2] Ndianiko uya unodzima zano raŋgu aciriita rima Namashoko asineziʋo here?[3] Ciɀisuŋga ciʋuno cako ɀino somurume; Nokuti ndicakubvunzisisa, iwe undiɗudzire.[4] Iwe wakaŋga uripiko paŋguʋa yandakateya nheyo dzenyika? Ciɗudzira, kana uneziʋo iwe.[5] Ndianiko wakatara kukura kwayo, kana uciɀiziʋa? Kana ndianiko wakaiyera norwonzi?[6] Ko nheyo dzayo dzakateyiwa pamsoro pei? Kana ndianiko wakateya ibge rayo rekona?[7] Paŋguʋa yakaimba nyeredzi dzamambakwedza pamawa, Ʋuye ʋanakomana ʋose ʋaMŋari ʋacipururudza nomufaro?

Ruka 20:35-36
[35] asi aʋo ʋacanzi naMŋari ʋakafanira kuwana nyika iyo nokumuka kwaʋakafa, haʋawani, ʋuye haʋawaniswi.[36] Nokuti haʋazofi ɀe; nokuti ʋacaenzana naʋatumŋa; ʋaʋa ʋanakomana ʋaMŋari ɀaʋari ʋanakomana ʋokumuka.

Zvakazarurwa 4:8
Neɀisikwa ɀipenyu iɀi ɀinna ɀakaŋga ɀinamapapiro matanhatu, cimŋe necimŋe; ɀakaŋga ɀizere nameso kunhiʋi dzose nomukati; haɀizorori masikati noʋusiku, ɀiciti: Mutȿene, mutȿene, mutȿene, iye Ishe Mŋari, wamasimba ose, iye wakaŋga ari’po, uri’po, noucazoʋuya.

Mateu 22:30
Nokuti pakumuka kwaʋakafa haʋawani, kana kuwaniswa; asi ʋakaita saʋatumŋa kuɗeŋga.

2 Samueri 14:17
Ɀino murandakadzi wenyu akati: Ndinokumbira kuti shoko rashe waŋgu mambo riʋe rokunyaradza; nokuti ishe waŋgu mambo wakafanana nomutumŋa waMŋari pakuziʋa ɀakanaka neɀakaipa; Jehova Mŋari wenyu ŋgaaʋe nemi.

Ruka 15:10
Ndinoti kwamuri, saiɀoɀo mufaro uri’po pamberi paʋatumŋa ʋaMŋari pamsoro pomutadzi mumŋe unotendeʋuka.

Zvakazarurwa 14:6
Ɀino ndakaʋona mumŋe mutumŋa acibururuka pakati peɗeŋga, aneEvaŋgeri isiŋgaperi, kuti aiparidzire ʋanogara panyika, namarudzi ose, nendudzi dzose, nendimi dzose, naʋanhu ʋose.

Jobho 4:15-18
[15] Ipapo mŋeya wakapfuʋura pamberi peciso caŋgu; Mvere dzenyama yaŋgu dzikasimuka.[16] Wakamira, asi ndakaŋga ndisiŋgagoni kuʋona kuti wakaɗini; Mufananidzo wakaŋga uri pamberi pameso aŋgu; Kunyarara kukaʋa’po, ndikanzwa inzwi riciti:[17] Ko munhu, unofa, uŋgakunda Mŋari pakururama here? Ko munhu uŋgakunda Muiti wake pakunaka here?[18] Tarirai, haatendi ʋaranda ʋake; Ʋatumŋa ʋake unoʋapa mhaka aciti mapenzi;

Isaya 14:12-14
[12] Haiwa, wawa seiko ucibva kuɗeŋga, iwe nyamasase, iwe mŋanakomana wamambakwedza! Wakandwa seiko pasi, iwe wokuwisira marudzi pasi![13] Iwe wakati mumŋoyo mako: Ndicakwira kuɗeŋga, ndicakwiridza cigaro caŋgu coʋushe kumsoro kwenyeredzi dzaMŋari; ndicagara pamsoro pegomo reʋuŋgano, pamigumo yamatiʋi okumsoro;[14] ndicakwira kumsoro kwamakore, ndicaɀienzanisa noWokumsorosoro.

Judha 1:6
Naʋatumŋa, ʋasinakuceŋgeta ʋukuru bgaʋo, asi ʋakasiya paʋaifanira kugara, wakaʋaceŋgeta muɀisuŋgo ɀisiŋgaperi pasi perima guru kuȿikira pakutoŋgwa kwezuʋa guru;

1 Petro 3:21-22
[21] Naiwo mufananidzo worubapatidzo, runokuponesai ɀino, rusiŋgareʋi kubviswa kwetȿina yenyama, asi kutȿaka hana yakanaka kunaMŋari nokumuka kwaJesu Kristu;[22] iye uri kurudyi rwaMŋari; wakapinda kuɗeŋga, ʋatumŋa namadzishe namasimba ɀikaiswa pasi pake.

1 Petro 1:12
Aʋo, ʋakaratidzwa kuti ʋakaŋga ʋasiŋgaɀiɓatiri iʋo, asi imi, pa ɀinhu iɀo ɀamakataurirwa ɀino naiʋo ʋakakuparidzirai Evaŋgeri noMŋeya Mutȿene wakatumŋa acibva kuɗeŋga; ɀinhu iɀo ʋatumŋa ʋanoɗa kuɀicerekedza.

VaHebheru 12:22
asi imi makasweɗera kugomo reZioni, nokuguta raMŋari mupenyu, Jerusarema riri kuɗeŋga, nokumazana namazana aʋatumŋa ʋasiŋgaʋereŋgwi,

Zvakazarurwa 5:11-12
[11] Ɀino ndakaʋona, ndikanzwa inzwi raʋatumŋa ʋazhinji ʋakaŋga ʋakakomberedza cigaro coʋushe neɀisikwa ɀipenyu, naƲakuru — kuwanda kwaʋo kwakaŋga kuri ɀuru ɀeɀuru neɀuru ɀamazana —[12] ʋaciti nenzwi guru: Gwaiana rakaɓayiwa rakafanira kuti riʋigirwe ʋushe, nefuma, nokucenjera, nesimba, nokukudzwa, nokubginya, nokurumbidzwa.

Mapisarema 78:25-49
[25] Ʋanhu ʋakadya ciŋgwa caʋatumŋa; Wakaʋatumira ɀokudya kuȿikira ʋaguta.[26] Wakaɓuɗisa mhepo yakabva mabvazuʋa, ikarira kuɗeŋga; Akafambisa mhepo yakabva nyasi nesimba rake.[27] Wakanisa ʋo nyama pamsoro paʋo ikaita seguruʋa, Neshiri, dzinamapapiro, dzikaita sejeca reguŋgwa;[28] Wakaɀiwisira pakati pemisasa yaʋo, Pose‐pose paʋakaŋga ʋagere.[29] Ipapo ʋakadya, ʋakaguta kwaɀo; Akaʋapa ɀaʋakaŋga ʋacikarira.[30] Ʋakaŋga ʋasati ʋanyaradza kukara kwaʋo, Ɀokudya ɀaʋo ɀakaŋga ɀiciri mumiromo yaʋo,[31] Kutsamŋa kwaMŋari kukaʋamukira, Akaʋuraya ʋakakoresa pakati paʋo, Akaparadza majaya aIsraeri.[32] Kunyaŋge ɀakaɗaro ʋakaramba ʋacitadza, Ʋakasatenda maɓasa ake aishamisa.[33] Saka wakapedza mazuʋa aʋo paneɀisinamaturo, Namakore aʋo paneɀinotyisa.[34] Ɀino wakati aciʋaʋuraya, ipapo ʋakamubvunza; Ʋakadzoka, ʋakashiŋgaira kutȿaka Mŋari.[35] Ʋakaraŋgarira kuti Mŋari ndiye ɗombo raʋo, NaMŋari Wokumsoro‐soro mudzikinuri waʋo.[36] Asi ʋakamuɓata kumeso nomuromo waʋo, Ʋakamureʋera nhema nendimi dzaʋo.[37] Nokuti mŋoyo yaʋo yakaŋga isinakururama kwaari, Ʋuye ʋakaŋga ʋasina‐kutendeka pasuŋgano yake.[38] Asi iye, ɀaakaŋga anenyasha huru, wakaʋakaŋganwira kuipa kwaʋo, akasaʋaparadza; Ɀirokwaɀo, kazhinji wakadzora kutsamŋa kwake, Akasamutsa hasha dzake dzose.[39] Akaraŋgarira kuti ʋakaŋga ʋari nyama ɓedzi; Nemhepo, inopfuʋura, isiŋgadzoki ɀe.[40] Ʋakamumukira murenje kazhinji sei, Nokumunzwisa shuŋgu muciwunde![41] Ʋakapamhidza ɀe, ʋakaidza Mŋari, Ʋakadziʋisa Mutȿene waIsraeri.[42] Haʋana‐kuraŋgarira ruʋoko rwake, Kana zuʋa raakaʋadzikinura pamudziʋisi.[43] Paŋguʋa yaakaʋaratidza ɀiratidzo ɀake paEgipita, Neɀishamiso ɀake pasaŋgo reZoani;[44] Akashandura nzizi dzaʋo dzikaʋa ropa, Nehoʋa dzaʋo, ʋakakoniwa kunwa mvura yadzo.[45] Akatuma pakati paʋo mapupira enhunzi, dzakaʋaruma; Namatafi, akaʋaparadza.[46] Ɀiɓereko ɀaʋo wakaɀipa mhundururu, Ɀaʋakaɓatira wakaɀipa mhashu.[47] Wakaparadza mizambiriŋga yaʋo necimvuramabge, Nemiʋonde yaʋo necando.[48] Ŋombe dzaʋo wakadziisa ʋo pacimvuramabge, Ɀipfuwo ɀavo wakaɀiisa pamheni.[49] Wakatuma pakati paʋo kutsamŋa kwake kukuru, Nehasha neshuŋgu nokutambudza, Rikaita ɓoka raʋatumŋa ʋeɀakaipa.

Mapisarema 91:11
Nokuti iye ucaraira ʋatumŋa ʋake pamsoro pako, Kuti ʋakuceŋgete panzira dzako dzose.

Mapisarema 103:20
Rumbidzai Jehova, imi ʋatumŋa ʋake; Imi mhare dzinesimba, munoita ɀaakataura, Muciterera inzwi reshoko rake.

Mateu 4:6-11
[6] akati kwaari: Kana uri Mŋanakomana waMŋari, uɀiwisire pasi; nokuti kwakanyorwa kucinzi: Iye ucaraira ʋatumŋa ʋake pamsoro pako, Pamaʋoko avo ʋacakusimudza, Kuti urege kugumbusa rutsoka rwako pabge.[7] Jesu akati kwaari: Kwakanyorwa ʋo: Usaidza Ishe, Mŋari wako.[8] Diaborosi akamuisa ɀe pagomo refu‐refu, akamuratidza ʋushe bgose bgenyika, nokubginya kwabgo;[9] akati kwaari: Iɀi ɀose ndicakupa, kana ukawira pasi ukandinamata.[10] Ipapo Jesu akati kwaari: Ibva, Satani, nokuti kwakanyorwa kucinzi: Namata Ishe, Mŋari wako, umushumire iye oga.[11] Ɀino Diaborosi akamurega, ʋatumŋa ʋakaʋuya ʋakamushumira.

Mateu 16:27
Nokuti Mŋanakomana womunhu ucaʋuya naʋatumŋa ʋake nokubginya kwaƂaɓa ʋake; ipapo ucaripira mumŋe nomumŋe paakaɓata napo.

Mateu 18:10
Cenjerai kuti murege kuɀidza mumŋe waʋaɗuku aʋa; nokuti ndinoti kwamuri, kuɗeŋga ʋatumŋa ʋaʋo ʋanosiʋona misi yose ciso caƂaɓa ʋaŋgu ʋari kuɗeŋga.

Mateu 24:31-35
[31] Ucatuma ʋatumŋa ʋake nehwamanda huru, ʋacaʋuŋganidza ʋasanaŋgurwa ʋake kunobva mhepo inna, kubva kurutiʋi rumŋe rweɗeŋga kuȿikira kunorumŋe rutiʋi.[32] Dzidzai pamuʋonde mufananidzo wawo: Kana ɗaʋi rawo raʋa nyoro, mashizha acituŋga, munoziʋa kuti zhezha raʋa pedyo.[33] Saiɀoɀo, nemi ʋo, kana moʋona iɀoɀo ɀose, ziʋai kuti waʋa pedyo pamukoʋa.[34] Ɀirokwaɀo ndinoti kwamuri: Rudzi urwu haruŋgatoŋgopfuʋuri kuȿikira iɀoɀi ɀose ɀaitika.[35] Ƌeŋga nenyika ɀicapfuʋura, asi mashoko aŋgu haaŋgatoŋgopfuʋuri.

Ruka 4:10
Nokuti kwakanyorwa, kucinzi: Ucaraira ʋatumŋa ʋake pamsoro pako, kuti ʋakuceŋgete;

John 20:11-12
[11] Asi Maria wakaramba amire kunze kwobgiro, acicema; ɀino acacema, akakotama, akaɗoŋgorera mubgiro.[12] Akaʋona ʋatumŋa ʋaʋiri, ʋane ŋguʋo cena, ʋagere, mumŋe kumusoro, mumŋe kumakumbo, ipapo pakaŋga paiswa mutumbu waJesu.

VaKorose 2:18
Munhu ŋgaarege kuʋa’po unokutorerai muɓairo wenyu namaʋune, nokuɀininipisa nokunamata ʋatumŋa, aciʋimba neɀaakaʋona, aciɀikudza pasina nokufuŋga kwenyama,

VaHebheru 1:14
Ko haʋazi ʋose mŋeya inoshumira, yakatumŋa kuzoɓata nokuɗa kwaʋanodya nhaka yokuponeswa here?

VaHebheru 2:6-13
[6] Asi mumŋe wakapupura kwaɀo paneimŋe nɀimbo, aciti: Ko munhu cinyiko, ɀamunomufuŋga? Kana mŋanakomana womunhu, ɀamunomushanyira?[7] Makamuita muɗuku ɀishoma kuʋatumŋa, Makamushoŋgedza korona yokubginya nokukudzwa,[8] Mukaisa ɀinhu ɀose pasi petsoka dzake. Nokuti pakuisa kwake ɀinhu ɀose pasi pake, haana‐kusiya cinhu cimŋe, cisinakuiswa pasi pake. Asi ɀino tigere kuʋona kuti ɀinhu ɀose ɀakaiswa pasi pake.[9] Asi tinomuʋona, iye Jesu, wakaitwa muɗuku ɀishoma kuʋatumŋa, akashoŋgedzwa korona yokubginya nokukudzwa nokuɗa kwokutambudzika kworufu, kuti nenyasha dzaMŋari anzwe rufu nokuɗa kwaʋose.[10] Nokuti ɀakaŋga ɀakafanira kuti iye, wakaitirwa ɀinhu ɀose, ʋuye wakaita ɀinhu ɀose, pakuisa kwake ʋanakomana ʋazhinji pakubginya, akwanise Mutuŋgamiriri wokuponeswa kwaʋo nenzira yokutambudzika.[11] Nokuti uyo, uno ʋa ita ʋatȿene, naiʋo ʋanoitwa ʋatsene, ʋose ʋakabva kunomumŋe; nemhaka iyi haanenyadzi kuʋaidza hama,[12] Ɀaanoti: Ndicaparidzira hama dzaŋgu zita renyu, Ndicakuimbirai pakati pekereke.[13] Ʋuye ɀe: Ndicatenda kwaari. Ʋuye ɀe: Tarira, ndini naʋana ʋandakapiwa naMŋari.

VaHebheru 13:2
Musakaŋganwa kuitira ʋaeni ruɗo; nokuti ʋaciɗaro ʋamŋe ʋakagarisa ʋatumŋa mumba, ʋasiŋgaɀiziʋi.

2 Petro 2:4
Nokuti kana Mŋari asina‐kurega ʋatumŋa ʋakatadza, asi wakaʋakandira muTartaro nokuʋaisa kumakomba erima, kuti ʋaceŋgeterwe kutoŋgwa;

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018