A A A A A

Kuwedzera: [Halloween]


1 Johani 1:5
Heyi mharidzo yatakanzwa kwaari, yatinokuparidzirai ʋo, kuti Mŋari ciedza, hamunerima maari.

1 Petro 5:8
Ȿinurai, murinde; muʋeŋgi wenyu Diaborosi, unofamba‐famba seshumba inorira, icitȿaka waiŋgaparadza.

2 VaKorinte 11:14
Na iɀoɀi haɀishamisi; nokuti kunyaŋge naSatani ʋo unoɀishandura, aciɀiita somutumŋa weciedza.

Isaya 8:19-20
[19] Ɀino kana ʋaciti kwamuri: Bvunzai maȿikiro naʋaʋuki, ʋanorira nokuita zeʋe‐zeʋe — ko ʋanhu haʋafaniri kubvunza Mŋari waʋo here? Ko ʋanofanira kubvunza ʋakafa pamsoro paʋapenyu here?[20] Dzokerai kumurairo nokuɀipupuriro! Kana ʋasiŋgatauri seɀinoreʋa shoko iri, haʋaŋgaʋi neciedza camaŋgwanani.

3 Johani 1:11
Muɗikanwa, usateʋera cakaipa, asi cakanaka. Uyo, unoita ɀakanaka, ndowaMŋari; unoita ɀakaipa, haana‐kuʋona Mŋari.

Isaya 35:4
Itiyi kunaʋanemŋoyo inotya: Simbai, musatya! Tarirai, Mŋari wenyu ucaʋuya nokutsiʋa, nokuripira kwaMŋari; ucaʋuya acikuponesai.

VaRoma 14:9
Nokuti Kristu wakafira iɀoɀi, akararama ɀe kuti aʋe Ishe waʋose — ʋakafa naʋapenyu.

Joshua 1:9
Ko handina‐kukuraira here? Simba, utsuŋge mŋoyo; usatya kana kuvunduswa, nokuti Jehova Mŋari wako unewe kwose kwaunoenda.

Mapisarema 23:4
Ɀirokwaɀo, kunyaŋge ndikafamba mumupata womumvuri worufu, Handiŋgatoŋgotyi ɀakaipa; nokuti imi mune’ni; Tȿimbo yenyu nomuɗonɀo wenyu ɀinondinyaradza.

Mapisarema 27:1
Pisarema raDavidi. Jehova ndiye ciedza caŋgu noMuponesi waŋgu; ndiŋgagotya aniko? Jehova ndiye simba roʋupenyu bgaŋgu; ndiŋgagovunduswa naniko?

Mapisarema 118:6
Jehova uri kurutiʋi rwaŋgu; handiŋgatyi; Munhu uŋgandiiteiko?

VaRoma 12:2
Musaenzaniswa nenyika ino; asi mushandurwe muraŋgariro wenyu uciʋandudzwa, kuti muidze muziʋe kuɗa kwaMŋari kwakanaka, kunofadza, kwakakwana.

VaGaratiya 5:19-21
[19] Ɀino maɓasa enyama anoʋonekwa, anoti: Ʋupombge, netȿina, noʋutere,[20] nokunamata ɀifananidzo, noʋuroyi, nokuʋeŋgana, negakaʋa, negoɗo, nokutsamŋa, nokupesana, nokuparadzana, nedzidziso dzakatsauka,[21] nokugoɗorana, nokuɓatwa, nokutamba kwakaipa, neɀinhu ɀakaɗai; iɀo ɀandinokuʋudzai ɀino, seɀandakambokuʋudzai kare, kuti ʋanoita ɀakaɗai haʋaŋgadyi nhaka yoʋushe bgaMŋari.

VaRoma 8:38-39
[38] Nokuti ndinoziʋa kwaɀo kuti kunyaŋge rufu, kana ʋupenyu, kana ʋatumŋa, kana ʋakuru, kana ɀaɀino, kana ɀinoʋuya, kana masimba,[39] kana kwakakwirira, kana kwakadzika, kana cinhu cimŋe cakasikwa, haɀiŋgagoni kutiparadzanisa noruɗo rwaMŋari, ruri munaKristu Jesu, Ishe weɗu.

Tito 1:15
Kunaʋakacena ɀose ɀakacena; asi kunaʋakaȿiɓiswa, ʋasiŋgatendi, hakunecinhu cakacena, asi kufuŋga kwaʋo nehana yaʋo ɀakaȿiɓiswa.

1 VaTesaronika 5:22
regai marudzi ose eɀakaipa.

Mika 5:12
Ndicaparadza ʋuroyi pamaʋoko enyu, hamuŋgazoʋi naʋafemberi;

VaEfeso 6:12
Nokuti hatirwi nenyama neropa, asi naʋaɓati, naʋanesimba, namadzishe enyika erima rino, nemŋeya yakaipa yeɗeŋga.

Dheuteronomio 18:14
Nokuti ndudzi idzi dzamunopiwa dziʋe dzenyu, dzinoterera ʋanotenda mashura naʋanoʋuka; asi iwe Jehova Mŋari wako haanakukutendera kuita iɀoɀo.

Mateu 12:43-45
[43] Ɀino kana mŋeya wetȿina waɓuɗa kumunhu, unopota panɀimbo dzisinemvura, ucitȿaka zororo, ucirishaiwa.[44] Ɀino unoti: Ndicadzokera kumba kwaŋgu kwandakaɓuɗa; asi uciȿika, unoiwana isineciro, yakatȿairwa, yanatswa.[45] Ɀino unoenda, ndokutora mimŋe mŋeya minomŋe inoupfuʋura nokuipa, ndokupinda, ndokugara’mo; kupedzisira kwomunhu uyu kwakaipa kupfuʋura kutaŋga kwake. Ɀicaita saiɀoɀo ʋo norudzi urwu rwakaipa.

VaEfeso 5:15-16
[15] Naiɀoɀo cenjerai kwaɀo pakufamba kwenyu, kuti murege kufamba saʋasinakucenjera asi saʋakacenjera;[16] muŋgwarire ŋguʋa yenyu, nokuti mazuʋa akaipa.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018