A A A A A

Kuwedzera: [Kudya vanhu]


Jeremiya १९:९
Ndicaʋadyisa nyama yaʋanakomana ʋaʋo nenyama yaʋanasikana ʋaʋo; mumŋe nomumŋe ucadya nyama yeshamŋari yake pakukombga kwaro napakumanikidzwa kwaʋacamanikidzwa nako naʋaʋeŋgi ʋaʋo naʋanotȿaka kuʋaʋuraya.

Ezekieri ५:१०
Naiɀoɀo madziɓaɓa acadya ʋanakomana ʋaʋo mukati mako, naʋanakomana ʋacadya madziɓaɓa aʋo; ndicakuitira ɀandakatoŋga, ndicaparadzira ʋakasara ʋako kumhepo dzose.

Revhitiko 26:29
Mucadya nyama yaʋanakomana ʋenyu, nenyama yaʋanasikana ʋenyu mucaidya.

2 Madzimambo 6:28-29
[28] Mambo akati kwaari: Unoreʋeiko? Akapindura, akati: Mukadzi uyu wakati kwandiri: Ʋuya nomŋanakomana wako, timudye nhasi, maŋgwana tigodya mŋanakomana waŋgu.[29] Naiɀoɀo takaɓika mŋanakomana waŋgu, tikamudya; fume maŋgwana ndikati kwaari: Ʋuya nomŋanakomana wako, timudye, iye ndokuʋanza mŋanakomana wake.

Mariro 4:10
Maʋoko aʋakadzi ʋaiʋa nomŋoyo munyoro ʋakaɓika ʋana ʋaʋo, Ɀikaʋa ɀokudya ɀaʋo pakuparadzwa kwomukunda waʋanhu ʋaŋgu.

Mariro २:२०
Tarirai, Jehova, muʋone ʋamakaitira ɀakaɗai! Ko ʋakadzi ʋaŋgadya ɀiɓereko ɀaʋo, iʋo ʋana ʋari pamaʋoko here? Ko ʋaprista naʋaprofita ʋaŋgaʋurawa panɀimbo tȿene yaShe here?

Dheuteronomio 28:53-57
[53] Ucadya ɀiɓereko ɀomuʋiri wako, nyama yaʋanakomana ʋako naʋanasikana ʋako, ʋawakapiwa naJehova Mŋari wako, kana wokombga nokumanikidzwa naʋaʋeŋgi ʋako.[54] Murume unoʋundere nounoʋuneŋgwe kwaɀo pakati pako ucaʋa nomufuŋgo wakaipa kuhama yake, nokumukadzi wake waanoɗa, nokuʋana ʋake ʋaaneŋge asarirwa naʋo;[55] haaŋgapi mumŋe waʋo nyama yaʋana ʋake ʋaacadya, nokuti iye haaŋgaʋi necaakasarirwa naco, kana wokombga nokumanikidzwa naʋaʋeŋgi ʋako pamasuʋo ako ose.[56] Mukadzi unoʋundere nounoʋuneŋgwe pakati pako, wakaŋga asiŋgaɗi kutsika pasi norutsoka rwake nokuɗa kwoʋuneŋgwe bgake noʋundere bgake, ucaʋa nomufuŋgo wakaipa kumurume wake waanoɗa, nomŋanakomana wake, nomŋanasikana wake;[57] nokumŋana wake muɗuku, waacaŋgoɓereka, nokuʋana ʋake ʋaacazoɓereka; nokuti ucadya pakaʋanda nokuɗa kwokushaiwa ɀinhu ɀose, kana wokombga nokumanikidzwa naʋaʋeŋgi ʋako pamasuʋo ako.

Genesisi 1:26-27
[26] Mŋari akati: Ŋgatiite munhu nomufananidzo weɗu, akafanana nesu; ŋgaaʋe nesimba pamsoro pehoʋe dzeguŋgwa, napamsoro peshiri dzeɗeŋga, napamsoro peɀipfuwo, napamsoro penyika yose, napamsoro peɀipenyu ɀose ɀinokambaira panyika.[27] Mŋari akasika munhu nomufananidzo wake, akamusika nomufananidzo waMŋari; akaʋasika murume nomukadzi.

2 VaKorinte 5:8
tinotsuŋga mŋoyo ʋo, ticiti ɀirinani tirege kugara pamuʋiri, kuti tigare kunaShe.

Ruka १६:१९-२६
[१९] Mumŋe mufumi wakaŋga ari’po, waipfeka ŋguʋo tȿuku nemiceka yakanaka, nokufarira ɀakaiȿo‐naka misi yose.[२०] Ɀino mumŋe murombo, wainzi Razaro, wakaŋga anamaronda mazhinji, akaiswa pasuʋo rake,[२१] aciɗa kuɀigutisa neɀaiwa patafura romufumi; kunyaŋge nembga dzaiʋuya dzicinanɀa maronda ake.[२२] Ɀino murombo wakati afa, ʋatumŋa ʋakamuisa pacifuʋa caAbrahama. Mufumi akafa ʋo, akaʋigwa.[२३] Ɀino ari paHadesi, ari pakurwadziwa, akatarira kumsoro, akaʋona Abrahama ari kure, naRazaro ari pacifuʋa cake.[२४] Akaɗanidzira, akati: Ƃaɓa Abrahama, ndinzwirei ŋgoni; tumai Razaro, kuti anyike muromo womunwe wake mumvura, atonhodze rurimi rwaŋgu, nokuti ndinorwadziwa nomuraɀo uyu womŋoto.[२५] Abrahama akati: Mŋana, fuŋga kuti wakapiwa ɀakanaka ɀako paʋupenyu bgako; naRazaro, saiɀoɀo wakapiwa ɀakaipa; asi ɀino iye unonyaradzwa pano, iwe unorwadziwa.[२६] Ʋuye paɀinhu iɀi ɀose, mukaha mukuru wakaiswa pakati peɗu nemi, kuti ʋoʋuno ʋanoɗa kuenda mhiri kwamuri, ʋakoniwe, noʋo’ko ʋarege kuyambukira kwatiri.

Zvakazarurwa 20:11-15
[11] Ɀino ndakaʋona cigaro coʋushe cikuru cicena, naiye wakaŋga agere pamsoro paco, iye, nyika neɗeŋga ɀakatiza pamberi pake, ɀikasawanirwa nɀimbo.[12] Ipapo ndakaʋona ʋakafa, ʋaɗuku naʋakuru, ʋamire pamberi pecigaro coʋushe; buku dzikazarurwa, neimŋe buku yoʋupenyu ikazarurwa; ʋakafa ʋakatoŋgwa neɀakaŋga ɀakanyorwa mubuku, seɀaʋakaɓata.[१३] Guŋgwa rikaɓuɗisa ʋakafa ʋakaŋga ʋari mariri; norufu neHadesi ɀikaɓuɗisa ʋakafa ʋakaŋga ʋari maɀiri; mumŋe nomumŋe akatoŋgwa seɀaakaɓata.[१४] Ipapo rufu neHadesi ɀakakandirwa mudziʋa romŋoto. Ndirwo rufu rwecipiri, ndiro dziʋa romŋoto.[१५] Ɀino kana munhu akawanikwa asina‐kunyorwa mubuku yoʋupenyu, wakakandirwa mudziʋa romŋoto.

Dheuteronomio २८:५३
Ucadya ɀiɓereko ɀomuʋiri wako, nyama yaʋanakomana ʋako naʋanasikana ʋako, ʋawakapiwa naJehova Mŋari wako, kana wokombga nokumanikidzwa naʋaʋeŋgi ʋako.

1 VaKorinte १४:३४-३५
[३४] Ʋakadzi ŋgaʋanyarare pakereke; nokuti haʋatenderwi kutaura; asi ŋgaʋaɀiise pasi, seɀinoreʋa ʋo murairo.[३५] Kana ʋaciɗa kudzidza cinhu, ŋgaʋabvunze ʋarume ʋaʋo kumusha; nokuti haɀifaniri kuti mukadzi ataure mukereke.

Ruka १:३७
Nokuti hakuneshoko raMŋari ricashaiwa simba.

John 1:1
Pakutaŋga Shoko rakaŋga riri’po, Shoko rakaŋga riri kunaMŋari, Shoko rakaŋga riri Mŋari.

Dheuteronomio २८:५७
nokumŋana wake muɗuku, waacaŋgoɓereka, nokuʋana ʋake ʋaacazoɓereka; nokuti ucadya pakaʋanda nokuɗa kwokushaiwa ɀinhu ɀose, kana wokombga nokumanikidzwa naʋaʋeŋgi ʋako pamasuʋo ako.

1 Timoti 2:11-15
[11] Mukadzi ŋgaadzidze nokunyarara nokuɀiisa pasi kwose.[12] Asi handitenderi mukadzi kuti adzidzise, kana kuti aʋe nesimba pamsoro pomurume, asi ŋgaanyarare.[13] Nokuti Adama wakataŋga kuʋumbga, teʋere Eva;[14] naAdama haanakunveŋgerwa, asi mukadzi wakanyeŋgerwa akapinda pakuɗarika;[15] asi ucaponeswa nokuɓereka ʋana, kana ʋacirambira mukutenda noruɗo, noʋutȿene pamŋe cete nokuɀidzora.

1 Timoti ५:३-१६
[३] Kudza cirikadzi, dziri cirikadzi caidzo.[४] Asi kana cirikadzi inaʋana kana ʋazukuru, ŋgaʋataŋge iʋo kudzidza kunamata Mŋari paimba yaʋo, ʋadzosere ɀakafanira kuʋaɓereki ʋaʋo, nokuti ndiɀo ɀinofadza Mŋari.[५] Ɀino kana iri cirikadzi caiyo, yakasiyiwa iri yoga, ndiyo inoʋimba naMŋari, inogara icikumbira nokunyeŋgetera ʋusiku namasikati.[६] Asi iyo inokarira ɀinofadza, yakafa iciri mhenyu.[७] Raira ʋo ɀinhu iɀi, kuti ʋarege kuʋa necaʋaŋgapomerwa.[८] Asi kana munhu asiŋgaceŋgeti ʋokwake, ɀikuru ʋeimba yake, warasha kutenda, wakaipa kukunda usiŋgatendi.[९] Cirikadzi ŋgairege kunyorwa zita, asi kana yaȿika makore makumi matanhatu, yaiʋa mukadzi womurume mumŋe cete,[१०] inorumbidzwa pamsoro pamaɓasa akanaka, kana yakarera ʋana, kana yaifarira ʋaeni, kana yaishambidza tsoka dzaʋatȿene, kana yaiɓatsira ʋari munjodzi, kana yaishiŋgairira maɓasa ose akanaka.[११] Asi urambe cirikadzi kana ʋaciri ʋakadzi ʋaɗuku, nokuti kana dzopesana naKristu, dzotȿaka kuwanikwa;[१२] dzaʋa nemhoȿa, nokuti dzaramba kutenda kwokutaŋga;[१३] ʋuye ɀe, dzinodzidza kuʋa noʋusimbe dzicipota nedzimba; hadzizi simbe ɓedzi, asi ʋaiti ʋo ʋamakuhwa, dzisiŋgaregi ɀaʋamŋe, dzicitaura ɀisakafanira.[१४] Naiɀoɀo ndinoɗa kuti cirikadzi ɗuku dziwanikwe, dziɓereke ʋana, dziceŋgete dzimba dzadzo, kuti dzirege kutoŋgopa muʋeŋgi nzira yokupomera nayo.[१५] Nokuti ʋamŋe ʋatotsauka ʋaciteʋera Satani.[१६] Kana mukadzi mutendi anecirikadzi, ŋgaadziɓatsire, kereke irege kuremedzwa, kuti igoɓatsira cirikadzi caidzo.

1 VaKorinte 11:2-16
[2] Ɀino, ndinokurumbidzai, nokuti munondiraŋgarira paɀinhu ɀose, muciceŋgeta tsika, seɀandakakupai idzo.[3] Asi ndinoɗa kuti muziʋe kuti musoro womumŋe nomumŋe ndiye Kristu; ʋuye musoro womukadzi ndiye murume; ʋuye musoro waKristu ndiye Mŋari.[4] Murume mumŋe nomumŋe, unonyeŋgetera kana kuprofita musoro wake wakafukidzwa, unoninipisa musoro wake.[5] Asi mukadzi mumŋe nomumŋe, unonyeŋgetera kana kuprofita musoro wake usina‐kufukidzwa, unoninipisa musoro wake; nokuti ndiɀo ɀimŋe nokuʋeʋurwa.[6] Nokuti kana mukadzi asiŋgafukidzwi, ŋgaacekerwe vudzi rake ʋo; asi kana ɀisiŋgafaniri kuti mukadzi acekerwe vudzi, kana aʋeʋurwe, ŋgaafukidzwe.[7] Nokuti murume haafaniri kufukidza musoro, ɀaari mufananidzo nokubginya kwaMŋari; asi mukadzi ndiye kubginya kwomurume.[8] Nokuti murume haabvi kumukadzi; asi mukadzi unobva kumurume;[9] ʋuye murume haana‐kusikirwa mukadzi, asi mukadzi wakasikirwa murume;[10] nokuɗa kwaiɀoɀo mukadzi unofanira kuʋa neciratidzo ce simba pamusoro wake, nokuɗa kwaʋatumŋa.[11] Kunyaŋge ɀakaɗaro munaShe mukadzi haazi kunze kwomurume, nomurume kunze kwomukadzi.[12] Nokuti mukadzi seɀaanobva kumurume, nokuɗaro ʋo murume unoɓerekwa nomukadzi; asi ɀose ɀinobva kunaMŋari.[13] Toŋgai imi mumene: Ɀakafanira kuti mukadzi anyeŋgetere kunaMŋari asina‐kufukidzwa here?[14] Ko hamudzidziswi naiwo musikirwe waʋanhu kuti kana murume anevudzi refu, unonyadziswa naɀo here?[15] Asi kana mukadzi anevudzi refu, ndiko kubginya kwake; nokuti wakapiwa vudzi rake, ciʋe cifukidzo.[16] Ɀino kana mumŋe aneŋge aciɗa kuita gakaʋa, hatinetsika yakaɗaro isu, kunyaŋge kereke dzaMŋari.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018