A A A A A

Kuwedzera: [Mwoyo Wakaputsika]


1 VaKorinte 13:7
runofukidza ɀose, runotenda ɀose, runetariro paɀose, runotsuŋgirira paɀose.

1 Petro 5:7
kandirai pamsoro pake kufuŋganya kwenyu kwose, nokuti iye unokuceŋgetai.

1 Samueri 16:7
Asi Jehova wakati kunaSamueri: Usatarira ciso cake, kana mumhu wake, nokuti ndamuramba; nokuti Jehova haaʋoni somunhu, nokuti munhu unotarira ɀiri kunze, asi Jehova unotarira ɀiri pamŋoyo.

2 VaKorinte 5:7
nokuti tinofamba nokutenda, hatifambi nokuʋona;

2 VaKorinte 12:9
Iye akati kwandiri: Nyasha dzaŋgu dzinokuriŋgana; nokuti simba raŋgu rinozadziswa paʋutera bgako. Naiɀoɀo ɀirinani kuti ndiɀirumbidze nomufaro mukuru noʋutera bgaŋgu, kuti simba raKristu rigare pamsoro paŋgu.

VaHebheru 13:5
Musakarira mari pamugarire wenyu; tendai neɀamunaɀo; nokuti iye amene wakati: Handiŋgatoŋgokuregeri, handiŋgatoŋgokusiyi.

Isaya 6:1
Pagore rokufa kwamambo Uziya, ndakaʋona Ishe agere pacigaro coʋushe, cirefu cakakwirira, mipendero yeŋguʋo dzake icizadza tembere.

Isaya 41:10
usatya, nokuti ndinewe; usavunduka, nokuti ndiri Mŋari wako; ndicakusimbisa, ɀirokwaɀo, ndicakuɓatsira; ɀirokwaɀo, ndicakutsigira noruʋoko rwaŋgu rworudyi rwokururama.

Isaya 57:15
Nokuti ɀanzi noWakakwirira Urikumsoro, unogara mukusiŋgaperi, unezita rinonzi Dɀene: Ndinogara pakakwirira napanɀimbo tȿene, ʋuye nounomŋeya wakapxanyika unoɀininipisa, kuti ndiponese ɀe mŋeya wounoɀininipisa, ndiponese ɀe mŋoyo wowakapxanyika.

Jeremiya 29:11
Nokuti ndinoziʋa ndaŋgariro dzandinoraŋgarira pamsoro penyu — ndiɀo ɀinotaura Jehova — ndaŋgariro dzorugare, dzisati dziri dzeɀakaipa, kuti ndikupei mugumo unetariro.

John 3:16
Nokuti Mŋari wakaɗa nyika nokuɗaro, kuti wakapa Mŋanakomana wake wakaɓerekwa mumŋe woga, kuti aninani unotenda kwaari, arege kufa, asi aʋe noʋupenyu bgusiŋgaperi.

John 12:40
Wakapofumadza meso aʋo, akawomesa mŋoyo yaʋo; Kuti ʋarege kuʋona nameso aʋo, nokunzwisisa nemŋoyo yaʋo, Ʋadzoke, Ndiʋaporese.

John 14:1
Mŋoyo yenyu irege kumanikidzwa; tendai kunaMŋari, mutende ʋo kwandiri.

John 14:27
Ndinokusiyirai rugare; ndinokupai rugare rwaŋgu; handikupiyi sokupa kwenyika. Mŋoyo yenyu irege kumanikidzwa, irege kutya.

John 16:33
Ndakareʋa iɀoɀi kwamuri, kuti muʋe norugare mandiri. Panyika munotambudzika; asi tsuŋgai mŋoyo, ini ndakakunda nyika.

Ruka 24:38
Akati kwaʋari: Munomanikidzwa neiko? Mifuŋgo inomukireiko mumŋoyo yenyu?

Mako 11:23
Ɀirokwaɀo ndinoti kwamuri: Mumŋe nomumŋe unoti kugomo iri: Simudzwa, ukandwe muguŋgwa, asiŋganyunyuti mumŋoyo make, asi acitenda kuti ɀaanoreʋa ɀicaitika, ucaʋa naɀo.

Mateu 5:8
Ʋakaropafadzwa ʋakacena pamŋoyo; nokuti ʋacaʋona Mŋari.

Mateu 11:28
Ʋuyai kwandiri, imi mose makaneta, makaremerwa, ini ndicakuzorodzai.

Zvirevo 3:5
Ʋimba naJehova nomŋoyo wako wose, Urege kusendama panjere dzako.

Mapisarema 34:18
Jehova uri pedyo naʋanemŋoyo yakaputsika, Unoponesa ʋanemŋeya yakapxanyika.

Mapisarema 51:17
Ɀiɓayiro ɀaMŋari mŋeya wakaputsika; Mŋoyo wakaputsika nowakapxanyika, imi Mŋari hamuŋgaushoʋori.

Mapisarema 55:22
Kandira mutoro wako pamsoro paJehova, iye ucakusimbisa; Haaŋgatoŋgotenderi wakarurama kuti azunuŋguswe.

Mapisarema 147:3
Unoporesa ʋanemŋoyo yakaputsika, Unosuŋga maʋaŋga aʋo.

Zvakazarurwa 21:4
Ucapisika misodzi yose pameso aʋo; rufu harucaʋi’ po, kana kucema, kana kurira, kana kutambudzika haɀiŋgaʋi’ po; nokuti ɀokutaŋga ɀapfuʋura.

VaRoma 8:28
Tinoziʋa kuti ɀinhu ɀose ɀinoɓatirana kuti ɀiitire ɀakanaka aʋo ʋanoɗa Mŋari, aʋo ʋakaɗanwa seɀaakafuŋga.

VaRoma 12:2
Musaenzaniswa nenyika ino; asi mushandurwe muraŋgariro wenyu uciʋandudzwa, kuti muidze muziʋe kuɗa kwaMŋari kwakanaka, kunofadza, kwakakwana.

Zvirevo 4:23
Ceŋgeta mŋoyo wako kupfuʋura ɀose ɀinofanira kurindwa; Nokuti mukati mawo ndi’mo muneɀituɓu ɀoʋupenyu.

Zvirevo 3:5-6
[5] Ʋimba naJehova nomŋoyo wako wose, Urege kusendama panjere dzako.[6] Umutende panzira dzako dzose, Agoruramisa makwara ako ose.

1 VaKorinte 6:19-20
[19] Hamuziʋi here kuti muʋiri wenyu itembere yoMŋeya Mutȿene, uri mukati menyu, wamakapiwa naMŋari? Hamuzi ʋenyu;[20] nokuti makateŋgwa nomuteŋgo; naiɀoɀo kudzai Mŋari mumuʋiri wenyu.

VaFiripi 4:6-7
[6] Musafuŋganya pamsoro pecinhu cimŋe; asi paɀinhu ɀose, mikumbiro yenyu ŋgaiziʋiswe Mŋari nokunyeŋgetera nokukumbira, pamŋe cete nokuʋoŋga.[7] Ɀino rugare rwaMŋari runopfuʋura kunzwisisa kwose, rucarinda mŋoyo yenyu nemifuŋgo yenyu munaKristu Jesu.

Mateu 11:28-30
[28] Ʋuyai kwandiri, imi mose makaneta, makaremerwa, ini ndicakuzorodzai.[29] Muise joko raŋgu pamsoro penyu, mudzidze kwandiri; nokuti ndiri munyoro, ndinomŋoyo unoɀininipisa, kuti muwane zororo pamŋeya yenyu.[30] Nokuti joko raŋgu rakanaka, nomutoro waŋgu unorerukira.

Mapisarema 34:1-22
[1] Pisarema raDavidi, paŋguʋa yaakaɀiita ɓenzi pamberi paAbimereki, akadziŋgwa naye, akaenda hake. Ndicarumbidza Jehova ŋguʋa dzose; Rumbidzo yake icagara mumuromo maŋgu.[2] Mŋeya waŋgu ucaɀirumbidza munaJehova; Ʋanyoro ʋacaɀinzwa, ʋakafara.[3] Kudzai Jehova pamŋe cete neni, Ŋgatikudzise zita rake pamŋe cete.[4] Ndakatȿaka Jehova, akandipindura, Akandisunuŋgura pakutya kwaŋgu kwose.[5] Ʋakatarira kwaari, ʋakapenyeswa nomufaro; Ɀiso ɀaʋo haɀiŋgatoŋgonyadziswi.[6] Murombo uyu wakacema, Jehova akamunzwa, Akamuponesa panjodzi dzake dzose.[7] Mutumŋa waJehova unokomberedza ʋanomutya, Nokuʋarwira.[8] Raʋirai henyu, muʋone kuti Jehova wakanaka; Wakakomborerwa munhu unoʋimba naye.[9] Ityai Jehova, imi ʋatȿene ʋake; Nokuti ʋanomutya haʋana‐caʋanoshaiwa.[10] Ʋana ʋeshumba ʋanoshaiwa, ʋanofa nenzara; Asi ʋanotȿaka Jehova haʋanecinhu cakanaka caʋaŋgashaiwa.[11] Ʋuyai imi ʋana, munditerere; Ndicakudzidzisai kutya Jehova.[12] Ndoupi munhu unoɗa ʋupenyu, Unoɗa mazuʋa mazhinji, kuti aʋone ɀakanaka?[13] Dzora rurimi rwako pakutaura ɀakaipa, Nemiromo yako, urege kutaura ɀinonyeŋgera.[14] Ibva paneɀakaipa, uite ɀakanaka; Tȿaka rugare, uruteʋere.[15] Meso aJehova anotarira ʋakarurama, Ʋuye nzeʋe dzake dzinonzwa kucema kwaʋo.[16] Ciso caJehova cinoʋeŋga ʋanoita ɀakaipa, Kuti abvise ciyeʋudziro caʋo panyika.[17] Ʋakarurama ʋakaɗana, Jehova akanzwa, Akaʋarwira panjodzi dzaʋo dzose.[18] Jehova uri pedyo naʋanemŋoyo yakaputsika, Unoponesa ʋanemŋeya yakapxanyika.[19] Wakarurama unamaɗambudzo mazhinji; Asi Jehova unomurwira aɓuɗe paari ose.[20] Unoceŋgeta mafupa ake ose; Hakuna‐nerimŋe rawo rinovuniwa.[21] Ɀakaipa ɀicaʋuraya wakaipa; Ʋuye ʋanoʋeŋga ʋakarurama ʋacapiwa mhoȿa.[22] Jehova unodzikinura mŋeya yaʋaranda ʋake; Hapana‐nomumŋe kunaʋanoʋimba naye ucapiwa mhoȿa.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018