A A A A A

Kuwedzera: [Shanda]


VaKorose 3:23
Ɀose ɀamunoita, muɀiitei nomŋoyo wose, sokunaShe, musiŋgaitiri ʋanhu;

VaEfeso 4:28
Wakaɓa, ŋgaarege kuɓa ɀe; asi ɀirinani kuti atambudzike, aɓate namaʋoko ake ɓasa rakanaka, kuti aʋe necaaŋgapa unoshaiwa.

John 6:27
Musaɓatira ɀokudya ɀinopera, asi ɀokudya ɀinogara kuʋupenyu bgusiŋgaperi, ɀamucapiwa noMŋanakomana womunhu; nokuti Ƃaɓa, Mŋari, ʋakaisa cisimbiso kwaari.

VaGaratiya 6:4-5
[4] Ɀino munhu mumŋe nomumŋe ŋgaaidze ɓasa rake amene, ipapo uŋgaɀirumbidza pamsoro pake iye amene oga, asiŋgaɀiiti pamsoro pomumŋe.[5] Nokuti munhu mumŋe nomumŋe ucafanira kutakura mutoro wake.

Mapisarema 90:17
Kunaka kwaJehova Mŋari weɗu ŋgakuʋe pamsoro peɗu; Mutisimbisire ɓasa ramaʋoko eɗu; Ɀirokwaɀo, ɓasa ramaʋoko eɗu murisimbise.

Zvirevo 12:11
Unorima munda wake, ucaʋa neɀokudya ɀizhinji; Asi unoteʋera ɀisinamaturo, unoshaiwa njere.

Zvirevo 13:4
Mŋeya wesimbe unopaŋga, asi unoshaiwa; Asi mŋeya yaʋasinoʋusimbe icakodzwa.

VaFiripi 4:13
Ndiŋgaita ɀose naiye unondipa simba.

VaKorose 3:24
muciziʋa kuti mucapiwa naShe muɓairo wenhaka; nokuti munoɓatira Ishe Kristu.

Zvirevo 12:24
Ruʋoko rwaʋasinoʋusimbe rucaɓata ʋushe; Asi ʋanoʋusimbe ʋacaɓatiswa cibaro.

Zvirevo 14:23
Kuɓata kwose kuneɓatsiro; Asi kuŋgotaura nemiromo kunoɓereka kushaiwa.

Genesisi 2:3
Mŋari akaropafadza musi wecinomŋe, akauita mutȿene; nokuti wakazorora nawo paɓasa rake rose, raakaŋga asika nokuita iye Mŋari.

Ruka 1:37
Nokuti hakuneshoko raMŋari ricashaiwa simba.

1 Timoti 5:8
Asi kana munhu asiŋgaceŋgeti ʋokwake, ɀikuru ʋeimba yake, warasha kutenda, wakaipa kukunda usiŋgatendi.

Jeremiya 29:11
Nokuti ndinoziʋa ndaŋgariro dzandinoraŋgarira pamsoro penyu — ndiɀo ɀinotaura Jehova — ndaŋgariro dzorugare, dzisati dziri dzeɀakaipa, kuti ndikupei mugumo unetariro.

Zvirevo 6:10-12
[10] Kumboʋata ɀishomanene, kumbotsimŋaira ɀishomanene, Kumbofuŋgatira maʋoko ɀishomanene, ndizorore;[11] Saiɀoɀo ʋurombo bgako ʋucaȿika segororo, Nokushaiwa kwako somunhu wakashoŋga nhumbi dzokurwa.[12] Munhu usinamaturo, munhu unoita ɀakaipa, Ndiye unofamba nomuromo unenhema;

2 Timoti 2:6
Murimi unoɓate‐ɓasa ndiye unofanira kutaŋga kudya ɀiɓereko.

Genesisi 2:15
Jehova Mŋari akatora munhu, akamuisa mumunda weEdeni, kuti aurime nokuuceŋgeta.

Tito 2:7-8
[7] paɀinhu ɀose iwe umene uʋaratidze makwara amaɓasa akanaka; uʋe nokusakaŋganisa pakudzidzisa, nomugarire unokudzwa,[8] nokutaura kwakarurama, kusiŋgagoni kushoʋorwa, kuti unopesana nesu anyadziswe, asinecinhu cakaipa caaŋgareʋa pamsoro peɗu.

Zvirevo 16:3
Isa maɓasa ako ose kunaJehova, Ɀawakaraŋgarira ɀigoitika.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018