A A A A A

Kuwedzera: [Tattoos]


Revhitiko 19:28
Musaɀiceka miʋiri yenyu nokuɗa kwaʋakafa, kana kuɀitema nyora; ndini Jehova.

1 VaKorinte 6:18-20
[18] Tizai ʋupombge. Ɀiʋi ɀose, ɀinoitwa nomunhu, ɀiri kunze kwomuʋiri; asi unoita ʋupombge, unotadzira muʋiri wake.[19] Hamuziʋi here kuti muʋiri wenyu itembere yoMŋeya Mutȿene, uri mukati menyu, wamakapiwa naMŋari? Hamuzi ʋenyu;[20] nokuti makateŋgwa nomuteŋgo; naiɀoɀo kudzai Mŋari mumuʋiri wenyu.

Zvakazarurwa १९:१६
Paŋguʋo yake napacidɀa cake pakaŋga pakanyorwa zita rinoti: MAMBO WAMADZIMAMBO, NASHE WAMADZISHE.

1 VaKorinte 10:23-31
[23] Ndakatenderwa ɀinhu ɀose; asi ɀose haɀindiɓatsiri. Ndakatenderwa ɀinhu ɀose; asi ɀose haɀisimbisi.[24] Munhu ŋgaarege kuɀitȿakira ɀake, asi ɀomumŋe.[25] Idyai ɀose ɀinoteŋgwa panoteŋgeswa nyama, musingabvunzi cinhu nokuɗa kwehana;[26] nokuti nyika ndeyaShe nokuzara kwayo.[27] Kana mumŋe waʋasiŋgatendi akakukokerai kuzodya, kana mukaɗa kuenda, idyai ɀose ɀinoiswa pamberi penyu, musiŋgabvunzi cinhu nokuɗa kwehana.[28] Asi kana mumŋe akati kwamuri: Ici cakaɓayirwa ɀifananidzo, regai kudya nokuɗa kwaiye wakakuratidzai, ʋuye nokuɗa kwehana;[29] handireʋi hana yako, asi yomumŋe; nokuti kusunuŋguka kwaŋgu kunotoŋgerweiko nehana yomumŋe?[30] Kana im ndicidya ndiciʋoŋga, ndiŋgagotukirweiko nokuɗa kwecinhu candinoʋoŋga pamsoro paco?[31] Naiɀoɀo, kana mucidya, kana mucinwa, kana muciita cinhu cipi necipi, itai ɀose kuti Mŋari akudzwe.

VaEfeso ५:१०
muciidza muziʋe ɀinofadza Ishe.

Dheuteronomio 14:1
Imi muri ʋana ʋaJehova Mŋari wenyu; musaɀitema, kana kuɀiʋeʋura pakati pameso pamsoro paʋakafa.

1 VaKorinte 3:16-17
[16] Ko hamuziʋi kuti muri tembere yaMŋari, ʋuye kuti Mŋeya waMŋari unogara mukati menyu here?[17] Kana munhu acitadzira tembere yaMŋari, Mŋari ucamutadzira ʋo; nokuti tembere yaMŋari itȿene, ndimi iyo.

1 VaKorinte 9:27
asi ndinorwadzisa muʋiri waŋgu, ndiciuita muranda; kuti ɀimŋe ini, ndamboparidzira ʋamŋe, ndirege kuʋa wakarashwa ndimene.

VaRoma 12:1
Naiɀoɀo ndinokumbira ɀikuru kwamuri, hama dzaŋgu, netsitsi dzaMŋari, kuti muise miʋiri yenyu, ciʋe ciɓayiro cipenyu, citȿene, cinofadza Mŋari, ndiko kunamata kwenyu kwomŋoyo.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018