A A A A A

Kuwedzera: [Tarenda]


VaEfeso 2:10
Nokuti tiri ɓasa rake, takasikwa kuti munaKristu Jesu tiite maɓasa akanaka, akagadzirwa kare naMŋari kuti tifambe maari.

Ekisodho 35:10
Ʋarume ʋose pakati penyu ʋanemŋoyo yakacenjera ŋgaʋaʋuye, ʋaite ɀose ɀakarairwa naJehova;

James 1:17
Ɀipo ɀose ɀakanaka neɀipiwa ɀose ɀakakwana ɀinobva kumsoro, ɀiciɓuruka kunaƂaɓa ʋeɀiedza, uyo usina‐kupinduka kana mumvuri wokushanduka.

Zvirevo 22:29
Unoʋona munhu unoshiŋgaira paɓasa rake here? Ucamira pamberi pamadzimambo; Haaŋgamiri pamberi paʋanhu ʋasiŋgazikanwi.

Jeremiya 4:4-5
[4] Ɀidziŋgisirei Jehova, mubvise ɀikanda ɀapamberi ɀomŋoyo, imi ʋanhu ʋaJuda naʋagere Jerusarema; kuti kutsamŋa kwaŋgu kukuru kurege kuɓuɗa somŋoto, upise kusinomunhu unogona kuudzimura, nokuɗa kweɀakaipa ɀamakaita.[5] Taurai pakati paJuda, muparidze muJerusarema, muti: Ridzai hwamanda panyika, ɗanidzirai, muti: Ʋuŋganai, tindopinda mumaguta akakomberedzwa.

1 VaKorinte 12:5-6
[5] Marudzi mazhinji okushumira ari’po, ʋuye Ishe mumŋe.[6] Marudzi mazhinji amaɓasa ari’po, asi Mŋari mumŋe, iye unoɓata ɀose munaʋose.

1 Petro 4:10-11
[10] Mumŋe nomumŋe seɀaakapiwa cipo cenyasha, shumiranai naco saʋatariri ʋakanaka ʋenyasha zhinji dzaMŋari.[11] Kana munhu acitaura, ŋgaataure saaneŋge ari mashoko aMŋari; kana munhu acishumira, ŋgaɀiitwe senesimba raanopiwa naMŋari; kuti Mŋari akudzwe paɀose naJesu Kristu, iye unokubginya nesimba nokusiŋgaperi‐peri. Ameni.

Ekisodho 31:3-5
[3] ndikamuzadza noMŋeya waMŋari, noʋucenjeri, nokunzwisisa, nokuziʋa kwose, nokugona marudzi ose amaɓasa,[4] kuti afuŋge mano oʋumhizha, nokuɓata nendarama, nesirveri, nendarira,[5] nokuʋeza mabge anoiswa mukati, nokuʋeza matanda, nokugona marudzi ose amaɓasa.

Mateu 5:14-16
[14] Imi muri ciedza cenyika. Guta rakaʋakwa pagomo hariŋgaʋanziki.[15] Nomŋenje haʋaŋgautuŋgidzi, ʋakauisa pasi peɗeŋgu, asi pacigadziko, uvenekere ʋose ʋari mumba.[16] Saiɀoɀo ciedza cenyu ŋgacivenekere pamberi paʋanhu, kuti ʋaʋone maɓasa enyu akanaka, ʋakudze Ƃaba ʋenyu ʋari kuɗeŋga.

Mateu 6:1-4
[1] Cenjerai, kuti murege kuita kururama kwenyu pamberi paʋanhu, kuti muʋonekwe naʋo; kana maɗaro hamunamuɓairo kunaƂaɓa ʋenyu ʋari kuɗeŋga.[2] Ɀino kana ucipa ʋarombo ɀipo, rega kuridza hwamanda pamberi pako, seɀinoita ʋanyeŋgeri mumasinagoge nomunzira dzomumusha, kuti ʋakudzwe naʋanhu. Ɀirokwaɀo ndinoti kwamuri, ʋapiwa muɓairo waʋo.[3] Asi iwe, kana ucipa ɀipo, ruʋoko rwako rworuɓoshwe ŋgarurege kuziʋa cinoitwa norudyi rwako,[4] kuti kupa kwako kuʋe pakaʋanda; ipapo Ƃaɓa ʋako ʋanoʋona pakaʋanda ʋacakupa muɓairo.

VaRoma 12:3-8
[3] Nokuti nenyasha dzandakapiwa, ndinoʋudza mumŋe nomumŋe uri pakati penyu, kuti arege kuɀifuŋga mukuru kupfuʋura paanofanira kufuŋga napo; asi afuŋge nokufuŋga kwakacenjera, mumŋe nomumŋe neciyero cokutenda, seɀaakagoʋerwa naMŋari.[4] Nokuti seɀatinemitezo mizhinji pamuʋiri mumŋe, asi mitezo yose haineɓasa rimŋe cete;[5] saiɀoɀo isu, tiri ʋazhinji, tiri muʋiri mumŋe cete munaKristu, mumŋe nomumŋe ari mutezo waʋamŋe.[6] Tineɀipo ɀakasiyana, patakapiwa nyasha napo; kana kuri kuprofita, ŋgatiprofite ɀakaenzana nokutenda kweɗu;[7] kana kuri kushumira, ŋgaɀiʋonekwe pakushumira kweɗu; kana kuri kudzidzisa, pakudzidzisa kweɗu;[8] kana kuri kuraira, pakuraira kweɗu; unopa, ŋgaape nomŋoyo wose; uri mukuru, ŋgaaɓate nokushiŋgaira; unoitira ŋgoni, ŋgaaite nomufaro.

1 VaKorinte 12:1-11
[1] Ɀino, kana ɀiri ɀipo ɀoMŋeya, hama dzaŋgu, handiɗi kuti muʋe ʋasiŋgaziʋi.[2] Munoziʋa kuti paŋguʋa yamaiʋa ʋahedeni, makaŋga mucikweʋerwa kuɀifananidzo, ɀisiŋgagoni kutaura, seɀamaituŋgamirirwa.[3] Saka ndinokuziʋisai kuti hakunomunhu unotaura noMŋeya waMŋari, uŋgati: Jesu ŋgaatukwe! Ʋuye, hakunomunhu uŋgati: Jesu ndiye Ishe, asi noMŋeya Mutȿene.[4] Ɀino marudzi mazhinji eɀipo ari’po, asi Mŋeya ndomumŋe.[5] Marudzi mazhinji okushumira ari’po, ʋuye Ishe mumŋe.[6] Marudzi mazhinji amaɓasa ari’po, asi Mŋari mumŋe, iye unoɓata ɀose munaʋose.[7] Asi mumŋe nomumŋe unopiwa kuratidzwa kwoMŋeya, kuti ʋose ʋaɓatsirwe.[8] Nokuti mumŋe unopiwa noMŋeya shoko roʋucenjeri, mumŋe shoko rokuziʋa noMŋeya iwoyu;[9] mumŋe, kutenda muMŋeya iwoyu; mumŋe, ɀipo ɀokuporesa muMŋeya iwoyu;[10] mumŋe, kuita maɓasa esimba; mumŋe, kuprofita; mumŋe, kuziʋisisa mŋeya; mumŋe, marudzi endimi; mumŋe kuɗudzira ndimi;[11] asi iɀi ɀose ɀinoitwa noMŋeya iwoyu mumŋe cete, unogoʋera mumŋe nomumŋe seɀaanoɗa.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018