A A A A A

Kuwedzera: [Kuzvidzivirira]


Ruka 11:21
Kana munhu unesimba, wakashoŋga nhumbi dzokurwa, acirinda imba yake, nhumbi dzake dzinoceŋgeteka.

Mabasa 12:4
Ɀino wakati amuɓata, akamusuŋga mutoroŋgo, akamuisa kumapoka manna, rimŋe nerimŋe rinaʋarwi ʋanna, kuti ʋamurinde, aciti amuise pamberi paʋanhu, kana paseka yapfuʋura.

Ruka 22:52
Ɀino Jesu akati kuʋaprista ʋakuru naʋakuru ʋetembere, naʋakuru ʋakaŋga ʋaʋuya kwaari kumuɓata: Maɓuɗa neminondo netȿimbo sokugororo here?

Ruka 10:29-37
[29] Asi iye, aciɗa kuɀiruramisa, akati kunaJesu: Wokwaŋgu ndianiko?[30] Jesu akapindura, akati: Mumŋe munhu wakabva Jerusarema, akaɓurukira Jeriko; akawirwa namakororo, akamupamba ŋguʋo, akamuroʋa, akaenda, ndokumusiya oɗa kufa.[31] Ɀino mumŋe muprista wakaŋga aciŋgoɓuruka hake nenzira iyo; akati acimuʋona, akanyenyeredza.[32] Nokuɗaro muRevi ʋo wakaȿika’po, aka mu ʋona, akanyenyeredza.[33] Ɀino mumŋe muSamaria, wakaŋga ari parwendo, wakaȿika kwaari; akati acimuʋona, akamunzwira tsitsi,[34] akaenda kwaari, ndokupombera maʋaŋga ake, aka a ɗira mafuta newaini; akamukwidza pacipfuwo cake, ndokumuisa kuimba yaʋaeni, ndokumuceŋgeta.[35] Ɀino, aʋa maŋgwana, akaɓuɗisa madenari maʋiri, akaapa mŋene weimba, akati: Muceŋgete; ʋuye ɀose ɀauno mu ripira kupfuʋura iɀi, ndicakupa ɀe, kana ndicidzoka.[36] Unofuŋgei, ndoupiko kunaʋatatu aʋa wakaŋga ari wokwake waiye wakawirwa namakororo?[37] Akati: Ndiye wakamuitira ŋgoni. Jesu akati kwaari: Enda, undoita saiɀoɀo.

1 Samueri 17:41-54
[41] MuFiristia akaʋuya, akasweɗera kunaDavidi; munhu wakaŋga akaɓata nhoʋo yake akamutuŋgamirira.[42] Ɀino muFiristia wakati acitarira, akaʋona Davidi, akamuɀidza; nokuti wakaŋga aciri mukomana hake, mutȿuku, aneciso cakanaka.[43] MuFiristia akati kunaDavidi: Ndiri imbga kanhi, ɀaunoʋuya kwandiri netȿimbo? MuFiristia akatuka Davidi naʋamŋari ʋake.[44] MuFiristia akati kunaDavidi: Ʋuya ʋuno kwandiri, ndipe shiri dzokuɗeŋga neɀikara ɀeɓundo nyama yako.[45] Ipapo Davidi akati kumuFiristia: Iwe unoʋuya kwandiri nomunondo, nepfumo, nemharu; asi ini ndinoʋuya kwauri nezita raJehova wehondo, Mŋari wehondo dzaʋaIsraeri, ʋaunoshoʋora.[46] Nhasi Jehova ucakuisa muruʋoko rwaŋgu; ndicakuʋuraya, ndicakugura musoro wako, ndicapa shiri dzokuɗeŋga neɀikara ɀenyika ɀitunha ɀehondo dzaʋaFiristia nhasi, kuti nyika yose iziʋe kuti Mŋari uri’po pakati paIsraeri.[47] Ɀino kuti ʋuŋgano iyo yose iziʋe, kuti Jehova haaponesi nomunondo kana nepfumo, nokuti kurwa ndokwaJehova, iye ucakuisa mumaʋoko eɗu.[48] Ɀino muFiristia wakati acisimuka, aciʋuya kuzosoŋgana naDavidi, Davidi akakurumidza, akamhanyira kuhondo kuzosoŋgana nomuFiristia.[49] Davidi akapinza ruʋoko rwake muhomboɗo yake, akabvisa’mo ibge, akariposhera, akaroʋa muFiristia pahuma yake; ibge rikanyura muhuma yake, iye akawira pasi neciso.[50] Naiɀoɀo Davidi akakunda muFiristia necifura‐mabge nebge, akakunda muFiristia, akamuʋuraya; asi kwakaŋga kusinomunondo muruʋoko rwaDavidi.[51] Ɀino Davidi akamhanya, akamira pamsoro pomuFiristia, akatora munondo wake, akauvomora pamuhara wawo, akamuʋuraya, akamugura musoro wake nawo. Ɀino ʋaFiristia ʋakati ʋaciʋona kuti mhare yaʋo yafa, ʋakatiza.[52] Ɀino ʋarume ʋaIsraeri naʋaJuda ʋakasimuka, ʋakaɗanidzira, ʋakateʋera ʋaFiristia kuȿikira paGati napamasuʋo eEkroni. Ʋakaŋga ʋakuʋadzwa ʋaʋaFiristia ʋakawira pasi panzira inoenda Shaaraimi, kuȿikira paGati napaEkroni.[53] Ipapo ʋana ʋaIsraeri ʋakadzoka pakudziŋgirira ʋaFiristia, ʋakapambara misasa yaʋo.[54] Davidi akatora musoro womuFiristia, akauisa Jerusarema, asi ŋguʋo dzake dzokurwa nadzo wakadziisa mutente rake.

Ruka 22:36
Akati kwaʋari: Asi ɀino, unecikwama, ŋgaacitore, nokuɗaro ʋo unehomboɗo; usinomunondo, ŋgaateŋgese ŋguʋo yake, auteŋge.

Ekisodho 22:2-3
[2] Kana mbava ikaɓatwa icipaza, ikarobga, ikafa, wamuʋuraya haaŋgaʋi nemhoȿa paropa rake.[3] Asi kana zuʋa rakaŋga ramuɓuɗira, ucaʋa nemhoȿa paropa rake, unofanira kuripa; kana asinecinhu unofanira kuteŋgeswa nokuɗa kwokuɓa kwake.

Ekisodho 20:13
Usaʋuraya.

Mateu 5:39
Asi ini ndinoti kwamuri: Musadziʋisa wakaipa, asi unokuroʋa paɗama rorudyi, umurinzire rimŋe ʋo.

Ekisodho 22:2
Kana mbava ikaɓatwa icipaza, ikarobga, ikafa, wamuʋuraya haaŋgaʋi nemhoȿa paropa rake.

Mapisarema 82:4
Sunuŋgurai ʋarombo naʋashaiwi Ʋarwirei paruʋoko rwowakaipa.

VaRoma 12:19
Musatsiʋa, ʋaɗikanwa, asi mudziʋurire kutsamŋa; nokuti kwakanyorwa, kucinzi: Kutsiʋa ndokwaŋgu, ini ndicaripira — ndiɀo ɀinoreʋa Ishe.

Mateu 5:38-39
[38] Makanzwa kuti ɀakanzi: Ziso rinotsibga neziso, zino nezino.[39] Asi ini ndinoti kwamuri: Musadziʋisa wakaipa, asi unokuroʋa paɗama rorudyi, umurinzire rimŋe ʋo.

VaRoma 13:4
nokuti ndiye mushumiri waMŋari kwauri, kuti akuitire ɀakanaka. Asi kana uciita ɀakaipa, citya; nokuti iye haaɓati munondo pasina; nokuti ndiye mushumiri waMŋari, mutsiʋi wokutsamŋa kunounoita ɀakaipa.

Ruka 22:36-38
[36] Akati kwaʋari: Asi ɀino, unecikwama, ŋgaacitore, nokuɗaro ʋo unehomboɗo; usinomunondo, ŋgaateŋgese ŋguʋo yake, auteŋge.[37] Nokuti ndinoti kwamuri, kuti iɀi ɀakanyorwa ɀinofanira kuitika kwandiri, ɀinoti: Wakaʋereŋgwa pamŋe cete naʋaɗariki ʋomurairo; nokuti iɀo ɀakanyorwa pamsoro paŋgu ɀoitika.[38] Ipapo ʋakati: Ishe, tarirai, heyi minondo miʋiri. Akati kwaʋari: Ɀariŋgana.

Mapisarema 144:1
Pisarema raDavidi. Ŋgaarumbidzwe Jehova, ɗombo raŋgu, Unodzidzisa maʋoko aŋgu kurwa, Neminwe yaŋgu kufura;

1 Timoti 5:8
Asi kana munhu asiŋgaceŋgeti ʋokwake, ɀikuru ʋeimba yake, warasha kutenda, wakaipa kukunda usiŋgatendi.

VaRoma 12:18
Kana ɀicibvira, pamunogona napo, iʋai norugare naʋanhu ʋose.

Zvirevo 24:11
Rwira ʋanoiswa kurufu; Noʋoʋurawa usarega kuʋadzosa.

Mateu 26:51
Ɀino tarira, mumŋe waʋaiʋa naJesu, akatambanudza ruʋoko rwake, akavomora munondo wake, akatema muranda womuprista mukuru, akagura nzeʋe yake.

John 18:10
Ɀino Simoni Petro, wakaŋga anomunondo, akauvomora, akatema muranda womuprista mukuru, akamugura nzeʋe yorudyi. Zita romuranda uyo rainzi Markosi.

Mateu 5:9
Ʋakaropafadzwa ʋanoyananisa; nokuti ʋacanzi ʋana ʋaMŋari.

Mateu 26:52-54
[52] Ɀino Jesu akati kwaari: Dzosera munondo wako mumuhara wawo, nokuti ʋose ʋanoɓata munondo, ʋacafa nomunondo.[53] Unofuŋga here kuti handigoni kukumbira kunaƂaɓa ʋaŋgu, ʋakandipa ikoɀino ʋatumŋa ʋanopfuʋura mapoka makuru‐kuru anegumi namaʋiri?[54] Magwaro aŋgagoitika seiko, anoti ɀinofanira kuitwa kuɗaro?

Mateu 24:43
Asi ziʋai iɀi, kuti mŋene weimba, ɗai aiziʋa ŋguʋa yokuȿika kwembava, uŋgaɗai airinda, akasatendera kuti imba yake ipazwe.

Genesisi 9:5-6
[5] Ɀirokwaɀo ropa renyu, roʋupenyu bgenyu, ndicaritȿaka; ndicaritȿaka paɀipenyu ɀose, ndicatȿaka ʋupenyu bgomunhu paruʋoko rwomunhu naparuʋoko rwehama yomunhu.[6] Aninani unoteʋura ropa romunhu, ropa rake ricateʋurwa ʋo nomunhu; nokuti Mŋari wakaita munhu nomufananidzo wake.

Nehemia 4:14
Ndikatarira, ndikasimuka, ndikati kuʋakuru nokuʋatariri nokunaʋamŋe ʋanhu: Regai kuʋatya; raŋgarirai Jehova mukuru unotyisa, murwire hama dzenyu, naʋanakomana ʋenyu, naʋakunda ʋenyu, naʋakadzi ʋenyu, nedzimba dzenyu.

John 18:10-11
[10] Ɀino Simoni Petro, wakaŋga anomunondo, akauvomora, akatema muranda womuprista mukuru, akamugura nzeʋe yorudyi. Zita romuranda uyo rainzi Markosi.[11] Ɀino Jesu akati kunaPetro: Isa munondo wako mumuhara; mukombe wandakapiwa naƂaɓa, handiŋgaunwi here?

Zvirevo 25:21-22
[21] Kana muʋeŋgi wako anenzara, umupe ɀokudya adye; Kana anenyota, umupe mvura anwe.[22] Nokuti ucatutira mazimbe omŋoto pamusoro wake, Ʋuye Jehova ucakuripira.

VaRoma 12:17
Musatsiʋa munhu cakaipa kana akuitirai cakaipa. Tȿakai ɀakarurama pamberi paʋanhu ʋose.

Mateu 26:51-54
[51] Ɀino tarira, mumŋe waʋaiʋa naJesu, akatambanudza ruʋoko rwake, akavomora munondo wake, akatema muranda womuprista mukuru, akagura nzeʋe yake.[52] Ɀino Jesu akati kwaari: Dzosera munondo wako mumuhara wawo, nokuti ʋose ʋanoɓata munondo, ʋacafa nomunondo.[53] Unofuŋga here kuti handigoni kukumbira kunaƂaɓa ʋaŋgu, ʋakandipa ikoɀino ʋatumŋa ʋanopfuʋura mapoka makuru‐kuru anegumi namaʋiri?[54] Magwaro aŋgagoitika seiko, anoti ɀinofanira kuitwa kuɗaro?

Mateu 5:38-44
[38] Makanzwa kuti ɀakanzi: Ziso rinotsibga neziso, zino nezino.[39] Asi ini ndinoti kwamuri: Musadziʋisa wakaipa, asi unokuroʋa paɗama rorudyi, umurinzire rimŋe ʋo.[40] Kana munhu aciɗa kukukwirira, kuti akutorere ŋguʋo yako yomukati, umutendere neŋguʋo yokunze ʋo.[41] Aninani unokumanikidza kuenda maira imŋe, uende naye mbiri.[42] Unokumbira kwauri umupe, usafuratira unoɗa kukwereta kwauri.[43] Makanzwa kuti ɀakanzi: Uɗe wokwako, uʋeŋge muʋeŋgi wako.[44] Asi ini ndinoti kwamuri: Iɗai ʋaʋeŋgi ʋenyu, munyeŋgeterere ʋanokutambudzai;

Ezekieri 33:11
Uti kwaʋari: Noʋupenyu bgaŋgu — ndiɀo ɀinotaura Ishe Jehova — handifariri rufu rwowakaipa, asi kuti wakaipa atendeʋuke panzira yake; tendeʋukai, tendeʋukai panzira dzenyu dzakaipa, nokuti mucafireiko, imi imba yaIsraeri?

VaRoma 12:18-21
[18] Kana ɀicibvira, pamunogona napo, iʋai norugare naʋanhu ʋose.[19] Musatsiʋa, ʋaɗikanwa, asi mudziʋurire kutsamŋa; nokuti kwakanyorwa, kucinzi: Kutsiʋa ndokwaŋgu, ini ndicaripira — ndiɀo ɀinoreʋa Ishe.[20] Asi kana muʋeŋgi wako aziya, umupe kudya; kana afa nenyota, umupe kunwa; nokuti kana uciita iɀoɀo, ucatutira mazimbe omŋoto pamusoro wake.[21] Usakundwa neɀakaipa, asi ukunde ɀakaipa neɀakanaka.

1 Samueri 17:31-37
[31] Ɀino ʋakati ʋanzwa mashoko akataurwa naDavidi, ʋakaarondedzera kunaSauro; akatuma munhu kuzomuɗana.[32] Davidi akati kunaSauro: Ŋgakurege kuʋa nomunhu unopera mŋoyo nokuɗa kwake; muranda wenyu ucaenda kundorwa nomuFiristia uyo.[33] Sauro akati kunaDavidi: Hauŋgagoni kundorwa nomuFiristia uyo, nokuti uciri mukomana, asi iye murume murwi kubva paʋuɗuku bgake.[34] Davidi akati kunaSauro: Muranda wenyu waifudza makwai aɓaɓa ʋake; ɀino kana shumba ikaȿika, kana ɓere, kuzotora gwaiana paɓoka,[35] ndaiɓuɗa, ndikaiteʋera, ndikaiʋuraya, ndikarirwira pamuromo wayo; kana iciŋge ikandimukira, ndaiiɓata ndebvu dzayo, ndokuiɓaya nokuiʋuraya.[36] Muranda wenyu akaɀiʋuraya ɀose, kunyaŋge shumba kunyaŋge ɓere; muFiristia uyu usino‐kudziŋgiswa ucafanana necimŋe caɀo, nokuti wakashoʋora hondo dzaMŋari mupenyu.[37] Davidi akati: Jehova wakandirwira pagumbo reshumba negumbo reɓere, iye ucandirwira ʋo paruʋoko rwomuFiristia uyu. Ipapo Sauro akati kunaDavidi: Enda hako, Jehova ucaʋa newe.

Ruka 22:50
Ipapo mumŋe waʋo akatema muranda womuprista mukuru, akamugura nzeʋe yorudyi.

Ekisodho 21:22-25
[22] Kana ʋarume ʋakarwa, ʋakakuʋadza mukadzi unemimba, akashaya, asi asina‐kukuʋadzwa hake ɀikuru, iye unofanira kuripiswa seɀaanotarirwa nomurume womukadzi uyo; unofanira kuripa seɀinotarwa naʋatoŋgi.[23] Asi kana aciŋge akuʋadzwa kwaɀo, iye unofanira kutsiʋa ʋupenyu noʋupenyu ʋo,[24] ziso neziso, zino nezino, ruʋoko noruʋoko, rutsoka norutsoka,[25] kutȿa nokutȿa, ʋaŋga neʋaŋga, kukuʋadzwa nokukuʋadzwa.

Ezekieri 33:6
Asi kana nharirire ikaʋona munondo uciʋuya, akasaridza hwamanda, ʋanhu ʋakasanyeʋerwa, munondo ukaȿika, ukabvisa mumŋe pakati paʋo, wabviswa hake nokuɗa kweɀakaipa ɀake, asi ropa rake ndicaribvunza paruʋoko rwenharirire.

Ekisodho 22:3
Asi kana zuʋa rakaŋga ramuɓuɗira, ucaʋa nemhoȿa paropa rake, unofanira kuripa; kana asinecinhu unofanira kuteŋgeswa nokuɗa kwokuɓa kwake.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018