A A A A A

Kuwedzera: [Kusuruvara]


Mateu 5:4
Ʋakaropafadzwa ʋanocema; nokuti ʋacanyaradzwa.

Dheuteronomio 31:8
Jehova ndiye unokutuŋgamirira, iye ucaʋa newe, haaŋgakuregi, haaŋgakusiyi; usatya kana kuvunduswa.

Mateu 11:28
Ʋuyai kwandiri, imi mose makaneta, makaremerwa, ini ndicakuzorodzai.

Isaya 41:10
usatya, nokuti ndinewe; usavunduka, nokuti ndiri Mŋari wako; ndicakusimbisa, ɀirokwaɀo, ndicakuɓatsira; ɀirokwaɀo, ndicakutsigira noruʋoko rwaŋgu rworudyi rwokururama.

1 Petro 5:7
kandirai pamsoro pake kufuŋganya kwenyu kwose, nokuti iye unokuceŋgetai.

1 VaKorinte 10:13
Hakunomuidzo wakakuɓatai imi, asi waʋanhu ʋose; asi Mŋari, wakatendeka, haaŋgatenderi kuti muidzwe kupfuʋura pamunogona napo; asi pamŋe cete nomuidzo, iye ucakupai ʋo nzira yokuɓuɗa nayo, muʋe nesimba rokutsuŋga.

Mapisarema 30:5
Nokuti kutsamŋa kwake kuri’po ciŋguʋa ciɗuku; Asi ŋgoni dzake ndedzoʋupenyu bgose. Kucema kuŋgaʋa’po maɗekwana, Asi mufaro unoȿika maŋgwanani.

Mapisarema 34:18
Jehova uri pedyo naʋanemŋoyo yakaputsika, Unoponesa ʋanemŋeya yakapxanyika.

Zvirevo 12:25
Kutambudzika pamŋoyo womunhu kunouremedza; Asi shoko nyoro rinoufadza.

1 Petro 5:6-7
[6] Naiɀoɀo ɀininipisei pasi poruʋoko runesimba rwaMŋari, kuti akukudzei neŋguʋa yakafanira;[7] kandirai pamsoro pake kufuŋganya kwenyu kwose, nokuti iye unokuceŋgetai.

Mapisarema 23:4
Ɀirokwaɀo, kunyaŋge ndikafamba mumupata womumvuri worufu, Handiŋgatoŋgotyi ɀakaipa; nokuti imi mune’ni; Tȿimbo yenyu nomuɗonɀo wenyu ɀinondinyaradza.

VaRoma 12:2
Musaenzaniswa nenyika ino; asi mushandurwe muraŋgariro wenyu uciʋandudzwa, kuti muidze muziʋe kuɗa kwaMŋari kwakanaka, kunofadza, kwakakwana.

Mapisarema 38:9
Ishe, ɀose ɀinoɗa mŋoyo waŋgu ɀiri pamberi penyu; Hamuna‐kuʋanzirwa kugomba kwaŋgu.

Muparidzi 1:18
Nokuti muʋucenjeri ʋuzhinji munokucema kuzhinji; ʋuye, unowedzera ziʋo, unowedzera shuŋgu.

Zvakazarurwa 21:3-4
[3] Ndikanzwa inzwi ricibva kuɗeŋga, riciti: Tarirai, tabernakeri yaMŋari iri pakati paʋanhu, iye ucagara naʋo, iʋo ʋacaʋa ʋanhu ʋake; Mŋari amene ucaʋa naʋo, aʋe Mŋari waʋo.[4] Ucapisika misodzi yose pameso aʋo; rufu harucaʋi’ po, kana kucema, kana kurira, kana kutambudzika haɀiŋgaʋi’ po; nokuti ɀokutaŋga ɀapfuʋura.

Muparidzi 11:10
Dziŋga ɀinonetsa pamŋoyo pako, ubvise ɀakaipa panyama yako, nokuti ʋuɗuku noʋujaya haɀinamaturo.

VaRoma 12:15
Farai naʋanofara; cemai naʋanocema.

Joeri 2:12
Kunyaŋge ɀakaɗaro — ndiɀo ɀinotaura Jehova — naɀino tendeʋukirai kwandiri nemŋoyo yenyu yose, muciɀinyima ɀokudya, mucicema nokuwuŋgudza;

Zvakazarurwa 7:16-17
[16] Haʋacazoziyi nenzara, haʋacazofi nenyota; haʋaŋgapiswi nezuʋa kana nokumŋe kupisa;[17] nokuti Gwaiana riri pakati pecigaro coʋushe ricaʋafudza, ricaʋatuŋgamirira kumatsime emvura yoʋupenyu; Mŋari ucapisika misodzi yose kumeso aʋo.

Jobho 1:20-21
[20] Ipapo Jobo akasimuka, akabvarura ŋguʋo yake, akaʋeʋura musoro wake, akaɀiwisira pasi, akanamata,[21] akati: Ndakaɓuɗa mumimba mamai ʋaŋgu ndiri mushwi, ndicadzokera’po ndiri mushwi; Jehova wakapa, Jehova wakatora, zita raJehova ŋgarikudzwe.

VaEfeso 4:30
Regai kucemedza Mŋeya Mutȿene waMŋari, wamakaisirwa cisimbiso maari kuȿikira pazuʋa rokudzikinurwa.

Ekisodho 20:17
Usaciʋa imba yowokwako, usaciʋa mukadzi wowokwako, kana muranda wake, kana murandakadzi wake, kana nzombe yake, kana mboŋgoro yake, kana cimŋe cowokwako.

2 VaKorinte 7:10
Nokuti kucema seɀinoɗa Mŋari kunoʋuyisa kutendeʋuka, kunoisa kukuponeswa kusiŋgaɀidyi mŋoyo; asi kucema kwenyika kunoʋuyisa rufu.

Isaya 53:3
Wakaɀidzwa, nokurashwa naʋanhu, munhu wokurwadziwa, wakaziʋa ʋurwere, somunhu unoʋanzirwa naʋanhu ɀiso ɀaʋo; wakaɀidzwa, nesu hatina‐kumukudza.

Mateu 27:46
Neŋguʋa ineŋge yepfumbamŋe, Jesu akaɗana nenzwi guru, aciti: Eri, Eri, rama sabaktani? Ndokuti: Mŋari waŋgu, Mŋari waŋgu, mandisiyireiko?

1 Petro 1:6-7
[6] Iyo yamunofarira ɀikuru, kunyaŋge ɀino, kana ɀicifanira, mucicemedzwa ŋguʋa ɗuku nemiidzo mizhinji;[7] kuti kuidzwa kwokutenda kwenyu kunokosha ɀikuru kupfuʋura ndarama inopera hayo, kunyaŋge inoidzwa nomŋoto, kuwanikwe kuciɓereka kurumbidzwa, nokubginya, nokukudzwa pakuʋonekwa kwaJesu Kristu;

VaFiripi 4:7
Ɀino rugare rwaMŋari runopfuʋura kunzwisisa kwose, rucarinda mŋoyo yenyu nemifuŋgo yenyu munaKristu Jesu.

VaRoma 8:18
Nokuti ndinoti maɗambudziko eŋguʋa ino haana‐kufanira kuenzaniswa nokubginya kucazoratidzwa kwatiri.

VaHebheru 10:24-25
[24] ŋgatiraŋgarirane, timutsane mŋoyo kuti tiʋe noruɗo namaɓasa akanaka,[25] tisarega kuʋuŋgana kweɗu, seɀinoita ʋamŋe, asi tirairane; ɀikuru ɀamunoʋona kuti zuʋa rosweɗera.

2 VaKorinte 1:3-4
[3] Mŋari ŋgaaʋoŋgwe, iʋo Ƃaɓa ʋaShe weɗu Jesu Kristu, Ƃaɓa ʋeŋgoni, Mŋari wokunyaradza kwose;[4] iye unotinyaradza pakutambudzika kweɗu kwose, kuti isu tiʋe nesimba rokunyaradza ʋari mukutambudzika kupi nokupi, nokunyaradzwa kwatinonyaradzwa nako naMŋari.

Mateu 22:36-40
[36] Mudzidzisi, murairo mukuru pamirairo ndoupiko?[37] Akati kwaari: Iɗa Ishe, Mŋari wako, nomŋoyo wako wose, nomŋeya wako wose, nokufuŋga kwako kwose.[38] Ndiwo murairo mukuru nowokutaŋga.[39] Wecipiri unofanana nawo, ndiwoyu: Iɗa wokwako, seɀaunoɀiɗa iwe.[40] Murairo wose naʋaprofita ɀakaɓatanidzwa pamirairo iyi miʋiri.

John 10:10
Mbava inoŋgoʋuya, kuti iɓe nokuʋuraya nokuparadza. Ini ndakaʋuya, kuti aʋe noʋupenyu, ʋuye aʋe nobgakawanda.

Zvakazarurwa 21:4
Ucapisika misodzi yose pameso aʋo; rufu harucaʋi’ po, kana kucema, kana kurira, kana kutambudzika haɀiŋgaʋi’ po; nokuti ɀokutaŋga ɀapfuʋura.

VaHebheru 13:5
Musakarira mari pamugarire wenyu; tendai neɀamunaɀo; nokuti iye amene wakati: Handiŋgatoŋgokuregeri, handiŋgatoŋgokusiyi.

VaFiripi 4:6-7
[6] Musafuŋganya pamsoro pecinhu cimŋe; asi paɀinhu ɀose, mikumbiro yenyu ŋgaiziʋiswe Mŋari nokunyeŋgetera nokukumbira, pamŋe cete nokuʋoŋga.[7] Ɀino rugare rwaMŋari runopfuʋura kunzwisisa kwose, rucarinda mŋoyo yenyu nemifuŋgo yenyu munaKristu Jesu.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018