A A A A A

Kuwedzera: [Revivial]


Dhanyeri 9:3-10
[3] Ndikarinzira ciso caŋgu kunaShe Mŋari, ndika mu tȿaka nokunyeŋgetera nokukumbira, nokuɀinyima ɀokudya, namasaga namaɗota.[4] Ndikanyeŋgetera kunaJehova Mŋari waŋgu, ndikaɀireʋurura ɀiʋi, ndikati: Haiwa, Ishe, Mŋari mukuru unotyisa, unosimbisa suŋgano yake nenyasha dzake kunaʋanomuɗa, ʋanoceŋgeta mirairo yake,[5] takatadza, takaita ɀisakarurama neɀakashata, takakumukirai, tikatsauka paɀireʋo ɀenyu neɀamakaraira;[6] hatina‐kuterera ʋo ʋaranda ʋenyu ʋaprofita, ʋakataura nezita renyu kunamadzimambo eɗu, namacinda eɗu, namadziɓaɓa eɗu nokuʋanhu ʋose ʋenyika.[7] Haiwa, Ishe, kururama kuri kwamuri, asi kwatiri isu kunyara kweɀiso ɀeɗu, sapazuʋa ranhasi; kuʋanhu ʋaJuda, nokunaʋagere Jerusarema, nokuʋaIsraeri ʋose, ʋari pedyo naʋari kure, panyika dzose kwamakaʋadziŋgira, nemhaka yokuɗarika kwaʋakakuɗarikirai imi.[8] Haiwa, Ishe, kunyara kweɀiso kuri kwatiri isu, kumadzimambo eɗu, namacinda eɗu, namadziɓaɓa eɗu, nokuti takakutadzirai.[9] KunaShe Mŋari weɗu ndi’ko kunenyasha nokukaŋganwira, nokuti takamumukira;[10] ʋuye hatina‐kuterera inzwi raJehova Mŋari weɗu, kuti tifambe nemirairo yake yaakaisa pamberi peɗu naʋaranda ʋake ʋaprofita.

Ezira 9:5-7
[5] Ɀino paŋguʋa yecipiriso camaɗekwana ndikasimuka pakuɀininipisa kwaŋgu, ndicineŋguʋo yaŋgu nejasi raŋgu ɀakabvaruka; ndikawira pasi namabvi aŋgu, ndikatambanudzira maʋoko aŋgu kunaJehova Mŋari waŋgu;[6] ndikati: Haiwa, Mŋari waŋgu, ndinonyara, ndinotȿeruka kusimudzira ciso caŋgu kwamuri Mŋari waŋgu; nokuti ɀiʋi ɀeɗu ɀaɗarika misoro yeɗu, mhoȿa yeɗu yakakwira kuȿikira kuɗeŋga.[7] Kubva pamazuʋa amadziɓaɓa eɗu takapara mhaka kwaɀo kuȿikira nhasi; ɀino nokuɗa kweɀiʋi isu namadzimambo eɗu, naʋaprista ʋeɗu, takaiswa mumaʋoko amadzimambo enyika, tiʋurawe nomunondo, titapxe, nokuparadzwa, nokunyadzwa, sapazuʋa ranhasi.

Ezekieri 22:28-31
[28] Ʋaprofita ʋayo ʋakaʋaʋuwira nesuko, ʋaciʋona ɀinonyeŋgera nokuʋaʋukira ɀenhema, ʋaciti: Ɀanzi naShe Jehova, iɀo Jehova haana‐kutaura.[29] Ʋanhu ʋenyika ʋakamanikidza nokupamba; ɀirokwaɀo ʋakatambudza ʋarombo naʋanoshaiwa, ʋakamanikidza mutorwa asinemhaka hake.[30] Ɀino ndakatȿaka pakati paʋo munhu uŋgagadzira ruȿiŋgo, uŋgamira pakakoromoka pamberi paŋgu acirwira nyika, kuti ndirege kuiparadza; asi handina‐kuwana nomumŋe.[31] Naiɀoɀo ndakaɗurura shuŋgu dzaŋgu pamsoro paʋo; ndakaʋapedza nomŋoto wehasha dzaŋgu; ndakaʋuyisa ɀaʋakaita pamisoro yaʋo — ndiɀo ɀinotaura Ishe Jehova.

Dheuteronomio 9:18-29
[18] Ndikawira pasi pamberi paJehova, sapakutaŋga, mazuʋa anamakumi manna noʋusiku bgunamakumi manna; ndakaŋga ndisiŋgadyi ɀokudya, kana kunwa mvura, nokuɗa kweɀiʋi ɀenyu ɀose ɀamakaŋga matadza, muciita ɀakaipa pamberi paJehova, mucimutsamŋisa.[19] Nokuti ndakatya hasha nokutsamŋa kukuru, kwamakatsamŋirwa nako naJehova, nokuti wakaŋga aciɗa kukuparadzai. Asi Jehova wakandinzwa ʋo neŋguʋa iyo.[20] Jehova wakaŋga aneshuŋgu ʋo kwaɀo naAroni, akaɗa kumuparadza, ndikanyeŋgeterera Aroni ʋo neŋguʋa iyo.[21] Ndikatora ɀiʋi ɀenyu, iyo mhuru iya yamakaŋga maʋumba, ndikaipisa nomŋoto, ndikaipxanya, nokuikuya kwaɀo, kuȿikira yatsetseka seguruʋa; ndikakandira guruʋa rayo murukoʋa rwakaŋga rucibva mugomo.[22] NapaTabera ʋo, napaMasa, napaKibroti‐hatava makatsamŋisa Jehova.[23] Neŋguʋa yamakatumŋa naJehova kuti mubve paKadeshi‐barnea, aciti: Kwirai, mutore nyika, yandakakupai, iʋe yenyu, makamukira murairo waJehova Mŋari wenyu, mukasamutenda, nokusaterera inzwi rake.[24] Makaramba mucimukira Jehova kubva pazuʋa randakataŋga kukuziʋai.[25] Ɀino ndikawira pasi pamberi paJehova mazuʋa anamakumi manna noʋusiku bgunamakumi manna, ndiyo ŋguʋa yandakawira pasi; nokuti Jehova wakati: Ndicakuparadzai.[26] Ɀino ndikanyeŋgetera kunaJehova, ndikati: Haiwa, Jehova Mŋari, musaparadza henyu ʋanhu ʋenyu nenhaka yenyu, ʋamakadzikinura noʋukuru bgenyu, ʋamakaɓuɗisa paEgipita necanza cinesimba.[27] Raŋgarirai ʋaranda ʋenyu, Abrahama, naIsaka, naJakobo; musatarira kusindimara kwaʋanhu aʋa, kana kuipa kwaʋo, kana ɀiʋi ɀaʋo;[28] kuti nyika kwamakatiɓuɗisa, irege kuzoti: Jehova wakaʋaɓuɗisa akaʋaʋurayira murenje, nokuti wakaŋga asiŋgagoni kuʋapinza munyika yaakaŋga aʋapikira, ʋuye nokuti wakaŋga aciʋaʋeŋga.[29] Kunyaŋge ɀakaɗaro rudzi rwenyu nenhaka yenyu, rwamakaɓuɗisa nesimba renyu guru, noruʋoko rwenyu rwakatambanudzwa.

Ekisodho 32:11-13
[11] Ipapo Mosesi akakumbira kunaJehova Mŋari wake, akati: Haiwa, Jehova, shuŋgu dzenyu dziŋgagomukireiko ʋanhu ʋenyu, ʋamakaɓuɗisa munyika yeEgipita nesimba guru ʋuye noruʋoko runesimba:[12] ƲaEgipita ʋaŋgazoreʋa seiko ʋaciti: Wakaʋaɓuɗisira kuneɀakaipa, kuti aʋaʋuraye mumakomo, nokuʋaparadza panyika? Dzorai shuŋgu dzenyu huru, muɀiɗembe pamsoro pokuitira ʋanhu ʋenyu ɀakaipa ɀakaɗai.[13] Raŋgarirai henyu Abrahama, naIsaka, naIsraeri, ʋaranda ʋenyu, ʋamakaɀipikira mumene, mukati kwaʋari: Ndicawanza ʋana ʋenyu senyeredzi dzokuɗeŋga, nenyika yose iyi, yandakareʋa, ndicaipa ʋana ʋenyu, ʋaigare nhaka nokusiŋgaperi.

Ekisodho 32:31-32
[31] Mosesi akadzokera kunaJehova, akati: Haiwa, ʋanhu aʋa ʋakatadza nokutadza kukuru, ʋakaɀiitira ʋamŋari ʋendarama;[32] ɀino ɗai muciʋakaŋganwira henyu ɀiʋi ɀaʋo; asi kana musiŋgaɗi henyu, ndidzimei pabuku yenyu yamakanyora.

Nehemia 1:1-11
[1] Mashoko aNehemia mŋanakomana waHakaria. Pamŋedzi weKisrevi, pagore ramakumi maʋiri, ndakati ndiri panhare yamambo paShushani,[2] Hanani, mumŋe wehama dzaŋgu, akaȿika iye naʋamŋe ʋarume, ʋacibva kwaJuda; ndikaʋabvunza pamsoro paʋaJuda ʋakaŋga ʋapukunyuka, ʋakaŋga ʋasara pakutapxa, napamsoro peJerusarema.[3] Ʋakati kwandiri: Ʋakasara, ʋakasiyiwa pakutapxa panyika iyo, ʋari pakutambudzika kukuru napakushoʋorwa; ʋuye ruȿiŋgo rweJerusarema ʋo rwakoromoka, namasuʋo aro apiswa nomŋoto.[4] Ɀino ndakati ndanzwa mashoko iwayo, ndikagara pasi ndikacema, ndikaita mazuʋa ndicicema; ndikaɀinyima ɀokudya, ndikanyeŋgetera pamberi paMŋari wokuɗeŋga,[5] ndikati: Ndinokumbira kwamuri Jehova Mŋari wokuɗeŋga, Mŋari mukuru unotyisa, iye unoraŋgarira suŋgano yake netsitsi kunaʋanomuɗa ʋaciceŋgeta mirairo yake;[6] nzeʋe yenyu ŋgaiterere ɀino, nameso enyu aȿinure, munzwe munyeŋgetero womuranda wenyu, wandinonyeŋgetera pamberi penyu, ŋguʋa ino, masikati noʋusiku, pamsoro paʋana ʋaIsraeri ʋaranda ʋenyu, ndicireʋurura ɀiʋi ɀaʋana ʋaIsraeri, ɀatakakutadzirai naɀo; nokuti takatadza, ini naʋeimba yaɓaɓa ʋaŋgu.[7] Takakuitirai ɀakaipa kwaɀo, hatina‐kuceŋgeta mirairo, kana ɀakatemŋa, kana ɀakatoŋgwa, ɀamakaraira muranda wenyu Mosesi.[8] Ƌoraŋgarirai henyu shoko ramakaraira muranda wenyu Mosesi, muciti: Kana muciɗarika, ndicakuparadzirai pakati pendudzi;[9] asi kana mukadzokera kwandiri, mukaceŋgeta mirairo yaŋgu nokuiita, kunyaŋge ʋadziŋgwa ʋenyu ʋaȿika kumagumisiro okuɗeŋga, ndicaʋaʋuŋganidza ʋabve ipapo, ndiʋaise panɀimbo yandakatsaura kuti zita raŋgu rigare’po.[10] Ɀino aʋa ndiʋaranda ʋenyu naʋana ʋenyu, ʋamakadzikinura nesimba renyu guru, noruʋoko rwenyu runesimba.[11] Haiwa, Jehova, ndinokumbira kuti nzeʋe yenyu iterere kunyeŋgetera kwomuranda wenyu nokunyeŋgetera kwaʋaranda ʋenyu ʋanofarira kutya zita renyu; fambisai henyu muranda wenyu ɀakanaka nhasi, mumuwanise tsitsi pamberi pomunhu uyu. (Ɀino ini ndakaŋga ndiri muɗiri wamambo.)

Mapisarema 85:6
Imi hamuŋgatiraramisi ɀe here, Kuti ʋanhu ʋenyu ʋafare nemi?

Mapisarema 22:27
Migumo yose yenyika icaraŋgarira nokudzokera kunaJehova; Marudzi ose aʋahedeni acanamata kwamuri.

Mapisarema 51:10
Sikai mukati maŋgu mŋoyo wakacena, Mŋari; Ʋandudzai mukati maŋgu mŋeya wakarurama.

Mapisarema 80:18
Ipapo hatiŋgazobvi kwamuri; Tiraramisei isu, tigoɗana zita renyu.

Habhakuki 3:2
Haiwa, Jehova, ndakanzwa mashoko enyu, ndikatya; Haiwa, Jehova, mutsai ɓasa renyu pakati pamakore; Riziʋisei pakati pamakore; Pakutsamŋa kwenyu raŋgarirai nyasha.

Isaya 57:15
Nokuti ɀanzi noWakakwirira Urikumsoro, unogara mukusiŋgaperi, unezita rinonzi Dɀene: Ndinogara pakakwirira napanɀimbo tȿene, ʋuye nounomŋeya wakapxanyika unoɀininipisa, kuti ndiponese ɀe mŋeya wounoɀininipisa, ndiponese ɀe mŋoyo wowakapxanyika.

2 Makoronike 7:14
kana ʋanhu ʋaŋgu, ʋakatumidzwa nezita raŋgu, ʋakaɀininipisa, ʋakanyeŋgetera nokutȿaka ciso caŋgu, nokurega nzira dzaʋo dzakaipa; ipapo ndicanzwa kuɗeŋga ndicaʋakaŋganwira ɀiʋi ɀaʋo, nokupodza nyika yaʋo.

James 4:8
Sweɗerai kunaMŋari, iye agosweɗera kwamuri. Shambai maʋoko enyu, imi ʋatadzi; natsai mŋoyo yenyu, imi munemŋoyo miʋiri.

Ezekieri 37:11-15
[11] Ɀino akati kwandiri: Mŋanakomana womunhu, mafupa awa ndiyo imba yose yaIsraeri. Tarira iʋo ʋanoti: Mafupa eɗu awoma, tariro yeɗu yaenda, taparadzwa cose.[12] Naiɀoɀo profita, uti kwaʋari: Ɀanzi naShe Jehova: Tarirai, ndicazarura marinda enyu, ndicakukwidzai mubve mumarinda enyu, imi ʋanhu ʋaŋgu; ndicakuȿitsai munyika yaIsraeri.[13] Mucaziʋa kuti ndini Jehova, kana ndazarura marinda enyu, ndikakukwidzai mubve mumarinda enyu, imi ʋanhu ʋaŋgu.[14] Ndicaisa Mŋeya waŋgu mukati menyu, murarame, ndicakuisai munyika yenyu; ɀino mucaziʋa kuti ini Jehova ndakaɀitaura ndikaɀiita — ndiɀo ɀinotaura Jehova.[15] Shoko raJehova rakaȿika ɀe kwandiri, riciti:

Mabasa 2:17-18
[17] Mŋari unoti: Namazuʋa okupedzisira, Ndicaɗurura ɀoMŋeya waŋgu pamsoro penyama yose; Ʋanakomana ʋenyu naʋanasikana ʋenyu ʋacaprofita; Majaya enyu acaʋona ɀiratidzo, Naʋatana ʋenyu ʋacarota hope.[18] Napamsoro paʋaranda ʋaŋgu napamsoro paʋashandiri ʋaŋgu, Ndicaɗurura ɀomŋeya waŋgu namazuʋa iwayo; ʋacaprofita.

2 Timoti 4:3-4
[3] Nokuti ŋguʋa icaȿika yaʋacaramba kutendera dzidziso yakarurama, asi, ʋaciɗa kufadzwa panzeʋe dzaʋo, ʋacaɀiʋuŋganidzira ʋadzidzisi pakuciʋa kwaʋo,[4] ʋacifuratidza nzeʋe dzaʋo paɀokwaɗi, ʋacitsaukira kuŋgano.

VaEfeso 5:14
Saka iye unoti: Muka iwe uʋete, muka kuʋakafa, Kristu ucakuvenekera.

Mateu 6:33
Asi taŋgai kutȿaka ʋushe bgaMŋari, nokururama kwake; iɀoɀi ɀose ɀicawedzerwa kwamuri.

Mabasa 2:38
Petro akati kwaʋari: Tendeʋukai, mumŋe nomumŋe wenyu abapatidzwe nezita raJesu, kuti mukaŋganwirwe ɀiʋi, mupiwe cipiwa coMŋeya Mutȿene.

Mabasa 3:19-21
[19] Naiɀoɀo tendeʋukai, mudzoke, kuti ɀiʋi ɀenyu ɀidzimŋe, kuti ŋguʋa dzokusimbiswa dzinobva kunaShe, dziȿike;[20] atume Kristu, iye Jesu, wakagadzwa kare nokuɗa kwenyu;[21] iye unofanira kugamucirwa kuɗeŋga kuȿikira ŋguʋa yokugadzirwa kweɀinhu ɀose, yakarebga naMŋari nomuromo waʋaprofita ʋake ʋatȿene kubva pakutaŋga.

Ezekieri 18:21-33
[21] Asi kana wakaipa akatendeʋuka paɀiʋi ɀake ɀose ɀaakaita, akaceŋgeta mitemo yaŋgu yose, akaita ɀinorebga nomurairo neɀakarurama, ɀirokwaɀo ucararama, haaŋgafi.[22] Kuɗarika kwake kwose kwaakaita hakuŋgaraŋgarirwi pamsoro pake; ucararama nokuɗa kweɀakarurama ɀaakaita.[23] Ko ini ndiŋgatoŋgofarira rufu rwowakaipa here? — ndiɀo ɀinotaura Ishe Jehova; handizinofarira kudzoka kwake panzira yake, ararame here?[24] Asi kana wakarurama akatsauka pakururama kwake, akaita ɀakaipa, akaita ɀinonyaŋgadza ɀose ɀinoitwa nomunhu wakaipa, ko uŋgararama here? Maɓasa ake akarurama aakaita haaŋgatoŋgoraŋgarirwi; nokuɗa kwokuɗarika kwake, kwaakaɗarika nako, neɀiʋi ɀake ɀaakaita, ucafa nokuɗa kwaɀo.[25] Asi imi munoti: Nzira yaShe haina‐kururama. Ɀino cinzwai, imi imba yaʋaIsraeri: Nzira yaŋgu haina‐kururama here? Ko nzira dzenyu hadzizi idzo dzisino‐kururama here?[26] Kana munhu wakarurama akatsauka pakururama kwake, akaita ɀakaipa, akafa nokuɗa kwaɀo; ucafa nokuɗa kweɀakaipa ɀaakaita.[27] Ʋuye ɀe, kana munhu wakaipa akatsauka paɀakaipa ɀake ɀaakaita, akazoita ɀinorebga nomurairo neɀakarurama, ucaponesa mŋeya wake.[28] Ɀaakaraŋgarira, akatsauka pakuɗarika kwake kwose kwaakaita, ɀirokwaɀo ucararama, haaŋgafi.[29] Kunyaŋge ɀakaɗaro, imba yaIsraeri inoti: Nzira yaShe haina‐kururama. Nhai, imba yaIsraeri, nzira dzaŋgu hadzina‐kururama here? Hadzizi nzira dzenyu dzisakarurama here?[30] Naiɀoɀo ndicakutoŋgai, imi imba yaIsraeri, mumŋe nomumŋe ɀakafanira nzira dzake — ndiɀo ɀinotaura Ishe Jehova. Dzokai, mutendeʋuke pakuɗarika kwenyu kwose; kuti cirege kuʋa cigumbuso ceɀakaipa kwamuri.[31] Rashai kure nemi kuɗarika kwenyu kwose, kwamakaɗarika nako, muɀiitire mŋoyo mitȿa nemŋeya mitȿa; nokuti mucafireiko, imi imba yaIsraeri?[32] Nokuti handifariri rufu rwounofa — ndiɀo ɀinotaura Ishe Jehova; naiɀoɀo tendeʋukai, murarame.[33] Ɀino iwe, imba mariro pamsoro pamacinda aIsraeri,

Jeremiya 31:17-20
[17] Mugumo wako unetariro — ndiɀo ɀinotaura Jehova; ʋana ʋako ʋacadzokera ɀe kumiganho yaʋo.[18] Ɀirokwaɀo ndakanzwa Efraimi aciɀicema, aciti: Imi makandiroʋa, ndikarobga semhuru isina‐kupiŋgudzwa; ndidzoserei imi, ipapo ndicadzoka, nokuti imi muri Jehova Mŋari waŋgu.[19] Ɀirokwaɀo, ndakati ndadzoka, ndikatendeʋuka, ndakati ndarairirwa, ndikaɀiroʋa pahudyu; ndakanyadziswa, ɀirokwaɀo, ndakanyara, nokuti ndakatakura kushoʋorwa kwoʋuɗuku bgaŋgu.[20] Ko Efraimi ndiye mŋanakomana waŋgu unoɗikanwa here? Ndiye mŋana unondifadza here? Nokuti ŋguʋa dzose kana ndicimutuka, ndinoramba ndicimuraŋgarira kwaɀo; naiɀoɀo mŋoyo waŋgu unomucemera; ɀirokwaɀo, ndicamunzwira nyasha — ndiɀo ɀinotaura Jehova.

Vatongi 10:1-18
[1] Shure kwaAbimereki, Tora mŋanakomana waPua, mŋanakomana waDodo, murume waIsakari, wakamuka akaponesa Israeri; iye waigara paShamiri panyika yamakomo yaEfraimi.[2] Iye akatoŋga ʋaIsraeri makore anamakumi maʋiri namatatu, akafa; akaʋigwa paShamiri.[3] Shure kwake Jairi muGireadi wakamuka, iye akatoŋga ʋaIsraeri makore anamakumi maʋiri namaʋiri.[4] Wakaŋga anaʋanakomana ʋanamakumi matatu, ʋaitaȿa ʋana ʋemboŋgoro ʋanamakumi matatu, ʋuye ʋakaŋga ʋanamaguta anamakumi matatu, anonzi Havori‐jairi kuȿikira nhasi, ari munyika yeGireadi.[5] Jairi akafa, akaʋigwa paKamoni.[6] Ʋana ʋaIsraeri ʋakaita ɀe ɀakaipa pamberi paJehova, ʋakashumira ʋaBaari naʋaAshtaroti naʋamŋari ʋaʋaSiria, naʋamŋari ʋeSidoni, naʋaMŋari ʋaMoabi, naʋamŋari ʋaʋana ʋaAmoni, naʋamŋari ʋaʋaFiristia; ʋakarasha Jehova, ʋakasamushumira.[7] Ipapo kutsamŋa kwaJehova kwakamukira ʋaIsraeri, akaʋateŋgesa mumaʋoko aʋaFiristia, nomumaʋoko aʋana ʋaAmoni.[8] Iʋo ʋakanetsa nokumanikidza ʋana ʋaIsraeri gore iro; ʋakamanikidza ʋana ʋaIsraeri ʋose ʋakaŋga ʋagere mhiri kwaJoridani munyika yaʋaAmori, yaiʋa paGireadi, makore anegumi namasere.[9] Ɀino ʋana ʋaAmoni ʋakayambuka Joridani, ʋakarwa ʋo naʋaJuda, naʋaBenjamini, ʋuye neimba yaʋaEfraimi; naiɀoɀo ʋaIsraeri ʋakamanikidzwa kwaɀo.[10] Ɀino ʋaIsraeri ʋakacema kunaJehova, ʋakati: Takakutadzirai imi, nokuti takarasha Mŋari weɗu, tikashumira ʋaBaari.[11] Jehova akati kuʋana ʋaIsraeri: Handina‐kukuponesai here paʋaEgipita, naʋaAmori, naʋana ʋaAmoni, naʋaFiristia?[12] ƲaSidoni, naʋaAmareki, naʋaMaoni ʋakakutambudzai ʋo, imi mukacema kwandiri, ndikakuponesai pamaʋoko aʋo.[13] Kunyaŋge ɀakaɗaro makandirasha, mukandoshumira ʋamŋe ʋamŋari; naiɀoɀo handina‐kukuponesai ɀe.[14] Endai mundocema henyu kuʋamŋari ʋamakaɀisanaŋgurira; iʋo ŋgaʋakuponesei paŋguʋa yokutambudzika kwenyu.[15] Ʋana ʋaIsraeri ʋakati kunaJehova: Takatadza; tiitirei henyu seɀamunofuŋga, asi tinokumbira kuti mutirwirei henyu nhasi.[16] Ipapo ʋakarasha ʋamŋari ʋatorwa ʋakaŋga ʋari pakati paʋo, ʋakashumira Jehova; mŋoyo wake ukacema pamsoro pokutambudzika kwaʋaIsraeri.[17] Ɀino ʋana ʋaAmoni ʋakaŋga ʋaʋuŋgana, ʋakadzika matente aʋo paGireadi. Ʋana ʋaIsraeri ʋakaʋuŋgana ʋo, ʋakadzika matente aʋo paMizpa.[18] Ɀino ʋanhu, iwo macinda aGireadi, ʋakataurirana, ʋakati: Ndianiko munhu ucataŋga kurwa naʋana ʋaAmoni? Iye ucaʋa mukuru waʋose ʋagere Gireadi.

Jobho 42:6
Saka ndinoɀisema, nokuɀiɗemba Muguruʋa namaɗota.

Joeri 1:10-20
[10] Munda waparadzwa, nyika inocema; nokuti ɀiyo ɀaparadzwa, waini itȿa yapxa, mafuta apera.[11] Nyarai imi ʋarimi, wuŋgudzai imi ʋarimi ʋemizambiriŋga, nokuɗa kweɀiyo nebari; nokuti ɀakaɓerekwa neminda ɀaparadzwa.[12] Muzambiriŋga waȿaʋa, muʋonde unoshaiwa simba; mutamba nomucindwe ʋo, nomuapuri, nemiti yose yomunda yawoma; mufaro waʋanakomana ʋaʋanhu wapera.[13] Ɀisuŋgei ɀiʋuno namasaga, muceme imi ʋaprista; wuŋgudzai imi ʋashumiri ʋeartari; ʋuyai muʋate ʋusiku bgose makapfeka masaga, imi ʋashumiri ʋaMŋari waŋgu; nokuti cipiriso coʋupfu necipiriso cinonwiwa ɀadziʋiswa paimba yaMŋari wenyu.[14] Tsaurai zuʋa rokuɀinyima ɀokudya, ɗanai ʋanhu kuʋuŋgano yakatarwa, kokerai ʋakuru naʋose ʋagere panyika kuimba yaJehova Mŋari wenyu, muɗane kunaJehova.[15] Haiwa, zuʋa iro here! Nokuti zuʋa raJehova raʋa pedyo, ricaȿika riciparadza ricibva kunaWamasimba‐ose.[16] Ko ɀokudya haɀinakubviswa pamberi peɗu, nomufaro nokufarisisa paimba yaMŋari weɗu here?[17] Mbeu dzinoʋorera pasi pamaviŋga adzo; matura aparadzwa, tsapi dzaputswa; nokuti ɀiyo ɀafa.[18] Ɀipfuwo ɀinogomera sei! Mapoka eŋombe akaŋganiswa, nokuti haɀicinamafuro; ɀirokwaɀo, mapoka amakwai aparadzwa.[19] Haiwa, Jehova, ndinoɗana kwamuri, nokuti mŋoto wapedza mafuro erenje, muraɀo wapisa miti yose yokusaŋgo.[20] Ɀirokwaɀo, mhuka dzokusaŋgo dzinocemera kwamuri, nokuti hoʋa dzemvura dzapxa, ʋuye mŋoto wapedza mafuro erenje.

Jona 3:9-10
[9] Ndianiko uŋgaziʋa, ɀimŋe Mŋari uŋgadzoka akaɀiɗemba, akadzoka pakutsamŋa kwake kukuru, tikarega kuparadzwa?[10] Mŋari akaʋona ɀaʋakaita, kuti ʋakatendeʋuka panzira yaʋo yakaipa, Mŋari akaɀiɗemba pamsoro peɀakaipa ɀaakati ndicaʋaitira; akasaɀiita.

Ruka 15:7
Ndinoti kwamuri, saiɀoɀo mufaro ucaʋa kuɗeŋga pamsoro pomutadzi mumŋe unotendeʋuka, kupfuʋura paʋakarurama ʋanamakumi mapfumbamŋe naʋapfumbamŋe, ʋasiŋgatȿaki kutendeʋuka.

Mako 1:15
aciti: Ŋguʋa yazad ziswa, ʋushe bgaMŋari bgasweɗera pedyo; tendeʋukai, mutende Evaŋgeri.

Mateu 3:6
ʋakabapatidzwa naye murwizi rwaJoridani ʋaciɀireʋurura ɀiʋi ɀaʋo.

Mateu 11:20-24
[20] Ɀino wakataŋga kutuka maguta makaŋga maitwa maɓasa ake esimba mazhinji, nokuti haana‐kutendeʋuka, akati:[21] Unenhamo iwe, Korazini! Unenhamo iwe, Betsaida! Nokuti maɓasa akaitwa mukati menyu, ɗai aiitwa muTire neSidoni, ʋaŋgaɗai ʋatendeʋuka kare ʋana masaga neɗota.[22] Asi ndinoti kwamuri: Tire neSidoni acarerukirwa nezuʋa rokutoŋgwa kupfuʋuremi.[23] Iwe Kapernaume, ucasimudzirwa kuɗeŋga here? Ucaɓurukira kuHadesi, nokuti ɗai iwo maɓasa esimba akaitwa mukati mako, akaitwa muSodoma, riŋgaɗai rici’po nanhasi.[24] Asi ndinoti kwamuri: Nyika yeSodoma icarerukirwa nezuʋa rokutoŋgwa kupfuʋura iwe.

1 Petro 4:17
Nokuti ŋguʋa yaȿika yokuti kutoŋga kutaŋge paimba yaMŋari; ɀino kana kukataŋga kwatiri, kuguma kwaʋasiŋgatereri Evaŋgeri yaMŋari kucagoʋeiko?

1 Petro 5:10
Ɀino Mŋari wenyasha dzose, iye wakakuɗanirai kukubginya kwake kusiŋgaperi munaKristu, kana mambotambudzika kaŋguʋa kaɗuku, ucakukwanisai, nokukumisai, nokukusimbisai, nokukuteyai.

VaEfeso 1:18
mavenekerwa meso omŋoyo wenyu, kuti muziʋe kuti kuɗana kwake kunetariro yei, nefuma yokubginya kwenhaka yake pakati paʋatȿene,

Hosiya 6:2
Kana mazuʋa maʋiri apera ucatiraramisa, nezuʋa recitatu ucatimutsa ɀe, tirarame pamberi pake.

Isaya 49:8
Ɀanzi naJehova: Ndakakupindura neŋguʋa yakafanira, ndakakuɓatsira nezuʋa rokuponeswa; ndicakuceŋgeta, nokukuita suŋgano yaʋanhu, kuti umutse nyika, nokuʋagarisa nhaka dzakaŋga dzaparadzwa;

Jeremiya 33:11
inzwi romufaro nokufarisisa, inzwi recikomba nenzwi romŋeŋga, nenzwi raʋanoti: Ʋoŋgai Jehova wehondo, nokuti Jehova wakanaka, nokuti ŋgoni dzake dziri’po nokusiŋgaperi; ʋuye neraʋanoʋuya ne ɀipiriso ɀokuʋoŋga mumba maJehova. Nokuti ndicadzosa kutapxa kwenyika ɀiʋe sapakutaŋga — ndiɀo ɀinotaura Jehova.

Mapisarema 51:12
Dzoserai ɀe kwandiri mufaro wokuponesa kwenyu; Nditsigirei nomŋeya, unoɗa.

Mapisarema 71:20
Iyemi makatiratidza maɗambudzo mazhinji akaipa, Ndi’mi mucatiraramisa ɀe, Nokutikwidza ɀe tibve pakudzika kwapasi.

VaRoma 6:4
Naiɀoɀo pakubapatidzwa takaʋigwa pamŋe cete naye murufu; kuti saiye Kristu akamutswa kuʋakafa nokubginya kwaƂaɓa, saiɀoɀo nesu ʋo tifambe noʋupenyu bgutȿa.

Mariro 5:20-21
[20] Munotikaŋganwireiko nokusiŋgaperi, Munotirashireiko ŋguʋa huru yakaɗai?[21] Tidzoserei kwamuri, Jehova, ipapo ticadzoka; Ʋandudzai mazuʋa eɗu aʋe sakare.

Maraki 4:5-6
[5] Tarirai, ndicakutumirai muprofita Eria, zuʋa iro guru raJehova, rinotyisa, risati raȿika.[6] Iye ucadzorera mŋoyo yamadziɓaɓa kuʋana, nemŋoyo yaʋana kunamadziɓaɓa aʋo, kuti ndirege kuʋuya ndiroʋe nyika nokutuka.

Mapisarema 80:17-19
[17] Ruʋoko rwenyu ŋgaruʋe pamsoro pomunhu woruʋoko rwenyu rworudyi, Pamsoro pomŋanakomana womunhu, wamakaɀirerera.[18] Ipapo hatiŋgazobvi kwamuri; Tiraramisei isu, tigoɗana zita renyu.[19] Tidzoserei ɀe, Jehova Mŋari wehondo; Penyisai ciso cenyu, isu tiponeswe.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018