A A A A A

Kuwedzera: [Barika]


1 Makoronike 4:5
Ɀino Ashuri ɓaɓa ʋaTekoa wakaŋga anaʋakadzi ʋaʋiri, Hera naNaara.

2 Samueri 5:13
Davidi wakati abva Hebroni, akaɀitorera ʋamŋe ʋaroŋgo naʋakadzi paJerusarema, Davidi akaɓerekerwa ʋanakomana naʋanasikana.

2 Samueri 12:8
ndikakupa imba yatenzi ʋako, naʋakadzi ʋatenzi ʋako pacifuʋa cako, ndikakupa imba yaIsraeri neyaJuda; ʋuye ɗai iɀo ɀisino‐kuriŋgana, ndaikuwedzera ɀokuti neɀokuti.

2 Makoronike 11:21
Rehoboami akaɗa Maaka mukunda waAbsaromi kupfuʋura ʋakadzi ʋake ʋose naʋaroŋgo ʋake; (nokuti wakawana ʋakadzi ʋanegumi naʋasere naʋaroŋgo ʋanamakumi matanhatu, akaɓereka ʋanakomana ʋanamakumi maʋiri naʋasere naʋanasikana ʋanamakumi matanhatu.)

2 Makoronike 13:21
Asi Abija wakaɀisimbisa, akawana ʋakadzi ʋanegumi naʋanna, akaɓereka ʋanakomana ʋanamakumi maʋiri naʋaʋiri, naʋanasikana ʋanegumi naʋatanhatu.

Ekisodho 21:10
Kana akazowana mumŋe mukadzi, haafaniri kutapudza ɀokudya ɀake, kana ŋguʋo dzake, kana ɀaanofanirwa naɀo pakuwanikwa.

Genesisi 4:19
Rameki akawana ʋakadzi ʋaʋiri, zita romumŋe rainzi Ada, zita romumŋe rainzi Zira.

Genesisi 30:4-9
[4] Akamupa Birha, murandakadzi wake, kuti aʋe mukadzi wake; Jakobo akapinda kwaari.[5] Ɀino Birha akaʋa nemimba, akaɓerekera Jakobo mŋanakomana[6] Rakeri akati: Mŋari wakandiruramisira, akandipa mŋanakomana; naiɀoɀo akamutumidza zita rinonzi Dani.[7] Birha, murandakadzi waRakeri akaʋa nemimba ɀe, akaɓerekera Jakobo mŋanakomana wecipiri.[8] Ɀino Rakeri akati: Ndakarwa nokurwa kukuru nomukoma waŋgu, ndikakunda; akamutumidza zita rinonzi Naftari.[9] Ɀino Rea wakati aciʋona kuti waguma kuɓereka ʋana akatora Zirpa, murandakadzi wake, akamupa Jakobo, kuti aʋe mukadzi wake.

Isaya 4:1
Nezuʋa iro ʋakadzi ʋanomŋe ʋacaɓata murume mumŋe, ʋaciti: Ticadya ɀokudya ɀeɗu, ticafuka ɀokufuka ɀeɗu; tinoŋgoɗa kuɗanwa zita rako ɓedzi; bvisa kunyadzwa kweɗu.

Vatongi 8:30
Gideoni wakaŋga anaʋanakomana ʋanamakumi manomŋe ʋakaŋga ʋaɓerekwa naye, nokuti wakaŋga anaʋakadzi ʋazhinji;

Numeri 12:1
Ɀino Miriami naAroni ʋakapopotera Mosesi nokuɗa kwomukadzi waiʋa muKushi, waakaŋga awana; nokuti wakaŋga awana mukadzi waiʋa muKushi.

1 Samueri 1:1-2
[1] Ɀino kwakaŋga kunomumŋe murume weRamataimi‐zofimi, wenyika yamakomo yaEfraimi, wainzi Erikana, mŋanakomana waJehorami, mŋanakomana waErihu, mŋanakomana waTohu, mŋanakomana waZufi, muEfrata.[2] Iye wakaŋga anaʋakadzi ʋaʋiri, zita romumŋe rainzi Hana, ʋuye zita romumŋe rainzi Penina; Penina wakaŋga anaʋana, asi Hana wakaŋga asinaʋana.

Dheuteronomio 21:15-17
[15] Kana murume aciŋge anaʋakadzi ʋaʋiri, mumŋe unoɗikanwa, nomumŋe unoʋeŋgwa, ʋakamuɓerekera ʋana, unoɗikanwa nounoʋeŋgwa ʋose ʋari ʋaʋiri; ɀino kana mŋanakomana weɗaŋgwe ari waiye unoʋeŋgwa,[16] musi waanogarisa ʋanakomana ʋake nhaka yake, haafaniri kupa mŋanakomana wounoɗikanwa ʋuɗaŋgwe, aciɗarika mŋanakomana wounoʋeŋgwa, iye ari mŋanakomana weɗaŋgwe caiye;[17] asi unofanira kutenda mŋanakomana wounoʋeŋgwa, kuti ndiye weɗaŋgwe, amupe migoʋe miʋiri yeɀose ɀaanaɀo; nokuti ndiye wokutaŋga wesimba rake; ndiye unofanirwa noʋuɗaŋgwe.

2 Makoronike 24:1-3
[1] Joashi wakaŋga aȿika makore manomŋe pakutaŋga kwake kuɓata ʋushe; akaɓata ʋushe paJerusarema makore makumi manna; zita ramai ʋake rakaŋga riri Zibia weBeeri‐sheba.[2] Joashi akaita ɀakanaka pamberi paJehova mazuʋa ose omuprista Jehoyada.[3] Jehoyada akamutȿakira ʋakadzi ʋaʋiri; akaɓereka ʋanakomana naʋanasikana.

Ezekieri 23:1-4
[1] Ɀino shoko raJehova rakaȿika ɀe kwandiri, riciti:[2] Mŋanakomana womunhu, kwakaŋga kunaʋakadzi ʋaʋiri, ʋanasikana ʋamai ʋamŋe;[3] iʋo ʋakapata paEgipita, ʋakapata ʋaciri ʋaɗuku; mazamu aʋo akanyaŋgatwa ipapo, minyato yoʋumhandara bgaʋo yakaɓatwa‐ɓatwa’po.[4] Mazita aʋo akaŋga ari Ohora, mukuru, naOhoriba munuŋuna wake; iʋo ʋakazoʋa ʋaŋgu, ʋakaɓereka ʋanakomana naʋanasikana. Ɀino kana ari mazita aʋo, Samaria ndiOhora, Jerusarema ndiOhoriba.

1 VaKorinte 7:1-5
[1] Ɀino kana ɀiri ɀamakandinyorera, ndinoti: Ɀakanaka kuti munhu arege kuɓata mukadzi.[2] Asi nokuɗa kwoʋupombge, murume mumŋe nomumŋe ŋgaaʋe nomukadzi wake, nomukadzi mumŋe nomumŋe ŋgaaʋe nomurume wake.[3] Murume ŋgaape mukadzi ɀakafanira; nomukadzi ŋgaaɗaro ʋo kumurume.[4] Mukadzi haanesimba pamsoro pomuʋiri wake, asi murume; saiɀoɀo ʋo murume haanesimba pamsoro pomuʋiri wake, asi mukadzi.[5] Musanyimana, asi muciita ŋguʋa ɗuku, mambotenderana, kuti muʋe neŋguʋa yokunyeŋgetera, ndokusoŋgana ɀe, kuti Satani arege kukuidzai pakusagona kwenyu kuɀidzora.

Dheuteronomio 25:5-10
[5] Kana ʋana ʋomunhu mumŋe ʋagere pamŋe cete, mumŋe waʋo akafa asinomŋanakomana, mukadzi wowakafa haafaniri kuwanikwa nomutorwa kunze kwehama; munuŋuna womurume wake unofanira kupinda kwaari, aʋe mukadzi wake, amuitire seɀinofanira kuita munuŋuna womurume.[6] Ɀino mŋana weɗaŋgwe waacaɓereka, ndiye unofanira kupinda panɀimbo yomukoma wake wakafa, kuti zita rake rirege kudzimŋa pakati paIsraeri.[7] Kana munhu asiŋgaɗi kuwana mukadzi womukoma wake, mukadzi womukoma wake unofanira kukwira kusuʋo raʋakuru, agoti: Munuŋuna womurume waŋgu unoramba kumutsira mukoma wake zita munaIsraeri, haaɗi kundiitira seɀinofanira kuita munuŋuna womurume.[8] Ɀino ʋakuru ʋeguta rake ʋanofanira kumuɗana, ʋataure naye; kana akaramba, aciti: Handiɗi haŋgu kumuwana;[9] mukadzi womukoma wake unofanira kuʋuya kwaari pamberi paʋakuru, ndokubvisa shaŋgu yake parutsoka rwake, ndokumupfira mate pameso, agopindura aciti: Ndiɀo ɀinofanira kuitirwa munhu usiŋgaʋaki imba yomukoma wake.[10] Zita rake munaIsraeri rinofanira kunzi: Imba yomunhu wakabviswa shaŋgu yake.

1 Makoronike 3:1-9
[1] Aʋa ndiʋo ʋanakomana ʋaDavidi, ʋakamuɓerekerwa paHebroni: Weɗaŋgwe Amnoni, mŋana waAhinoami muJezreeri; wecipiri Danieri waAbigairi muKarmeri;[2] wecitatu Absaromi mŋanakomana waMaaka, mukunda waTarmai mambo weGeshuri; wecinna Adonia mŋanakomana waHagiti;[3] weshanu Shefatia waAbitari; wetanhatu Itreami kunaEgra mukadzi wake.[4] Wakaɓerekerwa ʋatanhatu paHebroni; akaɓata ʋushe’po makore manomŋe nemŋedzi mitanhatu; akaɓata ʋushe paJerusarema makore makumi matatu namatatu.[5] Aʋa ndiʋo ʋaakaɓerekerwa paJerusarema: Shimea, naShobabi, naNatani, naSoromoni, iʋo ʋanna, ʋaBati‐shua mukunda waAmieri;[6] naIbhari, naErishama, naErifereti;[7] naNoga, naNefegi, naJafia;[8] naErishama, naEriada, naErifereti, iʋo ʋapfumbamŋe.[9] Ndiʋo ʋose ʋaiʋa ʋana ʋaDavidi, ʋanakomana ʋaʋaroŋgo ʋasiŋgaʋereŋgwi; ʋuye Tamari wakaŋga ari hanɀadzi yaʋo.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018