A A A A A

Kuwedzera: [Kubaya / mhete]


1 VaKorinte 9:27
asi ndinorwadzisa muʋiri waŋgu, ndiciuita muranda; kuti ɀimŋe ini, ndamboparidzira ʋamŋe, ndirege kuʋa wakarashwa ndimene.

1 VaKorinte 15:44
Unodɀarwa uri muʋiri wokuɓerekwa, unomutswa uri muʋiri womŋeya. Muʋiri wokuɓerekwa uri’po, no muʋiri womŋeya uri’po.

2 Timoti 3:16
Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMŋari, runoɓatsira pakudzidzisa, nokuraira, nokururamisa, nokuraŋga kuri mukururama,

Dheuteronomio 14:1
Imi muri ʋana ʋaJehova Mŋari wenyu; musaɀitema, kana kuɀiʋeʋura pakati pameso pamsoro paʋakafa.

Dheuteronomio 15:17
ipapo unofanira kutora runji ndokuʋurura nzeʋe yake narwo pamukoʋa, iye agoʋa muranda wako nokusiŋgaperi. Ʋuye murandakadzi wako unofanira kumuitira ʋo saiɀoɀo.

Ekisodho 21:6
ɀino tenzi wake unofanira kumuisa kunaMŋari, ndokumuisa kumukoʋa, kana kugwatidziro romukoʋa; ipapo tenzi wake unofanira kumuʋurura nzeʋe yake norunji; ɀino unofanira kumuɓatira nokusiŋgaperi.

Revhitiko 19:28
Musaɀiceka miʋiri yenyu nokuɗa kwaʋakafa, kana kuɀitema nyora; ndini Jehova.

Mateu 5:18
Nokuti ɀirokwaɀo ndinoti kwamuri, kuȿikira ɗeŋga napasi ɀicipfuʋura, yota imŋe kana tsaŋga imŋe yomurairo haɀiŋgatoŋgopfuʋuri, ɀisati ɀaitika ɀose.

1 Petro 3:3-4
[3] kushoŋga kwenyu ŋgakurege kuʋa kwokunze, kwokuruka vudzi, nokushoŋga ndarama, kana kupfeka ŋguʋo;[4] asi ŋgakuʋe munhu wakaʋanzika womŋoyo, wakashoŋga ɀisiŋgaʋori ɀomŋeya munyoro wakanyarara, unokosha, ɀikuru pamberi paMŋari.

1 VaKorinte 3:16-17
[16] Ko hamuziʋi kuti muri tembere yaMŋari, ʋuye kuti Mŋeya waMŋari unogara mukati menyu here?[17] Kana munhu acitadzira tembere yaMŋari, Mŋari ucamutadzira ʋo; nokuti tembere yaMŋari itȿene, ndimi iyo.

1 VaKorinte 6:19-20
[19] Hamuziʋi here kuti muʋiri wenyu itembere yoMŋeya Mutȿene, uri mukati menyu, wamakapiwa naMŋari? Hamuzi ʋenyu;[20] nokuti makateŋgwa nomuteŋgo; naiɀoɀo kudzai Mŋari mumuʋiri wenyu.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018