A A A A A

Kuwedzera: [Mapurisa]


2 Timoti 1:7
Nokuti Mŋari haana‐kutipa mŋeya wokutya, asi wesimba, noworuɗo, nowokuɀidzora.

Isaya 1:17
dzidzai kuita ɀakanaka; tȿakai kururamisira, ɓatsirai ʋanomanikidzwa, ruramisirai nherera, mureʋerere cirikadzi.

Isaya 6:8
Ipapo ndakanzwa inzwi raShe riciti: Ndiŋgatuma aniko? Ndiani uŋgatiendira? Ipapo ndakati: Ndiri pano ini, nditumei.

Isaya 54:17
Hakunenhumbi inoʋumbga kuzorwa newe iŋgaita cinhu; rurimi rumŋe norumŋe runokukwirira pakutoŋgwa, rucakundwa newe. Ndiyo nhaka yaʋaranda ʋaJehova, nokururama kwaʋo kunobva kwandiri — ndiɀo ɀinotaura Jehova.

John 15:13
Hakunomunhu unoruɗo rukuru kunourwu, kuti munhu arashire hama dzake ʋupenyu bgake.

Joshua 1:9
Ko handina‐kukuraira here? Simba, utsuŋge mŋoyo; usatya kana kuvunduswa, nokuti Jehova Mŋari wako unewe kwose kwaunoenda.

Ruka 1:79
Kuvenekera ʋagere murima nomumumvuri worufu; Nokuraramisa tsoka dzeɗu munzira yorugare.

Ruka 10:19
Tarirai, ndakakupai simba rokutsika pamsoro penyoka neɀinyaʋaɗa, napamsoro pesimba rose romuʋeŋgi; hakunecinhu ciŋgatoŋgokukuʋadzai.

Ruka 5:9
Nokuti wakaŋga ashamiswa iye, naʋose ʋaakaŋga anaʋo nokuwanda kwehoʋe dzaʋakaŋga ʋaɓata.

Zvirevo 21:15
Kuita ɀakarurama ndiwo mufaro kunowakarurama; Asi ʋaiti ʋeɀakaipa ʋanoparadzwa nako.

Zvirevo 24:11
Rwira ʋanoiswa kurufu; Noʋoʋurawa usarega kuʋadzosa.

Zvirevo 27:17
Simbi inorodza simbi; Saiɀoɀo munhu unorodza ciso ceshamŋari yake.

Mapisarema 101:8
Maŋgwanani ose ndicaparadza ʋakaipa ʋose ʋenyika; Kuti ndipedze ʋose ʋanoita ɀakaipa paguta raJehova.

Mapisarema 82:3-4
[3] Toŋgerai mhaka dzaʋarombo nenherera; Ruramisirai ʋanotambudzika naʋanoshaiwa cose.[4] Sunuŋgurai ʋarombo naʋashaiwi Ʋarwirei paruʋoko rwowakaipa.

Tito 3:1-2
[1] Uʋayeʋudzire kuti ʋaɀiise pasi paʋaɓati naʋanesimba, kuti ʋaterere, kuti ʋaʋe ʋanhu ʋakaɀigadzira kuɓata maɓasa ose akanaka,[2] ʋarege kureʋera mumŋe ɀakaipa, ʋarege kuʋa negakaʋa, ʋaʋe ʋanyoro, ʋaitire ʋanhu ʋose ʋunyoro bgose.

1 Petro 2:13-17
[13] Muɀiise pasi pecireʋo cimŋe necimŋe caʋanhu nokuɗa kwaShe: kana ari mambo, nokuti ndiye mukuru;[14] kana ʋari ʋaɓati, nokuti ʋakatumŋa naye kuti ʋatsiʋe ʋanoita ɀakaipa, ʋuye ʋarumbidze ʋanoita ɀakanaka.[15] Nokuti ndiko kuɗa kwaMŋari, kuti nokuita kwenyu ɀakanaka munyaradze kusaziʋa kwamapenzi;[16] saʋanhu ʋakasunuŋguka, musiŋgaiti kusunuŋguka kwenyu kuti ciʋe cifukidzo ceɀakaipa, asi muʋe ʋaranda ʋaMŋari.[17] Kudzai ʋanhu ʋose. Iɗai hama dzose. Ityai Mŋari. Kudzai mambo.

Mapisarema 18:37-43
[37] Ndicateʋerera ʋaʋeŋgi ʋaŋgu nokuʋaɓata, Handiŋgadzoki ɀe kuȿikira ʋapedzwa.[38] Ndicaʋaɓaya, ʋakoniwe kusimuka; Ʋacawira pasi petsoka dzaŋgu.[39] Nokuti makandisuŋga ciʋuno nesimba rokurwa naro; Makandikundisa ʋaindimukira.[40] Makatizisa ʋaʋeŋgi ʋaŋgu, Kuti ndiparadze ʋanondiʋeŋga.[41] Ʋakacema, asi kwakaŋga kusinaunoponesa, KunaJehova, asi haana‐kuʋapindura.[42] Ipapo ndakaʋapxanya‐pxanya seguruʋa pamberi pemhepo; Ndakaʋarashira kure samatope enzira dzomumusha.[43] Makandirwira pakukakaʋadzana kwaʋanhu; Makandiita mukuru wendudzi; Ʋanhu ʋandakaŋga ndisiŋgaziʋi, ʋacandishumira.

VaRoma 13:1-14
[1] Munhu mumŋe nomumŋe ŋgaaɀiise pasi pamasimba makuru; nokuti hakunesimba risina‐kubʋa kunaMŋari; iwo ari’po akaiswa’po naMŋari.[2] Saka unoramba simba, unodziʋisa ɀakaiswa’po naMŋari; ɀino iʋo ʋanodziʋisa, ʋanoɀitorera mhoȿa.[3] Nokuti ʋaɓati haʋatyisi unoɓate‐ ɓasa rakanaka, asi rakaipa. Unoɗa kusatya simba here? Ita ɀakanaka, ugorumbidzwa naro;[4] nokuti ndiye mushumiri waMŋari kwauri, kuti akuitire ɀakanaka. Asi kana uciita ɀakaipa, citya; nokuti iye haaɓati munondo pasina; nokuti ndiye mushumiri waMŋari, mutsiʋi wokutsamŋa kunounoita ɀakaipa.[5] Naiɀoɀo munofanira kuɀiisa pasi paʋo, musiŋgaɗaro nokuɗa kwokutsamŋa ɓedzi, asi nokuɗa kwehana ʋo.[6] Nokuti nemhaka iyo munoripa ʋo mutero; nokuti ndiʋo ʋaranda ʋaMŋari, ʋanoramba ʋaciŋgoɓatira cinhu ico.[7] Ripirai ʋose ɀaʋanofanira kuripirwa: Mutero kunaʋanofanira kutererwa; muripo kunaʋanofanira kuripirwa; kutya kunaʋanofanira kutyiwa; kukudza kunaʋanofanira kukudzwa.[8] Musaʋa necikwerete nomunhu, asi cokuɗana; nokuti unoɗa mumŋe, wazadzisa murairo.[9] Nokuti iɀo ɀokuti: Usaita ʋupombge, usaʋuraya, usaɓa, usaciʋa; kana murairo upi noupi, ɀakaʋuŋganidzwa pashoko rokuti: Uɗe wokwako seɀaunoɀiɗa iwe.[10] Ruɗo haruitiri wokwako ɀakaipa; naiɀoɀo ruɗo runozadzisa murairo.[11] Ɀikuru ndinoreʋa iɀoɀi, ɀatinoziʋa ŋguʋa, kuti ɀino yatoʋa ŋguʋa yokumuka kwenyu pahope; nokuti ɀino kuponeswa kweɗu kwaʋa pedyo kupfuʋura zuʋa rataka taŋga kutenda naro.[12] Ʋusiku bgapfuʋura, kwoedza; naiɀoɀo ŋgatirashe maɓasa erima, ŋgatishoŋge nhumbi dzokurwa dzeciedza.[13] Ŋgatifambe nenzira yakafanira sapamasikati; tisiŋgafambi nokutamba kwakaipa, nokuɓatwa, kana noʋupombge, noʋutere, kana negakaʋa, negoɗo.[14] Asi pfekai Ishe Jesu Kristu, musatȿaka kufadza nyama pakuciʋa kwayo.

Zvirevo 28:1-28
[1] Wakaipa unotiza kusinaunodziŋgana naye; Asi ʋakarurama ʋanotsuŋga mŋoyo seshumba.[2] Nemhaka yokuɗarika kwenyika, macinda ayo anowanda; Asi nomumŋe, unenjere neziʋo, icaramba iri’po.[3] Munhu unoshaiwa amene, unomanikidza ʋarombo, Wakafanana nemvura inokukura, isiŋgasiyi ɀokudya.[4] Ʋanosiya murairo, ʋanorumbidza ʋakaipa; Asi ʋanoceŋgeta murairo, ʋanoita nharo naʋo.[5] Ʋanhu ʋakashata haʋanzwisisi ɀakarurama; Asi ʋanotȿaka Jehova ʋanonzwisisa ɀose.[6] Murombo, unofamba muɀokwaɗi yake, Unopfuʋura usakarurama unofamba nenzira mbiri, kunyaŋge akafuma.[7] Unoceŋgeta murairo, mŋanakomana wakacenjera; Asi unofambidzana naʋanhu ʋanamadyo, unonyadzisa ɓaɓa ʋake.[8] Unowedzera fuma yake nemhindu kana nokuwedzera kusakarurama, Unoʋuŋganidzira mumŋe, ucaʋa netsitsi naʋarombo.[9] Unoramba kunzwa murairo nenzeʋe yake, Kunyaŋge nomunyeŋgetero wake unonyaŋgadza.[10] Aninani unorashisa ʋakarurama ʋafambe nenzira yakaipa, Ucawira amene mugomba rake; Asi ʋakarurama ʋacagara nhaka yeɀakanaka.[11] Mufumi unoti ndakacenjera; Asi murombo, unenjere, unomuferefeta.[12] Kana ʋakarurama ʋacikunda, mufaro mukuru uri’ko; Asi kana ʋakaipa ʋosimba, ʋanhu ʋoʋanda.[13] Unofukidza kuɗarika kwake, haaŋgaʋi nomufaro; Asi unoɀireʋurura, aciɀirasha, ucawana nyasha.[14] Munhu unogara acitya, unomufaro; Asi unowomesa mŋoyo wake, ucawira munjodzi.[15] Seshumba inoʋomba, neɓere rinopota‐pota, Ndiɀo ɀakaita muɓati wakaipa unoɓata ʋanhu ʋarombo.[16] Mucinda, unoshaiwa njere, unomanikidza ʋanhu ʋo ɀikuru; Asi unoʋeŋga kuciʋa, ucawedzera mazuʋa ake.[17] Munhu, unoremedzwa neropa romumŋe munhu, Ucatizira kugomba; ŋgaarege kudziʋiswa nomunhu.[18] Aninani unofamba ɀakarurama, ucarwirwa; Asi unofamba nenzira dzisakarurama, ucawa pakarepo.[19] Unorima munda wake, ucaʋa neɀokudya ɀizhinji; Asi unoʋaŋgira ɀisinamaturo, ucaʋa noʋurombo kwaɀo.[20] Munhu wakatendeka ucaʋa namaropafadzo mazhinji; Asi unoɗa kufuma nokukurumidza, haaŋgakoni kurobga.[21] Kutsaura ʋanhu hakuna‐kunaka; Nokuti munhu uŋgaɗarika nokuɗa kwecimeɗu ceciŋgwa.[22] Munhu unoruciʋa, unoʋaŋgira fuma, Asiŋgaziʋi kuti ucawirwa nokushaiwa.[23] Unorairira munhu ucazowana nyasha pashure, Kupfuʋura iye unoɓata kumeso norurimi rwake.[24] Unoɓira ɓaɓa ʋake kana mai ʋake, aciti: Hakuzi kuɗarika, Uyu ishamŋari younoparadza.[25] Unomŋeya wokuciʋa unomutsa kukakaʋara; Asi unoʋimba naJehova, ucasimbiswa.[26] Unotenda mŋoyo wake, iɓenzi; Asi unofamba noʋucenjeri, ucarwirwa.[27] Unopa ʋarombo, haaŋgazoshaiwi; Asi unotsinzina meso ake, ucatukwa kazhinji.[28] Kana ʋakaipa ʋosimba, ʋanhu ʋoʋanda; Asi kana ʋoparara, ʋakarurama ʋowanda.

Ruka 11:21
Kana munhu unesimba, wakashoŋga nhumbi dzokurwa, acirinda imba yake, nhumbi dzake dzinoceŋgeteka.

Mateu ൫:൯
Ʋakaropafadzwa ʋanoyananisa; nokuti ʋacanzi ʋana ʋaMŋari.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018