A A A A A

Kuwedzera: [Kukanganisa]


Muparidzi 11:5
Seɀausiŋgaziʋi mufambire wemhepo, kana mukurire wamafupa muɗumbu romukadzi unemimba, saiɀoɀo ʋo hauziʋi ɓasa raMŋari, unoita ɀose.

Isaya 26:3
Unomŋoyo wakasimba mucamuceŋgeta murugare rukuru, nokuti unoʋimba nemi.

Isaya 41:10
usatya, nokuti ndinewe; usavunduka, nokuti ndiri Mŋari wako; ndicakusimbisa, ɀirokwaɀo, ndicakuɓatsira; ɀirokwaɀo, ndicakutsigira noruʋoko rwaŋgu rworudyi rwokururama.

Isaya 49:15
Ko mukadzi uŋgakaŋganwa mŋana wake waanomŋisa, akasaʋa netsitsi nomŋanakomana weciɀaro cake here? Ɀirokwaɀo aʋa ʋaŋgakaŋganwa, asi ini handiŋgakukaŋganwi.

Jeremiya 1:5
Ndakakuziʋa ndisati ndakuʋumba muɗumbu ramai, ndakakuita mutȿene usati waɓuɗa muciɀaro camai; ndakakugadza kuti uʋe muprofita wamarudzi aʋanhu.

Jeremiya 29:11
Nokuti ndinoziʋa ndaŋgariro dzandinoraŋgarira pamsoro penyu — ndiɀo ɀinotaura Jehova — ndaŋgariro dzorugare, dzisati dziri dzeɀakaipa, kuti ndikupei mugumo unetariro.

Mateu 5:4
Ʋakaropafadzwa ʋanocema; nokuti ʋacanyaradzwa.

Mapisarema 34:18
Jehova uri pedyo naʋanemŋoyo yakaputsika, Unoponesa ʋanemŋeya yakapxanyika.

VaRoma 8:28
Tinoziʋa kuti ɀinhu ɀose ɀinoɓatirana kuti ɀiitire ɀakanaka aʋo ʋanoɗa Mŋari, aʋo ʋakaɗanwa seɀaakafuŋga.

1 Samueri 1:27-28
[27] Ndakakumbira mŋana uyu, Jehova akandipa candakakumbira kwaari;[28] saka neni ʋo ndamupa Jehova; mazuʋa ose okurarama kwake wakapiwa Jehova. Akanamata kunaJehova ipapo.

VaFiripi 4:6-7
[6] Musafuŋganya pamsoro pecinhu cimŋe; asi paɀinhu ɀose, mikumbiro yenyu ŋgaiziʋiswe Mŋari nokunyeŋgetera nokukumbira, pamŋe cete nokuʋoŋga.[7] Ɀino rugare rwaMŋari runopfuʋura kunzwisisa kwose, rucarinda mŋoyo yenyu nemifuŋgo yenyu munaKristu Jesu.

Isaya 55:8-9
[8] Nokuti ndaŋgariro dzaŋgu hadzizi ndaŋgariro dzenyu, nenzira dzenyu hadzizi nzira dzaŋgu — ndiɀo ɀinotaura Jehova.[9] Nokuti ɗeŋga seɀarakakwirira kupfuʋura nyika, saiɀoɀo nzira dzaŋgu dzakakwirira kupfuʋura nzira dzenyu, nendaŋgariro dzaŋgu kupfuʋura ndaŋgariro dzenyu.

2 VaKorinte 1:3-5
[3] Mŋari ŋgaaʋoŋgwe, iʋo Ƃaɓa ʋaShe weɗu Jesu Kristu, Ƃaɓa ʋeŋgoni, Mŋari wokunyaradza kwose;[4] iye unotinyaradza pakutambudzika kweɗu kwose, kuti isu tiʋe nesimba rokunyaradza ʋari mukutambudzika kupi nokupi, nokunyaradzwa kwatinonyaradzwa nako naMŋari.[5] Nokuti maɗambudziko aKristu seɀaakaʋa mazhinji kwatiri, saiɀoɀo ʋo kunyaradzwa kweɗu kwakaʋa kuzhinji naKristu.

Mapisarema 139:13-16
[13] Nokuti imi makaʋumba itȿo dzaŋgu; Makandiruka muɗumbu ramai ʋaŋgu.[14] Ndicakuʋoŋgai; nokuti ndakaitwa nomutoʋo unotyisa unoshamisa; Maɓasa enyu anoshamisa; Mŋeya waŋgu unoɀiziʋa kwaɀo.[15] Mafupa aŋgu akaŋga asina kuʋanzwa kwamuri, Paŋguʋa yandakaitwa pakaʋanda, Pakuʋumbga kwaŋgu nenjere panɀimbo dzezasi dzapasi.[16] Meso enyu akaʋona muʋiri waŋgu ucigere kukwaniswa, Ɀose ɀakaŋga ɀakanyorwa murugwaro rwenyu, Zuʋa rimŋe nerimŋe rokuʋumbga kwaɀo, Kusati kwaʋa necimŋe caɀo.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018