A A A A A

Kuwedzera: [Kubatsira Varombo]


VaGaratiya 2:10
ʋakaɗa cete kuti tiraŋgarire ʋarombo; ndiɀo ɀandakashiŋgairira ʋo kuti ndiɀiite.

Mateu 19:21
Jesu akati kwaari: Kana uciɗa kukwana, enda uteŋgese ɀose ɀaunaɀo, upe ʋarombo, ugoʋa nefuma kuɗeŋga; ugoʋuya unditeʋere.

Ruka 12:33-34
[33] Teŋgesai ɀamunaɀo, mupe ɀipo; muɀiitire ɀikwama ɀisiŋgasakari, fuma isiŋgaperi kuɗeŋga, pasiŋgaȿiki mbava, pasiŋgaparadzi ɀipfunho.[34] Nokuti panefuma yenyu, nomŋoyo wenyu ucaʋa’po ʋo.

Ruka 14:12-14
[12] Akati ʋo kunowakamukokera: Kana wagadzira ciȿuȿuro kana cirayiro, usaɗana shamŋari dzako, kana ʋanuŋuna ʋako, kana hama dzako, naʋafumi ʋokwako, kuti ʋarege kukukokera ɀe, ugoripirwa.[13] Asi kana wagadzira mutambo wokudya, ukokere ʋarombo, neɀirema, naʋanokamhina, namapofu.[14] Ipapo ucaropafadzwa, ɀaʋasinaɀaʋaŋgakuripira naɀo, nokuti ucaripirwa pakumuka kwaʋakarurama.

Ruka 6:20-21
[20] Ɀino wakatarisisa ʋadzidzi ʋake, akati: Makaropafadzwa imi ʋarombo, nokuti ʋushe bgaMŋari ndobgenyu.[21] Makaropafadzwa imi munenzara ɀino, nokuti mucagutiswa. Makaropafadzwa imi munocema ɀino, nokuti mucaseka.

2 VaKorinte 8:9
Nokuti munoziʋa nyasha dzaShe weɗu, Jesu Kristu, kuti kunyaŋge akaŋga akafuma, wakaʋa murombo nokuɗa kwenyu, kuti imi noʋurombo bgake muʋe ʋafumi.

James 2:5
Inzwai, hama dzaŋgu dzinoɗikanwa: Ko Mŋari haana‐kusanaŋgura ʋarombo ʋenyika here kuti ʋaʋe ʋafumi pakutenda, naʋadyi ʋenhaka yoʋushe bgaakapikira ʋanomuɗa?

Mako 14:7
Nokuti ʋarombo munaʋo ŋguʋa dzose, ŋguʋa ipi neipi yamunoɗa, muŋgaʋaitira ɀakanaka; asi ini hamuneni ŋguʋa dzose.

Zvirevo 19:17
Unonzwira ʋarombo tsitsi, unoposana naJehova; Ucamuripira ɓasa rake rakanaka.

Zvirevo 22:9
Unomŋoyo munyoro ucaropafadzwa; Nokuti unopa ʋarombo ɀokudya ɀake.

Zvirevo 14:31
Unomanikidza murombo, unoɀidza Muiti wake; Asi unetsitsi nomushaiwi, unomukudza.

Zvirevo 28:27
Unopa ʋarombo, haaŋgazoshaiwi; Asi unotsinzina meso ake, ucatukwa kazhinji.

Dheuteronomio 15:11
Nokuti ʋarombo haʋaŋgatoŋgoperi panyika; naiɀoɀo ndinokuraira ndiciti: Utambanudzire ruʋoko rwako ɀakanaka kuhama yako, kunaiye unoshaiwa, nokunaʋarombo ʋako panyika yako.

Zvirevo 21:13
Unodziʋira nzeʋe yake, kuti arege kunzwa kucema kwomurombo, Iye ʋo ucacema, asi haaŋganzwiki.

Ruka 6:38
Ipai, nemi mucapiwa; ʋacakupai pamaʋoko enyu ciyero cakanaka, cakatsikirirwa, cakazuŋguzirwa, cakaita mupfuŋga; nokuti neciyero camunoyera naco, mucayerwa ʋo naco.

Mateu 5:42
Unokumbira kwauri umupe, usafuratira unoɗa kukwereta kwauri.

James 1:27
Kunamata, kwakarurama, kusinemhoȿa pamberi paMŋari weɗu naƂaɓa, ndiko kufambira nherera necirikadzi pakutambudzika kwaʋo, no kuɀiceŋgeta, kuti arege kuȿiɓiswa nenyika.

Revhitiko 19:9-10
[9] Kana mucikohwa gohwa reminda yenyu, rega kukohwa miceto yomunda wako, ʋuye usaʋuŋganidza ɀawira pasi pakukohwa kwako.[10] Usakohwa ɀose pamunda wako wemizambiriŋga, ʋuye usaʋuŋganidza micero yawira pasi yomunda wako wemizambiriŋga; unofanira kuɀisiyira ʋarombo naʋaeni; ndini Jehova Mŋari wenyu.

1 Johani 3:17
Asi kana munhu anefuma yenyika, akaʋona hama yake icishaiwa, akamupfigira tsitsi dzake, ruɗo rwaMŋari runogara seiko maari?

Dheuteronomio 15:7-8
[7] Kana kunomurombo kwauri, mumŋe wehama dzako, mukati mamasuʋo api naapi panyika yako, yaunopiwa naJehova Mŋari wako, usatsuŋgira hama yako murombo, kana kumufumbatirira ruʋoko rwako;[8] asi umutambanudzire ruʋoko rwako kwaɀo, umuɓatsire necikwerete ɀinoriŋgana pakushaiwa kwake, seɀaanokumbira.

Mateu 25:31-46
[31] Ɀino kana Mŋanakomana womunhu aciʋuya nokubginya kwake, naʋatumŋa ʋose ʋanaye, ucagara pacigaro cake coʋushe cinobginya;[32] namarudzi ose acaʋuŋganidzwa pamberi pake; ucaʋaraʋura somufudzi unoraʋura makwai nembudzi.[33] Ucaisa makwai kurudyi rwake, mbudzi kuruɓoshwe.[34] Ɀino Ishe ucati kunaʋari kurudyi: Ʋuyai imi, makaropafadzwa naƂaɓa, mugare nhaka yoʋushe bgakagadzirirwemi kubva pakuʋamba kwenyika.[35] Nokuti ndakaŋga ndinenzara, mukandipa cokudya; ndakaŋga ndinenyota, mukandipa cokunwa; ndakaŋga ndiri mŋeni, mukandigamucira;[36] ndakaŋga ndisineŋguʋo, mukandipfekedza; ndakaŋga ndicirwara, mukandifambira; ndakaŋga ndiri mutoroŋgo, mukaʋuya kwandiri.[37] Ɀino ʋakarurama ʋacamupindura, ʋaciti: Ishe, takakuʋonai riniko munenzara, tikakupai cokudya? kana munenyota, tikakupai cokunwa?[38] Takakuʋonai riniko muri mŋeni, tikakugamucirai? kana musineŋguʋo, tikakupfekedzai?[39] Takakuʋonai riniko mucirwara, kana muri mutoroŋgo, tikaʋuya kwamuri?[40] Ishe ucapindura, aciti kwaʋari: Ɀirokwaɀo, ndinoti kwamuri: Pamakaɀiitira mumŋe waʋaɗuku ʋehama dzaŋgu idzi, makaɀiitireni.[41] Ɀino ucati kunaʋari kuruɓoshwe: Ibvai kwandiri, imi makatukwa, muende kumŋoto usiŋgaperi, wakagadzirirwa Diaborosi naʋatumŋa ʋake.[42] Nokuti ndakaŋga ndinenzara, mukasandipa cokudya; ndakaŋga ndinenyota, mukasandipa cokunwa;[43] ndakaŋga ndiri mŋeni, mukasandigamucira; ndisineŋguʋo, mukasandipfekedza; ndicirwara, nomutoroŋgo, mukasandifambira.[44] Ɀino naiʋaʋa ʋacapindura, ʋaciti: Ishe, takakuʋonai riniko munenzara, kana munenyota, kana muri mŋeni, kana musineŋguʋo, kana mucirwara, kana muri mutoroŋgo, tikasakushumirai?[45] Ɀino ucaʋapindura, aciti: Ɀirokwaɀo, ndinoti kwamuri, pamusati makaɀiitira mumŋe waʋaɗuku aʋa, hamuzakaɀiitireni.[46] Aʋa ʋacaenda kukurobga kusiŋgaperi; asi ʋakarurama kuʋupenyu bgusiŋgaperi.

Isaya 25:4
Nokuti imi maiʋa nhare yaʋarombo, nhare younoshaiwa pakutambudzika kwake, ʋutiziro paŋguʋa yemvura zhinji, mumvuri pakupisa kwezuʋa, kana mhepo yaʋanotyisa iciita semvura zhinji.

Mabasa 20:35
Paɀinhu ɀose ndakakuratidzai, kuti muciɓata muciɗai, munofanira kuɓatsira ʋasinesimba, nokuraŋgarira mashoko aShe Jesu, seɀaakataura amene aciti: Kupa kunomufaro caiwo kupfuʋura kugamucira.

Zvirevo 29:7
Wakarurama unoziʋa kururamisira mhaka dzaʋarombo; Asi wakaipa haanzwisisi ziʋo.

Mapisarema 140:12
Ndinoziʋa kuti Jehova ucagadzira mhoȿa yaʋanotambudzika, Nokururamisira ʋashaiwi.

Jeremiya 22:16
Ʋaitamba mhaka dzaʋarombo naʋanoshaiwa; ipapo ʋaiʋa nomufaro. Ko iɀoɀi hakuzi kundiziʋa here? — ndiɀo ɀinotaura Jehova.

1 Samueri 2:8
Ndiye unosimudza ʋarombo paguruʋa, Unosimudza rombe, acimubvisa paɗurunhuru; Kuti aʋagarise pamŋe cete namacinda, Aʋagarise nhaka yecigaro coʋushe cinobginya. Nokuti mbiru dzenyika ndedzaJehova, Iye wakateya nyika pamsoro padzo.

Ruka 3:11
Akapindura, akati kwaʋari: Uneŋguʋo mbiri ŋgaagoʋane nousina; nouneɀokudya ŋgaaite saiɀoɀo.

Revhitiko 25:35
Kana hama yako ikaʋa murombo, akapera simba anewe, unofanira kumuɓatsira, agare newe somŋeni kana mutorwa.

Zvirevo 22:22-23
[22] Usatorera murombo, nokuti murombo; Usamanikidza unotambudzika pasuʋo;[23] Nokuti Jehova ucaʋarwira pamhaka dzaʋo, Nokutadzira ʋupenyu bgaʋanoʋatadzira.

Revhitiko 19:15
Musaita ɀisakarurama pakutoŋga; usatsaura murombo, kana kukudza unesimba; asi unofanira kutoŋga wokwako nokururama.

Zvirevo 31:8-9
[8] Shamisira mbeʋeʋe muromo wako, Urwire mhaka dzaʋose ʋakaɗai ʋakasiyiwa.[9] Shamisa muromo wako, utoŋge ɀakarurama, Ururamisire murombo nounoshaiwa.

Mapisarema 12:5
Nokuɗa kwokumanikidzwa kwaʋarombo, nokugomera kwaʋanoshaiwa, Ndicamuka ɀino nokuɗa kwaiɀoɀo: ndiɀo ɀinotaura Jehova; Ndicamuisa pakasimba ipo paanoshuʋa.

Mapisarema 35:10
Mafupa aŋgu ose acati: Jehova ndianiko wakafanana nemi, Imi munorwira murombo panaiye wakamukurira nesimba, Iye murombo nomushaiwi panounomupamba?

VaEfeso 4:28
Wakaɓa, ŋgaarege kuɓa ɀe; asi ɀirinani kuti atambudzike, aɓate namaʋoko ake ɓasa rakanaka, kuti aʋe necaaŋgapa unoshaiwa.

Ezekieri 16:49
Tarira, ɀakaipa ɀomunuŋuna wako Sodoma heɀi: Kuɀikudza, ɀokudya ɀakawandisa, nokuzorora kusinehanya necinhu, ndiɀo ɀaakaŋga anaɀo naʋanasikana ʋake; haana‐kusimbisa ruʋoko rwaʋarombo naʋanoshaiwa.

Isaya 58:6-7
[6] Ko kuɀinyima ɀokudya kwandakasanaŋgura. hakuzakaɗai here, kuti musunuŋgure ɀisuŋgo ɀeɀakaipa, nokubvisa makashu ejoko, kuti wakamanikidzwa aende hake, ʋuye kuti muvune majoko ose here?[7] Hakuzi kuti ugoʋane ɀokudya ɀako nounenzara, ʋuye kuti uɗane ʋarombo ʋakadziŋgwa ʋapinde mumba mako here? Kuti kana uciʋona munhu wakashama umufukidze, ʋuye kuti urege kuʋanda ʋenyama yako here?

Zvirevo 17:5
Aninani unoseka murombo, unoɀidza Muiti wake; Unofara pamsoro penjodzi yaʋamŋe, haaŋgakoni kurobga.

1 Johani 3:17-18
[17] Asi kana munhu anefuma yenyika, akaʋona hama yake icishaiwa, akamupfigira tsitsi dzake, ruɗo rwaMŋari runogara seiko maari?[18] Ʋana ʋaɗuku, ŋgatirege kuɗa neshoko kana norurimi, asi neɓasa neɀokwaɗi.

Mateu 25:40
Ishe ucapindura, aciti kwaʋari: Ɀirokwaɀo, ndinoti kwamuri: Pamakaɀiitira mumŋe waʋaɗuku ʋehama dzaŋgu idzi, makaɀiitireni.

Dheuteronomio 15:10-11
[10] Unofanira kumupa ɀakanaka, mŋoyo wako haufaniri kuʋa neshuŋgu, kana ucimupa; nokuti nokuɗa kwecinhu ici Jehova Mŋari wako ucakuropafadza pamaɓasa ako ose, napaɀose ɀaunoɓata namaʋoko ako.[11] Nokuti ʋarombo haʋaŋgatoŋgoperi panyika; naiɀoɀo ndinokuraira ndiciti: Utambanudzire ruʋoko rwako ɀakanaka kuhama yako, kunaiye unoshaiwa, nokunaʋarombo ʋako panyika yako.

Isaya 61:1
Mŋeya waShe Jehova uri pamsoro paŋgu; nokuti Jehova wakandizodza kuti ndiparidzire ʋanyoro mashoko akanaka; wakandituma kuti ndirape ʋanemŋoyo yakaputsika, kuti ndiparidzire ʋakatapxa kusunuŋgurwa, nokunaʋakasuŋgwa kuti ʋacazarurirwa;

VaGaratiya 6:2
Takuriranai mitoro yenyu, mugozadzisa murairo waKristu saiɀoɀo.

VaHebheru 13:16
Asi musakaŋganwa kuita ɀakanaka nokugoʋana; nokuti Mŋari unofara neɀiɓayiro ɀakaɗai.

VaRoma 12:13
goʋanai naʋatȿene pakushaiwa kwaʋo; itirai ʋaeni ruɗo.

Ruka 3:10-11
[10] Ʋanhu ʋazhinji ʋakamubvunza, ʋaciti: Ɀino toɗiniko?[11] Akapindura, akati kwaʋari: Uneŋguʋo mbiri ŋgaagoʋane nousina; nouneɀokudya ŋgaaite saiɀoɀo.

Isaya 41:17
Ʋarombo naʋanoshaiwa ʋanotȿaka mvura, asi hai’po, marimi aʋo anowoma nenyota; ini, Jehova ndicaʋapindura, ini, Mŋari waIsraeri, handiŋgaʋarashi.

Dheuteronomio 15:7
Kana kunomurombo kwauri, mumŋe wehama dzako, mukati mamasuʋo api naapi panyika yako, yaunopiwa naJehova Mŋari wako, usatsuŋgira hama yako murombo, kana kumufumbatirira ruʋoko rwako;

Ezekieri 22:29
Ʋanhu ʋenyika ʋakamanikidza nokupamba; ɀirokwaɀo ʋakatambudza ʋarombo naʋanoshaiwa, ʋakamanikidza mutorwa asinemhaka hake.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018