A A A A A

Mwari: [Kukomborera]


Ruka ६:३८
Ipai, nemwi muchapiwa; chiyero chakanaka, chakatsikirirwa, chakazunguzirwa, chinopfachukira; vachakupai pachifuva chenyu. Nokuti nechiyero chamunoyera nacho, muchayererwavo nacho.

Mateu 5:4
Vakaropafadzwa vanochema; nokuti ivo vachanyaradzwa.

VaFiripi 4:19
Zvino Mwari wangu uchazadzisa kushaiwa kwenyu kose pafuma yake, mukubwinya, munaKristu Jesu.

Mapisarema ६७:७
Mwari achatiropafadza; Nemigumo yose yapasi ichamutya.

Numeri 6:24-25
[24] ‘Jehovha akuropafadze, akuchengete;[25] Jehovha akuvhenekere nechiso chake, akunzwire nyasha;

VaFiripi 4:6-7
[6] Musafunganya pamusoro pechinhu chimwe; asi pazvinhu zvose, mikumbiro yenyu ngaiziviswe Mwari nokunyengetera nokukumbira, pamwe chete nokuvonga.[7] Zvino rugare rwaMwari runopfuvura kunzwisisa kose, rucharinda moyo yenyu nemifungo yenyu munaKristu Jesu.

James १:१७
Zvipo zvose zvakanaka nezvipiwa zvose zvakakwana zvinobva kumusoro, zvichiburuka kunaBaba vezviedza, uyo usina kupinduka kana mumvuri wokushanduka.

Jeremiya 17:7-8
[7] Wakaropafadzwa iye munhu unovimba naJehovha, wakaita Jehovha chivimbo chake.[8] Nokuti uchava somuti wakasimwa pamvura, unotuma midzi yawo kurwizi, usingatyi kana kupisa kuchisvika, asi mashizha awo achava matema; haungarangariri pagore rokusanaya kwemvura, kana kurega kubereka zvibereko.

Isaya ४१:१०
Usatya, nokuti ndinewe; usavhunduka, nokuti ndiri Mwari wako; ndichakusimbisa, zvirokwazvo, ndichakubatsira; zvirokwazvo, ndichakutsigira noruoko rwangu rworudyi rune simba.

John 1:16
Nokuti pakuzara kwake isu tose takagamuchira nyasha pamusoro penyasha.

Genesisi 22:16-17
[16] akati, "Zvanzi naJehovha, `Ndaka­pika neni ndimene,' ndichiti, `Zvawaita izvozvo, ukasandinyima mwanakomana wako mumwe chete;[17] ndichakuropafa­dza kwazvo, ndichawanza vana vako kwazvo senyeredzi dzokudenga, uye se­jecha riri pamahombekombe egungwa; vana vako vachava varidzi vamasuo ava­vengi vavo;

Genesisi 27:28-29
[28] Mwari ngaakupe dova rokudenga, mafuta enyika, nezviyo newaini zvakawanda.[29] Vanhu ngavakushumire, marudzi ose ngaakupfugamire; uve ishe wehama dzako, vanakomana vamai vako ngavakupfugamire; vose vanokutuka ngavatukwe, vose vanokuropafadza ngavaropafadzwe."

Mapisarema 1:1-3
[1] Akakomborerwa munhu asingafambi panorangana vakaipa, Asingamiri panzira yavatadzi, Asingagari panogara vadadi.[2] Asi anofarira murayiro waJehovha; Anofungisisa murayiro wake masikati nousiku.[3] Achafanana nomuti wakasimwa pahova dzemvura, Unobereka michero yawo nenguva yawo, Mashizha awo haasvavi; Chinhu chipi nechipi chaanoita chichaendika.

Mapisarema 23:1-4
[1] Jehovha ndiye mufudzi wangu; Hapana chandingashaiwa.[2] Anondivatisa pasi pamafuro manyoro; Anondisesedza pamvura inozorodza.[3] Anoponesa mweya wangu; Anondifambisa panzira dzokururama nokuda kwezita rake.[4] Zvirokwazvo, kunyange ndikafamba mumupata womumvuri worufu, Handingatongotyi zvakaipa; nokuti imwi muneni; Tsvimbo yenyu nomudonzvo wenyu zvinondinyaradza.

2 Samueri २२:३-४
[३] Mwari idombo rangu, ndichavimba naye; nhovo yangu, norunyanga rwokuponeswa kwangu, shongwe yangu yakakwirira, noutiziro hwangu. Muponesi wangu, anondiponesa pakumanikidzwa.[४] Ndichadana kuna Jehovha, iye anofanira kurumbidzwa; Naizvozvo ndichaponeswa kuna vavengi vangu.

1 Johani 5:18
Tinoziva kuti mumwe nomumwe wakaberekwa naMwari haaiti zvivi; asi wakaberekwa naMwari unochengetwa naye, wakaipa haangamubati.

Mapisarema 138:7
Kana ndichifamba pakati penhamo, imwi muchandiponesa; Muchatambanudza ruoko rwenyu kudzivisa kutsamwa kwavavengi vangu, Ruoko rwenyu rworudyi ruchandiponesa.

2 VaKorinte ९:८
Mwari unogona kukuwanzirai nyasha dzose kuti nguva dzose muve nokuringana kose pazvose, kuti muwanze mabasa ose akanaka;

VaFiripi ४:७
Zvino rugare rwaMwari runopfuvura kunzwisisa kose, rucharinda moyo yenyu nemifungo yenyu munaKristu Jesu.

Shona Bible 2009
Copyrighted: No Info 2009