A A A A A

Живот: [Разлучивање]


1 Коринћанима 2:14
Telesni čovek, pak, ne prihvata istine koje dolaze od Božijeg Duha. Za njega su one ludost, te ih ne može razumeti, jer o tim istinama treba rasuđivati uz pomoć Božijeg Duha.

1 Коринћанима 12:10
Jednome Duh daje dar da čini čuda, a drugome dar proroštva. Nekome daje dar razlikovanja duhova, nekome da govori drugim jezicima, a nekome da tumači te jezike.

1 Коринћанима 14:29-33
[29] Što se tiče proroka, neka govore dvojica ili trojica, a ostali neka prosuđuju.[30] Ako se drugom koji tu sedi nešto otkrije, prvi neka ćuti.[31] Svi, naime, možete da prorokujete, jedan po jedan, da se svi pouče i ohrabre.[32] Proročki duhovi pokoravaju se prorocima.[33] Jer Bog nije Bog nereda, nego mira. Kao što je u svim crkvama,

1 Јованова 2:27
Ali vi ste primili pomazanje od njega, koje ostaje u vama, pa nije potrebno da vas ko poučava. Naime, njegov Duh uči vas svemu, i to je istina, a ne laž. Stoga, kako vas je Duh poučio, tako i ostanite u Hristu.

1 Јованова 4:1
Voljeni moji, ne verujte svakom duhu, nego proveravajte duhove dolaze li od Boga, jer je mnogo lažnih proroka izašlo u svet.

1 Царевима 3:9
Daj svome sluzi poslušno srce da može suditi tvome narodu, i da može prosuditi šta je dobro a šta zlo; jer ko može suditi tvome narodu koji je tako veliki?“

1 Самуел 16:7
Ali Gospod reče Samuilu: „Ne gledaj na njegov izgled i na visinu njegovog rasta, jer sam ga odbacio. Gospod ne gleda kao što čovek gleda. Čovek gleda na spoljašnjost, a Gospod gleda na srce.“

1 Солуњанима 5:21
nego sve proveravajte, pa što je dobro, zadržite.

1 Тимотеју 4:1
Duh izričito govori da će u poslednja vremena neki odstupiti od vere, i povesti se za duhovima prevare i za učenjima zlih duhova.

Колошанима 2:8
Pazite da vas ko ne zarobi filozofijom i ispraznom zabludom, koja se temelji na ljudskom predanju i učenju o silama ovoga sveta, a ne na Hristu.

Јеврејима 4:12
Jer je reč Božija živa i delotvorna, oštrija od svakog mača s dve oštrice. Ona duboko zaseca, te seže do spoja duše i tela, zglobova i moždine, pa sudi mislima i namerama srca.

Јеврејима 5:14
Čvrsta hrana je za one zrele, čija su čula navikom izvežbana da razlikuju zlo i dobro.

Осија 14:9
Ko je mudar nek ovo razume, ove stvari nek umni razazna: Gospodnji su ispravni putevi. Pravednici hodaju po njima, odmetnici na njima posrću.

Јаковљева 1:5
Ako kome od vas nedostaje mudrosti, neka traži od Boga koji svima daje velikodušno i bez prekora, i on će mu je dati.

Јован 7:24
Ne sudite po spoljašnjosti, nego sudite po pravdi!“

Матеја 10:16
Evo, ja vas šaljem kao ovce među vukove. Stoga, budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi.

Матеја 24:24
Jer će se pojaviti lažni Hristosi i lažni proroci i učiniće velike znakove i čuda, da zavedu, ako je moguće, i izabrane.

Приче 15:14-21
[14] Razborito srce teži znanju, a usta se bezumnika bezumljem hrane.[15] Nemili su svi dani nevoljnika, a čovek se dobrog srca gosti neprestano.[16] Bolje je i malo u bogobojaznosti, nego blago silno i sa njim strepnja.[17] Bolji je tanjir povrća u ljubavi, nego utovljeni vo u mržnji.[18] Gnevan čovek raspaljuje svađu, a smireni čovek utišava sukob.[19] Put lenštine je obrastao trnjem, a put je čestitih poravnan.[20] Mudar sin raduje oca, a bezuman čovek prezire majku svoju.[21] Bezumnika raduje bezumlje, a razborit čovek ravno ide putem.

Приче 18:15
Znanju teži srce promućurnog, a i uho mudrog predano je njemu.

Приче 28:11
Bogati je sebi samom mudar, ali ga razumni siromah istražuje pomno.

Псалми 119:125
Tvoj sam sluga, prosvetljenje daj mi pa da tvoje propise razumem.

Римљанима 12:2
Ne prilagođavajte se ovome svetu, nego se preobražavajte obnavljanjem svoga uma, da biste mogli da prosudite šta je Božija volja, šta je dobro, ugodno i savršeno.

Дела Aпостолска 17:10-11
[10] Braća su iste noći brže-bolje poslala Pavla i Silu u Veriju. Kada su stigli tamo, otišli su u judejsku sinagogu.[11] Ovdašnji Jevreji su bili plemenitiji od onih u Solunu, pa su prihvatili poruku sa svom predanošću, svakodnevno istražujući Pisma da vide da li je to zaista tako.

Филипљанима 1:9-10
[9] A ja se molim da vaša ljubav sve više napreduje u spoznaji i punom uvidu u ispravno življenje,[10] da možete prosuditi šta je najbolje, kako biste bili čisti i besprekorni za dan Hristov,

1 Тимотеју 6:3-5
[3] A ako neko poučava nešto drugo, i ne slaže se sa istinitim rečima Gospoda našeg Isusa Hrista, koje su u skladu sa bogougodnim životom,[4] taj je uobražen i ništa ne zna. Takav pati od bolesne želje da se raspravlja i svađa, što raspiruje zavist, svađu, vređanje, zlobno podozrenje;[5] to su svadljivi ljudi pokvarenog uma i lišeni istine, koji misle da je pobožnost sredstvo dobiti.

2 Коринћанима 11:13-15
[13] Takvi ljudi su lažni apostoli, nepošteni radnici, koji se prerušavaju u Hristove apostole.[14] Ništa čudno; čak se i sâm Satana prerušava u anđela svetlosti.[15] Isto tako nije neobično da se njegove sluge pretvaraju u službenike pravednosti. Ali na kraju će dobiti što su svojim delima zaslužili.

Приче 2:1-5
[1] Sine moj, prihvatiš li moje reči i u sebi sačuvaš zapovesti moje;[2] tad pažljivo slušaj mudrost i srcem teži da razumeš.[3] Ako prizoveš pronicljivost i zavapiš razboritosti;[4] potražiš li to kao srebro, tragaš li za tim kao za skrivenim blagom;[5] onda ćeš znati za bogobojaznost i naći ćeš bogopoznanje.

Приче 3:1-6
[1] Sine moj, pouku moju ne zaboravljaj i u srcu čuvaj zapovesti moje,[2] jer će ti produžiti dane i godine života, mir će ti pridodati.[3] Milost i istina neka ne odlaze od tebe. Veži ih oko vrata, upiši ih na ploču srca![4] I tad ćeš naći milost i naklonost i u Božijim i u ljudskim očima.[5] U Gospoda pouzdaj se svim srcem svojim i nemoj se oslanjati na mudrost svoju.[6] Misli na njega na svojim putevima da bi tvoje staze učinio ravnim.

Serbian Bible (NSTL) 2017 Latin
The Holy Bible, New Serbian Translation Copyright © 2005, 2017 by Biblica, Inc.®v