A A A A A

Добар карактер: [Поверење]


Исаија 12:2
Evo, Bog je spasenje moje, uzdam se i neću se bojati, jer je Gospod snaga moja i pesma Gospodnja, on mi je bio na spasenje.“

Исаија 26:3-4
[3] čiju ćeš sabranost zasnovanu na tebi ti sabrati u miru, u miru zato što se u tebe uzda.[4] Uzdajte se u Gospoda doveka, jer u Gospodu, u Gospodu samom je večna Stena;

Исаија 41:10
Ne boj se, jer ja sam s tobom, ne obziri se zastrašeno, jer ja sam Bog tvoj. Ja te krepim i zaista ti pomažem, zaista te podupirem desnicom pravde svoje.

Јеремија 29:11
Jer ja znam naume koje sam za vas osmislio  —  govori Gospod  —  dobre naume, a ne loše, da vam dam budućnost punu nade.

Јован 10:10
Lopov dolazi samo da ukrade, zakolje i uništi. Ja sam došao da imaju život i da ga imaju u izobilju.

Јован 14:1
Neka se ne uznemirava vaše srce. Verujte u Boga i verujte u mene.

Исус Навин 1:9
Zar ti nisam zapovedio: ’Budi jak i odvažan! Ne plaši se i ne strahuj, jer je s tobom Gospod, Bog tvoj, gde god da kreneš.’“

Филипљанима 4:19
A moj Bog će podmiriti svaku vašu potrebu po svom slavnom bogatstvu u Hristu Isusu.

Приче 29:25
Strah čoveku zamku postavlja, a zbrinut je onaj što se u Gospoda uzda.

Псалми 9:10
Neka se uzdaju u tebe oni koji tvoje ime znaju, jer ti, Gospode, ne ostavljaš one što te traže.

Псалми 20:7
Jedni se hvale kolima, drugi konjima, a mi imenom Gospoda, Boga našega.

Псалми 28:7
Gospod je moja snaga i moj štit, u njega se pouzdaje moje srce. On mi je pomogao, pa mi kliče srce, svojom pesmom davaću mu hvale.

Псалми 32:10
Mnogi jadi snalaze opakoga, a onog ko se uzda u Gospoda okružuje milost.

Псалми 37:5
Gospodu prepusti put svoj, pouzdaj se u njega i on će učiniti:

Псалми 46:10
Utihnite i znajte da sam ja Bog, uzvišen među narodima, uzvišen na zemlji.

Псалми 118:8
Bolje je u Gospodu utočište naći, nego u čoveku oslonac pronaći.

Псалми 143:8
Kad je jutro objavi mi svoju milost, jer u tebe uzdajem se; objavi mi put kojim ću poći jer je moja duša tebe željna.

Римљанима 8:28
Jer znamo da sve ide na dobro onima koji vole Boga, onima koje je on pozvao po svojoj volji.

Римљанима 15:13
Neka vas Bog, izvor nade, ispuni svakom radošću i mirom po veri u njega, da obilujete u nadi silom Duha Svetoga.

Псалми 56:3-4
[3] U dan bojazni ja ću u tebe da se uzdam.[4] U Boga, čiju reč ja slavim, u Boga se uzdam; neću da se plašim. Šta mi može puki smrtnik?

Псалми 62:7-8
[7] Od Boga je spasenje moje i slava moja; stena snage moje, utočište moje je u Bogu.[8] U njega se uzdaj uvek, narode; pred njim srce svoje izlivajte, Bog je naše utočište. Sela

Псалми 91:1-2
[1] U zaklonu Svevišnjeg ko prebiva, u senci Svemoćnog taj počiva![2] Gospodu ću reći: „Moj zaklone i tvrđavo moja! Moj Bože u koga se uzdam.“

Псалми 112:6-7
[6] Taj se nikad uzdrmati neće, sećanje na pravednika trajaće doveka.[7] On ne strepi pred lošim vestima, pouzdanog srca u Gospoda se uzda.

1 Јованова 5:14-15
[14] Ovo je pouzdanje koje imamo u njega: on nas sluša štogod da zatražimo po njegovoj volji.[15] A ako znamo da nas sluša što god zatražimo, onda znamo da već imamo ono što smo tražili od njega.

Псалми 46:1-2
[1] Horovođi. Za potomke Korejeve. Pesma za visoke glasove. Bog nam je utočište i sila, trajni pomoćnik u nevolji.[2] Ne bojmo se, zato, kad se zemlja ljulja, kad se gore ruše u dubine mora.

Приче 3:5-6
[5] U Gospoda pouzdaj se svim srcem svojim i nemoj se oslanjati na mudrost svoju.[6] Misli na njega na svojim putevima da bi tvoje staze učinio ravnim.

Матеја 6:25-26
[25] Zato vam kažem: ne brinite se za svoj život, šta ćete jesti ili šta ćete piti, niti za telo, čime ćete se odenuti. Nije li život vredniji od hrane i telo od odeće?[26] Pogledajte ptice na nebu! Niti seju, niti žanju, niti sabiru u žitnice, a vaš Otac nebeski ih hrani. Zar vi ne vredite mnogo više od njih?

Јеремија 17:7-8
[7] Blagosloven je čovek što se uzda u Gospoda i kome je Gospod uzdanica![8] On će biti kao drvo posađeno pored voda, što korenje pruža ka živome toku. Pripeka kad dođe, ono se ne boji; lišće mu zeleno kroz godinu celu. Od suše ne strepi, ploda uvek ima.

Исус Навин 1:5-9
[5] Niko neće moći da ti se odupre celog tvog života. Kao što sam bio sa Mojsijem, tako ću biti sa tobom; neću odstupiti od tebe, niti ću te ostaviti.[6] Budi jak i odvažan, jer ti ćeš dati ovom narodu u posed ovu zemlju, za koju sam se zakleo njihovim ocima da ću je njima dati.[7] Samo budi jak i veoma odvažan da držiš i vršiš sav Zakon koji ti je naložio moj sluga Mojsije. Ne odstupaj od njega ni desno ni levo, da bi bio uspešan gde god da pođeš.[8] Neka se knjiga ovoga Zakona ne razdvaja od tvojih usta. Razmišljaj o njoj danju i noću, kako bi verno držao sve što je u njoj zapisano. Samo će ti tada dobro ići na tvom putu i imaćeš uspeha.[9] Zar ti nisam zapovedio: ’Budi jak i odvažan! Ne plaši se i ne strahuj, jer je s tobom Gospod, Bog tvoj, gde god da kreneš.’“

Serbian Bible (NSTL) 2017 Latin
The Holy Bible, New Serbian Translation Copyright © 2005, 2017 by Biblica, Inc.®v