A A A A A

Лош карактер: [Сукоб]


Јеврејима 10:32
Sećajte se prošlih dana, kada ste, tek prosvetljeni, postojano podneli mnoge nevolje i patnje.

Приче 15:18
Gnevan čovek raspaljuje svađu, a smireni čovek utišava sukob.

Приче 16:28
Spletkaroš spletke spliće i klevetnik razdvaja bliske prijatelje.

Приче 28:25
Bahat čovek otpočinje svađu, a napreduje ko se uzda u Gospoda.

Матеја 18:15
Ako tvoj brat sagreši protiv tebe, idi k njemu i ukaži mu na njegov greh dok si nasamo sa njim. Ako te posluša, zadobio si brata.

1 Тимотеју 3:15
Ali ako okasnim, ti znaš kako treba da se vladaš u Božijem domu, koji je Crkva živoga Boga, stub i uporište istine.

Јован 8:32
Upoznaćete istinu i istina će vas osloboditi.“

Матеја 5:23-24
[23] Ako doneseš žrtveni dar na žrtvenik i tamo se setiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe,[24] ostavi svoj dar pred žrtvenikom, te idi i izmiri se prvo sa svojim bratom, pa onda dođi i prinesi svoj žrtveni dar.

Јован 6:54
Ko jede moje telo i pije moju krv, ima večni život i ja ću ga uskrsnuti u Poslednji dan.

Марко 6:3
Zar on nije drvodelja, sin Marijin? Nisu li njegova braća: Jakov, Josija, Juda i Simon? Zar njegove sestre ne žive ovde?“ Zato ga nisu prihvatili.

Ефесцима 5:25
Muževi, volite svoje žene, kao što je Hristos voleo Crkvu, te je dao svoj život za nju,

Јеврејима 12:14
Nastojte da budete u miru sa svima, i radite na svome posvećenju, bez kojeg niko neće videti Gospoda.

Матеја 18:15-17
[15] Ako tvoj brat sagreši protiv tebe, idi k njemu i ukaži mu na njegov greh dok si nasamo sa njim. Ako te posluša, zadobio si brata.[16] A ako te ne posluša, povedi sa sobom još jednog ili dvojicu. ’Svaka optužba mora da se potvrdi samo na osnovu izjave dva ili tri svedoka.’[17] A ako ne posluša njih, reci crkvi. A ako ne posluša ni crkvu, neka ti bude kao mnogobožac i poreznik.

Јаковљева 5:16
Stoga ispovedajte svoje grehe jedan drugome, i molite se jedni za druge da budete isceljeni. Mnogo može postići molitva pravednika.

Галатима 1:19
Od ostalih apostola nisam video nikog drugog osim Jakova, brata Gospodnjeg.

Малахија 1:11
Jer od izlaska sunca pa do njegovog zalaska moje je ime veliko među narodima. Na svakom se mestu u moje ime prinosi tamjan i čista žitna žrtva jer je moje ime veliko među narodima  —  kaže Gospod nad vojskama.

Филипљанима 1:30
I vi podnosite istu nevolju koju ste videli da ja podnosim, i koju sada čujete da podnosim.

Колошанима 2:1
Hoću da znate koliko se borim za vas, za one u Laodikiji i za sve koji me nisu lično sreli.

Римљанима 12:18
Ako je moguće, činite sve što je do vas da živite u miru sa svim ljudima.

Јован 14:6
Isus mu reče: „Ja sam Put i Istina i Život. Niko ne dolazi k Ocu osim po meni.

Приче 15:1
Blagi odgovor utišava gnev, a gruba reč pokreće jarost.

Ефесцима 4:26
„Gnevite se, ali ne grešite.“ Neka vaš gnev ne dočeka zalazak sunca,

Јаковљева 1:19
A ovo znajte, voljena moja braćo: neka svako bude brz da čuje, spor da odgovori, i spor da se razgnevi;

Матеја 5:9
Blaženi su mirotvorci, jer će ih Bog nazvati svojim sinovima.

Јован 3:3-5
[3] Isus mu odgovori: „Zaista, zaista ti kažem: niko ne može videti Carstvo Božije ako se nanovo ne rodi.“[4] Nikodim ga upita: „Kako odrastao čovek može da se nanovo rodi? Može li da uđe u utrobu svoje majke i da se ponovo rodi?“[5] Isus mu odgovori: „Zaista, zaista ti kažem: niko ne može ući u Carstvo Božije ako se ne rodi vodom i Duhom.

Јаковљева 1:19-20
[19] A ovo znajte, voljena moja braćo: neka svako bude brz da čuje, spor da odgovori, i spor da se razgnevi;[20] jer, čovekov gnev ne postiže pravednost koju Bog traži.

Галатима 4:19
O, deco moja! Ponovo vas s mukama rađam dok se Hristos ne uobliči u vama.

Матеја 16:18
A ja ti kažem: ti si Petar, a na ovoj steni sagradiću svoju Crkvu i vrata Sveta mrtvih neće je nadvladati.

Матеја 18:15-18
[15] Ako tvoj brat sagreši protiv tebe, idi k njemu i ukaži mu na njegov greh dok si nasamo sa njim. Ako te posluša, zadobio si brata.[16] A ako te ne posluša, povedi sa sobom još jednog ili dvojicu. ’Svaka optužba mora da se potvrdi samo na osnovu izjave dva ili tri svedoka.’[17] A ako ne posluša njih, reci crkvi. A ako ne posluša ni crkvu, neka ti bude kao mnogobožac i poreznik.[18] Zaista vam kažem, ako šta presudite na zemlji, biće presuđeno na nebu; a što razrešite na zemlji, biće razrešeno na nebu.

Ефесцима 1:22-23
[22] Bog je sve pokorio pod njegove noge i postavio ga nad svime, za glavu Crkve.[23] Ona je njegovo telo, punina onoga koji sve ispunjava u svemu.

Ефесцима 5:23-24
[23] Jer, muž je glava ženi, kao što je Hristos glava Crkvi, isti Hristos koji je Spasitelj svoga tela  —  Crkve.[24] Kao što se Crkva pokorava Hristu, tako i žena neka se pokorava mužu u svemu.

Дела Aпостолска 4:32
A svi koji su poverovali bili su jednodušni i istomisleni. Niko sopstvenu imovinu nije nazivao svojom, nego im je sve bilo zajedničko.

1 Коринћанима 1:10
Molim vas, braćo, u ime našeg Gospoda Isusa Hrista, da svi isto govorite i da ne bude podele među vama, nego budite potpuno sjedinjeni istim razumom i istim mišljenjem.

Јован 12:48
Ko mene odbacuje i ne prihvata moje reči, ima jednog za sudiju. To je reč koju sam govorio; ona će mu suditi u Poslednji dan.

Матеја 7:12
Sve što hoćete da ljudi čine vama, činite i vi njima. O tome su Zakon i Proroci.

Јован 14:28
Čuli ste da sam vam rekao: ’Odlazim, ali se vraćam k vama.’ Da me volite, vi biste se radovali što odlazim k Ocu, jer je Otac veći od mene.

1 Солуњанима 2:2
Nego, iako smo prethodno u Filipima pretrpeli i bili zlostavljani, što i sami znate, ipak smo vam, ohrabreni od Boga, navestili Božiju Radosnu vest, uprkos snažnom protivljenju.

1 Коринћанима 13:4
Ljubav je strpljiva, ljubazna, ne zavidi, ne hvali se, nije ohola,

Римљанима 1:20
A Božije nevidljive osobine  —  njegova večna sila i božanstvo, mogu se jasno videti od postanka sveta na onome što je stvorio. Stoga niko nema izgovora.

Serbian Bible (NSTL) 2017 Latin
The Holy Bible, New Serbian Translation Copyright © 2005, 2017 by Biblica, Inc.®v