A A A A A

Анђели и ђаволи: [Беелзебуб]


Матеја 12:24
A fariseji čuvši to rekoše: ovaj drukčije ne izgoni đavola do pomoću Veelzevula kneza đavolskoga.

Марко 3:22
A književnici koji bijahu sišli iz Jerusalima govorahu: u njemu je Veelzevul; i: on pomoću kneza đavolskoga izgoni đavole.

Матеја 10:25
Dosta je učeniku da bude kao učitelj njegov i sluzi kao gospodar njegov. Kad su domaćina nazvali Veelzevulom, akamoli domaće njegove?

Матеја 12:27
I ako ja pomoću Veelzevula izgonim đavole, sinovi vaši čijom pomoću izgone? Zato će vam oni biti sudije.

Лука 11:15-19
[15] A neki od njih rekoše: pomoću Veelzevula kneza đavolskoga izgoni đavole.[16] A drugi kušajući ga iskahu od njega znak s neba.[17] A on znajući pomisli njihove reče im: svako carstvo koje se razdijeli samo po sebi, opustjeće, i dom koji se razdijeli sam po sebi, propašće.[18] Tako i sotona ako se razdijeli sam po sebi, kako će ostati njegovo carstvo? kao što kažete da pomoću Veelzevula izgonim đavole.[19] Ako li ja pomoću Veelzevula izgonim đavole, sinovi vaši čijom pomoću izgone? Zato će vam oni biti sudije.

2 Царевима 1:1-3
[1] A po smrti Ahavovoj odmetnuše se Moavci od Izrailja.[2] A Ohozija pade kroz rešetku iz gornje sobe svoje u Samariji, i razbolje se; pa posla poslanike i reče im: idite, pitajte Velzevula boga Akaronskoga hoću li ozdraviti od ove bolesti.[3] Ali anđeo Gospodnji reče Iliji Tesvićaninu: ustani, izidi na susret poslanicima cara Samarijskoga i reci im: eda li nema Boga u Izrailju, te idete da pitate Velzevula boga u Akaronu?

Лука 11:18
Tako i sotona ako se razdijeli sam po sebi, kako će ostati njegovo carstvo? kao što kažete da pomoću Veelzevula izgonim đavole.

Марко 3:20-30
[20] I dođoše u kuću, i sabra se opet narod da ne mogahu ni hljeba jesti.[21] I čuvši to rod njegov iziđoše da ga uhvate; jer govorahu da je izvan sebe.[22] A književnici koji bijahu sišli iz Jerusalima govorahu: u njemu je Veelzevul; i: on pomoću kneza đavolskoga izgoni đavole.[23] I dozvavši ih govoraše im u pričama: kako može sotona sotonu izgoniti?[24] I ako se carstvo samo po sebi razdijeli, ne može ostati carstvo ono;[25] I ako se dom sam po sebi razdijeli, ne može ostati dom onaj;[26] I ako sotona ustane sam na se i razdijeli se, ne može ostati, nego će propasti.[27] Niko ne može pokućstvo jakoga, ušavši u kuću njegovu, oteti ako najprije jakoga ne sveže: i onda će kuću njegovu oplijeniti.[28] Zaista vam kažem: svi grijesi oprostiće se sinovima čovječijim, i huljenja na Boga, makar kakova bila:[29] A koji pohuli na Duha svetoga nema oproštenja vavijek, nego je kriv vječnome sudu.[30] Jer govorahu: u njemu je nečisti duh.

2 Царевима 1:16
I reče mu: ovako veli Gospod: zato što si slao poslanike da pitaju Velzevula boga u Akaronu kao da nema Boga u Izrailju da bi ga pitao, nećeš se dignuti s postelje na koju si legao, nego ćeš umrijeti.

Постање 1:1
U početku stvori Bog nebo i zemlju.

Матеја 9:34
A fariseji govorahu: pomoću kneza đavolskog izgoni đavole.

Откривење 21:20
Peti sardoniks, šesti sard, sedmi hrisolit, osmi viril, deveti topaz, deseti hrisopras, jedanaesti jakint, dvanaesti ametist.

Јов 2:11
A tri prijatelja Jovova čuše za sve zlo koje ga zadesi, i dođoše svaki iz svojega mjesta, Elifas Temanac i Vildad Sušanin i Sofar Namaćanin, dogovorivši se da dođu da ga požale i potješe.

2 Царевима 1:6
A oni mu rekoše: srete nas jedan čovjek, i reče nam: idite, vratite se k caru koji vas je poslao, i recite mu: ovako veli Gospod: eda li nema Boga u Izrailju, te šalješ da pitaš Velzevula boga u Akaronu? Zato nećeš se dignuti s postelje na koju si legao, nego ćeš umrijeti.

Јован 1:1
U početku bješe riječ, i riječ bješe u Boga, i Bog bješe riječ.

Лука 11:19
Ako li ja pomoću Veelzevula izgonim đavole, sinovi vaši čijom pomoću izgone? Zato će vam oni biti sudije.

Излазак 6:23
A Aron se oženi Jelisavetom kćerju Aminadavovom, sestrom Nasonovom; i ona mu rodi Nadava i Avijuda i Eleazara i Itamara.

Лука 3:1
U petnaestoj godini vladanja ćesara Tiverija, kad bješe Pontije Pilat sudija u Judeji, i Irod četverovlasnik u Galileji, a Filip brat njegov četverovlasnik u Itureji i u Trahonitskoj, i Lisanija četverovlasnik u Avilini,

Постање 10:10
A početak carstvu njegovu bješe Vavilon i Oreh i Arhad i Halani u zemlji Senaru.

Постање 14:1
A kad bješe Amarfal car Senarski, Arioh car Elasarski, Hodologomor car Elamski i Targal car Gojimski,

Поновљени Закони 14:5
Jelena, srnu, bivola, divokozu, jednoroga i kozu kamenjaču;

Рута 1:2
A ime tomu čovjeku bješe Elimeleh, a ženi mu ime Nojemina, a imena dvojice sinova njegovijeh Malon i Heleon; i bijahu Efraćani, iz Vitlejema Judina; i dođoše u zemlju Moavsku i nastaniše se ondje.

Немија 1:1
Riječi Nemije sina Ahalijina. Mjeseca Hisleva godine dvadesete kad bijah u Susanu gradu,

Јестира 1:1
U vrijeme Asvirovo, a taj Asvir carovaše od Indije do Etiopije u sto i dvadeset i sedam zemalja,

1 Царевима 1:2
Tada mu rekoše sluge njegove: neka potraže caru gospodaru našemu mladu djevojku, pa ona neka stoji pred carem i dvori ga, i na krilu neka mu spava, da se zagrijeva car gospodar naš.

Откривење 16:16
I sabra ih na mjesto, koje se Jevrejski zove Armagedon.

Исаија 34:14
I sretaće se divlje zvijeri s buljinama, aveti će se dovikivati, ondje će se naseliti vještice i naći počivalište.

Матеја 22:37
A Isus reče mu: ljubi Gospoda Boga svojega svijem srcem svojijem, i svom dušom svojom, i svom misli svojom.

Марко 3:1-6
[1] I uđe opet u zbornicu, i ondje bješe čovjek sa suhom rukom.[2] I motrahu za njim neće li ga u subotu iscijeliti da ga okrive.[3] I reče čovjeku sa suhom rukom: stani na srijedu.[4] I reče im: valja li u subotu dobro činiti ili zlo činiti? dušu održati, ili pogubiti? A oni mučahu.[5] I pogledavši na njih s gnjevom od žalosti što su im onako srca odrvenila reče čovjeku: pruži ruku svoju. I pruži; i posta ruka zdrava kao i druga.[6] I izišavši fariseji odmah učiniše za njega vijeću s Irodovcima kako bi ga pogubili.

Марко 10:46-52
[46] I dođoše u Jerihon. I kad izlažaše iz Jerihona, on i učenici njegovi i narod mnogi, sin Timejev Vartimej slijepi sjeđaše kraj puta i prošaše.[47] I čuvši da je to Isus Nazarećanin stade vikati i govoriti: sine Davidov Isuse! pomiluj me![48] I prijećahu mu mnogi da ućuti, a on još većma vikaše: sine Davidov! pomiluj me![49] I stavši Isus reče da ga zovnu. I zovnuše slijepca govoreći mu: ne boj se; ustani, zove te.[50] A on zbacivši sa sebe haljine svoje ustade, i dođe k Isusu.[51] I odgovarajući reče mu Isus: šta ćeš da ti učinim? A slijepi reče mu: Ravuni! da progledam.[52] A Isus reče mu: idi, vjera tvoja pomože ti. I odmah progleda, i otide putem za Isusom.

Данило 1:7
A starješina nad dvoranima predje im imena, i Danilu nadje ime Valtasar, a Ananiji Sedrah, a Misailu Misah, a Azariji Avdenago.

Судије 4:6
A ona poslavši dozva Varaka sina Avinejemova iz Kedesa Neftalimova, i reče mu: nije li zapovjedio Gospod Bog Izrailjev: idi, skupi narod na goru Tavor, i uzmi sa sobom deset tisuća ljudi između sinova Neftalimovijeh i sinova Zavulonovijeh?

2 Царевима 19:37
I kad se klanjaše u domu Nisroka boga svojega, Adrameleh i Sarasar sinovi njegovi ubiše ga mačem, a sami pobjegoše u zemlju Araratsku, i na njegovo se mjesto zacari Esaradon sin njegov.

Језекиљ 23:4
A imena im bijahu, starijoj Ola a sestri joj Oliva; one postaše moje, i rodiše sinove i kćeri. Imena im bijahu Ola Samariji, a Oliva Jerusalimu.

Јеремија 1:1
Riječi Jeremije sina Helkijina između sveštenika koji bijahu u Anatotu u zemlji Venijaminovoj,

Постање 10:22
Sinovi Simovi bjehu: Elam i Asur i Arfaksad i Lud i Aram.

Јездра 4:7
I za vremena Artakserksova pisa Vislam, Mitredat, Taveilo i ostali drugovi njegovi Artakserksu caru Persijskom; a knjiga bješe pisana Sirskim pismom i Sirskim jezikom.

Матеја 10:3
Filip i Vartolomije; Toma i Matej carinik; Jakov Alfejev, i Levej prozvani Tadija;

Дела Aпостолска 2:9
Parćani, i Miđani, i Elamljani, i koji smo iz Mesopotamije, i iz Judeje i Kapadokije, i iz Ponta i Azije,

Левитска 11:5
I pitomi zec, jer preživa ali nema papaka razdvojenih; nečist da vam je;

Проповједник 1:1
Riječi propovjednika sina Davidova cara u Jerusalimu.

Излазак 30:34
I reče Gospod Mojsiju: uzmi mirisa, stakte, oniha i halvana mirisavoga, i tamjana čistoga, koliko jednoga toliko drugoga.

Јов 9:9
On je načinio zvijezde kola i štape i vlašiće i druge jugu u dnu;

Дела Aпостолска 6:5
I ova riječ bi ugodna svemu narodu. I izbraše Stefana, čovjeka napunjena vjere i Duha svetoga, i Filipa, i Prohora, i Nikanora, i Timona, i Parmena, i Nikolu pokrštenjaka iz Antiohije.

Откривење 1:11
I: što vidiš napiši u knjigu, i pošlji crkvama koje su u Aziji: u Efes, i u Smirnu, i u Pergam, i u Tijatir, i u Sard, i u Filadelfiju, i u Laodikiju.

1 Царевима 8:13
Sazidah dom tebi za stan, mjesto, da u njemu nastavaš dovijeka.

Марко 3:23
I dozvavši ih govoraše im u pričama: kako može sotona sotonu izgoniti?

Исус Навин 24:15
Ako li vam nije drago služiti Gospodu, izberite sebi danas kome ćete služiti: ili bogove kojima su služili oci vaši s onu stranu rijeke, ili bogove Amoreja u kojih zemlji živite; a ja i dom moj služićemo Gospodu.

Serbian Bible (Latin) DK 1865
Public Domain: (Latin) Daničić-Karadžić 1865