A A A A A

Misterele: [Dinozauri]


Isaia 27:1
În ziua aceea, Domnul va lovi cu sabia Lui cea aspră, mare şi tare, Leviatanul, Babilonul, şarpele fugar( Asur), şi Leviatanul, şarpele inelat( Babel), şi va ucide balaurul de lîngă mare( Egiptul).

Geneza 1:21
Dumnezeu a făcut peştii cei mari şi toate vieţuitoarele cari se mişcă şi de cari mişună apele, după soiurile lor; a făcut şi orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune.

Psalmi 104:26
Acolo în ea, umblă corăbiile, şi în ea este leviatanul acela pe care l-ai făcut să se joace în valurile ei.

Romani 1:18
Mînia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuri a oamenilor, cari înăduşe adevărul în nelegiuirea lor.

Geneza 1:24-31
[24] Dumnezeu a zis: ’Să dea pămîntul vieţuitoare după soiul lor, vite, tîrîtoare şi fiare pămînteşti, după soiul lor.’ Şi aşa a fost.[25] Dumnezeu a făcut fiarele pămîntului după soiul lor, vitele după soiul lor şi toate tîrîtoarele pămîntului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune.[26] Apoi Dumnezeu a zis: ’Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpînească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pămîntul şi peste toate tîrîtoarele cari se mişcă pe pămînt.’[27] Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l- a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i- a făcut.[28] Dumnezeu i- a binecuvîntat, şi Dumnezeu le- a zis: ’Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pămîntul, şi supuneţi- l; şi stăpîniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pămînt.’[29] Şi Dumnezeu a zis: ’Iată că v'am dat orice iarbă care face sămînţă şi care este pe faţa întregului pămînt, şi orice pom, care are în el rod cu sămînţă: aceasta să fie hrana voastră.’[30] Iar tuturor fiarelor pămîntului, tuturor păsărilor cerului, şi tuturor vietăţilor cari se mişcă pe pămînt, cari au în ele o suflare de viaţă, le-am dat ca hrană toată iarba verde.’ Şi aşa a fost.[31] Dumnezeu S'a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a şasea.

Iov 40:15-24
[15] Uită-te la ipopotamul, căruia i-am dat viaţă ca şi ţie! El mănîncă iarbă ca boul.[16] Uită-te ce tărie are în coapse, şi ce putere are în muşchii pîntecelui său![17] Îşi îndoaie coada tare ca un cedru, şi vinele coapselor lui sînt întreţăsute.[18] Oasele lui sînt ca nişte ţevi de aramă, mădularele lui sînt ca nişte drugi de fer.[19] El este cea mai mare dintre lucrările lui Dumnezeu. Cel ce l- a făcut l- a înzestrat cu o suliţă..[20] El îşi găseşte hrana în munţi, unde se joacă toate fiarele cîmpului.[21] Se culcă supt lotus, în mijlocul trestiilor şi mlaştinilor.[22] Desişul lotusului îl acopere cu umbra lui, sălciile pîrîului îl înconjoară.[23] Dacă se întîmplă ca rîul să iasă din matcă, el nu fuge: chiar de s'ar năpusti Iordanul în gîtlejul lui, el ar rămînea liniştit.[24] Crezi că- l poţi prinde lovindu- l în faţă? Sau crezi că- i vei putea străpunge nasul cu ajutorul laţurilor?

Iov 41:1-10
[1] Poţi tu să prinzi Leviatanul cu undiţa? Sau să- i legi limba cu o funie?[2] Îi vei putea petrece papura prin nări? Sau să- i străpungi cu un cîrlig falca?[3] Îţi va face el multe rugăminţi? Îţi va vorbi el cu un glas dulce?[4] Va face el un legămînt cu tine. ca să-ţi fie rob pe vecie?[5] Te vei juca tu cu el ca şi cu o pasăre? Îl vei lega tu, ca să-ţi înveseleşti fetele?[6] Fac pescarii negoţ cu el? Îl împart ei între negustori?[7] Îi vei acoperi pielea cu ţepuşe, şi capul cu căngi?[8] Ridică-ţi numai mîna împotriva lui, şi nu-ţi va mai veni gust să- l loveşti.[9] Iată că eşti înşelat în aşteptarea ta de a- l prinde: numai să- l vezi, şi cazi la pămînt![10] Nimeni nu este atît de îndrăzneţ ca să- l întărîte. Cine Mi s'ar împotrivi în faţă?

Iosua 10:1-10
[1] Adoni-Ţedec, împăratul Ierusalimului, a aflat că Iosua pusese mîna pe Ai şi o nimicise cu desăvîrşire, că făcuse cetăţii Ai şi împăratului ei cum făcuse Ierihonului şi împăratului lui, şi că locuitorii Gabaonului făcuseră pace cu Israel şi erau în mijlocul lor.[2] Atunci i- a fost foarte mare frică; fiindcă Gabaon era o cetate mare ca una din cetăţile împărăteşti, mai mare chiar decît Ai, şi toţi bărbaţii ei erau viteji.[3] Adoni-Ţedec, împăratul Ierusalimului, a trimes să spună lui Hoham, împăratul Hebronului, lui Piream, împăratul Iarmutului, lui Iafia, împăratul Lachisului, şi lui Debir, împăratul Eglonului:[4] ’Suiţi-vă la mine, şi ajutăţi-mă, ca să batem Gabaonul, căci a făcut pace cu Iosua şi cu copiii lui Israel’.[5] Cei cinci împăraţi ai Amoriţilor: împăratul Ierusalimului, împăratul Hebronului, împăratul Iarmutului, împăratul Lachisului, şi împăratul Eglonului, s'au adunat astfel şi s'au suit împreună cu toate oştile lor; au venit şi au tăbărît lîngă Gabaon, şi au început să lupte împotriva lui.[6] Oamenii din Gabaon au trimes să spună lui Iosua, în tabăra din Ghilgal: ’Nu părăsi pe robii tăi, suie-te la noi în grabă, izbăveşte-ne, dă-ne ajutor; căci toţi împăraţii Amoriţilor, cari locuiesc pe munte, s'au strîns împotriva noastră’.[7] Iosua s'a suit din Ghilgal, el şi toţi oamenii de război cu el, şi toţi cei viteji.[8] Domnul a zis lui Iosua: ’Nu te teme de ei, căci îi dau în mînile tale, şi niciunul din ei nu va putea să stea împotriva ta’.[9] Iosua a venit fără veste peste ei, după ce a mers toată noaptea dela Ghilgal.[10] Domnul i- a pus în învălmăşeală dinaintea lui Israel; şi Israel le- a pricinuit o mare înfrîngere la Gabaon, i- a urmărit pe drumul care suie la Bet-Horon, şi i- a bătut pînă la Azeca şi pînă la Macheda.

Romanian Bible 1928
Public Domain: 1928 Unbound Bible Biola University