A A A A A

Semne Matematice: [Număr 3]


1 Timotei 2:5
Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos,

2 Timotei 3:16
Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,

Faptele Apostolilor 17:28
Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa, după cum au zis şi unii din poeţii voştri: , Sîntem din neamul lui...`

Coloseni 2:9
Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.

Exod 3:14
Dumnezeu a zis lui Moise: ’Eu sînt Cel ce sînt.’ Şi a adăugat: ’Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: ’Cel ce se numeşte, Eu sînt`, m'a trimes la voi.’

Geneza 1:26
Apoi Dumnezeu a zis: ’Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpînească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pămîntul şi peste toate tîrîtoarele cari se mişcă pe pămînt.’

Evrei 4:12
Căci Cuvîntul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decît orice sabie cu două tăişuri: pătrunde pînă acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gîndurile inimii.

Ioan 4:24
Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui, trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.’

Levitic 19:28
Să nu vă faceţi tăieturi în carne pentru un mort, şi să nu vă faceţi slove săpate pe voi. Eu sînt Domnul.

Matei 12:40
Căci, după cum Iona a stat trei zile şi trei nopţi în pîntecele chitului, tot aşa şi Fiul omului va sta trei zile şi trei nopţi în inima pămîntului.

Apocalipsa 1:4
Ioan, către cele şapte Biserici, cari sînt în Asia: Har şi pace vouă din partea Celui ce este, Celui ce era şi Celui ce vine, şi din partea celor şapte duhuri, cari stau înaintea scaunului Său de domnie,

Tit 1:12
Unul dintre ei, chiar prooroc al lor, a zis: ’Cretanii sînt totdeauna nişte mincnoşi, nişte fiare rele, nişte pîntece leneşe.’

1 Corinteni 15:33
Nu vă înşelaţi: ’Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune’.

1 Ioan 5:7-9
[7] (Căci trei sînt cari mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvîntul şi Duhul Sfînt, şi aceşti trei una sînt.)[8] Şi trei sînt cari mărturisesc( pe pămînt): Duhul, apa şi sîngele, şi aceşti trei sînt una în mărturisirea lor.[9] Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare; şi mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea, pe care a făcut- o El despre Fiul Său.

Ioan 3:16-18
[16] Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică.[17] Dumnezeu, în adevăr, n'a trimes pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mîntuită prin El.[18] Oricine crede în El, nu este judecat; dar cine nu crede, a şi fost judecat, pentrucă n'a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.

Romanian Bible 1928
Public Domain: 1928 Unbound Bible Biola University